Inhoud en studiepunten van Medische Laboratoriumtechnologie

Eerste jaar

Chemie

29 studiepunten

Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo

(17 studiepunten)

Algemene chemie (labo): je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.

Algemene chemie (theorie, oefeningen): je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.

Organische chemie: theorie en oefeningen

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Instrumentele analyse

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Projecten

(3 studiepunten)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Bio

11 studiepunten

Celbiologie

(4 studiepunten)

Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?

Microbiologie: theorie en labo

(7 studiepunten)

Microbiologie(theorie): je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.

Microbiologie (labo): hoe onderzoek je  micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.

Ondersteunende vakken

14 studiepunten

Wiskunde: theorie en oefeningen

(5 studiepunten)

Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Fysica: theorie en labo

(9 studiepunten)

Fysica (theorie en oefeningen): je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.

Fysica (labo): je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...

Communicatie en informatie

6 studiepunten

Engels

(3 studiepunten)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Informatica

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.

Tweede jaar

Medisch

48 studiepunten

Hematologie en immunologie: theorie en labo

(11 studiepunten)
  • Hematologie (theorie)
    Je leert alles over de vorming, het uitzicht en de functie van de verschillende bloedcellen. De belangrijkste bepalingen in het labo worden uitgelegd. Vervolgens zoemen we in op de bloedstolling en de verschillende bloedgroepen.
  • Hematologie en immunologie (labo)
    Je duikt het lab in en voert hematologische testen uit. Volledig bloedonderzoek (celtelling en morfologie van cellen), bloedgroepbepaling en stollingstesten komen allemaal aan bod. Je onderzoekt hoe het menselijk immuunsysteem werkt door allerhande immunologische testen uit te voeren. Ook testen op auto-immuunziekten horen erbij. Je leert onderzoeksresultaten correct interpreteren.

Klinische chemie en moleculaire biologie: theorie en labo

(11 studiepunten)

Je verdiept je in alle aspecten van enzymatische onderzoek. Je bestudeert ook hoe je bepaalde organen en weefsels onderzoekt en welke bepalingsmethoden er bestaan voor vetten.

Anatomie en histologie: theorie en labo

(6 studiepunten)

Hoe zit het menselijke lichaam eruit? Je kijkt naar de macroscopische en microscopische opbouw van het hart- en vaatstelsel, het spijsverteringsstelsel en de organen voor ademhaling en uitscheiding.

Microbiologie: labo

(5 studiepunten)

Je maakt kennis met de technieken van de medische microbiologie. Maken, enten en interpreteren van voedingsbodems, aseptisch werken, preparaten kleuren en onder de microscoop bestuderen. Je maakt een onderscheid tussen pathogene en niet-pathogene micro-organismen. Je leert hoe identificatietesten en antibiotica gevoeligheidsbepalingen worden uitgevoerd.

Biochemie

(6 studiepunten)

Zowel het vrijzetten van energie uit energierijke voedselmolecules, als het terug investeren van de energie in activiteit, lichaamstemperatuur ... gebeurt via chemisch reacties. In situaties als uithongering wordt het samenspel van al deze chemische reacties geïllustreerd

Bacteriologie

(4 studiepunten)

Je leert de belangrijkste pathogene en commensale bacteriën identificeren en classificeren. Je bestudeert ook hun eigenschappen en de gevolgen die ze hebben voor de mens. Daarna werp je een blik op antibiotica en chemotherapie.

Fysiologie

(2 studiepunten)

Je leert hoe verschillende weefsels en organen eruit zien en hoe ze samenwerken om bepaalde functies te vervullen. Zo krijg je inzicht in fysiopathologische afwijkingen.

Projecten

(3 studiepunten)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Ondersteunende vakken

9 studiepunten

Analytische chemie en instrumentele analyse: theorie en labo

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met veelgebruikte laboratoriumapparatuur en leert belangrijke tests uitvoeren. Zo bestudeer je pH-metingen, bufferbereidingen, fotometrische technieken, gelfiltratie en HPLC en LPLC

Statistiek

(3 studiepunten)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema’s aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en informatie

3 studiepunten

Engels

(3 studiepunten)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Derde jaar

Stage en eindwerk

22 studiepunten

Stage en eindwerk

(22 studiepunten)

Je loopt stage in een labo waar je twaalf weken lang praktijkervaring opdoet: je voert zelf routineonderzoeken uit, observeert professionals en maakt kennis met de organisatie en de aandacht voor kwaliteitszorg in een labo. Je schrijft ook een paper rond een thema uit je vakgebied: dat diep je helemaal uit.

Medisch

30 studiepunten

Stage werkplekleren: microbiologie, klinische chemie en hematologie

(13 studiepunten)

Vakbeschrijving is niet beschikbaar.

Klinische chemie en technieken

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving is niet beschikbaar.

Mycologie en virologie: theorie

(3 studiepunten)

Je zoomt in op de belangrijkste schimmels en gisten voor mensen. Je kijkt ook naar medisch relevante virussen: hun voorkomen, besmettingswijze, ziekteverwekkend vermogen en labo-diagnostiek.

Moleculaire biologie

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving is niet beschikbaar.

Pathologie

(3 studiepunten)

Je bestudeert afwijkingen in de menselijke orgaanstelsels en ontdekt hoe ze aan de basis kunnen liggen van bepaalde aandoeningen. Je leert jouw rol als laborant kennen in de diagnosering van die aandoeningen.

Parasitologie

(3 studiepunten)

Wat zijn parasieten en welke soorten bedreigen de mens? Waarin verschillen de parasieten van elkaar? Hoe herken je een parasiet onder de microscoop?

Ondersteunende vakken

2 studiepunten

Statistiek

(2 studiepunten)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en informatie

6 studiepunten

Humane vakken

(3 studiepunten)

Je zoomt in op levensbeschouwelijke en ethische dilemma's uit je vakgebied. Je leert een gefundeerde houding aannemen en verdedigen.

Je maakt kennis met de deontologische regels die je beroep bepalen en met de centrale rol van de patiënt in de gezondheidszorg. Je leert het belang van veilig gedrag kennen om arbeidsongevallen te vermijden.

Communicatie en peer tutoring

(3 studiepunten)

Je leert vlot communiceren met je collega's en verdiept je in conflictoplossende modellen. Je leert vergaderen, presenteren, in team werken en solliciteren. Je kijkt ook kritisch naar je eigen persoonlijkheidsprofiel.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.