Inhoud en studiepunten van Accountancy-Fiscaliteit

Eerste jaar

Boekhouden

14 studiepunten

Algemeen boekhouden

(5 studiepunten)

Tijdens deze basiscursus wordt veel aandacht geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Je leert de boekhoudtechniek en past deze toe op de meest voorkomende transacties binnen een onderneming. Alle transacties worden ruim geïllustreerd met voorbeelden en oefeningen. 
Je hebt geen voorkennis voor dit vak nodig. Maar als je in het secundair onderwijs nog geen boekhouden gehad hebt, raden we je aan om het boek 'Boekhouden in essentie’ van Jean Pierre Vincke en Jo van den Bossche vooraf door te nemen.

Vennootschapsboekhouden I

(4 studiepunten)

Hoe, wat en waar moet er in de balans en resultatenrekening geboekt worden? Rekening per rekening bestuderen we dit aan de hand van theorie, rechtsregels en praktijkvoorbeelden die elkaar voortdurend aanvullen. In Vennootschapsboekhouden I richten we ons hierbij hoofdzakelijk op de rekeningen van de actiefzijde van de balans. De passivarekeningen komen aan bod bij Vennootschapsboekhouden II, dat in het tweede jaar gedoceerd wordt.

Financieringstechnieken

(5 studiepunten)
 • Berekeningsmethoden (2 studiepunten)
 • Financiering van ondernemingen (3 studiepunten)

Je leert enkelvoudige en samengestelde interesten berekenen en met annuïteiten werken. Je verdiept je in verschillende types van leningen en kredieten. Je leert wanneer een onderneming geld nodig heeft en bestudeert klassieke en nieuwe financieringsvormen voor ondernemingen.

Fiscaliteit

7 studiepunten

Btw

(4 studiepunten)

Je leert wie belastingplichtig is en welke de belastbare handelingen zijn. Je bestudeert daarvoor in detail de btw-wetgeving, die je aan de hand van oefeningen leert toepassen.

Personenbelasting I

(3 studiepunten)

Vertrekkende vanuit het wetboek van inkomstenbelastingen bestudeer je de fiscale situatie van een loon- en weddetrekkende. De aangifte en de berekening van de aanslag worden aan de hand van vele praktische voorbeelden toegelicht.

Recht

10 studiepunten

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Vennootschapsrecht

(5 studiepunten)

Je doorloopt de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap en vereniging, van de oprichting tot de vereffening. Door middel van praktische toepassingen ontdek je het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten.

ICT

3 studiepunten

Excel

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Management

14 studiepunten

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)
 •  Elementaire taalvaardigheden 

  Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

 • Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Communicatie

10 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Business English

(5 studiepunten)

Je schrijft, luistert en spreekt de hele tijd Engels. Veel aandacht gaat in het eerste jaar naar correcte grammatica en zakelijke termen die gebruikelijk zijn in een bedrijfsomgeving.

Ethiek

3 studiepunten

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in belangrijke begrippen als waarden en normen. Die leer je toepassen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Praktijkervaring

5 studiepunten

Practicum

(5 studiepunten)

Dé kennismaking met de bedrijfswereld. Tijdens gastcolleges, verzorgd door mensen uit de praktijk, komen diverse onderwerpen "uit het bedrijfsleven gegrepen" op je af. Daarnaast ga je ook enkele keren op bedrijfsbezoek en lees je artikels uit verschillende tijdschriften. De verworven kennis verwerk je, alleen of in groep, op een gestructureerde wijze tot een bundel die als basis dient voor de evaluatie.

Boekhouden

20 studiepunten

Vennootschapsboekhouden II

(6 studiepunten)

Vennootschapsboekhouden II is een verderzetting van Vennootschapsboekhouden I, waarbij we hoofdzakelijk de rekeningen van de passiefzijde van de balans bespreken aan de hand van theorie, rechtsregels en praktijkvoorbeelden. Die theorie pas je toe in realistische oefeningen. Je ontdekt de verschillen tussen de vennootschapsvormen via specifieke vennootschaps-thema’s (van oprichting naar kapitaalwijzigingen tot de jaarafsluiting), aangevuld met een inleiding tot de VZW-boekhouding.

Boekhoudpakket: algemeen

(3 studiepunten)

Je verwerkt facturen, financiële uittreksels en creditnota's op de computer en vult boekhoudkundige documenten correct in. Je kunt straks een volledige boekhouding zonder fouten afronden, inclusief eindejaarsafsluiting.

Financiële analyse en consolidatie

(6 studiepunten)

Je bestudeert de verschillende modellen van jaarrekeningen en je analyseert de verschillende rubrieken. Je koppelt theorie aan praktijk en leert het cijfermateriaal overzichtelijk voor te stellen.

Cost accounting

(5 studiepunten)

Dit vak neemt de kostensoorten onder de loep. Je bestudeert de verschillende kostprijsmethodes, de daarbij horende begrippen en je berekent daarna de eigenlijke kostprijs van een product of dienst. Dit alles registreer je in de analytische boekhouding.

