Inhoud van Leraar Secundair Onderwijs (flextraject)

Onderwijsvakken

Aardrijkskunde

Kies je voor Aardrijkskunde, dan kan je alvast rekenen op veel praktijk en een theoretisch fundament. Excursies? Zeker!

 • Bevolking
  Je gaat dieper in op demografie: de Belgische bevolking, de populatie van de industrielanden en de ontwikkelingslanden, migratie, bevolkingstoename, ...
 • Excursie
  Je trekt op veldonderzoek naar een geografische regio in België. Daar leer je met topografische kaarten te werken en krijg je inzicht in de opbouw en evolutie van landschappen. Tijdens je tweede of derde jaar trek je een week lang rond om de geografische impact van stadsontwikkeling, landbouw en industrie in realiteit te bekijken.
 • Industrie, landbouw en toerisme
  Je begraaft je in het ruimtegebruik en leert hoe en waar dit het landschap verandert. Je onderzoekt welke impact dit allemaal heeft op welvaart en welzijn.
 • Klimaat, geomorfologie en geologie
  Wat staat er precies op een weerkaart? Welke factoren beïnvloeden het klimaat en de vegetatie? Wat is de rol van aardbevingen en vulkanen? Welke steenlagen vormen de aardkorst?
 • Landschap, kaart en ruimte
  Je zoomt in op kaarten en atlassen en leert ze correct te lezen en te gebruiken. Je gaat ook op zoek naar leuke manieren om die kennis in je lessen te gebruiken.
 • Project: excursieweek
  Je trekt op studiereis naar een industriegebied of een wereldstad en stemt er je theoretische kennis af op de realiteit.
 • Stad en omgeving
  Je verdiept je in stads- en plattelandsgeografie, bestudeert verstedelijkingsprocessen en maakt kennis met begrippen als ‘ruimtelijke ordening’ en ‘planologie’.
 • Vakdidactiek
  Je bestudeert het leerplan aardrijkskunde en neemt de verschillende bronnen onder de loep. Je stelt ook een reeks lesvoorbereidingen op voor aardrijkskundelessen.
Economie

Kies je voor Economie, dan vertoef je tijdens je opleiding in een virtueel kantoor. Je leert probleemgestuurd werken. Je bekijkt de wereld vanuit een economisch perspectief. Die kennis geef je later aan jongeren door.

 • Algemene economie
  Je bestudeert de beginselen van micro- en macro-economie. Je maakt kennis met de beurs, de arbeidsmarkt en de beleggingswereld. Je zoomt ook in op de rol van de overheid en het belang van ethisch ondernemen.
  Tijdens je tweede jaar ga je dieper in op het internationale handelsverkeer. Je bestudeert ook begrippen als conjunctuur, groei en welvaart.
 • Boekhouden
  Je leert wat activa en passiva zijn, hoe je een balans opmaakt en hoe je de activiteiten in een onderneming registreert. Je bestudeert de geldende rechtsregels en verplichtingen voor bedrijven. Je maakt ook kennis met een boekhoudsoftwarepakket.
 • Project: business week
  Je neemt deel aan een ondernemingsspel, brengt een bezoek aan een rechtbank of een bedrijf of organiseert een debat over een relevant economisch thema. In elk geval vul je je economische kennis aan met een praktische component.
 • Recht
  Je bespreekt de basisbeginselen van het familierecht en verbintenissenrecht. Je gaat ook in op het sociaal en handelsrecht. Tijdens je laatste jaar ga je dieper in op het fiscaal recht. Dat bestudeer je heel praktijkgericht: met je belastingsaangifte in de hand.
 • Toegepaste economie
  Je verdiept je in bedrijfseconomie, huurwetgeving, faillissementen, sociale statuten, verzekeringen en de beurs.
 • Vakdidactiek
  Welke plaats neemt economie in bij de opleiding van leerlingen? Welke rol heb jij als economieleraar? En hoe ziet het leerplan eruit in de verschillende onderwijstypes?

