Inhoud en studiepunten van Toegepaste Jeugdcriminologie

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn

45 studiepunten

Pedagogisch kader

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met pedagogie vanuit verschillende invalshoeken. Aan  de theorie koppel je ook methodieken om op uiteenlopende vragen rond opvoeding een gepast pedagogisch antwoord te bieden.

Biomedisch kader

(5 studiepunten)

Je doet de nodige basiskennis op over het functioneren van het menselijk lichaam en over mogelijke consequenties wanneer bepaalde biologische functies falen. Die inzichten helpen je om aangepaste ondersteuning te bieden aan onze doelgroepen.

Psychologie I

(3 studiepunten)

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Psychologie II

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Psychologie III

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Sociologie

(3 studiepunten)

Je verruimt je blik tot een brede kijk op onze samenleving. Je maakt kennis met de grote maatschappelijke mechanismen die inwerken op het welzijn van mensen.

Orthopedagogisch kader

(3 studiepunten)

Je wordt wegwijs gemaakt in de orthopedagogische theorie en krijgt methodieken aangeleerd om bijzondere pedagogische situaties op een correcte orthopedagogische manier aan te pakken.

Orthopedagogische verkenning (3 delen)

(3 + 3 + 3 studiepunten)

Je verkent als toekomstig opvoeder-begeleider  het Vlaamse orthopedagogische landschap. Je staat stil bij de verschillende doelgroepen, hun specifieke kenmerken en hun aangepaste opvangvormen in Vlaanderen. 

 • Deel 1: zintuigelijke beperking, dementie, leerstoornissen en buitenlandse niet-begeleide minderjarigen
 • Deel 2: verstandelijke of lichamelijke of meervoudige beperking, NAH, langdurig zieke kinderen
 • Deel 3; gedrags- of psychosociale problemen, ASS

Cultuur en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Je staat stil bij ethische dilemma's en de manier waarop verschillende (religieuze) gemeenschappen daar naar kijken.

Recht I

(3 studiepunten)

Je krijgt zicht op de juridische structuren zoals ze door onze samenleving zijn ontwikkeld om het samenleven georganiseerd en leefbaar te houden. Uiteraard focus je op een aantal specifiekere rechtsvormen die voor de hulpverleningssector van belang zijn.

Vaardigheden- en praktijkleerlijn, leertrajectbegeleiding

15 studiepunten

Beroepsidentiteit

(9 studiepunten)

Je stapt het werkveld in. Je maakt er kennis met de doelgroepen en met je toekomstig beroepsprofiel. Daarbij leer je gaandeweg de techniek en het belang van reflecteren kennen, een onmisbaar werkingsinstrument. Hoe sta ik in het leven? Is deze basishouding voldoende om uit te groeien tot een degelijke en voldoende gespecialiseerde opvoeder-begeleider? Op die vragen zoek je jouw antwoord.

Communicatie

(4 studiepunten)

Hoe werkt communicatie? Hoe communiceer ik? Welk effect heeft mijn manier van communiceren op anderen?

Observatie

(3 studiepunten )

Voor een professionele opvoeder-begeleider is de kunst van het observeren van het grootste belang. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de hulpvraag van een cliënt, kun je al veel informatie verzamelen via observatie. Om correct te kunnen observeren moet je vooral veel oefenen en weten waarmee je rekening moet houden.

Beroepsgericht schrijven

(3 studiepunten )

Je leert en oefent hoe je binnen het kader van je toekomstig werkdomein effectief en efficiënt schriftelijk communiceert. Bijvoorbeeld hoe je informatie zorgvuldig en correct overdraagt naar de verschillende collega's met wie je samenwerkt.  Of hoe je een verslag voor een jeugdrechter opstelt, een bijdrage voor het kwaliteitshandboek, een handelingsplan, brieven aan ouders enz. Je leert bovendien wetenschappelijk onderbouwd schrijven, d.w.z. ook bronnen raadplegen en er correct naar verwijzen.

Leertrajectbegeleiding

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Tweede jaar

Praktijkleerlijn en leertrajectbegeleiding

11 studiepunten

Stage

(11 studiepunten)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de praktijk ten volle te beleven.

Conceptuele leerlijn

24 studiepunten

Verklarings- en hulpverleningsmodellen

(5 studiepunten)

Je maakt kennis met verschillende hulpverleningsmodellen, vanuit de empirische of proefondervindelijke wetenschap. Je ervaart hoe je ze kunt toepassen op uiteenlopende probleemsituaties. Zo leer je gaandeweg die probleemsituaties verklaren, begrijpen en er correct in op te treden.

Filosofie

(3 studiepunten)

Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover. 

Recht II

( 3 studiepunten)

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Transculturele hulpverlening

(5 studiepunten)

(geen vakbeschrijving beschikbaar)

Beleid

(3 studiepunten)

Je krijgt inzicht in hoe het jeugdbeleid in België eruit ziet.

Psychiatrisch kader

(5 studiepunten)

Je bestudeert een aantal psychiatrische aandoeningen en stoornissen waarmee je in je toekomstige werkdomein vaak te maken krijgt, bv. depressie, psychose, verslaving enz.

Vaardighedenleerlijn

18 studiepunten

Gespreksmethodieken en agressiehantering

(8 studiepunten)

Voor de camera oefen je verschillende gesprekstechnieken, voor specifieke situaties en uiteenlopende doelgroepen. Je krijgt zeer gerichte feedback.

