Inhoud en studiepunten van Vroedkunde

Eerste jaar

Focus op normale menselijke voortplanting

De gezonde mens

(3 studiepunten)

De anatomie en fysiologie is essentieel om inzicht te verwerven in het functioneren van de gezonde mens. Je bestudeert het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het verteringsstelsel en her urinair stelsel. Dit helpt je om al de informatie die je in je verdere opleiding krijgt in een zinvolle context te plaatsen, inzichten in de vroedkunde te ontwikkelen en jezelf voor te bereiden op je paramedisch beroep.

De gezonde mens in zijn omgeving

(3 studiepunten)

De anatomie en fysiologie is essentieel om inzicht te verwerven in het functioneren van deze gezonde mens en zijn omgeving. De focus ligt op het weefselniveau, de huid, het beenderstelsel, het spierstelsel, het lymfestelsel en de micro-organisme. dit helpt je om al de informatie die je in je verdere opleiding krijgt in een zinvolle context te plaatsen, inzichten in de vroedkunde te ontwikkelen en jezelf voor te bereiden op je paramedisch beroep.

Basiszorgverlening

(3 studiepunten)

Je leert een aantal basisvaardigheden. Je leert jezelf inschatten en gepaste acties ondernemen om jezelf te verbeteren.

De vroedvrouw als wetenschapper

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de verschillende medicamenten en leert deze correct berekenen en toe te dienen. Je begrijpt een aantal begrippen vanuit het standpunt van exacte wetenschappen. Deze kennis stelt je in staat om als vroedvrouw juist te kunnen oordelen en te kunnen handelen’.

Kinderwens

(3 studiepunten)
 • Je leert hoe het mannelijke en vrouwelijke voortplantingsstelsel werken en ontdekt het belang van erfelijk materiaal hierbij.
 • Je leert hoe je preconceptioneel en anticonceptioneel advies geeft
 • Samen met je medestudenten werk je rond de ethische kwesties van verantwoord ouderschap en relationele en seksuele vorming.

Zwangerschap

(4 studiepunten)
 • Je ontdekt hoe een normale zwangerschap verloopt. Je leert over de embryologie, anatomie en de veranderingen die er in het lichaam optreden.
 • Je verdiept je in de begeleidingsrol als vroedvrouw. Je maakt kennis met de prenatale zorgverlening en zijn verschillende gezondheidsaspecten.

Baring

(5 studiepunten)

Wat gebeurt er met het lichaam van een vrouw tijdens arbeid, bevalling en net erna? Hoe verloopt een normale bevalling en op welke manier zal een pasgeborene zich aanpassen aan de buitenwereld?
Als vroedvrouw volg je heel dit proces op en zal je de vrouw op een gepaste manier begeleiden.

Het kraambed

(3 studiepunten)
 • Je leert wat een normale fysische  en psycho-emotionele evolutie is van de kraamvrouw met een gepaste vroedkundige begeleiding en doorverwijzing indien nodig.
 • Er is extra aandacht voor de begeleiding van de borstvoeding en voor rituelen rondom geboorte.

De pasgeborene

(3 studiepunten)
 • Je leert de normale ontwikkeling en kenmerken van de pasgeborene.
 • Je leert hoe de observatie en de verzorging van een pasgeborene verloopt.

De gezonde mens in relatie

(3 studiepunten)
 • Je maakt kennis met de psychologie als wetenschappelijke discipline en wat deze kan betekenen voor je werk als vroedvrouw.
 • Je leert over de menselijke functieleer en probeert modellen van zelfmanagement
 •  Je leert hoe gezonde relaties evolueren en hoe hechtingsprocessen van invloed zijn.
 • Je staat stil bij de rol van seksualiteit in relaties en in het bijzonder tijdens de zwangerschap.
 • Je leert hoe de moeder van alle wetenschappen, de filosofie, je kijk op je werk kan versterken.

De vroedvrouw in het gezin

(3 studiepunten)
 • Je maakt kennis met belangrijke partnerorganisaties voor vroedvrouwen.
 •  Je leert met een sociologische blik kijken naar de samenleving en het gezin.
 • Je staat stil bij de impact van het voedingspatroon op de zwangere, de foetus, de baby. 
 • Je ontdekt dat doorheen het leven belangrijke psychologische veranderingen plaatsvinden. 

De vroedvrouw en het juridisch kader

(3 studiepunten)

Je leert de wetgevende en bestuurlijke overheden van België kennen, met zowel het federale als regionale niveau, en hun belang inzake gezondheidszorg. Je maakt kennis met verschillende aspecten van het personen- en familierecht, zoals de afstamming, het ouderlijk gezag en de verschillende gezinsvormen. Je ontdekt de sociaalrechtelijke voordelen in het kader van zwangerschap en geboorte. Aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen, leer je de patiëntenrechten kennen.

Je leert het beroep van vroedvrouw situeren in de Belgische en Europese regelgeving en verantwoorden hoe een vroedvrouw moet handelen in het kader van het beroepsprofiel. Je krijgt inzicht in de eigenschappen die belangrijk zijn om het beroep op een professionele manier te kunnen uitoefenen alsook in de ideale context voor een adequate en individuele begeleiding van het geboorteproces. Je maakt kennis met de verschillende rollen die een vroedvrouw dient in te vullen en deze te vertalen in concrete voorbeelden.

De vroedvrouw als coach

(3 studiepunten)
 • Je leert effectief en kwaliteitsvol  communiceren.
 • Het begeleiden en ondersteunen van doelgroepen naar gezond gedrag neemt  in jouw toekomstige beroep een belangrijke plaats in.

De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar

(4 studiepunten)
 • Als vroedvrouw dien je jezelf en de zorg die je geeft voortdurend kritisch in vraag te stellen en te streven naar verbetering.
 •  In het lessenpakket ‘De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar’ zet je een eerste belangrijke stap in het proces van evidence based practice.
 • Je maakt kennis met de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek, je wordt begeleid in het opzoeken van betrouwbare wetenschappelijke literatuur en je leert deze te begrijpen.
 • Via het project van de zwangerschapsbeurs krijg je de kans al deze zaken onmiddellijk toe te passen op je beroepscontext.

Klinisch onderwijs

(14 studiepunten)

Training@campus (6 studiepunten)

 • De training@campus gaat door in het skillslab campus Zuid. Dit is een veilige leeromgeving die specifiek is ingericht voor het inoefenen van  vroedkundige en verpleegkundige vaardigheden. Het gaat zowel om technische vaardigheden als om relationele en communicatieve vaardigheden.
 • Oefenen in het skillslab doe je zowel zelfstandig op eigen initiatief, als in kleine groep.  DE vaardigheden plaatsen we in zijn context door te werken met levensechte casussen.
 • Het skillslab is te vergelijken met een plaats waar jij als vroedvrouw tewerkgesteld kan worden. Er is een materniteit, een pediatrieruimte, een consultatieruimte, een thuissituatieruimte en 2 arbeids-verloskamers.  Daarnaast beschikken we ook over een simulatiecentrum om simulatieonderwijs op hoog niveau aan  te bieden.

Stage (8 studiepunten)

 • Je loopt 3 weken stage op een kraamafdeling.
 • Je verzorgt en begeleidt pas bevallen moeders en hun kind.
 • Er wordt de nodige aandacht gegeven aan je persoonlijke ontwikkeling en het samenwerken in team.

Tweede jaar

Focus op bedreigde menselijke voortplanting

De mens met gezondheidsproblemen

(4 studiepunten)
 • Je leert over de algemene pathologie van de verschillende stelsels van het menselijk lichaam.
 • Je begrijpt een aantal zaken vanuit het standpunt van exacte wetenschappen.
 • Je maakt kennis met het ethisch referentiekader vanuit de filosofie van Levinas. Deze kennis stelt je in staat om als vroedvrouw juist te kunnen oordelen en te kunnen handelen.

De vrouw met gezondheidsproblemen

(4 studiepunten)
 • Je krijgt inzicht in de gezondheidspsychologie, je leert de wisselwerking kennen tussen pijnbeleving en stress.
 • Je leert over begrippen en problemen rond seksualiteit en daar vrij over te spreken; je oefent in het overbrengen van slecht nieuws gesprekken als het niet goed gaat.
 • Je krijgt inzicht in het benaderen van gezondheidsproblemen maatschappelijk bekeken.
 • Daarnaast leer je ook over verschillende gynaecologische problemen en doe je kennis op over operatieve ingrepen.
 • Je leert wat de rol van de vroedvrouw kan zijn op een operatiekwartier.

Klinische farmacologie

(3 studiepunten)
 • Je bouwt verder op de farmacologie van het eerste jaar, zodat je als vroedvrouw bepaalde medicatie zelf zal kunnen voorschrijven.
 • Je leert over algemene farmacologie, toxicologie en teratologie.

