Inhoud en studiepunten van Verpleegkunde

Eerste jaar

Professionele ervaring

8 studiepunten

Stage: 4 weken

Je maakt kennis met de verschillende omgevingen waarin verpleegkundigen terechtkomen. Handen uit de mouwen: als student Verpleegkunde ga je 4 weken aan de slag in de directe patiëntenomgeving.

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Zorg op maat

29 studiepunten

Dagelijkse zorg

(8 studiepunten)

Je verwerft basiskennis over lichaamsverzorging, ademhaling en bewustzijn. Je herkent slaapstoornissen en weet wat preoperatieve voorbereiding inhoudt. Je herkent risico's en je kan EHBO en CPR toepassen.

Uitscheiding

(7 studiepunten)

Je verwerft inzicht in het maag-darm- en urologisch stelsel op anatomisch en fysiologisch vlak. Je oefent verpleegtechnische vaardigheden en je werkt aan een juiste attitude om gepast om te gaan met zorgvragers en collega's.

Wondzorg

(5 studiepunten)

Je verwerft inzicht in wondheling en de basisprincipes van wondzorg: je leert jezelf bijsturen. Je krijgt microbiologie en genetica.

Medicatie en invasieve handelingen

(9 studiepunten)

Je verwerft kennis over geneesmiddelen. In welke vormen bestaan ze, hoe dien je ze toe, wat zijn de gevaren? Hoe bereken je de juiste dosis? 
Je leert bloed afnemen en een infuus plaatsen, je krijgt inzicht in de verschillende bloedonderzoeken. Je hebt les over voeding, je hebt anatomie en fysiologie.

Functioneren binnen een team

5 studiepunten

Verpleegkundige als communicator

(5 studiepunten)

Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden.

Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Innoveren en inventief handelen

5 studiepunten

Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar

Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt.

Verpleegkundige als reflector

Wat roept bij jou verwondering op? Hoe kan je je verantwoordelijk weten, als mens en als professional? Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe kijk je naar ethische dillemma’s?
Je krijgt filosofie en ethiek. Je maakt kennis met de radicale verwondering in filosofie en zoekt naar jouw eigen verwondering in de wereld. Je leert het concept verantwoordelijkheid vorm geven aan de hand van een hedendaagse filosofisch theorie. Je kijkt naar de ethische grondhouding van de verpleegkunde en denkt na over belangrijke morele vragen.

Organiseren en coördineren van zorg

6 studiepunten

Verpleegkundige als zorgverlener

(6 studiepunten)

Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je leert werken met de sociale kaart. Door gevarieerde studiebezoeken maak je kennis met verschillende doelgroepen en contexten.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

3 studiepunten

Verpleegkundige als wetenschapper

(3 studiepunten)

Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik je de wetenschappelijke informatie die je vindt?

Kwaliteitszorg

4 studiepunten

Verpleegkundige in de maatschappij

Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.

Verpleegkundige als observator

Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Tweede en derde jaar

Professionele ervaring

31 studiepunten

Stage

(31 studiepunten)
 • In het 2de jaar loop je 18 weken stage, mét (als je dat wil) een korte stageperiode op een Europese bestemming.
 • In het 3de jaar heb je 18 weken stage en je kan (als je dat wil) naar het buitenland voor een langere stage: Europa, Afrika, Zuid-Amerika.
 • Je loopt een leerwerkplekstage

Zorg op maat

37 studiepunten

Geneeskunde en heelkunde

(7 studiepunten in 2de jaar - 10 studiepunten in 3de jaar)

2de jaar:

 • Je legt je toe op gevorderde verpleegkundige vaardigheden zoals chronische wondzorg, stralingsprotectie, vochttoediening via poort- en centrale katheters, het gebruik van infuuspompen ...
 • Bij pathologie, buig je je over cardiologie, neurologie en de endocrinologie. Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.
 • Tijdens de lessen klinisch redeneren analyseer je complexe (klinische) casussen op basis van een gestructureerde methode en  formuleer je een gepast advies.

3de jaar:

 • Je legt je toe op de zorg aan de kritisch zieke patiënt.
 • Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.

