Inhoud en studiepunten van Biochemie

Eerste jaar

Chemie

29 studiepunten

Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo

(17 studiepunten)
 • Algemene chemie (labo): Je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.
 • Algemene chemie (theorie, oefeningen): Je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.

Organische chemie: theorie en oefeningen

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Instrumentele analyse

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Projecten

(3 studiepunten)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Bio

11 studiepunten

Celbiologie

(4 studiepunten)

Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?

Microbiologie: theorie en labo

(7 studiepunten)
 • Microbiologie: Je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.
 • Microbiologie (labo): Hoe onderzoek je micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.

Ondersteunende vakken

14 studiepunten

Wiskunde: theorie en oefeningen

(5 studiepunten)

Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Fysica: theorie en labo

(9 studiepunten)
 • Fysica (labo): Je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...
 • Fysica (theorie en oefeningen): Je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.

Communicatie en informatie

6 studiepunten

Engels

(3 studiepunten)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Informatica

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.

Tweede jaar

Bio

26 studiepunten

Biochemie: theorie en labo

(12 studiepunten)
 • Biochemie (labo): Je oefent op specifieke scheidingstechnieken voor biomoleculen, leert hoe je enzymkinetische metingen uitvoert en krijgt kwantitatieve bepalingsmethoden voor suikers en eiwitten onder de knie.
 • Biochemie (theorie): Je bestudeert de fundamentele begrippen en wetten uit de thermodynamica en leert ze toepassen op biochemische processen. Je kijkt ook naar enzymen en naar verschillende groepen biomoleculen en zoomt in op metabolische processen

Bioprocestechnologie: theorie en labo

(8 studiepunten)
 • Bioprocestechnologie (labo): Je kweekt probiotica op uit een commercieel staal en draagt de verantwoordelijkheid voor het verloop van de fermentatie in de fermentor. Je analyseert afvalwater en onderzoekt de biologische zuivering ervan.
 • Bioprocestechnologie (theorie): Je bestudeert de bioprocessen die voor de mens het belangrijkst zijn: fermentatieprocessen van voedingsmiddelen, farmaceutica, chemicaliën. Je leert hoe micro-organismen kunnen bijdragen voor een schoner milieu.

Microbiologie: theorie en labo

(6 studiepunten)
 • Microbiologie: Je neemt het metabolisme van micro-organismen onder de loep en zoemt dieper in op de taxonomie. Vervolgens worden de belangrijkste bacteriën besproken met aandacht voor hun specifieke rol in het ecosysteem.
 • Microbiologie (labo): Je onderzoekt water- en bodemstalen op hun microbiologische kwaliteit met oog voor de ecologische functies van de aangetroffen micro-organismen. Je leert de belangrijkste biochemische eigenschappen van bacteriën onderzoeken en het effect van chemische en fysische antimicrobiële middelen.

Chemie

28 studiepunten

Analytische chemie: theorie en labo

(6 studiepunten)

Je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Instrumentele analyse: theorie en labo

( 6 studiepunten)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Fysicochemie: theorie en labo

(8 studiepunten)
 • Fysicochemie (labo): Je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.
 • Fysicochemie (theorie): Je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Organische chemie: theorie en labo

(8 studiepunten)
 • Organische chemie (labo): Je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren.
 • Organische chemie (theorie): Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Ondersteunende vakken

3 studiepunten

Statistiek

(3 studiepunten)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en informatie

3 studiepunten

Engels

(3 studiepunten)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Derde jaar

Stage en eindwerk

23 studiepunten

Stage en eindwerk

(23 studiepunten)

Je komt in een echte werksituatie terecht. Zo kan je wat je leerde in de opleiding onmiddellijk in de praktijk omzetten. Door onze uitgebreide ervaring en ons ruim netwerk helpen wij je aan de ideale stageplaats. Het eindwerk dat je hierover schrijft, krijgt een prominente plaats in onze bibliotheek.

Bio

21 studiepunten

Geïntegreerd labo

(6 studiepunten)

Je scherpt je laboratoriumtechnieken aan in een hele reeks experimenten.

Toegepaste microbiologie: theorie en labo

(6 studiepunten)

Toegepaste microbiologie(theorie): wat is genetische manipulatie en hoe werkt dat in de praktijk? Je leert de belangrijkste moleculair biologische technieken kennen. Wat is het HACCP-systeem en welke impact heeft het op onze voedselindustrie? Waardoor kan voedsel bederven of geïnfecteerd worden?

Toegepaste microbiologie(labo): je leert fenotypische en genotypische varianten van bacteriën opsporen, maakt kennis met lactose-operon. Je onderzoekt verschillende levensmiddelen en identificeert de micro-organismen die voedselbederf en voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.

Ecologie en milieuzorg

(3 studiepunten)

Je bestudeert de verbanden tussen organismen in ecosystemen en onderzoekt het belang van energie in die relatie. Je verdiept je ook in ecologische cycli en kijkt naar het vakgebied milieuzorg vanuit een verantwoordelijke positie.

Biotechnologie

(3 studiepunten)

Je bestudeert de rode en groene biotechnologie zoals in vitro kweekprocessen en genetische transformatie van planten en dierlijke celculturen. Je kijkt ook naar concrete toepassingen van die technieken.

Voedingschemie

(3 studiepunten)

Je bestudeert alle bestanddelen van voedingsstoffen en ontdekt zo waarom ze bederfbaar zijn. Je kijkt ook naar oplossingen voor die bederfreacties.

Chemie

8 studiepunten

Analytische chemie en instrumentele analyse

(4 studiepunten)

Analytische chemie (theorie): je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Biochemie (labo) je oefent op specifieke scheidingstechnieken voor biomoleculen, leert hoe je enzymkinetische metingen uitvoert en krijgt kwantitatieve bepalingsmethoden voor suikers en eiwitten onder de knie.

Fysicochemie

(4 studiepunten)

Fysicochemie (theorie): je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Fysicochemie (labo): je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.

Ondersteunende vakken

3 studiepunten

Statistiek

(3 studiepunten)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en informatie

5 studiepunten

Humane vakken

(2 studiepunten)

Je zoomt in op levensbeschouwelijke en ethische dilemma's uit je vakgebied. Je leert een gefundeerde houding aannemen en verdedigen.

Communicatie en peer tutoring

(3 studiepunten)

Je leert vlot communiceren met je collega's en verdiept je in conflictoplossende modellen. Je leert vergaderen, presenteren, in team werken en solliciteren. Je kijkt ook kritisch naar je eigen persoonlijkheidsprofiel.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.