De bedreigde zwangerschap

(4 studiepunten)
 • Je verdiept je in  de complicaties  die zich voordoen tijdens de zwangerschap.
 • Je wordt opgeleid om deze complicaties te kunnen opsporen en een goed zorgplan op te stellen, ook als de zwangere met verwikkelingen moet worden opgenomen in een ziekenhuis.
 • Om een  goede totaalzorg te kunnen geven, leer je gepast door te  verwijzen of samen te werken met andere disciplines zoals artsen, sociale dienst, psychologen, kinesisten ...

De baring met verwikkelingen

(4 studiepunten)
 • Je leert  over de problemen die de moeders  in arbeid kunnen ondervinden.
 • Je leert de  vaardigheden kennen en gebruiken  om  hierbij acties te ondernemen.
 •  Je krijgt inzicht hoe je het koppel kunt begeleiden om op een veilige manier te bevallen, ook al zijn er verwikkelingen.
 • Je leert samenwerken  in een team  met vroedvrouwen en dokters

Verwikkelingen in het kraambed

(3 studiepunten)
 • Je krijgt inzicht in de medische en psycho - sociale aspecten van complicaties in het kraambed.
 • Je leert doorverwijzen om de opvolging thuis vlot te laten verlopen.
 • Er wordt extra aandacht besteed aan problemen bij borstvoeding en bekkenbodemproblemen.
 • Je maakt ook kennis met baby blues, rouw, postpartumdepressie en psychose.

Neonatologie

(3 studiepunten)

Niet elk kind komt helemaal gezond ter wereld. Pasgeborenen die bijkomende observatie en behandeling nodig hebben komen op de afdeling neonatologie terecht. Je leert over hoe deze afdeling werkt, welke baby’s er terecht komen en welke observaties, behandelingen en aandachtspunten van toepassing zijn.

Interdisciplinaire en cultuursensitieve zorg

(4 studiepunten)
 • Je leert educatie opzetten rond relationele en seksuele vorming en rond borstvoeding.
 • Je communiceert professioneel,  ook in moeilijke omstandigheden.
 • Je leert omgaan met conflicten.
 • Je leert juridisch en ethisch reflecteren over moeilijke situaties die samenhangen met zwangerschap en geboorte (zoals ongewenste  zwangerschap).
 • Je respecteert diverse levensbeschouwelijke visies en rituelen met betrekking tot lijden en levenseinde.  Je  groeit in het omgaan met eindigheid en verlieswerking.

Evidence Based Midwifery

(3 studiepunten)
 • Evidence based midwifery bouwt verder op de wetenschappelijke basis die in het eerste jaar gelegd werd. Er wordt dieper ingegaan op het principe van Evidence Based Practice, je leert gericht wetenschappelijke literatuur opzoeken en beoordelen op kwaliteit.
 • Een aantal frequent voorkomende verloskundige modellen worden  verder verdiept en we bekijken samen het gebruik van een klinisch pad.
 • Je krijgt de kans om kennis te maken met belangrijke registratiesystemen in onze verloskundige zorgsector.

Stage

(14 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Stage verloskamer

(10 studiepunten)

Je  loopt zes weken  stage in de verloskamer onder begeleiding van een vroedvrouw. Je zet al je theoretische kennis en vaardigheden om in praktijk. Je leert samenwerken met anderen en groeit in je rol als professional.

  Verloskundig denken en doen

  (4 studiepunten)

  In de loop van het academiejaar werk je  in kleinere teams een verloskundig probleem uit . Je leert dit  vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en zoekt samen naar oplossingen om te komen tot een goed zorgplan.

  Je leert  kritisch kijken naar je eigen leerproces  en stelt je eigen portfolio verder samen.

  Derde jaar

  Focus op bijzondere aspecten van de menselijke voortplanting

  Gespecialiseerde toegepaste farmacologie

  (3 studiepunten)

  Nog niet beschikbaar 

  Vruchtbaarheid en prenatale diagnostiek

  (4 studiepunten)
  • Je verdiept je achtereenvolgens in preconceptionele zorg, (sub)fertiliteit, prenatale diagnostiek en echografie.
  • Je verdiept je op de begeleidingsrol als vroedvrouw in het bieden van ondersteuning en bij het nemen van ethische beslissingen.

  Hoogrisico verloskunde

  (3 studiepunten)
  • Je verdiept je in de meest voorkomende pathologie binnen de verloskunde.
  • Er wordt ook aandacht besteed aan de principes van het samenwerken in team tijdens urgenties.
  • Het linken van deze theoretische kennis aan de praktijk gebeurt in de keuzethema’s.

