Publieksevenementen 2: ROI voor publieksevenementen - maatschappelijk strategisch planningsmodel

Vlaamse gemeenten, en dus ook steden, zijn belangrijke spelers in het organiseren en faciliteren van publieksevenementen. Een publieksevenement, georganiseerd op het openbare domein en voor het brede publiek toegankelijk, kost een gemeente echter handenvol geld. Anderzijds nemen de aanvragen voor publieksevenementen jaarlijks toe waardoor de Vlaamse gemeenten een toenemende behoefte hebben aan een eenvoudig implementeerbaar instrument om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste return on investment (ROI).

In het kader van het eerste projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de opleiding Office Management werd dan ook een valide en gebruiksvriendelijk evaluatiemodel ontwikkeld dat gebruikt kan worden door de 308 gemeenten in Vlaanderen om de ROI van publieksevenementen voor de gemeenten te meten teneinde benchmarking mogelijk te maken en op termijn effectiever en efficiënter om te gegaan met de almaar kleiner wordende overheidsbudgetten.

Het gemeentelijk beleid heeft de voorbije jaren echter een flinke vlucht voorwaarts genomen. Het belang van een proactief evenementenbeleid staat steeds meer centraal. Vlaamse gemeenten streven duidelijk naar een evenwichtige en doelgroepgespreide evenementenportfolio. Omdat het evenementenaanbod hier zelden in voorziet en om te voorkomen dat lokale overheden hun beperkte middelen niet optimaal inzetten is het cruciaal om inzicht te verwerven in de effectiviteit van de grotere en dus vaak de duurdere publieksevenementen nog voor deze publieksevenementen gefinancierd en georganiseerd worden.

Gevoed door deze proactieve en kostenbesparende houding streven gemeenten steeds meer naar een optimalisering van hun strategisch evenementenbeleid, wat verklaart waarom er niet enkel een behoefte bestaat aan het ex post meten van de gemeentelijke ROI van publieksevenementen maar zeker ook aan een ex ante meetinstrument. In dit vervolgonderzoek zal er daarom onderzocht worden op welke manier het ex ante evaluatiemodel voor publieksevenementen ontwikkeld kan worden opdat het als strategisch planningsmodel kan ingezet worden door externe evenementenbureaus én door de Vlaamse gemeenten zelf ter ondersteuning van de ontwikkeling van hun ideale evenementenportfolio.

Contact

christine.merckx@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2015 - 31/08/2016

  • Projectpartners: iVOX, dienst evenementen en feesten Gent, Golazo Sports

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Peter Decuypere, Joris Verhulst