Iedereen gelijke onderwijskansen? Kwalitatief onderzoek naar de impact van Universal Design for Learning (UDL) op het welbevinden, het inzicht in de leerstof en de leerresultaten van leerlingen uit het lager onderwijs en op het functioneren van de leerkra

Scholen vragen zich af of Universal Design for Learning (UDL) een oplossing kan bieden om onderwijs meer inclusief te maken. UDL maakt onderwijs immers toegankelijker voor alle leerlingen door 1) verschillende mogelijkheden voor betrokkenheid en engagement te creëren, 2) informatie op verschillende manieren aan te bieden en 3) verschillende mogelijkheden tot actie en expressie te voorzien. Scholen zoeken ondersteuning bij de implementatie van UDL en vragen zich af of het ook echt werkt. Dit project wil een antwoord geven op deze twee vragen uit de praktijk. We ontwerpen een coachingstraject, gebaseerd op bestaande literatuur en goede bestaande praktijkvoorbeelden. We observeren en interviewen leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van scholen die sterk aan de slag zijn met UDL. Daarnaast verzamelen we in deze scholen goede praktijkvoorbeelden en samen met de overige onderzoeksbevindingen stellen we deze ter beschikking voor het werkveld op een digitaal platform. We werken dit platform uit op basis van noden uit de praktijk. Delen van informatie en goede praktijkvoorbeelden en leren van elkaar zijn de doelen van dit interactief digitaal platform.

In een volgende fase wordt het coachingstraject, met inbegrip van het digitaal platform, toegepast in scholen en via herhaalde momenten van feedback door leerkrachten, leerlingen en onderzoekers geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. . We gaan de impact na van de toepassing van UDL op het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen uit de 3e graad lager onderwijs en op het functioneren van de leerkracht. In de eerste plaats meten we de impact op de leerlingen bij de toepassing van UDL in het vak wiskunde. Vertrekkende vanuit de drie basisprincipes van UDL (zie eerder) gaan we de impact na op het welbevinden en de motivatie van leerlingen, op hun inzicht in de leerstof en op hun leerresultaten. Om dit na te gaan, maken we gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals semi-gestructureerde interviews en observaties, maar ook vragenlijsten en genormeerd testmateriaal. In de tweede plaats gaan we na hoe de leerkracht de impact van de toepassing van UDL ervaart op zijn eigen functioneren. Ook hier gebruiken we kwalitatief onderzoek om dit in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een kijkwijzer met praktijktips opgesteld.

Contact

liesbet.dekerf@kdg.be

  • Duur onderzoek: 01/09/2016 tot 31/08/2018
  • Medewerkers: Liesbet De Kerf, Ria Van den Eynde, Eddy Marchand

  • Partners: Arteveldehogeschool

  • Financiering: PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend