Schoolontwikkeling

Bachelor-na-bachelor

 • Wil je veranderingsprocessen in je school of scholengemeenschap begeleiden en ondersteunen met kennis van zaken?
 • Samen met je collega's beleid maken en het beleidsvoerend vermogen van je school versterken?

 • Is het je ambitie om de onderwijskwaliteit van je school te onderzoeken en verbeteren?

Deze bachelor-na-bachelor kan je volgen bij onze partner Arteveldehogeschool in Gent.

Nog vragen?

Wat is schoolontwikkeling?

Schoolontwikkeling omvat alle veranderingsprocessen binnen een school of een scholengemeenschap die de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau tillen. Stel dat jouw school wil overstappen van jaarklassen naar graadklassen. Als schoolontwikkelaar onderzoek je de mogelijkheden en noden, overleg je met de directie en collega's en ondersteun je het veranderingsproces vanuit een wetenschappelijke achtergrond.

Maar als expert in onderwijsvernieuwing doe je uiteraard nog veel meer:

 • Je coacht en ondersteunt collega's, bijvoorbeeld bij de opzet van teamteaching of de invoering van een nieuwe taalmethode of werkvorm in de klas.
 • Je onderzoekt en verbindt kennis via praktijkonderzoek, bijvoorbeeld door mensen samen te brengen rond gedragsafspraken op de speelplaats.
 • Je coördineert veranderingsprocessen door kortetermijndoelen om te zetten in concrete acties, bijvoorbeeld: hoe coördineer je het proces om met alle leerkrachten in een school succesvol te gaan teamteachen?
 • Je innoveert en inspireert het beleid op je school. Dat doe je op basis van goede praktijken die je meekrijgt tijdens de opleiding. Je voert je eigen praktijkonderzoek in je school uit en je neemt tegelijkertijd de resultaten van de praktijkonderzoeken van je medestudenten mee naar je eigen school. 

Hoe ziet je opleiding eruit?

 • Je werkt in vaste groepen waar veel ruimte is voor interactie met je medestudenten en docenten.

 • Door jouw praktijkervaring met hen te delen verdiep je je eigen expertise en zoek je samen naar alternatieven om kwaliteitsvol onderwijs te brengen.

 • We reiken heel wat theoretische input aan die we dan koppelen aan jouw kennis en ervaring. 

Onze aanpak

 • We werken op een interactieve manier samen met ruimte voor inbreng van eigen voorkennis en ervaringen.
 • Het delen van eigen verhalen is een belangrijke stap in het proces om inzicht te krijgen in de eigen praktijk en vervolgens als groep op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven om de kwaliteit binnen je school te verbeteren.
 • Aansluitend op die eigen inbreng, ligt de nadruk op een boeiend theoretisch gedeelte.
 • We zorgen voor een constructieve sfeer waarin talent en expertise de erkenning krijgen die ze verdienen. 
 • Naast de hoor- en werkcolleges omvat deze opleiding praktijkopdrachten, literatuur, zelfstudie en ervaring op de werkvloer.

Programma

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches).

Eerste jaar
16 studiepunten
Semester 1: Praktijkonderzoek
(
8 studiepunten
)

Dit opleidingsonderdeel is gespreid over 7 hoor- en werkcolleges in semester 1. De contacturen worden ingericht op woensdagavonden. Voor elke fase in het onderzoek doet de student een opdracht in zijn praktijk, ter voorbereiding van de sessies.

Semester 2: Coachen
(
8 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel ‘Coachen' staat het begeleiden van collega's in hun professionele ontwikkeling centraal.

 • Je krijgt in eerste instantie zicht op je eigen visie op begeleiden en hun persoonlijke begeleidingsvaardigheden.
 • Van hieruit bouwen we verder aan je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je maakt kennis en oefent daarna intensief met enkele coachings- en begeleidingsmethodieken en groeit naar het begeleiden van trajecten van professionele ontwikkeling van anderen.
 • Het opleidingsonderdeel biedt veel oefenkansen en stimuleert je tot het ontwikkelen van een eigen begeleidingsstijl.
Tweede jaar
20 studiepunten
Semester 3: De school als organisatie
(
10 studiepunten
)

Maak een werkstuk door vanuit een metaperspectief naar de eigen organisatie te kijken ahv de aangereikte modellen. Betrekt hierbij een klein team en een kritische vriend.

Beschrijft je groei als schoolontwikkelaar binnen de eigen organisatie. De rapportage volgt de algemene SON-principes en houdt rekening met de vooropgegestelde vormelijke vereisten.

Semester 4: Leren en profileren
(
10 studiepunten
)
 • Leren in organisaties (formeel en informeel); leercultuur en -patronen
 • Verschillende rollen en functies: hoe invloed nemen op het leren in een organisatie?
 • Analyse van het professionaliseringsbeleid in een organisatie
 • Transfer van effecten van leren binnen een organisatie realiseren
 • Strategieën voor eigen leren
 • Persoonlijke leerdoelen stellen en modelleren in functie van leerdoel
 • Leren in actie zetten, zowel voor zichzelf als lerende, als in een organisatie
 • Professionele groei als schoolontwikkelaar i.f.v. eigen leren én leren van de organisatie
Derde jaar
24 studiepunten
Semester 5+6: Reflectief ervaringsleren
(
10 studiepunten
)

Binnen dit opleidingsonderdeel worden de inhoudelijke thema's door de groep bepaald. Elke student brengt persoonlijke werkzorgen en leervragen vanuit zijn bachelorproefproces naar voor. Deze leervragen worden in de groep gedeeld en geanalyseerd d.m.v. thematische verdieping en reflectie en met het doel het professioneel handelen bewust bij te sturen en te onderbouwen.