Moeder en kindzorg & Pediatrie

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Je hebt inzicht in het verloop van een zwangerschap, de zorg voor de moeder en de eerste opvang van de pasgeborene.
 • Je leert over ziektebeelden bij kinderen: ziektes van het ademhalingsstelsel, kinderziekten, allergieën. Je hebt inzicht in het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen en kan aangepaste zorg verlenen aan het kind met beperkingen.
 • Je krijgt een basis heelkunde.
 • Je leert verpleegkundige vaardigheden uitvoeren bij kinderen: hielprik, vaccineren, sonderen, bloedafname…
 • Je leert werken binnen het principe van ouderparticipatie
 • Je leert medicatie berekenen
 • Je leert je inleven in de leefwereld van het kind: je past je omgang en communicatie aan, aan zijn niveau

Eerstelijnsgezondheidszorg & Thuiszorg

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Als eerstelijnsverpleegkundige vertrek je  vanuit de kracht van je patiënt.
 • Aan de hand van casussen leer je een situatie methodisch analyseren en je stelt een passend plan van aanpak op.
 • Je zoomt in op suïcidepreventie, diabetes en seksualiteit.
 • Je leert gericht doorverwijzen.

Geriatrie - chronisch

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Je kent de voorwaarden van gezond ouder worden en de normale fysiologische verouderingsverschijnselen
 • Je staat stil bij degeneratieve neurologische aandoeningen, cognitieve aandoeningen, oog- en ooraandoeningen.
 • Je leert over de impact en de andere werking van medicijnen in het lichaam van ouderen  
 • Je traint op risicoscreening: je signaleert en beoordeelt risico’s via valide en betrouwbare meetinstrumenten.

Geestelijke gezondheidszorg

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Je bestudeert de DSM 5-classificatie voor psychiatrische aandoeningen
 • Je leert de belangrijkste categorieën van psychofarmaca benoemen
 • Je leert Individueel omgaan met de zorgvrager met een psychiatrische problematiek en staat stil bij de aandachtspunten van de omgang met zorgvragers in groepstherapeutische context
 • We trainen je om de rol van begeleider persoonlijk op te nemen

Functioneren binnen een team

6 studiepunten

Functioneren binnen een team

(3 studiepunten in 2de jaar - 3 studiepunten in 3de jaar)
 • Je plaatst de zorgvrager in zijn levensbeschouwelijke context en leert omgaan met existentiële vragen
 • Je hebt ontwikkelingspsychologie: je volgt de psychologische evolutie van de zorgvrager van geboorte tot overlijden
 • Je leert contextueel denken: je ziet de zorgvrager als deel van een netwerk van relaties
 • Je traint je relationele vaardigheden in verschillende contexten
 • Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen: wat is jouw rol en die van de anderen.
 • Je leert hoe je je als coach opstelt

Innoveren en inventief handelen

6 studiepunten

Innoveren en inventief handelen

(3 studiepunten in 2de jaar - 3 studiepunten in 3de jaar)
 • Je bekijkt de verpleegkundige in Europa. Hoe is verpleegkunde georganiseerd en gereglementeerd in de rest van Europa?
 • Ja kan het anders zijn van mensen aanvaarden als een uitnodiging om een morele relatie aan te gaan
 • Je kan binnen een casus meerdere morele standpunt theoretisch onderbouwd formuleren en beargumenteren.
 • Je kent je rol als actieve wereldburger en je onderzoekt mogelijkheden om mondiale doelstellingen vorm te geven in het eigen handelen
 • Je leert hoe je veranderingen kan implementeren

Organiseren en coördineren van zorg

3 studiepunten

Organiseren en coördineren van zorg

(3 studiepunten in 2de jaar)
 • Je leert wat maatschappelijk verantwoorde zorg is
 • Op basis van een casus stem je het zorglandschap en complexe zorgvragen op elkaar af. Je werkt dit uit in individuele zorgplannen met aandacht voor continuïteit voor zorg en het adequaat inzetten van technologie.
 • Je maakt kennis met het e-gezondheidsplan
 • Je hebt inzicht in de verschillende stappen van het leerproces en hanteert gepaste hulpmiddelen en ICT-tools.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

