Inhoud en studiepunten van Toegepaste Jeugdcriminologie

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn

38 studiepunten

Pedagogiek

(3 studiepunten)

Vanuit onze visie op pedagogisch begeleiden leer je opvoedingssituaties te analyseren in hedendaagse gezinnen (bv. het nieuw samengesteld gezin, eenoudergezin, …).

Biomedisch kader

(5 studiepunten)

Biochemische processen vormen de basis voor het menselijk gedrag. Om goede hulpverlening aan (chronisch) zieke cliënten te kunnen geven is enige kennis van pathologie nodig, en dus een basiskennis van anatomie en fysiologie. Dit behandelen we met oog op de hulpverleningspraktijk.

Psychologie

(3 studiepunten)

Wat is psychologie? Hoe komt psychologische kennis tot stand? Hoe lijnen we dit af van mensenkennis? Op welke terreinen heeft psychologie als wetenschap iets toe te voegen? Dan focussen we op de verschillende leertheorieën. En bepreken we de werking van het geheugen.

Ontwikkelingspsychologie

(3 studiepunten )

Hoe ontwikkelen we ons van baby tot ouderling? Hoe weten we wanneer ons ondersteunend aanbod werkelijk als ondersteunend ervaren wordt? Om dit te weten te komen, is het belangrijk om een zicht te krijgen op de belangrijkste aspecten van de menselijke ontwikkeling. (Motorische, cognitieve en morele ontwikkeling).

Sociale psychologie

(3 studiepunten )

Wat is de invloed van de aanwezigheid van mensen op het denken, voelen en doen van anderen? Je bekijkt hoe eerste indrukken ontstaan, en hoe die verder uitgroeien. Welke dynamieken spelen er in het ontstaan van vriendschap en stabiele liefdesrelaties? Hoe beïnvloedt de omgang met anderen onszelf? Je bestudeert wat mensen aanzet tot hulp en prosociaal gedrag.

Sociologie

(3 studiepunten)

Hoe gaan we in de maatschappij om met mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare situatie zitten? Je leert verder kijken dan de doelgroep en zijn voorziening. We bekijken op welke manieren de samenleving zorgt voor ‘solidariteit’.

Orthopedagogiek

(3 studiepunten)

Wat betekent orthopedagogisch kijken, denken en begeleiden? Wat zijn de verschillende sectoren en tendensen in de hulpverlening? Welke diensten en voorzieningen zijn er? We leren je hoe je je cliënten kan ondersteunen.

Doelgroepen

(3 + 3 + 3 studiepunten)

We maken je kennis concreter. Dat doen we voor enkele doelgroepen.

Elke cliënt heeft een eigen orthopedagogische vraagstelling. Je ontwikkelt kennis en inzicht over specifieke begeleiding bij een problematiek. Deze algemene kennis leer je vertalen naar elke individuele cliënt.

  • Doelgroepen 1: zintuigelijke beperking, dementie, leerstoornissen en buitenlandse niet-begeleide minderjarigen
  • Doelgroepen 2: verstandelijke of lichamelijke of meervoudige beperking, NAH, langdurig zieke kinderen
  • Doelgroepen 3: gedrags- of psychosociale problemen, ASS

Cultuur en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Je staat stil bij ethische dilemma's en de manier waarop verschillende (religieuze) gemeenschappen daar naar kijken.

We bekijken de hedendaagse maatschappij en gaan op zoek naar jouw eigen levensbeschouwelijke positie.

Recht

(3 studiepunten)

Hoe is onze samenleving politiek en gerechtelijk georganiseerd? We bekijken een aantal aspecten van het personen-en familierecht. En je krijgt een overzicht van de basisprincipes van het aansprakelijkheidsrecht en het beroepsgeheim.

Vaardighedenleerlijn

18 studiepunten

Beroepsidentiteit

(10 studiepunten)

Je maakt uitgebreid kennis met de sector en de job. Je leert jezelf kennen als ‘instrument van hulpverlenen’ en je wordt gestimuleerd om individueel en in groep aan de slag te gaan. We doen dit in een ‘veilige experimenteerplek’. Een leergroep met 18 studenten en een docent.

