Onderwijsvisie: Onderwijs op maat

Share

 • Mail to a friend

Elke student begint aan een opleiding met zijn eigen rugzak vol voorkennis, ervaringen, interesses, leerstijl en motivatie. Om in te spelen op die individuele noden en mogelijkheden, ontwikkelde de Karel de Grote-Hogeschool het onderwijsconcept ‘Onderwijs op maat’. Onderwijs op maat, dat is onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op elke individuele student en studente om zo meer gelijke kansen te creëren voor alle studenten.

Al van aan de start van het studietraject zetten we ons in om rekening te houden met de verschillen in de voorkennis van de studenten die beginnen aan hun hoger onderwijsopleiding. Doorheen hun studieloopbaan trachten wij om de slaagkansen te verhogen. We helpen hen om hun competenties ten volle te ontwikkelen en laten hen zo veel mogelijk vanuit eigen interesses en talenten hun studieloopbaan vorm te geven.

Door Onderwijs op maat aan te bieden in bijvoorbeeld leerroutes, evaluatievormen en werkvormen, sluiten we aan bij de mogelijkheden van verschillende types studentes en studenten. Op het einde van de opleiding krijgen de studenten de kans om hun (beroeps)competenties verder te ontwikkelen aansluitend bij hun eigen talenten, interesses en mogelijkheden (bijvoorbeeld in keuzetrajecten, bachelorproef, stage...).

 • Enkele resultaten die aantonen dat Onderwijs op maat de slaagkansen bij studentes en studenten verhoogt. (binnenkort beschikbaar)
 • Hoe we Onderwijs op maat concreet vorm geven binnen een specifieke opleiding. (binnenkort beschikbaar)
 • Lees meer over onze visie op onderwijs, de rol van docenten, de link tussen Onderwijs op maat en kwaliteitszorg, kansengroepen, internationalisering, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek in de visietekst Onderwijs op maat.

Om Onderwijs op maat te voorzien, spelen we in op 3 fasen in het studieproces van de student: aan het begin, tijdens en op het einde van je opleiding.

Curriculum

 • De Karel de Grote-Hogeschool verdeelt een academiejaar in vier perioden van 8 weken. Elke periode wordt met een toetsing afgesloten. Op die manier ontstaat een evenwichtige spreiding van de studielast voor de studenten met een positief effect op de behaalde resultaten.
 • De Karel de Grote-Hogeschool biedt enkel opleidingen aan die een samenhangend en geactualiseerd geheel van opleidingsonderdelen vormen, waarbij telkens wordt aangegeven welke competenties we wensen te bereiken.
 • Per opleidingsonderdeel gebruiken we die onderwijsvormen die het best geschikt zijn om de vooropgestelde competenties te verwerven. Dit uit zich als een voortdurende bereidheid om de gebruikte onderwijsvormen kritisch te evalueren en bij te sturen. De Karel de Grote-Hogeschool verkiest een combinatie van onderwijsvormen die aansluiten bij de verschillende wijzen waarop studenten competenties verwerven.
 • Per opleidingsonderdeel gebruiken we die evaluatievormen die het bereiken van de beoogde competenties daadwerkelijk testen.
 • Dit hele onderwijsproces sturen we voortdurend bij op basis van zowel interne evaluatie – door de studenten, het personeel en het werkveld – als op basis van de door de overheid verplichte externe evaluatie (visitatie).
 • De opleidingen worden flexibel aangeboden in een coherent opgebouwd programma.
  De internationale dimensie vormt een wezenlijk bestanddeel van het curriculum. Studenten en personeelsleden worden aangemoedigd om deel te nemen aan internationale uitwisseling en projecten. In het opleidingsaanbod voor studenten wordt expliciet voorzien in een internationaal leertraject.
 • De Karel de Grote-Hogeschool besteedt speciale aandacht aan de specifieke competenties van levenslang leren: het aanscherpen van een intellectuele nieuwsgierigheid en van een positief-kritische ingesteldheid bij het omgaan met nieuwe ontwikkelingen.
 • Via interne kwaliteitszorg bereikt elke opleiding minimaal een kwaliteitsniveau dat accreditatie op lange termijn garandeert.

Onderzoek

 • De Karel de Grote-Hogeschool stimuleert de synergie tussen haar onderzoek en haar onderwijs. De student verwerft inzicht in en een kritische houding over de wijze waarop onderzoek gebeurt en hoe onderzoeksresultaten gebruikt worden.
 • In de academische opleidingen wordt onderzoek geïntegreerd in het curriculum, en worden de studenten opgeleid om zelfstandig onderzoek uit te voeren.
  Studie- en studentenondersteuning
 • De Karel de Grote-Hogeschool voorziet in studie- en studentenondersteuning via studieloopbaanbegeleiding, studiemethodebegeleiding en studentenbegeleiding.
 • De Karel de Grote-Hogeschool wil voor alle opleidingen die zij aanbiedt de student een realistisch beeld geven van zijn kansen om met zijn talenten de opleiding binnen een redelijke termijn af te ronden.
 • De hogeschool doet dit door de minimale startcompetenties waarover de student moet beschikken te specificeren en duidelijk te zijn over de noodzakelijke studie-inspanning die elke opleiding vereist. De hogeschool geeft ook aan welke mogelijkheden er bestaan om de minimale startcompetenties te verwerven door aparte programma’s (al of niet aangeboden door de hogeschool).
 • Per studiejaar en per opleidingsonderdeel geven we aan welk niveau van eindcompetenties we willen bereiken.
  - Studenten die niet slagen krijgen hierover zorgvuldig informatie en we bieden hen ondersteuning in hun zoektocht naar andere leertrajecten.
 • In het onderwijsproces besteden we bijzondere aandacht aan het bevorderen van concrete studievaardigheden. Voor studenten die ervaren of ontdekken dat ze een bepaalde vaardigheid niet of onvoldoende beheersen bieden wij professionele remediërende studiemethodebegeleiding aan.
 • Wij scheppen voor onze studenten zo goed mogelijke voorwaarden om in optimale omstandigheden te studeren. Door een goede samenwerking met de studentenvoorzieningen (KdG Stuvo vzw) biedt de hogeschool eerstelijnszorg via een professionele studentenbegeleiding.

Levenslang leren

 • In het kader van het levenslang leren bieden we aangepaste vervolgtrajecten: voortgezette opleidingen en permanente vorming gericht op verdieping en verbreding van de reeds verworven competenties.
 • Met geïndividualiseerde leertrajecten stimuleert de Karel de Grote-Hogeschool het verwerven van bijkomende diploma’s.

Organisatie van het onderwijs

 • In de dynamiek van de onderwijsorganisatie spelen we in op de continue veranderingen in de samenleving. Dit houdt de evolutie in naar een minder aan tijd en plaats gebonden onderwijs.