Kwetsbaar verbonden, duo-methodiek in Vlaanderen

Studiedag op vrijdag 9 november 2018

Duo-methodiek vindt de laatste jaren in toenemende mate ingang in de praktijk van het sociaal werk. Deze methodiek wil een versterkende 1 op 1 relatie tot stand brengen tussen een individu (of gezin) met een bepaalde kwetsbaarheid en een vrijwilliger.

Met de duo-methodiek ben je ervan overtuigd dat kwetsbare mensen het recht hebben om erbij te horen in de maatschappij als volwaardige burgers. De samenleving moet zich hiertoe ontvankelijk en ondersteunend opstellen.

De studiedag geeft een overzichtelijk beeld van het Vlaamse landschap aan duo-werkingen en een diepgaande bespreking van de succes- en faalfactoren.
De dag bestaat uit inspirerende plenaire lezingen, interactieve werkgroepen, reflecties uit het werkveld en een actueel debat.

Doelgroep

De studiedag richt zich tot sociale professionals, studenten, vrijwilligers, beleidsmakers en individuen in een maatschappelijk meer kwetsbare positie (deelnemers). Kortom, iedereen is welkom.

Programma

 • 9.00 u.: onthaal & registratie
 • 9.30 u.: verwelkoming/inleiding  door dr. Kristel Driessens, hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk
 • 9.40 u.: presentatie onderzoeksresultaten door dr. Bea Van Robaeys en dr. Vicky Lyssens-Danneboom, onderzoekers aan het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk
 • 10.40 u.: reflecties uit het veld 
 • 11.15 u.: plenaire lezing 'Een inclusieve samenleving in wording: de maatschappelijke waarde van duo-werkingen' door dr. Doortje Kal, emeritus bijzonder lector 'Kwartiermaken' aan Hogeschool Utrecht
 • 12.00 u.: broodjeslunch 
 • 13.15 u.: workshopsessie 1   
 • 14.15 u.: pauze
 • 14.30 u.: workshopsessie 2
 • 15.30 u.: pauze
 • 15.45 u.: actueel panelgesprek en slotbeschouwing

Workshops

Ervaring leert dat de ervaring leert. Over het muurtje kijken is boeiend en zinvol. Het is echter pas door zelf te experimenteren, met vallen opstaan, dat we vooruitgaan.

De workshops behandelen elk een voor duo-werkingen relevant thema waarover we in groep kennis en ervaring willen uitwisselen. De workshops zijn opgevat als lerende netwerkjes op microniveau waarin iedere aanwezige kan leren van en bijdragen tot de kennis van de anderen.

Kies 3 workshops uit onderstaand aanbod. Wij houden zoveel mogelijk rekening met je keuze bij de workshopverdeling. Elke deelnemer volgt 2 workshopsessies van 60 min. o.b.v. de selectie die je nu maakt.

Workshop 1: werven, screenen en matchen

Eén van de kernopdrachten van de coördinator in een duo-werking is de werving, screening en matching van deelnemers en vrijwilligers. In deze workshop gaan we dieper in op deze activiteiten en wisselen we uit over de elementen die hierbij van belang zijn. Een doordacht wervings- en screeningsbeleid is geen overbodige luxe: hoe stel je een kwaliteitsvolle vrijwilligersvacature op? Hoe zorg je voor verspreiding bij de juiste kanalen? Welke aspecten zijn belangrijk bij het screenen van kandidaat-vrijwilligers en deelnemers? Met welke elementen dien je rekening te houden bij het matchen van een deelnemer en een vrijwilliger? Wat is er nodig om een succesvolle match te realiseren? 
Workshopbegeleiding door Carlos Rovzar (Duo for a job)

Workshop 2: ondersteunen, vormen en motiveren

Het is en blijft belangrijk om vrijwilligers (en deelnemers) gemotiveerd te houden met training, vorming, voortdurende communicatie, supervisie, evaluatie en erkenning. De ondersteuning van de vrijwilligers en de deelnemers kan beperkt of net heel breed zijn. Veel hangt af van de beschikbare middelen en/of tijd van de coördinator, maar ook van de visie van de organisatie zelf. Met welke frequentie volg je de duo’s op? Hoe gebeurt de communicatie tussen het duo en de coördinator (telefonisch, ter plaatse, samen of apart?) Wat bespreek je als het duo voor het eerst samen is? Welke factoren zijn belangrijk bij het uitwerken van een ondersteuningsaanbod? Hoe houd je vrijwilligers en deelnemers gemotiveerd?
Workshopbegeleiding door Katleen Schiepers (Kom op tegen kanker) &  Kathleen Vanassche (Buddymedewerker regio Noord West-Vlaanderen) & Ghislaine Luchtmeijer (Stafmedewerker Samana)