Beroepsgericht schrijven

(3 studiepunten )

Beroepsgericht schrijven en wetenschappelijk schrijven staan centraal. Schriftelijke communicatie met cliënten, met de consulent van de jeugdrechtbank, tot het aanvragen van projectfinanciering, ….

Observeren en rapporteren

(3 studiepunten )

Observeren en rapporteren is één van de orthopedagogische middelen die je inzet voor de hulpverlening aan cliënten. We trainen vaardigheden om op een systematische, methodische manier observatiegegevens te verzamelen, zorgvuldig te registreren én te analyseren.

Communicatie

(3 studiepunten)

De kern van het werk van opvoeder/begeleiders bestaat uit het opbouwen en hanteren van relaties. We trainen je communicatieve vaardigheden om relatiegericht te werken.

Inzetbaar in relatie met cliënten, maar ook in alle contacten waar cliënten en/of professionals samenwerken en/of invloed uitoefenen.

Leertrajectbegeleiding

3 studiepunten

Leertrajectbegeleiding

(3 studiepunten )

Op basis van kritische zelfreflectie, feitenmateriaal en feedback van anderen, werken we aan een sterkte-zwakte analyse van het eigen functioneren op gebied van studievaardigheden.

Tweede jaar

Conceptuele leerlijn

24 studiepunten

Verklaringsmodellen

(5 studiepunten)

Je maakt kennis met verschillende hulpverleningsmodellen, vanuit de empirische of proefondervindelijke wetenschap. Je ervaart hoe je ze kunt toepassen op uiteenlopende probleemsituaties. Zo leer je gaandeweg die probleemsituaties verklaren, begrijpen en er correct in op te treden.

Filosofie

(3 studiepunten)

Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover. 

Jeugdrecht

( 3 studiepunten)

Je bestudeert met een juridische bril de jeugdbescherming en het jeugdrecht (de regelgeving, de organisatie, het beleid en de krachtlijnen).

Volgende thema's komen aan bod:

  • het actuele beleid in historisch perspectief
  • de rechtspositie van de minderjarige
  • integrale jeugdhulp in zijn verschillende facetten
  • vrijwillige en gerechtelijke hulp
  • beschermingsmaatregelen
  • voorzieningen en projecten binnen bijzondere jeugdzorg
  • herstelrecht bij minderjarigen...

Transculturele hulpverlening

(5 studiepunten)

Onze multiculturele samenleving stelt extra eisen aan de competenties van opvoeders-begeleiders. Hoe gaan we best om met culturele diversiteit op samenlevings- en hulpverleningsniveau? Hoe overbrug je cultuurverschillen binnen een hulpverleningscontext?

Beleid

(3 studiepunten)

We leren je hoe je op hoogte bent en blijft van recente tendensen, evoluties en ontwikkelingen. Weet hebben van waar je info kan vinden, deze kunnen verstaan en interpreteren is dan ook noodzakelijk. Dit om op maat van je cliënten zorg te dragen, zorg te voorzien en hen op weg te helpen om gepaste zorg te vinden.

Psychopathologie

(5 studiepunten)

Je leert de betekenis van psychiatrische diagnoses en de evolutie van het psychiatrisch denken. Met behulp van heel wat casussen, beeldmateriaal en actualiteit krijg je een duidelijk zicht op de vorm en het verloop van een aantal psychiatrische stoornissen.

Vaardighedenleerlijn

14 studiepunten

Gespreksvoering en crisishantering

(8 studiepunten)

We trainen je skills in professionele gespreksvoering, met cliënt en zijn omgeving. We leren je om te gaan met agressie en crisis op een professionele en veilige manier voor je cliënt, zijn omgeving en jezelf.

Creatieve vaardigheden

(3 studiepunten)

Materiaal en rituelen

We gaan aan de slag met klei, hout, metaal, houtskool, textiel, gips, stof, …

Actief in groep, naast, met (en tegen) elkaar. We gaan voor dubbele interactie met het materiaal en met anderen.

