Inhoud en studiepunten van Procestechnologie

Eerste jaar

Chemie

29 studiepunten

Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo

(17 studiepunten)

Algemene chemie (labo): je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.

Algemene chemie (theorie, oefeningen): je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.

Organische chemie: theorie en oefeningen

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Instrumentele analyse

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Projecten

(3 studiepunten)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Bio

11 studiepunten

Celbiologie

(4 studiepunten)

Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?

Microbiologie: theorie en labo

(7 studiepunten)

Microbiologie(theorie): je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.

Microbiologie (labo): hoe onderzoek je  micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.

Ondersteunende vakken

14 studiepunten

Wiskunde: theorie en oefeningen

(5 studiepunten)

Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Fysica: theorie en labo

(9 studiepunten)

Fysica (theorie en oefeningen): je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.

Fysica (labo): je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...

Communicatie en informatie

6 studiepunten

Engels

(3 studiepunten)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Informatica

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.

Tweede jaar

Chemische processen

23 studiepunten

Industriële scheidingstechnieken

(7 studiepunten)

Je maakt kennis met de apparatuur die je nodig hebt voor chemische en fysische scheidingsprocessen. Je voert daarna een reeks belangrijke eenheidsoperaties uit die de basis vormen voor alle chemische processen. In het laatste jaar verdiep je je in de destillatie, de verdamping en de kristallisatie.

Meet- en regeltechniek

(7 studiepunten)

Wat is een meet- en regelkring? Welke instrumenten heb je nodig in een chemisch productieproces? En op welke principes is de regeltechniek gebaseerd? Tijdens het laatste jaar oefen je zelf in het labo je vaardigheden in het opbouwen van regelkringen. Je leert ook werken aan explosieveilig materiaal.

Toegepaste mechanica

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met de principes van warmtewisseling en hydraulica. Je leert verschillende pomptypes en compressoren kennen.

Projecten

(3 studiepunten)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Chemie

31 studiepunten

Analytische chemie: theorie en labo

(6 studiepunten)

Analytische chemie (theorie): je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Analytische chemie en instrumentele analyse (labo): je slaat aan het titreren met zuren en basen, verdiept je in gravimetrie en leert verschillende scheidingsmethoden beheersen.

Instrumentele analyse: theorie en labo

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Fysicochemie: theorie en labo

(8 studiepunten)

Fysicochemie (theorie): je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Fysicochemie (labo): je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.

Organische chemie: theorie, oefeningen en labo

(11 studiepunten)

Organische chemie (theorie): je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties. In het laatste jaar verdiep je je in benzeenderivaten en naftaleen.

Organische chemie (labo): je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren.

Ondersteunende vakken

3 studiepunten

Statistiek

(3 studiepunten)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variantieanalyse.

Communicatie en informatie

3 studiepunten

Engels

(3 studiepunten)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Derde jaar

Stage en eindwerk

21 studiepunten

Stage en eindwerk

(21 studiepunten)

Je komt in een echte werksituatie terecht. Zo kan je wat je leerde in de opleiding onmiddellijk in de praktijk omzetten. Door onze uitgebreide ervaring en ons ruim netwerk helpen wij je aan de ideale stageplaats. Het eindwerk dat je hierover schrijft, krijgt een prominente plaats in onze bibliotheek.

Chemische processen

16 studiepunten

Industriële chemie en veiligheid

(4 studiepunten)

Je bestudeert een reeks industriële processen tot op het bot: waarvoor dienen ze, welke gevaren leveren ze op voor mens en milieu, wat is hun economisch belang, hoe zit het met afvalproducten ...

Meet- en regeltechniek: theorie en labo

(6 studiepunten)

Wat is een meet- en regelkring? Welke instrumenten heb je nodig in een chemisch productieproces? En op welke principes is de regeltechniek gebaseerd? Tijdens het laatste jaar oefen je zelf in het labo je vaardigheden in het opbouwen van regelkringen. Je leert ook werken aan explosieveilig materiaal.

Chemische technologie: labo

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de belangrijkste industriële processen uit de chemische industrie. Je voert zelf experimenten uit op semi-industriële schaal.

Industriële scheidingstechnieken

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de apparatuur die je nodig hebt voor chemische en fysische scheidingsprocessen. Je voert daarna een reeks belangrijke eenheidsoperaties uit die de basis vormen voor alle chemische processen. In het laatste jaar verdiep je je in de destillatie, de verdamping en de kristallisatie.

Chemie

15 studiepunten

Analytische chemie en instrumentele analyse: theorie en labo

(7 studiepunten)

Analytische chemie (theorie): je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Analytische chemie en instrumentele analyse (labo): je slaat aan het titreren met zuren en basen, verdiept je in gravimetrie en leert verschillende scheidingsmethoden beheersen.

Fysicochemie

(4 studiepunten)

Fysicochemie (theorie): je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Fysicochemie (labo): je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.

Organische chemie: theorie en oefeningen

(4 studiepunten)

Organische chemie (theorie): je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties. In het laatste jaar verdiep je je in benzeenderivaten en naftaleen.

Organische chemie (labo): je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren.

Ondersteunende vakken

3 studiepunten

Statistiek

(3 studiepunten)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variantieanalyse.

Communicatie en informatie

5 studiepunten

Humane vakken

(2 studiepunten)

Je zoomt in op levensbeschouwelijke en ethische dilemma's uit je vakgebied. Je leert een gefundeerde houding aannemen en verdedigen.

Communicatie en peer tutoring

(3 studiepunten)

Je leert vlot communiceren met je collega's en verdiept je in conflictoplossende modellen. Je leert vergaderen, presenteren, in team werken en solliciteren. Je kijkt ook kritisch naar je eigen persoonlijkheidsprofiel.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.