3 studiepunten

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

(3 studiepunten in 2de jaar)
 • Je leert een vraagstelling formuleren, wetenschappelijke informatie opzoeken, filteren en structureren
 • Je beoordeelt Nederlands- en anderstalige verpleegkundige publicaties op kwaliteit, relevantie en bruikbaarheid
 • Je leert informatie samenvatten en je resultaten delen met anderen
 • Je vat een wetenschappelijk artikel samen, bespreekt de resultaten met medestudenten en formuleert aan de hand van de gevonden gegevens een evidence based antwoord op de vooraf gestelde onderzoeksvraag

Kwaliteitszorg

3 studiepunten

Kwaliteitszorg

(3 studiepunten in 3de jaar)
 • Je leert ‘educatie’ aan patiënten en doelgroepen ontwikkelen
 • Je ondervindt zelf wat de impact is van armoede op gezondheid
 • Je leert cultuursensitief handelen en ontdekt organisaties die werken rond cultuur en gezondheidszorg
 • Je staat stil bij stigmatisering van patiënten
 • Je krijgt inzicht in kwaliteitsvolle en veilige zorg.
 • Je houdt bij het verpleegkundig handelen rekening met economische gevolgen en met het juridische kader

Vierde jaar

Professionele ervaring

30 studiepunten

Stage

(30 studiepunten)

Contractstage van 800 uur verspreid over 1 of 2 domeinen

Zorg op maat

6 studiepunten

Zorg in instabiele en complexe situaties

(4 studiepunten)
 • Spoedeisende hulpverlening: triage, airway, breathing, circulation, disability, exposure/environment
 • Verpleegkundige in crisis- en noodsituaties: rampenmanagement, farmacologie en multi pathologie

Maatschappelijk sensitieve zorg en RZL

(2 studiepunten)
 • Maatschappelijk sensitieve zorg
  • Ziektegedrag
  • Stigmatisering
  • sociaal kapitaal
 • RZL
  • Levensbeschouwelijke omwentelingen vanaf de moderniteit tot de New Age
  • Relatie wetenschap en geloof
  • Christendom en wereldreligies
  • Levensbeschouwelijke diversiteit: actief en passief pluralisme

Functioneren binnen een team

3 studiepunten

Zorg voor de zorgverlener

 • Analyseren van eigen weerbaarheden en valkuilen als zorgverlener
 • Formuleren van zelfgerichte interventies in functie van zelfzorg als zorgverlener
 • Reflectie op je eigen traject

Interprofessioneel Samenwerken In de Gezondheidszorg (IPSIG)

De problematiek van patiënten wordt complexer. Verschillende zorgbeoefenaars zijn bij dezelfde patiënt betrokken. Teamwork is een noodzaak, maar is ook een uitdaging. Hoe realiseren we samen, voor de patiënten, de meerwaarde die een groep kan creëren? Interprofessioneel samenwerken staat centraal.

Organiseren en coördineren van zorg

3 studiepunten

Eén week ondergedompeld in de wereld van de palliatieve zorg

Wie is de palliatieve patiënt, hoe is de palliatieve zorg georganiseerd, …?
Je krijgt praktische guidelines. Je bekijkt het wettelijk en ethisch kader en de medische beslissingen pijn- en symptoomcontrole, rouw, vrijwilligerswerking, uitvaart … Je gaat in gesprek over interculturaliteit. Je werkt een casus rond levenseinde uit.

Keuze opleidingsonderdelen

9 studiepunten

Verpleegkundig leiderschap

(3 studiepunten)

Wat betekent verpleegkundig leiderschap voor jou? Welke verpleegkundige wil jij zijn? En wat betekent accountability voor jou? Je gaat op zoek naar de invulling van deze begrippen.

Verdieping acute pediatrie

(3 studiepunten)
 • Psychologie van het zieke kind: pijn, verlies, angst, depressie, boosheid, stress, slaapproblemen en regressie in de ontwikkeling
 • Psychosomatiek
 • Chirurgische ingrepen bij kinderen
 • Pathologie
 • Verpleegkundige zorg voor een kind
 • Non Violent Resistance

Seksualiteit en intimiteit

(3 studiepunten)

Je bestudeert de plaats van seksuele gezondheid binnen de algehele gezondheid van de mens. Je leert de begrippen en functies van de seksuele responscyclus. Je onderzoekt welke bio-psychosociale factoren het seksleven beïnvloeden. Je leert meer over seksueel grensoverschrijdend gedrag, praten over seksualiteit, seksualiteit in de multiculturele samenleving …