Theatervormen

Je maakt kennis, oefent en bezoekt verschillende theatervormen.

We dompelen ons onder in de theaterwereld, maar we gaan ook vooral veel zelf spelen en ontdekken.

Voeding en gezondheid

Samen koken doet een beroep op de sociale vaardigheden en bevordert het leren samenwerken.

Eten is meer is dan alleen maar voedingsstoffen.

Spel

Spelen is van groot belang voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen of delen van plezier. Ook tal van andere vaardigheden worden gestimuleerd, zoals denken, zich uitdrukken, creativiteit ontwikkelen, experimenteren met nieuw gedrag, omgaan met anderen, gevoelens en wensen uiten.

Lichaam en gevoel

Gevoelens hebben hun weerslag op de ademhaling. Wanneer mensen uit balans zijn blijkt dat ook in hun lichaamshouding. Leren stil te staan bij wat het lichaam “zegt” is belangrijk. Door samen te gaan bewegen kunnen studenten op een positieve manier aandacht hebben voor hun eigen lichaam.

Sport en buitenspel

We leren sport en buitenspel zien als een manier om in relatie te treden. We leren je hoe je spelen creatief kan uitwerken, ev. aanpassen en begeleiden. We leren misschien nieuwe sporten kennen of presenteren onze sport aan medestudenten.

Zorgvaardigheden

(3 studiepunten)

Je traint skills om zorg te dragen voor anderen en voor jezelf. Door veel te oefenen raak je vertrouwd met het proces van eerste hulpverlening bij kleine en bij ernstige ongevallen. Je leert ook bewegingstechnieken om je rug te sparen en basiskennis over medicatie.

Integrale leerlijn

6 studiepunten

Gezinsgericht werken en armoede

(5 studiepunten)

Je leert je begeleidingsaanbod af te stemmen op de cliënt en zijn omgeving. Door te kijken naar de cliënt als onderdeel van en in interactie met het gezinssysteem.

We zoomen in op opvoeden, opgroeien, en leven in (kans)armoede.

Autismespectrumstoornis en licht verstandelijke beperking

(3 studiepunten)

Je gaat aan de slag met specifieke vraagstukken. Je verkent, individueel en in groep, manieren om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de cliënt. Je gaat op zoek naar de juiste diensten en organisaties voor je doelgroep en houden rekening met tendensen binnen het werkveld.

Ontwikkelingsdynamische benadering

(3 studiepunten)

De kinderen, jongeren of volwassenen die je gaat begeleiden kunnen het moeilijk hebben om hun emoties te uiten, of om hun gedrag te sturen, of om zich aan afspraken te houden.

We leren je begrijpen hoe dat komt. Als je weet hoe je vanuit ontwikkelingspsychologie het gedrag van personen kan verklaren, kan je je ook beter aanpassen aan hun noden.

Praktijkleerlijn

11 studiepunten

Stage

(11 studiepunten)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de praktijk ten volle te beleven.

Derde jaar

Conceptuele leerlijn

14 studiepunten

Criminologie

(3 studiepunten)

Waarom plegen pubers, adolescenten en jongvolwassenen delicten? Hoe gaat het juridische beleid en het rechtssysteem hiermee om?  Vroeger en vandaag. In de (groot)stad en daarbuiten. 

Strafrecht

(3 studiepunten)

Je krijgt een kort overzicht van de basisbeginselen van het strafrecht en de recente hervormingen. Ook de internationale mensenrechten en hun belang voor het Belgische strafrecht komen aan bod.

We bespreken verdiepende strafrechtelijke thema’s, zoals internering en de interne rechtspositie van een gedetineerde, en bekijken wat hierbij het belang is van mensenrechten.

Bachelorproef

(5 studiepunten)

Je bachelorproef is een theoretisch gefundeerde en praktijkgerichte opdracht. Je kiest een case. Je zet je kennis in om je professioneel oordeel en advies over de vraagstelling te onderbouwen. 