 

Frans

Frans? Dat betekent: presentaties, improvisaties, didactiek, literatuur, lectuur, excursies en interactie met Franstaligen. In een mix van theorie en praktijk word je het Frans meester.

 • Literatuur en cultuur (12 studiepunten)
  Je maakt kennis met belangrijke literaire werken en stromingen en je verdiept je in de Franse cultuur, die je als toekomstige leerkracht Frans in je lessen zoveel mogelijk zal integreren. Je leest verschillende hedendaagse romans en je neemt ook films, strips, chansons ... onder de loep waarbij telkens de link wordt gelegd met het gebruik in de klas.
 • Project: uitwisseling Namen (3 studiepunten)
  Je werkt samen met één of meerdere medestudent(en) een virtuele excursie uit naar een belangrijke Waalse stad en dit voor een specifieke doelgroep, bv. leerlingen uit het 3e jaar ASO.
 • Taal (17 studiepunten)
  Er wordt een meer dan behoorlijk instapniveau verwacht, aangezien je dit traject verkort aflegt en je dus op korte tijd veel zaken zal moeten verwerken. Tijdens de lessen krijg je de kans om regelmatig het woord te nemen en zo ook de mondelinge vaardigheid te oefenen, alsook de andere communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren en schrijven).
  Naast een vlotte communicatie moet je natuurlijk ook de grammatica goed beheersen én deze kunnen uitleggen aan je leerlingen. Tevens wordt jouw woordenschatkennis goed herhaald, uitgebreid en verdiept via zelfstudie en klasactiviteiten.
 • Vakdidactiek (7 studiepunten)
  Tijdens deze lessen krijg je een antwoord op vragen zoals: Wat is een leerplan Frans? Wat zijn doelstellingen en hoe formuleer ik deze? Hoe wordt een les Frans opgebouwd? Hoe kan ik variëren in werkvormen? Hoe pak ik differentiatie aan? Wat is een effectieve evaluatie en hoe stel ik hiervoor criteria op? etc. Dit om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk in de klas.
Godsdienst

Kies je voor Godsdienst, dan verdiep je je in filosofie, wereldreligies, levensbeschouwingen ... Je verruimt je horizon. Je leert niet alleen veel van je docenten maar je gaat ook zelf op verkenning.

 • Actualiteit, inter-religie en levensbeschouwing
  Vanuit het werk van André Tarkovskij bestudeer je de religieuze beeldcultuur.
 • Bijbel
  Je verdiept je kennis van de Bijbel: je bestudeert belangrijke verhalen en krijgt inzicht in de ethiek.
 • Bijbelse thema’s
  Je leert bijbelverhalen te lezen vanuit verschillende contexten.
 • Bijbelse verkenningen
  Je bestudeert het Oude Testament vanuit historisch en exegetisch perspectief. Je leest ook de teksten van het Nieuwe Testament en weet ze in hun historische context te plaatsen.
 • Ethiek
  Je worstelt met brandend actuele ethische dilemma’s en vraagstukken en leert hoe je die ook tijdens je lessen bespreekbaar maakt.
 • Filosofisch denken, ethiek en religie
  Je bestudeert de belangrijke levensvragen vanuit een filosofisch uitgangspunt. Je zoomt ook in op de filosofie zelf: welke belangrijke denkers kleurden onze geschiedenis?
 • Het leerplan horizon-taal
  Je bestudeert het leerplan rooms-katholieke godsdienst en werkt een reeks jaaroverschrijdende thema’s uit.
 • Inleiding in het christendom
  Je leert reflecteren over het fenomeen van de religie. In het bijzonder ontdek je de rijkdom en verscheidenheid binnen de christelijke traditie.
 • Inter-religie
  Je kijkt naar de wereldbeelden die leven binnen de verschillende wereldgodsdiensten en bestudeert het steeds terugkomende belang van sacramenten, symbolen en rituelen.
 • Leren leven van verhalen
  Hoe gebruik je verhalen in godsdienstlessen in het secundair onderwijs? Welke grote en kleine verhalen zijn nuttig en welke niet?
 • Persoonlijke religieuze ontwikkeling
  Je bestudeert de rol van religie in onze samenleving en de plaats die jij in geloofsopvoeding kunt spelen.
 • Project: gsm
  Als leerkracht godsdienst ben je nu eens getuige, dan weer specialist en tenslotte ook vaak moderator. Op die vaardigheden oefen je tijdens groepsdiscussies en presentaties.
 • Vakdidactiek
  Welke werkvormen zijn nuttig in godsdienstlessen? Welke plaats neemt godsdienst in tussen de andere vakken in een secundaire school? En hoe maak je goede voorbereidingen voor een godsdienstles?