  Hoogrisico neonatologie

  (3 studiepunten)

  Ernstig zieke of veel te vroeg geboren baby’s komen op een intensieve neonatologie terecht. Je maakt kennis met ernstige complicaties waarmee pasgeborenen kunnen kampen. Je leert welke handelingen je moet stellen en hoe je in noodgevallen moet reanimeren. Kortom, je leert hoe je een ernstig zieke of te vroeg geboren baby moet verzorgen en welke aandachtspunten je in acht moet nemen.

  Keuzethema: ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw

  (3 studiepunten)

  Ziekenhuisvroedvrouw

  • In dit onderdeel oefen je in simulatie hoe je moet handelen in urgente situaties op de verlosafdeling, binnen een multidisciplinair team. Je leert hier vooral hoe je je opgedane kennis moet omzetten naar een concreet beleid bij de meest voorkomende verwikkelingen.

  Zelfstandige vroedvrouw

  • Je maakt kennis met je beroep als zelfstandige.   
  • We verdiepen ons in de fysiologie en in de risicoselectie. 
  • We gaan praktisch aan de slag rond de begeleiding van een zwangere,  een barende en een kraamvrouw in de thuissituatie. 
  • Er gaat veel aandacht naar acute situaties, waarop je als zelfstandige vroedvrouw zeer adequaat moet kunnen handelen in het belang van moeder en/of kind.

  MIDS (Maatschappelijke Inzet door Studenten)

  (3 studiepunten)

  Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

  Vroedvrouw in een diverse samenleving

  (5 studiepunten)

  Identiteit en diversiteit (4 studiepunten)

  • Je organiseert een voorlichtingsactiviteit rond één van deze drie thema’s: relationele en seksuele vorming,  borstvoeding of bekkenbodem.  
  • Je leert zorg dragen voor jezelf als zorgverlener om stress en burn out voor te zijn.
  • Je maakt kennis met levensbeschouwelijke evoluties, en ontwikkelt een actief pluralistische houding.

  Keuzethema (2 studiepunten)

  • IPSIG
   Je leert je rol als vroedvrouw in een medisch team kennen: waar liggen jouw verantwoordelijkheden en wanneer moet je met anderen samenwerken? Hoe ga je om met conflicten binnen een team? Hoe bereik je samen het beste voor de patiënt?
  • Internationale trends
   Hoe verschilt jouw rol als vroedvrouw van die van je collega's in het buitenland? Zet je culturele oogkleppen af  en voer hierover boeiende gesprekken met professionals over de grenzen heen.

  Vroedvrouw als ondernemer

  (3 studiepunten)

  Je leert hoe je als vroedvrouw ondernemend aan het werk kan gaan binnen je beroep in de Belgische gezondheidszorg. Je leert daarnaast ook de wettelijke aspecten die aan je beroep verbonden zijn.

  Bachelorproef

  (5 studiepunten)

  De bachelorproef vormt het sluitstuk van je opleiding.
  Op een wetenschappelijk manier werk je volgens de principes van Evidence Based Practice een vroedkundig relevante onderzoeksvraag uit die je jezelf vanuit je praktijkervaring stelt. Via een SWOT-analyse koppel je deze wetenschappelijke inzichten aan de praktijk om zo een aanbeveling te formuleren als antwoord op je vooropgestelde vraag. In het laatste deel van je bachelorproef ontwikkel je een instrument waar je nadien in het werkveld misschien wel zelf mee aan de slag kan gaan.

  Stage

  (13 studiepunten)

  Klinisch onderwijs: stage 9 weken (kraamafdeling, neonatologie, gynaecologie of OK of raadpleging of extramurale stage)

  • Je loopt negen weken stage in de verschillende deeldomeinen van het werkveld. Zo leer je alle aspecten van je toekomstige job: zorgbeleid opstellen, totaalzorg bieden, in team functioneren en dit in complexere situaties zowel intra- als extramuraal.
  • Aan het einde van je opleiding heb je voldoende handelingen uitgevoerd, conform de Europese richtlijnen.

  Je kan 6 of 12 weken van je stage in het buitenland lopen.

  Stage verloskamer

  (15 studiepunten)

  Klinisch onderwijs: stage 9 weken verloskamer

  • Je loopt negen weken mee in de verloskamer onder begeleiding van een vroedvrouw.
  • Je zet al je theoretische kennis en vaardigheden om in praktijk.
  • Je leert samenwerken met anderen en groeit in je rol als professional in complexere situaties. 
  • Aan het einde van je opleiding heb je voldoende handelingen uitgevoerd, conform de Europese richtlijnen.

  Je kan 6 of 12 weken van je stage in het buitenland lopen.

  Dit is het curriculum voor het academiejaar 2019-2020.
  Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

  Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

  Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.