Workshop 3: duurtijd en afsluiting 

De voorziene looptijd van een ondersteuningstraject is een thema dat zorgvuldige reflectie behoeft. Sommige organisaties laten de duur van het ondersteuningstraject afhangen van de deelnemers zelf (geen nood meer aan, loopt niet goed, geen tijd meer, veranderingen in levensloop etc.). Andere werkingen maken het traject van bij aanvang gelimiteerd in de tijd. Of stellen een onbegrensd ondersteuningstraject voorop. Wat zijn de kosten en baten van een lang versus een kort traject? Ook de manier waarop een traject beëindigd wordt behoeft een zorgvuldige voorafgaandelijke reflectie. Hoe verloopt de afsluiting van een traject? Wordt in een evaluatie voorzien door de vrijwilliger en de deelnemer? Is er al dan niet verlenging van een traject mogelijk?
Workshopbegeleiding door Daevy Amerlynck & Greet Michiels (Lage Drempel)

Workshop 4: werk maken van een duo-vriendelijke samenleving

Duo-werkingen zijn geen instrument ter ondersteuning van een besparingsbeleid en strekken er niet toe om de werkdruk van sociale professionals te verlichten. De finaliteit van de duo-methodiek situeert zich in het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde op zorg in de samenleving. Duo-werkingen dragen bij aan de realisatie van een inclusieve samenleving waarin mensen samenleven ongeacht leeftijd, afkomst, geloof, gender of rijkdom. Aan de basis ligt wederzijds respect, solidariteit, empathie en een grote luisterbereidheid.
Een inclusieve samenleving komt tot stand met en door alle burgers.
Een duo-vriendelijke samenleving vereist een beleid met aandacht voor en (financiële) aanmoediging van burgerparticipatie en initiatieven die samenhorigheid en de solidariteit bevorderen. In deze workshop willen we uitwisselen over de voorwaarden om de duo-methodiek structureel ingebed te krijgen in het welzijnslandschap en de samenleving als geheel.
Workshopbegeleiding door Bea van Robaeys (Onderzoeker Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk) & Bart Perdaens (Mix & Match)

Workshop 5: diversiteit brengen in vrijwilligers

Meer diversiteit is goed voor je duo-werking: het verbreedt je wervingspotentieel en geeft zuurstof aan je organisatie. Nochtans blijkt uit cijfers én praktijk dat het creëren van een divers vrijwilligersbestand niet altijd evident is.
Ook uit ons onderzoek kwam meermaals naar voor dat duo-werkingen worstelen met de vraag hoe ze een grotere diversiteit in hun vrijwilligersbestand (zouden) kunnen bekomen. De motieven van duo-werkingen om een breder vrijwilligersbestand te realiseren zijn eveneens divers: men wil een ruimer publiek bereiken of men wil zich beter afstemmen op de diversiteit van hun publiek. Nog andere organisaties willen kandidaat-vrijwilligers eenvoudigweg een kans geven. Men wil inzetten op diversiteit, maar weet niet hoe eraan te beginnen. Hoe verlaag je de drempels in je duo-werking? Hoe krijg je meer diversiteit in je werking? 
Workshopbegeleiding door Vicky Lyssens-Danneboom (Onderzoeker Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk) & Sigrid Bauwens (PC Bethaniën)

Workshop 6: impact meten van duo-werkingen

In de afgelopen decennia is het belang voor organisaties om resultaten inzichtelijk te maken en impact te meten zienderogen toegenomen. Het woord ‘impact’ roept verschillende connotaties op. Velen associëren het met termen als effecten en doelstellingen, maar ook met het toenemende belang van efficiëntie, succes boeken, verantwoording afleggen en controle door de overheid. Impact is noodzakelijk wil je relevant, effectief en efficiënt bezig zijn. Het bepalen van impact is een complexe aangelegenheid. Maar hoe beter duo-werkingen vooraf nadenken over hun praktijken en de context waarin ze deze plannen en uitvoeren, des te vlotter komen ze tot inzichten over hun impact. Hoe kunnen we op een adequate, door de stakeholders gedragen en wetenschappelijk verantwoorde manier de impact van duo-werkingen bepalen, meten en inventariseren? Wat willen duo-werkingen bereiken? Leiden ze altijd tot gewenste uitkomsten? Wat is de betekenis en de waarde ervan voor deelnemers, partners en de samenleving? Deze vragen vormen de rode draad doorheen deze workshop.
Workshopbegeleiding door Jan Depauw (Onderzoeker Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk) & Eva Wuyts (ATK)

Panelgesprek

Panelleden:

 • Rudy Verhoeven (Opleidingshoofd Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool)
 • Eva Hambach (Directeur Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk)
 • Bie Melis (Onderzoeker expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk)
 • Katelijne Béatse (Coördinator Kompanjon vzw)

Praktisch

 • Wanneer
  Vrijdag 9 november 2018
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs:
  • 46 euro: normaal tarief incl. boek 'Kwetsbaar verbonden'
  • 25 euro: normaal tarief excl. boek
  • 10 euro: studententarief excl. boek
 • Catering is inbegrepen

De inschrijvingen zijn afgesloten op 29/10

Wil je er toch nog bij zijn? Wees snel en stuur een mailtje naar mdo.events@kdg.be