Inhoud en studiepunten van Orthopedagogie

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn

45 studiepunten

Pedagogisch kader

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met pedagogie vanuit verschillende invalshoeken. Aan  de theorie koppel je ook methodieken om op uiteenlopende vragen rond opvoeding een gepast pedagogisch antwoord te bieden.

Biomedisch kader

(6 studiepunten)

Je doet de nodige basiskennis op over het functioneren van het menselijk lichaam en over mogelijke consequenties wanneer bepaalde biologische functies falen. Die inzichten helpen je om aangepaste ondersteuning te bieden aan onze doelgroepen.

Psychologie I

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar)

Psychologie II

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar)

Psychologie III

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar)

Sociologie

(3 studiepunten)

Je verruimt je blik tot een brede kijk op onze samenleving. Je maakt kennis met de grote maatschappelijke mechanismen die inwerken op het welzijn van mensen.

Orthopedagogisch kader

(3 studiepunten)

Je wordt wegwijs gemaakt in de orthopedagogische theorie en krijgt methodieken aangeleerd om bijzondere pedagogische situaties op een correcte orthopedagogische manier aan te pakken.

Orthopedagogische verkenning (3 delen)

(3 + 3 + 3 studiepunten)

Je verkent als toekomstig opvoeder-begeleider  het Vlaamse orthopedagogische landschap. Je staat stil bij de verschillende doelgroepen, hun specifieke kenmerken en hun aangepaste opvangvormen in Vlaanderen. 

 • Deel 1: zintuigelijke beperking, dementie, leerstoornissen en buitenlandse niet-begeleide minderjarigen
 • Deel 2: verstandelijke of lichamelijke of meervoudige beperking, NAH, langdurig zieke kinderen
 • Deel 3; gedrags- of psychosociale problemen, ASS

Cultuur en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Je staat stil bij ethische dilemma's en de manier waarop verschillende (religieuze) gemeenschappen daar naar kijken.

Recht I

(3 studiepunten)

Je krijgt zicht op de juridische structuren zoals ze door onze samenleving zijn ontwikkeld om het samenleven georganiseerd en leefbaar te houden. Uiteraard focus je op een aantal specifiekere rechtsvormen die voor de hulpverleningssector van belang zijn.

Vaardigheden- en praktijkleerlijn, leertrajectbegeleiding

15 studiepunten

Beroepsidentiteit

(9 studiepunten)

Je stapt het werkveld in. Je maakt er kennis met de doelgroepen en met je toekomstig beroepsprofiel. Daarbij leer je gaandeweg de techniek en het belang van reflecteren kennen, een onmisbaar werkingsinstrument. Hoe sta ik in het leven? Is deze basishouding voldoende om uit te groeien tot een degelijke en voldoende gespecialiseerde opvoeder-begeleider? Op die vragen zoek je jouw antwoord.

Communicatie

(4 studiepunten)

Hoe werkt communicatie? Hoe communiceer ik? Welk effect heeft mijn manier van communiceren op anderen?

Observatie

(3 studiepunten)

Voor een professionele opvoeder-begeleider is de kunst van het observeren van het grootste belang. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de hulpvraag van een cliënt, kun je al veel informatie verzamelen via observatie. Om correct te kunnen observeren moet je vooral veel oefenen en weten waarmee je rekening moet houden.

Beroepsgericht schrijven

(3 studiepunten )

Je leert en oefent hoe je binnen het kader van je toekomstig werkdomein effectief en efficiënt schriftelijk communiceert. Bijvoorbeeld hoe je informatie zorgvuldig en correct overdraagt naar de verschillende collega's met wie je samenwerkt.  Of hoe je een verslag voor een jeugdrechter opstelt, een bijdrage voor het kwaliteitshandboek, een handelingsplan, brieven aan ouders enz. Je leert bovendien wetenschappelijk onderbouwd schrijven, d.w.z. ook bronnen raadplegen en er correct naar verwijzen.

Leertrajectbegeleiding

(3 studiepunten )

(niet beschikbaar) 

Tweede jaar

Praktijkleerlijn en leertrajectbegeleiding

11 studiepunten

Stage

(11 studiepunten)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de praktijk ten volle te beleven.

Conceptuele leerlijn

24 studiepunten

Filosofie

(3 studiepunten)

Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover.

Transculturele hulpverlening

(5 studiepunten)

(niet beschikbaar)

Beleid

(3 studiepunten)

Je krijgt inzicht in hoe het jeugdbeleid in België eruit ziet.

Recht II

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar) 

Psychiatrisch kader

(5 studiepunten)

Je bestudeert een aantal psychiatrische aandoeningen en stoornissen waarmee je in je toekomstige werkdomein vaak te maken krijgt, bv. depressie, psychose, verslaving enz.

Verklarings- en hulpverleningsmodellen

(5 studiepunten)

Je maakt kennis met verschillende hulpverleningsmodellen, vanuit de empirische of proefondervindelijke wetenschap. Je ervaart hoe je ze kunt toepassen op uiteenlopende probleemsituaties. Zo leer je gaandeweg die probleemsituaties verklaren, begrijpen en er correct in op te treden.

Vaardighedenleerlijn

14 studiepunten

Gespreksmethodieken en agressiehantering

(8 studiepunten)

Voor de camera oefen je verschillende gesprekstechnieken, voor specifieke situaties en uiteenlopende doelgroepen. Je krijgt zeer gerichte feedback.

Agressiviteit is een gevoel waar we allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden, zowel bij onszelf als bij anderen. Hoe bouwt agressie zich op en hoe brengen mensen die negatieve gevoelens tot uiting? Je leert hoe je als hulpverlener hierop kunt inspelen, afhankelijk van de doelgroep.

Doelgerichte activiteiten

(3 studiepunten)

keuze uit: (binnen)spel, lichaam en gevoel, materialen en rituelen, sport en buitenspel, theatervormen, voeding en gezondheid.

Vrijetijdsbesteding en dagelijkse activiteiten kunnen, bij doordachte en creatieve voorbereiding, bijdragen tot de ontwikkeling van een cliënt. Je gaat aan de slag met verschillende creatieve technieken door een week op verplaatsing te gaan.

Biomedische vaardigheden

(3 studiepunten)

Je krijgt een aantal basistechnieken aangeleerd en kiest daarna zelf in welke verzorgingsaspecten en medische handelingen jij je gaat verdiepen.

Integrale leerlijn

11 studiepunten

Gezinsgericht werken in armoede

(5 studiepunten)

Je leert naar een cliënt kijken in zijn brede sociale context. Gezin en omgeving zijn voor zijn levenskwaliteit van groot belang. Hoe kun je hier gericht op inzetten? Welke methodieken kan je hanteren? Hoe hou je bovendien rekening met de typische kenmerken van zijn doelgroep?

Autismespectrumstoornis en personen met licht verstandelijke beperking

(3 studiepunten)

Je verdiept je in twee belangrijke doelgroepen die zich in bijna alle sectoren van de hulpverlening bevinden:  personen met een licht verstandelijke beperking en personen met een autisme spectrum stoornis.

Emotionele ontwikkeling

(3 studiepunten)

Derde jaar

Praktijkleerlijn

25 studiepunten

Stage

(22 studiepunten)

De student functioneert 560 uren gespreid over 19 weken in een voorziening en voert gekoppeld daaraan een aantal opdrachten uit. Hij / zij wordt daarbij begeleid door een stagementor van de voorziening en een praktijklector (stagebegeleider en coach) van de opleiding.

De stagebegeleider is ook de leertrajectbegeleider van de student.

Levenslang leren

(3 studiepunten )

(niet beschikbaar)

Conceptuele leerlijn

11 studiepunten

Orthopedagogiek

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar)

Bachelorproef

(5 studiepunten)

Je zult aan de hand van een eigen gekozen vraagstelling een theoretische uitdieping uitschrijven. Hierop word je voorbereid vanuit Beroepsgericht schrijven en Beroepsethiek.

Bijzondere thema's en projecten

(3 studiepunten)

Tijdens de opleiding leer je veel verschillende invalshoeken en visies kennen. Maar er zijn er nog meer. Daarom organiseren we ook lezingen van mensen uit het werkveld die op experimentele basis vernieuwende inzichten omzetten in de praktijk. Slagen zij erin de gewenste resultaten te boeken? De wereld staat niet stil, er valt nog veel te ontdekken.

Vaardighedenleerlijn

3 studiepunten

Beroepsethiek

(3 studiepunten)

Niet alles is in regeltjes en wetgeving te vatten. Je leert deontologisch denken, d.w.z. dat je binnen een juridisch kader afwegingen leert maken over ethische vraagstukken

Integrale leerlijn

18 studiepunten

Transculturele uitdagingen

(3 studiepunten)
 • Doelgerichte activiteiten
  (niet beschikbaar) 
 • Binnenstebuiten 
  (niet beschikbaar)

Keuze: Doelgerichte activiteiten of binnenstebuiten

(3 studiepunten)

(niet beschikbaar) 

Kindermishandeling

(3 studiepunten)
 • Vanuit partnerschap kijken naar kindermishandeling

Je ontwikkelt een actieplan om een (eerste) antwoord te bieden op een situatie van verontrusting (in dit geval een vermoeden van of bewezen kindermishandeling). Je leert te werken met de methodiek 'signs of safety'. Daarnaast sta je ook stil bij vormen van kindermishandeling zoals overbescherming, getuige zijn van partnergeweld en seksueel misbruik binnen een voorziening.

 • Vlaskamp bij kinderen met meervoudige beperking

Wanneer er sprake is van meervoudige beperking spreekt het voor zich dat je moet leren interdisciplinair te werken. Hoe ga je als een team samenwerken met een logopedist, arts, kinesist ...?

 • Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg

(niet beschikbaar) 

Gezinsbegeleiding bij jonge kinderen

(3 studiepunten)
 • Roos van de ouder in gezinsbegeleiding
  Je krijgt een schets van gezinsproblemen en methodieken voor pedagogische gezinsbegeleiding aan huis. Het uitgangspunt is steeds de bezorgdheid om de ontwikkeling van een minderjarige, zoals deze ook centraal staat in de methodiek De Roos van de Ouder van CKG HOPS. Je gaat zelf met het instrument aan de slag. Je vertrekt vanuit je eigen ervaring en gaat in dialoog met anderen over je eigen opvoedingsbeleving. Tot slot pas je deze inzichten toe op een casus uit het werkveld.
 • 'Samen-werken' aan handelingsplan door middel van cliënt- en netwerkversterkende methodieken
  Het veranderende zorglandschap waar netwerken rond cliënten mee ingeschakeld worden, maken deze methodieken onontbeerlijk in je latere beroepsleven.
  Om dit te realiseren vertrek je vanuit een levensechte projectvraag. Je verruimt het netwerk, zoekt naar bruggenbouwers en tracht zo de omgeving / samenleving van cliënten en organisaties mee in beweging te zetten.
  OF
  Troef +: themagericht en interprofessioneel kijken naar beroepsethische kwesties in het brede onderwijs

 • Vanuit partnerschap kijken naar kindermishandeling
  Je ontwikkelt een actieplan om een (eerste) antwoord te bieden op een situatie van verontrusting (in dit geval een vermoeden van of bewezen kindermishandeling). Je leert te werken met de methodiek 'signs of safety'. Daarnaast sta je ook stil bij vormen van kindermishandeling zoals overbescherming, getuige zijn van partnergeweld en seksueel misbruik binnen een voorziening.

Netwerkversterkend werken

(3 studiepunten)
 • 'Samen-werken' aan handelingsplan door middel van cliënt- en netwerkversterkende methodieken
  Het veranderende zorglandschap waar netwerken rond cliënten mee ingeschakeld worden, maken deze methodieken onontbeerlijk in je latere beroepsleven.
  Om dit te realiseren vertrek je vanuit een levensechte projectvraag. Je verruimt het netwerk, zoekt naar bruggenbouwers en tracht zo de omgeving / samenleving van cliënten en organisaties mee in beweging te zetten.

Keuze: Onderwijszorg of IPSIG

(3 studiepunten )

(niet beschikbaar) 

Keuze: Meervoudige beperking, dementie of sensoriële beperking

(3 studiepunten )

(niet beschikbaar) 

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.

Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.