 • Wijsgerige stromingen, maatschappij en media
  Je leert de visie van Girard op christendom en religie kennen en kijkt naar de standpunten van Levinas en het werk van Kieslowski.

Informatica

Informatica? Dan swing je je doorheen creatieve montages, droge materie, mensen, machines ...

 • Computersystemen, algoritmisch denken
  Je bestudeert de binnenkant van een computer. Je leert de basis van programmeren in VB.NET en Scratch.
 • Gegevensbeheer
  Je maakt kennis met databanken en leert er vlot mee werken.
 • Netwerken, web- en applicatieontwikkeling
  Je leert hoe netwerken in elkaar zitten en oefent je vaardigheden in enkele programmeertalen zoals VB.NET, VBA, Robomind.
 • PhP MySQL
  Je gebruikt PhP en MySQL om een eigen webapplicatie te maken.
 • Project: audio en video
  Je bedenkt en plant een audio- of videoproductie en voert ze helemaal uit. Daarbij leer je nuttige opname- en verwerkingstechnieken gebruiken.
 • Informaticaprojecten
  Welke digitale leermiddelen zijn er voorhanden en hoe kan je ze in je lessen gebruiken? Hoe kan je lessen organiseren onder projectvorm?
 • Tekstverwerking, rekenblad
  Je leert werken met basis- en geavanceerde opties in Word en Excel, maar ook andere tekstverwerkers en rekenbladen.
 • Vakdidactiek
  Hoe pak je de lessen informatica aan met moderne technieken? Hoe motiveer je je leerlingen? Je bestudeert leerplannen, stelt lesvoorbereidingen op, maakt digitale leermiddelen, ….
 • Coach e-vaardigheden
  Je stelt met de klasgroep een begintoets ICT op voor de eerstejaarsstudenten van onze opleiding. Je neemt deze toets af en verbetert deze. Je stelt een vervolgtraject op voor studenten die niet de gewenste ICT vaardigheden bezitten. Je wordt ingeschakeld in de opleiding om ICT-vaardigheden te coachen.
Latijn

Latijn? Dan kies je ervoor om op je qui-vive te zijn: puzzelen, logica, wiskunde, muziek, ritme, esthetica, geschiedenis, leren leren ... Véél meer dus dan een dode taal.

 • Literatuur en cultuur
  Je verdiept je in de Romeinse en de Griekse cultuur: je leest niet alleen hoofdstukken uit de De Bello Gallico maar ook fragmenten uit de Griekse mythologie. Je bespreekt ook heel wat andere oude teksten.
  In je tweede jaar lees je de brieven van Plinius en herbeleven we vanuit verschillende teksten de krachtmeting tussen Catilina en Cicero. Je laatste jaar draait vooral rond het werk van Ovidius. Je leert ook correct scanderen.
 • Project: Romeinse archeologie
  Je bestudeert de belangrijkste archeologische principes en technieken en bekijkt ze in parken en musea in België en de buurlanden. Je stelt ook zelf een excursiegids op.
 • Taal
  Je verdiept je in de grammatica en de woordenschat van het Latijn en het Grieks. Tijdens je tweede en derde jaar pak je ook de moeilijkere grammaticale thema's aan en kijk je naar stilistiek.
 • Vakdidactiek
  Wat is het einddoel van het curriculum Oude Talen in het secundair onderwijs? Hoe pak je een les Latijn aan? Welke werkvormen zijn het meest geschikt?
Natuurwetenschappen (inclusief biologie of fysica)

Het onderwijsvak Natuurwetenschappen omvat zowel fysica als biologie als de beginselen van de chemie.

