Inhoud en studiepunten van Verpleegkunde voor werkstudenten (flextraject)

Eerste jaar

Professionele ervaring

8 studiepunten

Stage: 4 weken

Je maakt kennis met de verschillende omgevingen waarin verpleegkundigen terechtkomen. Handen uit de mouwen: als student Verpleegkunde ga je 4 weken aan de slag in de directe patiëntenomgeving.

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training.

Zorg op maat

29 studiepunten

Dagelijkse zorg

(8 studiepunten)

Je verwerft basiskennis over lichaamsverzorging, ademhaling en bewustzijn. Je herkent slaapstoornissen en weet wat preoperatieve voorbereiding inhoudt. Je herkent risico's en je kan EHBO en CPR toepassen.

Uitscheiding

(7 studiepunten)

Je verwerft inzicht in het maag-darm- en urologisch stelsel op anatomisch en fysiologisch vlak. Je oefent verpleegtechnische vaardigheden en je werkt aan een juiste attitude om gepast om te gaan met zorgvragers en collega's.

Wondzorg

(5 studiepunten)

Je verwerft inzicht in wondheling en de basisprincipes van wondzorg: je leert jezelf bijsturen. Je krijgt microbiologie en genetica.

Medicatie en invasieve handelingen

(9 studiepunten)

Je verwerft kennis over geneesmiddelen. In welke vormen bestaan ze, hoe dien je ze toe, wat zijn de gevaren? Hoe bereken je de juiste dosis? 
Je leert bloed afnemen en een infuus plaatsen, je krijgt inzicht in de verschillende bloedonderzoeken. Je hebt les over voeding, je hebt anatomie en fysiologie.

Functioneren binnen een team

5 studiepunten

Functioneren binnen een team

(5 studiepunten)

Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden.

Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Innoveren en inventief handelen

3 studiepunten

Innoveren en inventief handelen

(3 studiepunten)

Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt. Je bekijkt de verpleegkundige in Europa. Hoe is verpleegkunde georganiseerd en gereglementeerd in de rest van Europa?
 

Organiseren en coördineren van zorg

6 studiepunten

Organiseren en coördineren van zorg

(6 studiepunten)

Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je leert werken met de sociale kaart. Door gevarieerde studiebezoeken maak je kennis met verschillende doelgroepen en contexten.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

3 studiepunten

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

(6 studiepunten)

Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik je de wetenschappelijke informatie die je vindt? Je leert een vraagstelling formuleren, wetenschappelijke informatie opzoeken, filteren en structureren.

Kwaliteitszorg

4 studiepunten

Verpleegkundige in de maatschappij (Inclusief RZL)

(3 studiepunten)

Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.

Verpleegkundige als observator

(1 studiepunt)

Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Tweede en derde jaar

Professionele ervaring

31 studiepunten

Stage

(31 studiepunten)
 • In het 2de jaar loop je 18 weken stage, mét (als je dat wil) een korte stageperiode op een Europese bestemming.
 • In het 3de jaar heb je 18 weken stage en je kan (als je dat wil) naar het buitenland voor een langere stage: Europa, Afrika, Zuid-Amerika.
 • Je loopt een leerwerkplekstage

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training

Zorg op maat

37 studiepunten

Geneeskunde en heelkunde

(7 studiepunten in 2de jaar - 10 studiepunten in 3de jaar)

2de jaar:

 • Je legt je toe op gevorderde verpleegkundige vaardigheden zoals chronische wondzorg, stralingsprotectie, vochttoediening via poort- en centrale katheters, het gebruik van infuuspompen ...
 • Bij pathologie, buig je je over cardiologie, neurologie en de endocrinologie. Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.
 • Tijdens de lessen klinisch redeneren analyseer je complexe (klinische) casussen op basis van een gestructureerde methode en  formuleer je een gepast advies.

3de jaar:

 • Je legt je toe op de zorg aan de kritisch zieke patiënt.
 • Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.

Moeder en kindzorg & Pediatrie

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Je hebt inzicht in het verloop van een zwangerschap, de zorg voor de moeder en de eerste opvang van de pasgeborene.
 • Je leert over ziektebeelden bij kinderen: ziektes van het ademhalingsstelsel, kinderziekten, allergieën. Je hebt inzicht in het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen en kan aangepaste zorg verlenen aan het kind met beperkingen.
 • Je krijgt een basis heelkunde.
 • Je leert verpleegkundige vaardigheden uitvoeren bij kinderen: hielprik, vaccineren, sonderen, bloedafname…
 • Je leert werken binnen het principe van ouderparticipatie
 • Je leert medicatie berekenen
 • Je leert je inleven in de leefwereld van het kind: je past je omgang en communicatie aan, aan zijn niveau

Eerstelijnsgezondheidszorg & Thuiszorg

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Als eerstelijnsverpleegkundige vertrek je  vanuit de kracht van je patiënt.
 • Aan de hand van casussen leer je een situatie methodisch analyseren en je stelt een passend plan van aanpak op.
 • Je zoomt in op suïcidepreventie, diabetes en seksualiteit.
 • Je leert gericht doorverwijzen.

Geriatrie - chronisch

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Je kent de voorwaarden van gezond ouder worden en de normale fysiologische verouderingsverschijnselen
 • Je staat stil bij degeneratieve neurologische aandoeningen, cognitieve aandoeningen, oog- en ooraandoeningen.
 • Je leert over de impact en de andere werking van medicijnen in het lichaam van ouderen  
 • Je traint op risicoscreening: je signaleert en beoordeelt risico’s via valide en betrouwbare meetinstrumenten.

Geestelijke gezondheidszorg

(5 studiepunten in 2de of 3de jaar)
 • Je bestudeert de DSM 5-classificatie voor psychiatrische aandoeningen
 • Je leert de belangrijkste categorieën van psychofarmaca benoemen
 • Je leert Individueel omgaan met de zorgvrager met een psychiatrische problematiek en staat stil bij de aandachtspunten van de omgang met zorgvragers in groepstherapeutische context
 • We trainen je om de rol van begeleider persoonlijk op te nemen

Functioneren binnen een team

6 studiepunten

Functioneren binnen een team

(3 studiepunten in 2de jaar - 3 studiepunten in 3de jaar)
 • Je plaatst de zorgvrager in zijn levensbeschouwelijke context en leert omgaan met existentiële vragen
 • Je hebt ontwikkelingspsychologie: je volgt de psychologische evolutie van de zorgvrager van geboorte tot overlijden
 • Je leert contextueel denken: je ziet de zorgvrager als deel van een netwerk van relaties
 • Je traint je relationele vaardigheden in verschillende contexten
 • Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen: wat is jouw rol en die van de anderen.
 • Je leert hoe je je als coach opstelt

Innoveren en inventief handelen

6 studiepunten

Verpleegkundige in Europa

(1 studiepunten in 2de jaar)

Je bekijkt de verpleegkundige in Europa. Hoe is verpleegkunde georganiseerd en gereglementeerd in de rest van Europa?

Verpleegkundige in relatie met de andere

(2 studiepunten in 2de jaar)
 • Ja kan het anders zijn van mensen aanvaarden als een uitnodiging om een morele relatie aan te gaan.
 • Je kan binnen een casus meerdere morele standpunt theoretisch onderbouwd formuleren en beargumenteren.

Verpleegkundige in de Wereld

(1 studiepunten in 3de jaar)

Je kent je rol als actieve wereldburger en je onderzoekt mogelijkheden om mondiale doelstellingen vorm te geven in het eigen handelen.

Verpleegkundige als Innovator

(2 studiepunten in 3de jaar)

Je leert hoe je veranderingen kan implementeren.

Organiseren en coördineren van zorg

3 studiepunten

Organiseren en coördineren van zorg

(3 studiepunten in 2de jaar)
 • Je leert wat maatschappelijk verantwoorde zorg is
 • Op basis van een casus stem je het zorglandschap en complexe zorgvragen op elkaar af. Je werkt dit uit in individuele zorgplannen met aandacht voor continuïteit voor zorg en het adequaat inzetten van technologie.
 • Je maakt kennis met het e-gezondheidsplan
 • Je hebt inzicht in de verschillende stappen van het leerproces en hanteert gepaste hulpmiddelen en ICT-tools.

Kwaliteitszorg

3 studiepunten

Kwaliteitszorg

(3 studiepunten in 3de jaar)
 • Je leert ‘educatie’ aan patiënten en doelgroepen ontwikkelen
 • Je ondervindt zelf wat de impact is van armoede op gezondheid
 • Je leert cultuursensitief handelen en ontdekt organisaties die werken rond cultuur en gezondheidszorg
 • Je staat stil bij stigmatisering van patiënten
 • Je krijgt inzicht in kwaliteitsvolle en veilige zorg.
 • Je houdt bij het verpleegkundig handelen rekening met economische gevolgen en met het juridische kader

Vierde jaar

Professionele ervaring

30 studiepunten

Stage

Contractstage van 800 uur verspreid over 1 of 2 domeinen

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training. 

Zorg op maat

6 studiepunten

Zorg in instabiele en complexe situaties

(4 studiepunten)
 • Je bekwaamt je in de spoedeisende hulpverlening: triage, ABCDE principe (airway, breathing, circulation, disability, exposure/environment) maken je klaar voor complexe en onverwachte situaties.
 • Als verpleegkundige draag je je steentje bij in crisis- en rampenmanagement. Ook in andere noodsituaties ben je bekwaam door je kennis van  farmacologie en multi-pathologie

Maatschappelijk sensitieve zorg en RZL

(2 studiepunten)

Je erkent het sociale kapitaal en staat stil bij de verschillende manieren van ziektebeleving. Je behoedt je voor het stigmatiseren van zorgvragers en bewaakt dit ook bij anderen.

Je overschouwt de levensbeschouwelijke diversiteit met het Christendom en de andere wereldreligies, maar ook de omwenteling vanaf de moderniteit tot de New Age. Je staat eveneens stil bij de relatie tussen wetenschap en geloof.

Functioneren binnen een team

3 studiepunten

Functioneren binnen een team

Je draagt zorg voor de zorgvrager, dus zorg voor jezelf. Je leert de valkuilen als zorgvrager herkennen en je kan aan de slag met zelfgerichte interventies; kortom je doet aan zelfzorg.

Daarnaast neem je deel aan de IPSIG-week (interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg) waar je samen met de andere zorgverstrekkers interdisciplinaire samenwerking ten voordele van de patiënt vorm geeft.

Organiseren en coördineren van zorg

3 studiepunten

Eén week ondergedompeld in de wereld van de palliatieve zorg

Wie is de palliatieve patiënt, hoe is de palliatieve zorg georganiseerd, …?
Je krijgt praktische guidelines. Je bekijkt het wettelijk en ethisch kader en de medische beslissingen pijn- en symptoomcontrole, rouw, vrijwilligerswerking, uitvaart … Je gaat in gesprek over interculturaliteit. Je werkt een casus rond levenseinde uit.

Keuze opleidingsonderdelen

9 studiepunten

Keuze opleidingsonderdelen

(9 studiepunten)

De keuzevakken die je opneemt geven kleur aan je opleiding. Je kiest voor vakken die het meeste aansluiten bij jouw leefwereld of jouw toekomstperspectief als verpleegkundige. Of je kijkt al eens over het muurtje van een andere opleiding. Jij bent in regie!

Meer nog. Je kan sommige van deze onderdelen ook opnemen voor je vierde jaar, maar dit heeft wel wat consequenties. Je studieloopbaancoördinator helpt je graag verder.

Je kiest voor verdieping in een verpleegkundig onderwerp:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Verdieping acute pediatrie
 • Seksualiteit en intimiteit in de zorg
 • Oncologie
 • Neonatologie
 • Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving
 • Intensieve zorgen 2.0
 • Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Therapeutische modellen en methodieken in de geestelijke gezondheidszorg
 • Handvaten voor methodische hulpverlening & Casemanagement
 • Cultuursensitieve zorg
 • Future Proof Care

De inhouden van al deze vakken kan je terugvinden in de ECTS-fiches.

 

Je kan ook kiezen voor verbreding. Let wel op: als je vakken opneemt uit onderstaande reeks kunnen we niet garanderen dat deze optimaal in je lessenrooster passen.

 • European Nursing Module (ENM)
 • Summerschools (bijvoorbeeld bij VIA University College in Denemarken)
 • Maatschappelijke inzet door studenten
 • Crossing Borders
 • Interdisciplinarity & diverse sensitive competences
 • Migration & superdiversity
 • Poverty
 • Urban health challenges
 • Gender & Sexuality
 • Ethics & human rights
 • Urban Challenges in Education
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs:
 • Leren en ontwikkelen A
 • Leren en ontwikkelen B
 • Onderwijs en maatschappij
 • Beginselen van onderzoeksmethodologie in de verpleegkunde en vroedkunde

Bachelorproef

9 studiepunten

Bachelorproef

(9 studiepunten)

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. Hier ga je de geleerde kennis toepassen op een praktijksituatie, van A tot Z.

De bachelorproef bestaat uit meerdere opleidingsonderdelen (Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek, Innoveren en inventief handelen en Kwaliteitszorg). 

Dit wordt uitgewerkt in drie deelopdrachten.

 • Critical Appraisal of a tool (3 SP)
 • Verbeterproject (4 SP)
 • Educatoropdracht (2 SP)

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2020-2021.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 10 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.