Fiscaliteit

12 studiepunten

Btw 2 en douane

(5 studiepunten)

Verder bouwend op de leerstof  van btw uit het eerste jaar verdiep je je enerzijds in de basis van het douanerecht vanuit een praktisch oogpunt en anderzijds in de moeilijkere principes van de btw: bepaling van de maatstaf van heffing, recht op aftrek, herzieningen, wettelijke verplichtingen, controle en bewijsmiddelen ...

Personenbelasting II

(4 studiepunten)

Deze cursus bouwt voort op Personenbelasting I  en voorziet in een uitdieping van de aangifte en aanslagberekening voor een loon- en weddetrekkende. Ook de aangifte en aanslagberekening voor de zelfstandigen komt aan bod. Speciale aandacht gaat uit naar de studie van bouwleningen.

Vennootschapsbelasting I

(3 studiepunten)

Via theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen leer je het onderscheid kennen tussen boekhoudkundig resultaat en belastbaar resultaat. Je leert ook de aangifte en de bijhorende documenten in te vullen.

Recht

8 studiepunten

Topics economisch recht

(3 studiepunten)

Je stort je op de belangrijkste regels voor het handelsverkeer in ons land: handelscontracten (handelshuur, verkoop, eerlijke marktpraktijken ...), faillissementen, rechterlijke reorganisatie enzovoort. Je leert conflicten oplossen met een juridische redenering op basis van concrete documenten en casussen.

Sociaal recht

(5 studiepunten)
 • Arbeidsrecht (2 studiepunten)
  Je bestudeert de wet op de arbeidsovereenkomsten, analyseert de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land en neemt arbeidsreglementen onder de loep. Je maakt ook correcte ontslagberekeningen in concrete cases.
 • Sociale zekerheidsrecht (3 studiepunten) 
  Alle onderdelen van de sociale regelgeving komen aan bod: pensioenen, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, werkloosheid ... Je bestudeert de materie aan de hand van de geldende wetteksten en maakt na een tijd foutloze berekeningen.

ICT

6 studiepunten

Word en Excel voor gevorderden

(3 studiepunten)

Alle geheimen van Word en Excel smelten als sneeuw voor de zon: sjablonen, formulieren, mail merge, macro's, financiële functies, scenariobeheer, oplosser, doelzoeker, gegevenstabellen … Je vindt steeds meteen de correcte functie en gebruikt die foutloos. Tal van zeer praktijkgerichte gevallenstudies komen uitgebreid aan bod.

Databased accountancy

(3 studiepunten)

Je keert MS Access binnenstebuiten: tabellen, query's, formulieren, rapporten, draaitabellen, koppelingen met Word en Excel … Aan het eind van het jaar werk je vlotjes met databanken.

Communicatie

10 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het 2de jaar spits je je toe op het Frans uit de wereld van accountancy en fiscaliteit. We reiken je de nodige formules en uitdrukkingen aan om klantgericht en professioneel te communiceren. Nu is het aan jou om te oefenen! De situaties zijn levensecht : je schrijft klachtenbrieven en belt naar een klant om informatie te geven of te vragen ... Veel aandacht gaat ook naar gesprekssimulaties: een krediet aanvragen, een bedrijfsplan opstellen, een grafiek en een  financiële jaarrekening analyseren ...

Business English

(5 studiepunten)

In het tweede jaar lees, discussieer en presenteer je in het Engels over actuele thema's. Je verdiept je in zakelijke en commerciële woordenschat en leert je standpunten verdedigen.

Derde jaar

Praktijkervaring

18 studiepunten

Praktijk en Project Accountancy of Fiscaliteit

(10 studiepunten)

 Keuze uit:

 • Accountancy
  Na de kick-off meeting met een externe partner is het de bedoeling dat je eerst de formaliteiten vervult rond het oprichten van een nieuwe onderneming.  Daarna simuleer je de hele jaargang van de onderneming. Je voert de boekhouding volgens de geldende boekhoudkundige en fiscale regels. Je sluit het jaar af en maakt een jaarrekening als voorbereiding voor de algemene vergadering. Dit vak is een integratie van alle onderdelen van de opleiding.
 • Fiscaliteit
  Je krijgt casussen voorgelegd, met wekelijkse opdrachten, en dat zowel bij bedrijfsbezoeken als in de les. Die casussen zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld aangiftes invullen (in de personenbelasting én in de vennootschapsbelasting én btw), adviezen formuleren enzovoort. De belangrijkste doelstelling is dat je je theoretische kennis omzet in praktijk en verbanden ziet tussen de verschillende fiscale vakken.

Stage

(8 studiepunten)

Je leert de binnenkant van een boekhoudkantoor of -afdeling kennen. Daar pas je je theoretische kennis in de praktijk toe en groei je als young professional. In je stageverslag schrijf je objectief je conclusies neer.