Bijzondere thema's en projecten

(3 studiepunten)

Van bezielde gastsprekers uit uiteenlopende settings, leer je de variatie aan organisaties kennen. We gaan vooral samen je durf aanwakkeren om verder te kijken en je stimuleren om creatief te blijven zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod.

Vaardighedenleerlijn

6 studiepunten

Beroepsethiek

(3 studiepunten)

We leren je wat ethiek is en hoe je ethische kwesties kan herkennen. We trainen aan de hand van één model hoe je kan wikken en wegen in de zorg om te komen tot een genuanceerde oordeelsvorming en professionele visie.

Outdoorbegeleiding (of Herstelgericht werken en LSCI uit de Integrale leerlijn)

(3 studiepunten)

We stappen een deel van de bekende Camino.  (gemiddeld 20 km per dag met rugzak). Een aantal jongeren en hun begeleiders zijn onze tochtgenoten. Al doende maak je kennis met ervaringsleren en het organiseren van een expeditie.

Integrale leerlijn

12 studiepunten

Verslaving

(3 studiepunten)

Verslaving, wat is dat? Waarom wordt de ene verslaafd en de andere niet? Welke factoren/kenmerken spelen hier een rol? Waarom is er zoveel terugval? Hoe begeleid je een “gebruiker” en zijn omgeving?

Verschillende theorieën en methodieken komen aan bod, onder andere motivationele gesprekstechnieken om client en zijn/haar omgeving doelgericht te leren begeleiden. Maar ook een gedragsexperiment waarbij je de complexiteit van het begrip verslaving aanvoelt en van daaruit leert begrijpen.

Daderschap bij jongeren

(3 studiepunten )

In het vak daderschap bij jongeren, maak je kennis met jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden (MOF). Je zoomt in op de leefwereld van deze jongeren: wie zijn ze, wat maken ze mee, welke (psychosociale) moeilijkheden moeten ze overwinnen...?

Je leert om het verhaal van de jongeren vanuit verschillende perspectieven te bekijken om het beter te begrijpen en kritisch te kijken naar de bestaande hulpverlening.

Seksueel overschrijdend gedrag

(3 studiepunten )

Je leert in dit opleidingsonderdeel seksueel (grensoverschrijdend) gedrag inschatten en nadenken over welke pedagogisch antwoorden er mogelijk zijn. We starten hierbij vanuit casussen uit het werkveld.

Je maakt kennis met het kader van waarden en normen, definities en vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kwetsbare groepen en methodieken om met thema aan de slag te gaan.

Nieuwe autoriteit

(3 studiepunten)

Nieuwe autoriteit leert leerkrachten, opvoeders en ouders op een krachtdadige manier omgaan met destructief gedrag.  Niet  boven of naast het kind of jongere maar vanuit een volhardende aanwezigheid. We oefenen de basishouding binnen onze intiem netwerk. En we leren hoe we de verschillende technieken binnen het professioneel netwerk kunnen toepassen.

Herstelgericht werken en LSCI (of Outdoorbegeleiding uit de Vaardighedenleerlijn)

(3 studiepunten)

Vanuit een theoretische kijk op conflicthantering gaan we aan de slag met LSCI, een therapeutische techniek die volwassenen leert omgaan met crisissen van kinderen en jongeren.

We onderzoeken hoe we vanuit een visie op herstel verder kunnen na een conflict en maken kennis met de bemiddelingsmethodiek. Tijdens de lessen ligt de focus op het toepassen van theoretische inzichten en gesprektechnieken in complexe ‘levensechte’ casussen.

Grootstedelijke uitdagingen

(3 studiepunten)

(vakbeschrijving niet beschikbaar)

Praktijkleerlijn en leetrajectbegeleiding

25 studiepunten

Stage

(25 studiepunten)

De student functioneert 560u gespreid over negentien weken in een voorziening en voert gekoppeld daaraan een aantal opdrachten uit. Hij / zij wordt daarbij begeleid door een stagementor van de voorziening en een praktijklector (stagebegeleider en coach) van de opleiding.
De stagebegeleider is ook de leertrajectbegeleider van de student.

 

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2019-2020.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.