Agressiviteit is een gevoel waar we allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden, zowel bij onszelf als bij anderen. Hoe bouwt agressie zich op en hoe brengen mensen die negatieve gevoelens tot uiting? Je leert hoe je als hulpverlener hierop kunt inspelen, afhankelijk van de doelgroep.

Doelgerichte activiteiten

(3 studiepunten)

keuze uit: (binnen)spel, lichaam en gevoel, materialen en rituelen, sport en buitenspel, theatervormen, voeding en gezondheid.

Vrijetijdsbesteding en dagelijkse activiteiten kunnen, bij doordachte en creatieve voorbereiding, bijdragen tot de ontwikkeling van een cliënt. Je gaat aan de slag met verschillende creatieve technieken door een week op verplaatsing te gaan.

Biomedische vaardigheden

(3 studiepunten)

Je krijgt een aantal basistechnieken aangeleerd en kiest daarna zelf in welke verzorgingsaspecten en medische handelingen jij je gaat verdiepen.

Integrale leerlijn

6 studiepunten

Gezinsgericht werken in armoede

(5 studiepunten)

Je leert naar een cliënt kijken in zijn brede sociale context. Gezin en omgeving zijn voor zijn levenskwaliteit van groot belang. Hoe kun je hier gericht op inzetten? Welke methodieken kan je hanteren? Hoe hou je bovendien rekening met de typische kenmerken van zijn doelgroep?

Autismespectrumstoornis en personen met licht verstandelijke beperking

(3 studiepunten)

Je verdiept je in twee belangrijke doelgroepen die zich in bijna alle sectoren van de hulpverlening bevinden:  personen met een licht verstandelijke beperking en personen met een autisme spectrum stoornis.

Emotionele ontwikkeling

(3 studiepunten)

(geen vakbeschrijving beschikbaar)

Derde jaar

Praktijkleerlijn

25 studiepunten

Stage

(22 studiepunten)

De student functioneert 560u gespreid over negentien weken in een voorziening en voert gekoppeld daaraan een aantal opdrachten uit. Hij / zij wordt daarbij begeleid door een stagementor van de voorziening en een praktijklector (stagebegeleider en coach) van de opleiding.
 De stagebegeleider is ook de leertrajectbegeleider van de student.

 

Levenslang leren

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar)

Conceptuele leerlijn

15 studiepunten

Criminologie

(3 studiepunten)

Je verkent het fenomeen van de criminaliteit. Er bestaat geen enkele maatschappij zonder. Hoe komt dat? Hoe ontstaat crimineel gedrag en hoe gaan we daar als samenleving mee om?

Strafrecht

(3 studiepunten)

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Bachelorproef

(5 studiepunten)

Je zult aan de hand van een eigen gekozen vraagstelling een theoretische uitdieping uitschrijven. Hierop word je voorbereid vanuit Beroepsgericht schrijven en Beroepsethiek.

Bijzondere thema's en projecten

(3 studiepunten)

Tijdens de opleiding leer je veel verschillende invalshoeken en visies kennen. Maar er zijn er nog meer. Daarom organiseren we ook lezingen van mensen uit het werkveld die op experimentele basis vernieuwende inzichten omzetten in de praktijk. Slagen zij erin de gewenste resultaten te boeken? De wereld staat niet stil, er valt nog veel te ontdekken.

Vaardighedenleerlijn

6 studiepunten

Beroepsethiek

(3 studiepunten)

Niet alles is in regeltjes en wetgeving te vatten. Je leert deontologisch denken, d.w.z. dat je binnen een juridisch kader afwegingen leert maken over ethische vraagstukken

Integrale leerlijn

12 studiepunten

Transculturele uitdagingen

(3 studiepunten)
 • Transculturele uitdagingen over grenzen
  Je wordt als student geprikkeld en gecoacht om je op een respectvolle manier te bewegen in een mondiale, superdiverse samenleving. Volgende thema's komen op een beklijvende manier aan bod: 
  Culturele identiteit en grenzen, Globalisering en superdiversiteit, Cultuur en religie en Transculturele vaardigheden. Je ervaart de realiteit door je buiten de grenzen te begeven en daar in de hulpverlening te stappen.

 • Transculturele uitdagingen en buitenlandse stage
  Als jij stage loopt in het buitenland, bereidt dit opleidingsonderdeel je daar grondig op voor. Wat is een cultuurshock? Wat betekent het om als minderheid in een andere cultuur te vertoeven? Hoe werkt zo'n buitenlandse ervaring nadien nog door?

 • Binnenstebuiten Lapland of Spanje
  Confronterende trektochten in de compromisloze en uitdagende natuur van Lapland of Spanje. Je dompelt jezelf onder in een ervaringsgericht traject waarin persoonsvorming en interactie en coachingsvaardigheden centraal staan. We voorzien een voorbereidend traject en een opvolgingsmoment.

Keuzevakken

(2 x 3 studiepunten)

- Doelgerichte activiteiten 

- Binnenstebuiten 

Verslaving

(3 studiepunten)

(geen vakbeschrijving beschikbaar)

Seksueel overschrijdend gedrag

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Psychosociale thema's bij minderjarigen die al een als Misdaad Omschreven Feit gepleegd hebben (MOFfers)

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

(3 studiepunten )

(geen vakbeschrijving beschikbaar) 

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.

Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.