 • Bouwplan organismen
  Hoe zijn groene planten en gewervelde dieren opgebouwd? Welke aanpassingen vertonen organismen waardoor ze optimaal functioneren in hun omgeving? Welke kenmerken bezitten plantaardige en dierlijke cellen?
 • Materie, interactie en energie
  Volgens welke methoden verwerf je meer inzicht in fysische verschijnselen? Hoe kies je en hanteer je meetinstrumenten? Waaruit is materie opgebouwd? Welke krachten oefenen de materiële deeltjes op elkaar uit? Hoe komt het dat ijs drijft? Welke energieomzetting gebeurt er in lampen? Wat is elektriciteit?
 • Fysiologie
  Wat zijn de moleculen waaruit levende organismen zijn opgebouwd? Hoe verankert een plant zonne-energie in suikers? Op welke wijze kan een dier of plant de opgeslagen energie uit suikers weer vrijmaken? Welke functie hebben maagsappen? En welke weg legt het bloed af doorheen je lichaam? ...
 • Leven doorgeven
  ..is meer dan de vorming van vruchten en zaden bij groene planten! Zijn gameten alleen aan zet? Welke rol vervullen sporen? Hoe verloopt de cyclus van het leven bij de mens?
 • Receptoren en effectoren
  Planten en dieren zijn gevoelig voor veranderingen in hun systeem en hun omgeving. Waarvoor zijn receptoren gevoelig? Hoe komen reacties op prikkels tot stand?
 • Vakdidactiek natuurwetenschappen én fysica of biologie
  Je ontdekt de verschillende visies op het invullen van wetenschapslessen in het secundair onderwijs. Vanuit de noden en wensen voor natuurwetenschappen evolueer je dan naar het specifieke noden en wensen voor fysica of biologie. Je leert alle componenten controleren die aan de basis liggen van lesvoorbereidingen. Hoe motiveer je leerlingen? Hoe zet je leerlingen zelf aan het werk? Hoe ontwikkel je lesmaterialen? Hoe evalueer je? Hoe begeleid je wetenschappelijk werk? Hoe maak je een spannende les die leerlingen boeit en uitdaagt?

Specialisatie Biologie:

 • Project Bio Buiten
  Hoe verloopt onderzoek buiten de schoolmuren? Welke biotopen liggen binnen handbereik? Welke invloedsfactoren zijn in onderzoeken bruikbaar? Welke interacties bestaan er tussen soortgenoten? En tussen soorten onderling? Hoe verwerk je onderzoeksresultaten? Hoe en waarover rapporteer je?
 • Homeostase
  Prikkels opvangen en een reactie oproepen vergt communicatie tussen cellen. Hoe communiceren cellen onderling?
 • Biodiversiteit
  Levensvormen vertonen veel variaties. Leven virussen? Ben je bekend met bacteriën en andere eencellige organismen? Welke plaats nemen algen, wormen, weekdieren ... in? Welke aanpassingen zijn functioneel in een leefomgeving?
 • Ecologie
  Welke relaties bestaan er tussen organismen en hun omgeving? Welke relaties bestaan er tussen soortgenoten? En tussen verschillende soorten?

Specialisatie Fysica:

 • Project Fysica
  Hoe onderzoek je de eenparige rechtlijnige beweging van een treintje? Met welk computerprogramma's kan je een vallende bal simuleren? Met welk huis-, tuin- en keukenmateriaal bouw je een spannende les fysica?
 • Warmte, optica, beweging, snelheid en energie
  Is er een verschil tussen warmte en temperatuur? Wat is kleur? Hoe komt het dat licht breekt bij lenzen? Hoe snel valt een appel? En om welke redenen valt de appel naar beneden?
 • Druk in vloeistoffen, gassen en dampen
  Hoe komt het dat -273°C de koudste temperatuur is? Op welke wijze helpen de dikke poten van de olifant hem om niet door de grond te zakken? Daalt de temperatuur als het volume van een gas toeneemt? Hoe maak je lucht vloeibaar?
 • Energie
  Op welke manier kan je zonne-energie opslaan in materie? Wat is kernenergie? Hoe wekt een biomassacentrale elektriciteit op? Wat is het belang van duurzame energie?
Nederlands

Nederlands? Dat is gepassioneerd lezen, kijken, discussiëren. Dat is proeven van goed theater, de betere film leren analyseren, mooie presentaties maken. Dat is je liefde voor je taal creatief durven uitleven en doorgeven.

De verkorte opleiding Nederlands vertrekt vanuit een online communicatieplatform. Daarop vind je alle opdrachten, taken en tips om je perfect voor te bereiden op het wekelijkse contactmoment. Je wordt persoonlijk begeleid via een taalvolgfiche en krijgt voortdurend feedback over je talige en literaire ontwikkeling. Een gestructureerd weekschema zorgt ervoor dat je precies welke stappen je moet zetten. Verschillende evaluatiemomenten en -methodes creëren een haalbare spreiding van de werkdruk en zorgen voor een onderwijs-op-maatsysteem, waarin iedereen zijn persoonlijke werkpunten aanpakt.
Vakkentabel aanpassen,

 • Literatuur en cultuur
  Lezen jongeren anders dan volwassenen? Waarom is de leesomgeving zo belangrijk? Hoe zitten verhalen en romans eigenlijk in elkaar? Wie schreef Het diner ook weer? En zijn Nederlanders en Vlamingen nu écht zo verschillend?
  We besteden aandacht aan boekpromotie en aan enkele boeiende literaire genres (sprookje, mythe, urban legend). Ook poëzie en wereldliteratuur komen aan bod. Je
  De grootste uitdaging: hoe krijg je jongeren (weer) aan het lezen?
 • Portfolio Literatuur en Cultuur
  Bouw een literair-culturele blog waarin je verslag doet van je literaire leven, de theatervoorstellingen die je gezien hebt en de films die je geraakt hebben. In een interactieve omgeving ontwikkel je je literaire competentie door veel te lezen en te schrijven/spreken over literatuuur.
 • Taalgebruik
 • Je verdiept je in taalverwerving en taalgeschiedenis. Je werkt rond meertaligheid, reclametaal, computerlinguïstiek. Je analyseert de huidige jongerentaal en bouwt een begrippenapparaat uit om je lessen mee te stofferen. Alles wat je altijd al had willen weten over taal ...
 • Taalsystematiek
  Je verdiept je in zinsleer, woordleer en spelling. Je bouwt een grondige kennis op van de taalsystematiek van het Nederlands.
 • Taalvaardigheden
  Je verbetert voortdurend je eigen schrijf- en spreekvaardigheid door veel te oefenen. Je krijgt wekelijks feedback via een volginstrument en krijgt talrijke tips op maat om een betere spreker/schrijver te worden.
 • Vakdidactiek
  Je analyseert de eindtermen, stelt doelgerichte lesvoorbereidingen op en leert je lessen Nederlands logisch structureren. Je leert werkvormen en media vlot hanteren en krijgt talrijke suggesties om uitdagende lessen uit te bouwen. Door medestudenten en leerkrachten kritisch te observeren ontwikkel je je eigen manier van lesgeven. Je maakt webquests, online oefenmateriaal en spelvormen. Je gaat voortdurend op zoek naar manieren om leerlingen uit te dagen en te boeien.
Project Algemene Vakken (PAV)

Kies je voor Project Algemene Vakken, dan maak je de leerlingen wegwijs in allerhande maatschappelijke thema's zoals 'cultuur' en 'politiek' tot 'verslaving' of 'vrije tijd'.

Project Algemene Vakken wordt gegeven in het beroepssecundair onderwijs. Alle uren van de algemene vakken werden samengenomen om één vak aan te bieden dat de leerlingen voorbereidt op hun instap in de maatschappij. Het maakt jongeren maatschappelijk weerbaar en reikt hun alle handvaten aan, om in de maatschappij mee te kunnen draaien.

 • Inhoudelijke lijn doorheen de opleiding
  Vermits dit vak de leerlingen voorbereidt op de maatschappij, overlopen we tijdens de opleiding de belangrijkste maatschappelijke en natuurwetenschappelijke thema's. Tijdens de onderdelen hanteren we naast de traditionele contactmomenten vooral onderzoekende, actieve en projectmatige werkvormen om diverse inhouden verder te verkennen. We verbreden je eigen maatschappelijke kaders en leren je deze te vertalen op leerlingenniveau.
  Daarnaast leer je ook hoe je de leerlingen taal- en rekenvaardiger kan maken. We testen hierbij eveneens de mogelijkheden van de moderne media en ICT en we stappen de wondere wereld van het fictieonderwijs binnen. Tenslotte staan we ook stil bij enkele basisinzichten uit de moderne vreemde talen om ook het internationale perspectief een plaats te geven binnen het vak .
  Je moet als leerkracht PAV dus een stevige inhoudelijke basis bezitten op tal van vlakken. In de opleiding maken we hier grondig werk van.
 • Vakdidactische vaardigheden doorheen de opleiding
  BSO-leerlingen vragen om een andere, actieve en vooral niet-traditionele aanpak. We zoeken naar de meest creatieve en leerlinggerichte aanpak én leren we vooral leerlingen zichzelf te sturen in dit leerproces. Vandaar dat je maatschappelijke thema's projectmatige manier vertaalt.
  Tijdens vakdidactische onderdelen leer je hoe je dit vak vorm geeft. We onderzoeken met jou wat je precies moet aanleren en hoe je dit het best doet. Je vertaalt al deze inzichten via gerichte oefeningen in een lessenreeks met bijhorend leerlingenmateriaal.
Project Kunstvakken

Kies je voor Project Kunstvakken, dan dompelen we je onder in zowel beeldende kunst als muziek, poëzie en multimedia. Later, als je zelf lesgeeft, deel je die biotoop met jongeren.

 • Inleiding tot de kunstagogiek en Beeld
  De historiek van het kunst- en cultuureducatieve werkveld.
  Analyse van praktijkcasussen.
  Muzisch domein Beeld.
 • Kunstfilosofie en Multimedia
  Kunstfilosofie.
  Toepassingen multimedia.
  Ontwikkelen van een persoonlijk portfolio vanuit de kunsten.
 • Erfgoed en Muziek
  Erfgoed.
  Muziekinitiatie.
  Het toonmoment.
 • Drama en Literatuur
  Dramatechnieken.
  Input vanuit literatuur.
  Cultureel evenement.
 • Cultureel evenement
  Organisatie van een cultureel evenement.
  Productie en publiek.
 • Muzisch-creatief project
  Kunstzinnig product in secundair onderwijs.
  Draaiboek.
 • PKV-project Portfolio
 • Kunst en Bemiddelingsinstrumenten
  De kunsthistorische tijdlijn.
  Bemiddelingsinstrumenten.
 • Communicatie en Campagne
  Teamrollen en communicatie.
  Campagne met externe partner.
  Projectbegeleider.
 • Projectontwikkeling- en management
  Praktijk projectsubsidie en organisatievormen.
  Projectaanvraag op vraag van een organisatie op maat van een doelgroep.
Techniek (Technologische Opvoeding)

Kies je voor Techniek (Technologische Opvoeding), dan balanceer je tussen techniek en creativiteit. Dat evenwicht geef je door aan jongeren.

 • Techniekprojecten, de didactische praktijk
  Je concretiseert je vakdidactische kennis in reële activiteiten techniek in techniekprojecten.
 • Energie: de elektrische kringloop
  Je leert materialenleer en hun elektrische eigenschappen en over elektrische begrippen, het opwekken van elektrische energie, enkelvoudige en samengestelde stroomkringen, stroomkringschema’s, zekeringen en aardingen.
 • Informatietechnologie
  Je verdiept je in logische functies, ketens, tellertechnieken,  talstelsels en verwerking van gegevens.
 • Constructie en biochemie
  Hoe ziet het bouwplan van een constructie eruit? Vanwaar komt de energie die je er gebruikt? En hoe zit het met de watercyclus? Welke technische systemen helpen bij de winning, verwerking, bewaring en bereiding van onze voeding?
 • Transport
  Je bestudeert grootheden en eenheden en kijkt naar krachten en bewegingen, aandrijvingen en overbrengingen.
 • Project: externe sturingen
  Je dompelt je helemaal onder in informatietechnologie: je stuurt via software modellen aan en leert schakelaars en sensoren programmeren.
 • Communicatietechniek
  Je verdiept je in stroomdiagrammen, grafieken, projecties en perspectieven. Je leert ook technisch te tekenen.
 • Vaardigheden voor technische systemen
  Je kijkt wat er zich onder de motorkap van technische systemen afspeelt en leert hoe je planmatig  technische systemen ontwerpt, aanpast, herstelt, vervaardigt.
 • Vakdidactiek
  Je bestudeert de TOS21-visie en krijgt zo een goed beeld van het belang van het vak techniek in het secundair onderwijs. Verder leer je lesvormen en werkvormen die nuttig zijn in lessen techniek.
Wiskunde

Wiskunde? Dan leer je getallen en formules koppelen aan concrete toepassingen. Die zin voor cijfers en realiteit breng je over op je jongeren.

Een grondige voorkennis van de wiskunde uit het secundair onderwijs is onontbeerlijk. Deze parate kennis is een noodzakelijke voorwaarde om de paketten in zelfstudie te kunnen verwerken.

 • Discrete wiskunde (4 studiepunten)
  Je verdiept je in de statistiek en goochelt met medianen, standaardafwijkingen en herhalingspermutaties. Je stort je ook op de theorie van de kansberekening.
 • Functies (5 studiepunten)
  Je bestudeert veeltermfuncties en leert de techniek van het ontbinden in factoren. Je werpt ook een blik op de grafische voorstelling van algebraïsche functies.
 • Getallenleer (5 studiepunten)
  Je bouwt op een axiomatische, abstracte manier de getallenverzamelingen op om te komen tot de praktische rekenregels die je kent uit het secundair. Je bestudeert ook enkele algebraïsche structuren.
 • Probleemoplossende vaardigheden (3 studiepunten)
  Je maakt je verschillende probleemoplossende technieken eigen en weet hoe je ze in het secundair onderwijs kunt gebruiken. Je bestudeert ook rekenkundige en meetkundige rijen, en maakt kennis met heuristieken.
 • Project: 3D-wiskunde (3 studiepunten)
  Je leert perspectieftekenen en ontdekt alles over eigenschappen van wiskundige figuren in de ruimte. Je maakt ook kennis met ruimtemeetkunde en kijkt naar wiskundige toepassingen in kunst en architectuur. Je verwerkt dit project volledig in zelfstudie en maakt een on-line verslag.
 • Vakdidactiek wiskunde (7 studiepunten)
  Hoe geef je een wiskundeles in het secundair onderwijs vorm? Wat zegt het leerplan? Welke typische instapproblemen doen zich voor bij leerlingen in een wiskundeles?
 • Vlakke meetkunde (9 studiepunten)
  Je diept de meetkundige begrippen die je kent uit het secundair onderwijs uit. Je bestudeert vlakke wiskundige figuren, analyseert de eigenschappen van veelhoeken en de congruentie van driehoeken. Je verdiept je ook in de stelling van Thales, kijkt naar isometrieën en projecties en leert alles over vectoren.
 • Wiskundige taal (3 studiepunten)
  Je verdiept je in logica en leert alles over waarheidstabellen, proposities en tautologieën. Je onderzoekt ook intuïtieve verzamelingenleer en ontdekt het nut ervan in verschillende wiskundige disciplines.

