Inhoud en studiepunten van Tax & Accountancy Management

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Meer details over de vakken vind je in de studiegids.

Eerste jaar - module 1

De lessen vinden plaats op dinsdagavond van 18.00 tot 22.15 u.

Vennootschapswetgeving

(4 studiepunten - 21 contacturen)

Je verwerft een grondige kennis van de vennootschapsrechtelijke aspecten van een aantal belangrijke momenten in het leven van een onderneming. Je hebt inzicht in de wijzigingen doorgevoerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Je legt verbanden tussen vennootschapsrecht en boekhoudrecht, aspecten van familiaal vermogensrecht en controlevraagstukken. Je kan over dit alles advies verlenen.

Boekhoudwetgeving

(5 studiepunten - 34 contacturen)

Je geeft de juiste juridische interpretatie aan feiten en handelingen en neemt deze correct op in de boekhouding / jaarreking. Je kan een jaarrekening correct afwerken, interpreteren en optimaliseren, én kan de gevolgen inschatten van een overtreding van de regelgeving.

Btw

(6 studiepunten - 36 contacturen)

Je analyseert zelfstandig de btw-aspecten van concrete economische handelingen. Daarnaast kan je een overzicht geven van de juiste en relevante feitelijke elementen, de problematiek duidelijk omschrijven en de btw-aspecten en risico's helder analyseren.

Eerste jaar - module 2

De lessen vinden plaats op donderdagavond van 18.00 tot 22.15 u.

Accounting en gevalstudies

(6 studiepunten - 36 contacturen)

Je krijgt een praktische handleiding voor specifieke vragen en praktijkstudies uit boekhouden en andere vakgebieden. Aan de hand van praktijkgevallen worden een aantal belangrijke thema’s uit de accounting-praktijk uitgediept. Hoe optimaal financieren ? Op welke wijze het werkkapitaal beïnvloeden ? Welke vraagstukken stellen er zich bij herstructureringsoperaties, ... ?

Registratierecht en successierecht

(3 studiepunten - 18 contacturen)

Je verwerft een algemene basiskennis van registratie- en successierechten en analyseert kritisch bronnen met betrekking tot het vakgebied. Problemen in verband met registratierechten detecteer je. Je formuleert oplossingen en krijgt inzicht in mogelijkheden tot optimalisatie.

Douane en accijnzen

(3 studiepunten - 18 contacturen)

Je krijgt een brede algemene inleiding in de douane- en accijnswetgeving en kent de risico's die verbonden zijn aan een verkeerde toepassing hiervan.

Anti witwas-wetgeving

(3 studiepunten - 18 contacturen)

Je bestudeert de basisbegrippen in verband met witwassen en financieren van terrorisme. Daarnaast verdiep je je in de Cel voor Financiële Informatieverwerking en krijg je inzicht in het internationale karakter van witwassen. Praktische voorbeelden helpen je met de verplichtingen uit de wet van 18 september 2017 zoals identificatie en identiteitsverificatie, cashverbod, de melding en mogelijke sancties. Tijd wordt vrijgemaakt om dieper in te gaan op onderliggende misdrijven aan witwassen alsook het artikel 505 uit het Strafwetboek.

Tweede jaar - module 3

De lessen vinden plaats op dinsdagavond van 18.00 tot 22.15 u.

Internationale fiscaliteit

(3 studiepunten - 18 contacturen)
 • Thincap
 • Salary split
 • Studie en toepassing regels OESO-modelverdrag
 • Invloed Europese en internationale richtlijnen op de Belgische belastingwetgeving
 • Fiscale vraagstukken

Vennootschapsbelasting

(6 studiepunten - 36 contacturen)
 • Herhaling van ganse aangifte in versneld tempo.
 • Vennootschapsbelasting bij fusies, splitsingen, vereffening en aangifte bij vereffening
 • Bijzondere aandachtspunten : notionele intrestaftrek en investeringsaftrek, fiscale fiches, uitgestelde belastingen, verworpen uitgaven, etc.  Te benaderen a.d.h.v. cases en rechtspraak terzake.

International accounting en gevalstudies

(3 studiepunten - 18 contacturen)
 • Voorkennis accounting nog te specifiëren
 • Analyse en toepassing van de IAS/IFRS-normen
 • Topics en bijzondere aandachtspunten international accounting
 • Evaluatie van "Accounting quality"
 • Management accounting in een internationale omgeving

Fiscale procedures

(3 studiepunten - 18 contacturen)

Je vindt je weg in het 'procedure-oerwoud' en kan een concreet probleem plaatsen. Je brengt de procedures in kaart door middel van een draaiboek met documenten uit werkelijk gevoerde procedures.

Tweede jaar - module 4

De lessen vinden plaats op donderdagavond van 18.00 tot 22.15 u.

Updates PB

(3 studiepunten - 18 contacturen)

Je kan een fiscale aangifte in de personenbelasting voor natuurlijke personen aanmaken, de fiscale begrippen uitleggen en het WIB92 en andere juridische bronnen gebruiken. Je gebruikt de fiscale en juridische woordenschat correct, bouwt een juridische redenering op en kan een situatie analyseren, fiscale gevolgen detecteren en toelichten.

Controleleer - audit

(5 studiepunten - 34 contacturen)

Je begrijpt de werking van audit, beheerst de belangrijkste normen van 'International Standards on Auditing' en volgt de meest actuele evoluties en tendensen. Je maakt kennis met het Belgisch normenkader en kan autonaam een audit doorvoeren. Je leert hoe auditbegrippen ook voor de accounting-praktijk van belang kunnen zijn.

Acquisities, fusies en splitsingen

(3 studiepunten - 18 contacturen)

Je geraakt vertrouwd met de rechtsfiguur van fusie, (partiële splitsing en inbreng / verkoop van algemeenheid en bedrijfstak. In concrete cases detecteer je de relevante aandachtspunten in verband met vennootschaprechtelijke procedure, vennootschapsbelasting, registratierechten, btw, milieu-aspecten en sociaalrechtelijke aspecten.

Publieke sector en non-profit

(4 studiepunten - 24 contacturen)

Je vormt je een beeld van de publieke en de non-profit sector en haar gevolgen waardoor je probleemgebieden kan herkennen en hieraan een theoretische en praktijkgerichte oplossing kan bieden.