Contextueel Handelen in Onderwijs

Postgraduaat: het verhaal achter het kind en de jongeren ...

In het academiejaar 2018-2019 bieden we het postgraduaat ‘Contextueel Handelen in Onderwijs’ niet aan.
Vanaf februari 2019 vind je op deze plek het aanbod voor 2019-2020.

Check zeker ook onze andere postgraduaten

 • Nu het M-decreet (meer inclusieve maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) zich laat gelden, spreekt men op scholen over inclusiedenken, verbindend samenwerken, duurzame integratie, de toegankelijke school … Maar hoe zorgen we nu dat leerlingen zo goed mogelijk kunnen leren?
 • Het onderwijs heeft nood aan een visie waarop een toekomstgerichte leerzorg gebouwd kan worden, niet alleen aan een pakket van uit te voeren maatregelen. In deze zoektocht zullen veel hypes sneuvelen, maar de leerkracht blijft overeind.
 • In dit postgraduaat kijken we naar de intrinsieke waarde van de leerkracht in zijn verbinding met het kind/de jongere. Het fundament van goed leren is de verbinding tussen leerkracht, de leerling en zijn context. Hiervoor zijn er voldoende nieuwe inzichten in het bio-neurologisch functioneren van kinderen en jongeren.

Doelpubliek

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan onderwijs en een kwaliteitsvolle zorg wil uitbouwen en waarborgen.

Je hebt minimum 2 jaar ervaring in deze ruime context.    

 • Leerkrachten en directieleden in (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs 
 • Zorgcoördinatoren en zorgbegeleiders onderwijs algemeen 
 • Leerlingbegeleiders en graadcoördinatoren secundair onderwijs 
 • Interne begeleiders en paramedisch personeel buitengewoon onderwijs 
 • Paramedische ondersteuners zoals logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten ...
 • Medewerkers ondersteuningsnetwerken
 • Pedagogisch begeleiders 
 • Competentiebegeleiders 
 • CLB-medewerkers 
 • Personeelsleden van diensten gelinkt aan (buitengewoon) onderwijs, time-outprojecten, zorgboerderijen ...

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een bachelor- of masterdiploma kan aansluiten bij deze opleiding.

Heb je geen of een ander diploma /getuigschrift ? Contacteer dan de coördinator voor een intakegesprek (leen.stoffels@kdg.be)
Indien je in je huidige job geen onmiddellijke link / contact hebt met kinderen bespreken we samen hoe je gedurende deze opleiding wekelijks 4 uur met kinderen/jongeren aan de slag kan.

Erkenning

Diploma: Postgraduaat Contextueel handelen in onderwijs

Je kan ook bepaalde onderdelen afzonderlijk volgen (zonder evaluatie) en ontvangt dan een attest 'certificaat van deelopname'.

Van student tot professional ...

Een kwaliteitsvolle hechting tussen leerkracht en kind/jongere heeft een gunstig effect op het gedrag en het leren. In dit postgraduaat verken je als leerkracht, begeleider of ondersteuner hoe je de context van deze kinderen/jongeren (hun achtergrond, ouders, voorgeschiedenis ...) kan integreren in de klaswerking. Door zo voorbij het gedrag van de leerling te kijken, krijgt deze een betere relatie met de school en kan hij of zij optimaal leren.

We richten dit postgraduaat in voor leerkrachten, begeleiders en ondersteuners. Je verwerft nieuwe inzichten vanuit het contextuele denken, de (ontwikkelings)psychologie en de neurobiologie. Deze wetenschappen ondersteunen en versterken je in je handelen in het onderwijs. Bovendien bieden ze je  handvatten aan om de relatie jongere/leerkracht te versterken, de schoolsituatie te beïnvloeden en de leerkracht echt te ondersteunen.  We vertalen deze inzichten naar vaardigheden die bruikbaar zijn in je persoonlijke (school)situatie of ondersteuningsopdracht.

Alleen kinderen en jongeren die zich veilig voelen, kunnen optimaal leren. Maar wat is basisveiligheid, wat is emotieregulatie …?
In deze opleiding ondervind je hoe je in de ontmoeting met kinderen en jongeren een bepaalde houding kan aannemen die hen toelaat zich veilig te voelen. Je leert ouders te ontschuldigen en een meerzijdige houding aan te nemen

Doelen

 • Inzichten hanteren tot ondersteuning en vermijden van uitsluiting
 • Inzichten hanteren in de hechtingskwaliteit van mensen en omgaan met hechtingstoornissen
 • Het contextuele denken en handelen in de school implementeren en een spiegel voorhouden:  Waar zitten de valkuilen, maar ook de mogelijkheden?
 • Nieuwe gezinsvormen en echtscheiding als nieuwe uitdagingen erkennen
 • Het aansturen van de school in een schoolwerkplan voor ‘gezinsbeleid’
 • Maatschappelijk kwetsbare situaties vanuit het systeemdenken benaderen waardoor we een aanzet maken tot ondersteuning en vermijden van uitsluiting
 • Zelfreflectie om ‘sensitiviteit’ bij jezelf en collega’s te verbeteren of te ondersteunen

Modules

Wat is hechting en hoe gaan we om met (extreem) moeilijk hechtingsgedrag?

