Inhoud en studiepunten Dwang in de Hulpverlening

Modules
20 studiepunten
Module 1: Kaders van dwang(beleving)
(
5 studiepunten
)

In de eerste module bespreken we hoe verschillende vormen van dwang zich kunnen manifesteren binnen de hulp- en of dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn: bemoeizorg, aanklampende zorg, opgedrongen hulp, gedwongen hulpverlening, onvrijwillige cliënten, …

Via verschillende theoretische, maatschappelijke, juridische en ethische kaders verklaren we het gebruik van dwang binnen de welzijns- en gezondheidssector.

  • Leer welk effect de verschillende vormen van dwang hebben op de hulpverlening en hoe deze worden beleefd in de eigen praktijk.
  • Verken met welke andere manieren je met dwang binnen hulpverlening kan omgegaan. Hiervoor kijken we naar de huidige tendensen in het hulpverleningslandschap.

Naast traditionele bronnen, leer je ook uit cases, actualiteit en praktijkervaringen.

Deze module volg je in hoor- en werkcollege’s waarbij je ook van studiegenoten kunt leren. De lessen worden afgewisseld met een aantal gastlessen.

Module 2: Belevings-en trainingstraject
(
5 studiepunten
)

Binnen deze module brengen we het werkveld rechtstreeks in het postgraduaat binnen.

We gaan aan de slag met concrete casussen.

We reiken je handvaten aan die versterkend werken binnen de verschillende niveaus van je hulpverleningscontext.  We bekijken verschillende methodieken zoals het krachtgericht werken, geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit en maken de vertaalslag naar concrete situaties. De reflectie op je eigen handelen en werksituatie is een rode draad doorheen de module.

Module 3: De werkalliantie
(
5 studiepunten
)

De professionele relatie tussen sociaal werkers en cliënten wordt al sinds het prille begin beschouwd als hét belangrijkste element in alle sociaalwerkpraktijken. Dat voelen praktijkwerkers aan en wordt bevestigd in theoretische en wetenschappelijke publicaties. Deze relatie vormt een fundamentele voorwaarde om te komen tot een proces waarin sociale veranderingsprocessen tot stand komen. 

  • In deze module conceptualiseren we de professionele relatie tussen hulpverleners en hun cliënten in een context van dwang als een werkalliantie.
  • We maken hierbij het onderscheid met een meer klassiek Rogeriaans geïnspireerd relatiebegrip en stellen ons de vraag wat het concept betekent. Hoe heeft het zich ontwikkeld doorheen de tijd en waarom is het bij uitstek bruikbaar in een context van dwang?
  • Leer of en hoe de kwaliteit van de werkalliantie tussen professional en cliënt gemeten kan worden. En wellicht belangrijker: hoe deze kwaliteit op een positieve manier beïnvloed kan worden.
  • Maak kennis met de werkalliantiemonitor en ga hiermee aan de slag in een concrete casus.
Module 4: Implementeren van dwangreductie in de praktijk
(
5 studiepunten
)

In de vorige modules verkreeg je nieuwe inzichten met betrekking tot dwang, maar hoe creëer je verandering binnen je eigen werksituatie? Tijdens deze module geven we je enkele tools mee om verandering binnen je eigen praktijk succesvol te implementeren. Zo leer je stapsgewijs vanuit een analyse van je werkcontext optimaal gebruik te maken van aanwezige hulpbronnen en te anticiperen op mogelijke barrières. Gebruikmakend van onderbouwde inzichten en in overleg met andere disciplines stel je een actieplan op toegepast op de praktijk én rekening houdend met cliëntfactoren.

Tot slot formuleer je acties om de verandering te evalueren en structureel te borgen.