Naast de vaste supervisiegroep gaat elke student ook aan de slag met reflectief ervaringsleren in de eigen werkcontext in kader van de bachelorproef. 

Semester 5+6: Schoolontwikkeling realiseren (bachelorproef)
(
14 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student inzicht in de complexiteit van veranderingsprocessen.

 • Aan de hand van theoretische kaders krijgt de student kennis van diverse ondersteuningsstrategieën en -interventies.
 • De strategieën uit de 'Spiraal van verandering' (Schollaert, 2007) en de inzichten vanuit 'Waarderend veranderen' (Tjepkema et al., 2016) worden stapsgewijs aangeleerd en toegepast in een concreet veranderingstraject op de eigen werkplek.
 • Op de werkplek coördineert de student een effectief proces van schoolontwikkeling.
 • Hij integreert hierbij de vijf rollen en alle competenties van de schoolontwikkelaar in de praktijk.
 • De bachelorproef rapporteert over dit doorlopen leer- en veranderingsproces.
De opleiding Schoolontwikkeling is jezelf diepgaand professionaliseren, met verrijkende en bruikbare inhouden en inzichten, om in je eigen schoolcontext duurzaam te leren innoveren. Deze opleiding gaf me, door de warme ontmoetingen met docenten en medestudenten, voeding, zuurstof en heel veel goesting om waarderend en verbindend aan de slag te gaan. Kortom, deze bachelor-na-bacheloropleiding is waar werk en passie elkaar ontmoeten, een plek waar gelijkgestemde onderwijsliefhebbers zich vormen tot schoolontwikkelaars.
Nancy Leenaert en Milena Heyman
Oud-studenten

Voor wie?

 • Je hebt al ervaring als:
  • leerkracht
  • zorgcoördinator
  • leerlingenbegeleider
  • beleidsondersteuner of directeur
 • Elke dag zoek je naar manieren om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. En dat met heel veel zin voor creativiteit, kennis van zaken en verantwoordelijkheid. 

Toelatingsvoorwaarden

De bachelor-na-bacheloropleiding Schoolontwikkeling richt zich tot iedereen die minimaal drie jaar ervaring heeft in het onderwijs en beschikt over een van de volgende diploma’s: 

 • Een diploma Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 
 • Een diploma Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
 • Een diploma Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verder komt ook iedereen in het bezit van een ander bachelor- of masterdiploma in aanmerking, op voorwaarde dat die statutair tewerkgesteld is in het onderwijs. Je werkt minstens een dag per week in het onderwijs

We organiseren vooraf instroomgesprekken om te toetsen of de opleiding een gepast antwoord biedt op je professionele noden. 

Instroomgesprek

Je bent goed geïnformeerd over deze opleiding en denkt er aan om je in te schrijven? 

Meld je dan eerst aan voor een instroomgesprek. Dat gesprek bepaalt niet of je de banaba kan volgen, maar peilt of de opleiding wel tegemoet komt aan: 

 • je verwachtingen
 • je professionele intenties
 • je voldoende praktijkkansen ziet in je werkcontext 

Het is een verkennende dialoog met de opleidingscoördinator of een docent van de opleiding. Tijdens dat gesprek wordt er geluisterd naar je motivatie, professionele loopbaangeschiedenis, draagkracht en aspiraties. Na afloop van het instroomgesprek ontvang je een bewijs van instroomgesprek. Dat document leg je voor bij je inschrijving. 

Hoe kan ik me inschrijven voor een instroomgesprek? 

Praktisch

Waar

De lessen vinden plaats bij Arteveldehogeschool in Gent, campus Brusselsepoortstraat.

Wanneer

 • De opleiding start in september 2023.
 • De bachelor-na-bacheloropleiding Schoolontwikkeling duurt drie jaar in avondonderwijs.
 • De lessen vinden plaats op woensdagavond van 17u30 tot 21u30 (pauze van 19u15 tot 19u45). 
 • De praktijk kan samenvallen met het uitoefenen van je eigen betaalde job in het onderwijs. 
 • Je kan ook starten in februari. Neem daarvoor contact op met opleidingsverantwoordelijk Bart De Lathouwer. 

Kostprijs

Het studiegeld wordt altijd als volgt berekend: ​per academiejaar betaal je een vaste kost van 253,60 euro + 12,10 euro per studiepunt dat je opneemt. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 • voor het eerste opleidingsjaar:  447,20 euro (16 studiepunten)
 • het tweede opleidingsjaar: 495,60 euro (20 studiepunten)
 • het derde opleidingsjaar: 544 euro (24 studiepunten)

Meer info over studiegeld.

Inschrijven

Inschrijven bij Arteveldehogeschool

 • Je kan meteen online betalen na inloggen of een factuur vragen. 
 • Je krijgt twee weken voor aanvang van de lessen via mail de nodige praktische instructies.