Terwijl we als mens ontwikkelen, hechten we ons aan anderen of niet. En na de hechting komt de loyaliteit tussen mensen: hoe zit dat nu eigenlijk? In dit ontwikkelingsproces spelen ouders, broers en zussen en vele anderen zoals leerkrachten een rol. Vanuit een veilige hechtingsituatie wagen we de sprong om onszelf emotioneel te ontwikkelen. Dit proces verloopt soms moeizaam en kan  ook mislukken: Niet iedereen kent een veilige emotionele uitvalsbasis. Dan kunnen hechtingsproblemen/-stoornissen optreden. Je verkent hoe de leerkracht als hechtingsfiguur kan profileren en gaat op zoek naar een basishouding die een optimale hechting verzekert. Hiertoe leer je ook kijken naar je eigen hechtingskwaliteit.

Hechting in de context: contextueel denken en handelen in het onderwijs

Je ontdekt hoe je naar een kind/jongere in problemen kan kijken vanuit zijn context. Nagy en zijn arsenaal aan hanteerbare begrippen om het gedrag van een kind vanuit zijn gezinscontext te interpreteren, kennen na deze module geen geheimen meer voor jou. Dankzij deze handvatten kan je over de grens van de context en de generatie iets betekenen voor een kind of een jongere. Je leert een handelingsplan opstellen vanuit het  contextueel denken, ouders te ontschuldigen en een meerzijdige houding aan te nemen.

Bijzondere contexten: nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding

Nieuw-samengestelde gezinnen, co-ouderschap, holebi-ouders, de éénouderfamilie … Het gezin met biologische vader/moeder is niet meer de vanzelfsprekende realiteit en we worden geconfronteerd met het postmoderne gezin met zijn eventuele onrust en onzekerheden, waarvan kinderen en jongeren de rekening soms moeten betalen. Welke problemen doen zich voor tijdens de schoolloopbaan van kinderen uit nieuwe gezinsvormen? Hoe kunnen we hen in schoolverband ondersteunen?

De maatschappelijk kwetsbare context: het systeemdenken in de school

In deze module bekijken we enkele casussen van maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit de schoolcontext. Je zoekt hoe je positief invloed kan uitoefenen. We gaan  in op het belang van samenwerking met het welzijnsnetwerk. ‘De personeelskamer als hel of hemel’ en ‘De secundaire traumatisering van de leerkracht’ zijn enkele exemplarische onderdelen van deze module. We zoeken in een eigen casus van een kind/jongere  naar mogelijkheden tot positief beïnvloeden en het voorkomen van uitsluiting, frustratie en handelingsverlegenheid.

De leerzorg van de toekomst: de sensitieve leerkracht

Je bestudeert nieuwe inzichten uit de neurobiologie die aantonen dat de binding tussen leerkracht en kind/jongere het fundament is van een goede leerzorg. Het belang van deze binding en de sensitieve relatie tussen leerkracht en leerling visualiseren we in de ‘Circle of Security’. Een praktische kijkwijzer ‘De sensitieve relatie tussen leerkracht en kind’ helpt ons om te kijken naar leerkrachtgedrag. We oefenen met deze waardevolle tool om onze praktijk te ondersteunen.

Praktisch

Waar

De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Wanneer

Deze opleiding telt 20 studiepunten en loopt over 1 academiejaar.

Je hebt les op donderdagavond van 18.30 tot 21.00 u. Je start op 20 september om 18.30 u.

Inschrijvingsgeld

De opleiding kost 700 euro.

Meer info

Kom naar een infomoment of stel je vragen rechtstreeks aan bovenstaande contactpersoon.

Eindelijk was mijn kind niet meer bang in de school, dankzij juf Lobke en de nieuwe school.

K.S. mama van Amber

Ineens kon mijn dochter wel wiskunde en moest ik niet meer elke avond naast haar zitten. Na het oudercontact wist ik hoe dat kwam.

A.M. papa van Mirren

Ik volg al 20 jaar nascholingen en vormingen en heb eindelijk gevonden waar ik naar zocht: een allesomvattende visie.

A.V., pedagogisch begeleider

Niet alleen wordt de leerling een cliënt, ook de figuur van de leerkracht verandert. Hij is niet langer gezien als de ‘meester’ die van binnenuit vertrouwd is met de werelden van kennis en vaardigheden en de waarden daarmee verbonden.

Prof. Dr. Herman De Dijn, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte KU Leuven (in Vloeibare waarden, politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijden)

Het goede nieuws is dat de basisbeginselen van traumagerichte interventies kunnen worden omgezet in praktische, dagelijkse routines en methoden van aanpak die de hele cultuur van een school kunnen hervormen.

Prof. Dr. Bessel van der Kolk, Medisch directeur en professor psychiatrie (in Traumasporen - Herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen)

Het doel van de pedagogische handeling is geen product of resultaat, maar de handeling zelf.

Prof. Dr. Max van Manen, emeritus hoogleraar onderwijskunde en pedagogiek aan de universiteit van Alberta (Canada) (in Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen: pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen)