Persoonsgericht handelen in de zorg voor kinderen en ouderen vanuit een interdisciplinaire aanpak

Wereldwijd wordt persoonsgericht handelen  erkend als een belangrijk kwaliteitsaspect in gezondheids- en welzijnszorg. Voordelen en effecten zijn bestudeerd voor aparte disciplines, sectoren en groepen zorgvragers. Tijdens interdisciplinair overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende opleidingen en expertisecentra in de onderwijsgroep Welzijn en Gezondheid aan KdG ervaren we dat verschillende disciplines een verschillende invulling geven aan dit concept. Er is weinig onderzoek dat persoonsgericht handelen discipline-overstijgend bekijkt en betekenis geeft. 

Uit literatuur blijkt het realiseren van persoonsgericht handelen door de grote caseload, de vastgelegde kaders en de schaalvergroting geen evidentie. De huidige context wordt ook bepaald door het concept geïntegreerde zorg waardoor de praktijk evolueert naar een interdisciplinaire benadering. Deze evolutie vergroot de nood in werkveld en onderwijs om een discipline-overschrijdend handelingskader voor persoonsgericht handelen te ontwikkelen.

Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken. We kiezen vier werksettings, twee uit de ouderenzorg en twee uit de kinderzorg, telkens een residentiële opvang en een dagopvang. Het gaat voor de ouderenzorg om woonzorgcentra en dagverzorgingscentra en voor de kinderzorg om ckg’s (centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de residentiële werking) en kinderdagverblijven. Het is binnen deze settings dat de spanning tussen persoonsgericht handelen en instrumentele zorg sterk wordt aangevoeld door de hulpverleners. Daarnaast kunnen de zorgvragers hier moeilijker de eigen regie over hun zorg- en ondersteuningsproces nemen en zelf moeilijker hun verlangens en wensen (verbaal) communiceren aan hulpverleners. Bij deze groepen is de betrokkenheid van de context rond de zorgvrager (ouders, mantelzorgers, vertrouwensfiguren, familieleden, etc.) van groot belang. In elk van deze vier settings komen sociaal werkers naast verpleegkundigen en/of pedagogisch ondersteuners in contact met kwetsbare zorgvragers en hun informeel netwerk.

Contact

Maja Lopez Hartmann
maja.lopezhartmann@kdg.be

Sabine Van Houte
sabine.vanhoute@kdg.be

Bie Melis
bie.melis@kdg.be