Boekhouden

15 studiepunten

Auditing

(4 studiepunten)

Je maakt kennis met het beroep van auditor en zijn rol in de economie. Je bestudeert de werking van interne controle en hoe de auditor hierop dient in te spelen, en dit aangevuld met talloze praktijkvoorbeelden.
Je verdiept je kennis in de financiële analyse van jaarrekeningen en de waardering van ondernemingen. Een bondige herhaling van de belangrijkste wetgevingen komt tevens aan bod om je klaar te stomen voor de praktijk! Enkele gastsprekers vullen de cursus aan om aan enkele bijzondere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de witwaswetgeving, extra aandacht te besteden.

Budgetteren

(3 studiepunten)

Waarom moet een organisatie budgetteren? Wat zijn deelbudgetten en masterbudgetten? Hoe maak je een financieel plan op en hoe controleer je alles achteraf? De theorie gaat de hele tijd hand in hand met praktische oefeningen.

IFRS en consolidatie

(4 studiepunten)

Omdat steeds meer bedrijven ook over de grenzen actief zijn, moet je de kennis van de internationale boekhoudregels aanscherpen. Daarmee los je straks ook eenvoudige oefeningen op.

Boekhoudpakket: analytisch

(4 studiepunten)

Je werkt intensief met het softwarepakket Expert/M Plus: daarmee voer je een algemene en analytische boekhouding helemaal in. Specifieke functies oefen je met praktijkgevallen.

Fiscaliteit

13 studiepunten

Vennootschapsbelasting II

(4 studiepunten)

Deze cursus bouwt voort op Vennootschapsbelasting I waar je de aangifte leerde invullen en het belastbare resultaat bepalen. In deze volgende stap maak je kennis met de verschillende tarieven en bereken je de verschuldigde of terug te krijgen belasting. Daarnaast komen enkele specifieke situaties aan bod : taxatie van meerwaarden, handelen met het buitenland en verwerken van een fiscale controle. Tot slot leer je ook omgaan met fiscale software. 

Fiscaal beleid voor de KMO

(3 studiepunten)

Je raadt het al, hier komen diverse fiscale onderwerpen aan bod. In concreto wordt er per les één vraagstuk besproken, brandend actueel of belangrijk voor de praktijk. Maar altijd met oog voor recente evoluties, gestuurd door rechtspraak. Alles op smaak gebracht met een gezonde portie cijfervoorbeelden.

Registratie- en erfbelasting

(3 studiepunten)

Je bestudeert de basisprincipes van registratie- en erfbelasting, met een scherpe focus op de regels die (het meest) relevant zijn voor de praktijk. Je leert oplossingen formuleren voor praktische vraagstukken in basissituaties

Internationaal fiscaal recht

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving is nog niet beschikbaar.

Deontologie

3 studiepunten

Deontologie van de accountant

(3 studiepunten)

Vanuit algemene ethiekprincipes bespreek je morele normen in het bedrijfsleven en ga je dieper in op de regels die specifiek voor accountants gelden.

Persoonlijk traject

3 studiepunten

Keuzevak

(3 studiepunten)
 • Publieke sector 
  Hoe streef je naar een goed financieel beheer in de publieke sector? Welke doelen tegen welke termijn bepalen de politieke en ambtelijke beleidsverantwoordelijken? Je legt de link tussen het financiële en het operationele luik van een organisatie. Hierbij focus je op de nieuwe wetgeving (2014) rond de financieel-boekhoudkundige vereisten voor de publieke sector. 
 • Kredietmanagement
  Welke zijn de verschillende manieren en processen om debiteurenrisico's te beoordelen, de kredietwaardigheid van klanten te bepalen en tijdig verkoopfacturen te innen? We gebruiken informatie uit de jaarrekening en mogelijke bijkomende opgevraagde boekhoudkundige gegevens. Als dat niet mogelijk is, zoeken we alternatieve manieren om informatie te bekomen via externe spelers. We bekijken hoe die spelers hun informatie verzamelen en tot een kredietinformatieadvies komen. Tot slot onderzoeken we welke rol kredietverzekeringen kunnen spelen.
 • Procedures en vervolgingen 
  Inbreuken op de fiscale wetgeving blijven niet zonder gevolg. Je maakt kennis met de fiscale procedureregels waarmee een practicus dagdagelijks moet werken: aangifte en aanslag, bewijsmiddelen, bezwaar en fiscaal beroep, inning en invordering. Deze regels bestudeer je aan de hand van levensechte cases én de rechtspraktijk en -literatuur die je zelf volgt.

Communicatie

6 studiepunten

Le français des affaires

(3 studiepunten)

Bijna afgestudeerd ... dus  worden fiscaal jargon en Franse boekhoudtaal je tweede natuur aan de hand van allerlei praktische simulaties. Assertiviteit is een extra troef in je toekomstig beroep. Je verbetert dan ook die vaardigheden aan de telefoon, in onderhandelingen, in zakelijke briefwisselingen en tijdens sollicitatiegesprekken.

Business English

(3 studiepunten)

In het derde jaar gaan je debatten, presentaties en schrijfopdrachten in het Engels over complexe economische thema's als accounting, fraud, bankruptcy, balance sheets en microfinancing. Jargon en correcte grammatica zijn heel belangrijk.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.
Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.