Andere vakken

Didactiek
 • Krachtige leeromgeving
  Dit opleidingsonderdeel heeft als doel toekomstige leraren te oriënteren op het realiseren van een krachtige leeromgeving. Aan de hand van theoretische kaders en de vertaling ervan in praktische voorbeelden willen we inzicht verschaffen in de complexiteit van het onderwijzen en leren. We willen toekomstige leraren stimuleren om leerlinggericht te handelen en het actieve leerproces van leerlingen een centrale plaats te geven in het onderwijzen.
 • Krachtige leeromgeving +
  In dit opleidingsonderdeel diepen we het realiseren van een krachtige leeromgeving verder uit. We besteden aandacht aan de grote diversiteit in het onderwijs. 
  Na het in kaart brengen van de verscheidenheid tussen verschillende leerlingen bekijken we hoe we op een constructieve manier kunnen omgaan met de aanwezige diversiteit. 
 • Leraar als opvoeder
  Een leraar is meer dan een vakexpert: grenzen stellen en structuur bieden zijn nodig om op klas-en schoolniveau de orde te bewaren. Ook positieve bevestiging geven, betrokkenheid tonen en stimuleren tot zelfstandigheid zijn taken van een leraar-opvoeder. Aan de hand van casussen, filmmateriaal en rollenspelen onderzoeken we op een actieve manier welke aanpak jou het meest ligt. Verder bekijken we hoe je leerlingen op school mee kan laten participeren op een formele en informele manier.
Praktijk / werkplekleren

Je bent leraar en volgt PAV, wiskunde, Nederlands of Frans

Per onderwijsvak:

 • 5 observatie- en en participatieuren in de klas van de medeopleider met nabespreking in groep
 • Praktijkateliers:
  • 'de lesvoorbereiding'
  • 'microteaching'
 • Stage:
  • 5 u. observeren
  • 25 u. lesgeven (12 u. voor PAV)
 • Maximum 3 groepssessies om stage-ervaringen uit te wisselen

Je bent leraar en volgt een ander onderwijsvak

Per onderwijsvak:

 • Praktijkateliers:
  • 'lesvoorbereiding: de start'
  • 'de lesvoorbereiding'
  • 'microteaching'
 • Stage:
  • 5 u. observeren
  • 25 u. lesgeven

Je bent geen leraar

Jaar 1, per onderwijsvak:

 • Praktijkateliers:
  • 'lesvoorbereiding: de start'
  • 'de lesvoorbereiding'
  • 'microteaching 1'
  • Praktijkatelier 'microteaching 2'
 • Stage:
  • 15 u. observeren (voor beide vakken samen)
  • 3 u. lesgeven

Jaar 2:

 • Stage: je loopt het hele jaar stage op 1 school, minstens 2 dagen in de week.
 • Daarnaast worden er zowel op de school als op de campus supervisiesessies georganiseerd.
 • Op basis van je ervaringen in het eerste semester op je stageschool plan je een actieonderzoek en voer je dit onder begeleiding uit.
Religie, zingeving en levensbeschouwing

Vakbeschrijving is niet beschikbaar.

Taalvaardigheid

Bij de taken die een leraar dagelijks uitvoert, spelen taalcompetenties een belangrijke rol. Daarbij zijn formeel correct taalgebruik, zoals een correcte uitspraak en een juiste spelling een essentiële voorwaarde.

Voor effectief onderwijs speelt de leraar in zijn lessen in op de mate waarin taalcompetenties van zijn leerlingen ontwikkeld zijn. Omgekeerd draagt hij door zijn lessen bij aan de verdere ontwikkeling van hun taalvaardigheid.

Op mondeling vlak wordt gewerkt aan een goede intonatie, een uitnodigende lichaamstaal, een logische opbouw en een vlotte expressie. Op schriftelijk vlak wordt gewerkt aan een correcte spelling en schrijfvaardigheid.

Aan het begin van het academiejaar leg je een spellingtest af, schrijf je een beschouwende tekst en  houd je een korte presentatie voor publiek. Op deze oefeningen krijg je feedback en daarna kun je je eventueel inschrijven voor een of meerdere leerroutes om werkpunten aan te pakken. Op het einde van het academiejaar volgen er opnieuw drie opdrachten.