Oncologie

(3 studiepunten)

Je leert over de intra-, extra- en transmurale mogelijkheden, met aandacht voor leeftijdsspecifieke aspecten van kankerzorg. Ook preventie en behandeling van nevenwerkingen komen aan bod. Je bestudeert verschillende behandelingsmogelijkheden, revalidatie en rehabilitatie, genetica …

Neonatologie

(3 studiepunten)
 • Werkings -en basisprincipes Neonatale Intensive Care Unit (NICU)
 • Pathologieën en afwijkingen: neurologisch, cardiologisch, respiratoir, gastro-entero
 • Ontwikkelingsgerichte zorg en psychosociale ondersteuning
 • Newborn life support

Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving

(3 studiepunten)
 • Handvatten uit het recht om correct om te gaan met:
 • zorgvragers met migratieachtergrond
 • jongere zorgvragers in acute precaire situaties
 • zorgvragers met beperking
 • chronische zorgvragers

Intensieve zorgen 2.0

(3 studiepunten)
 • Medisch technisch luik: cardiaal, respiratoir falen, renale therapie, neurologische opvolging, casuïstiek, voeding op intensieve zorgen
 • Psycho-sociaal luik: onderkenning van interventies, begeleiding bij het levenseinde, communicatie, slaap(deprivatie), post ICU depressie en angststoornissen, agressie bij patiënten en familie
 • Ethisch/juridisch luik: principe-ethiek, wils(on)bekwaamheid en medische beslissingen, informed consent, therapeutische hardnekkigheid, privacy en infoverstrekking

Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

(3 studiepunten)
 • Aanvullende kinder- en jeugdpsychiatrie: gedragsstoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen, PTSS
 • Ouderen in de GGZ: differentiatie tussen algemene ouderdomspathologie, gerontopsychiatrie en specifieke aandachtspunten bij de zorgverlening aan ouderen binnen de gerontopsychiatrie
 • Forensische psychiatrie: strafbare feiten/veelvoorkomende pathologieën, forensische psychiatrie, de teamsamenstelling en de visie die wordt nagestreefd, tweeledigheid (bewaker en therapeut), therapeutisch aanbod, voorwaarde tot opname, belang van multidisciplinair werken en intervisie

Beginselen van onderzoeksmethodologie in de verpleegkunde en vroedkunde (UA)

(3 studiepunten)

Fundamenten van verpleegkundig en vroedkundig onderzoek. Van probleem tot hypothese.

European Nursing Module (ENM)

(4 studiepunten)

Europese mobiliteit van 14 dagen, observatiestage van max. 60 uur.

Leren en ontwikkelen A

(3 studiepunten)

Je bestudeert ontwikkelingsfactoren, growth mindset en het menselijk brein. Je formuleert een antwoord op ‘wie is de adolescent?’ en ‘hoe leert de adolescent?’. Je leert hoe je leerbereidheid kan stimuleren.

Opleidingsonderdeel uit de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs.

Leren en ontwikkelen B

(3 studiepunten)

Je leert over geïntegreerde leerlingenbegeleiding: M-decreet, principes van handelingsgericht werken, 4 begeleidingsdomeinen …
Aan de hand van voorbeelden bestudeer je integrale jeugdhulpverlening. Je bestudeert de kenmerken van jongeren met nood aan verhoogde zorg en hoe je de specifieke ondersteuning aanpakt.

Opleidingsonderdeel uit de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs.

Onderwijs en maatschappij

(3 studiepunten)

Je leert meer over de relatie tussen maatschappij en onderwijs. Je ervaart welke invloed je eigen referentiekader heeft. Je verruimt je blik op maatschappelijke thema's door actief op onderzoek te gaan bij organisaties en scholen. Je stopt niet bij de taal- en/of landsgrenzen maar bestudeert hoe de thema's in andere contexten aangepakt worden. Je vertaalt je inzichten en ervaringen naar een beroepsproduct.

Opleidingsonderdeel uit Crossing Borders

Bachelorproef

9 studiepunten

Bachelorproef

(9 studiepunten)

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2019-2020.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.