Inhoud en studiepunten van Leraar Lager Onderwijs

Eerste jaar

Praktijk

15 studiepunten

Stage

(15 studiepunten)
 • Kennismaken met verschillende scholen in de stad (periode 1)
 • Lintstage: 1 dag per week (vanaf periode 2)
 • Blokstage: 2 weken (in periode 4)

Krachtig leren creëren

9 studiepunten

Leerling en leerkracht

(4 studiepunten)

Je maakt kennis met het onderwijslandschap in Vlaanderen en met je beroep. Je leert het belang van kwaliteitsvol onderwijs begrijpen en past het ook toe in de praktijk. Je kijkt ook naar het kind zelf en verdiept je in zijn beginsituatie aan de schoolpoort.
Als leraar in de lagere school speel je ook de rol van opvoeder. Hoe vervul je die het best?

Ontwikkelingspsychologie

(3 studiepunten)

Het begrijpen van de leefwereld van kinderen en jongeren vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief staat in dit vak centraal.

Krachtige leeromgeving in de klas

(5 studiepunten)

Je focust helemaal op didactiek: Hoe breng je kinderen nieuwigheden bij? Welke technieken gebruik je daarvoor best? En hoe zet je al je lesideeën op papier?

Muzische vorming

12 studiepunten

Muziek

(3 studiepunten)

Je leert hoe je de muzikale mogelijkheden van de kinderen stimuleert. Je werkt aan je eigen muzikale vaardigheden. Je versterkt al doende je gevoel voor ritme en je leert je stem beter te gebruiken.

Drama

(3 studiepunten)

Je leert dramatisch spel en de didactiek ervan al doende kennen. Je speelt met stem en spraak, lichaamstaal en mimiek, tekst en teken. Je experimenteert met nonsensrijmpjes, voorwerpen en ruimte. Je vertelt, dialogeert, schept, beschouwt en verbeeldt. Je speelt vanuit een gedicht, een verhaal, een prentenboek ... Je leert hoe je van drama in de lagere school meer dan een leuk moment maakt, want je krijgt een visie en knowhow over dramatische spelvormen mee en ervaart veel praktijkvoorbeelden. Je bezoekt in groepjes twee jeugdtheatervoorstellingen en maakt er theatereducatieve lessen bij.

Beeld

(3 studiepunten)

Vanuit kunstbeschouwing en beeldtaalontwikkeling maak je kennis met de structuur en het belang van beeldtaal en beeldtaalontwikkeling. Je leert een beeldles opbouwen met oog voor creativiteitsontplooiing bij kinderen. Via 2- en 3-dimensionale opdrachten leer je je eigen creativiteit en beeldtaal (her)ontdekken.

Vakken van de lagere school: inhoud en didactiek

19 studiepunten

Nederlands

(6 studiepunten)

Je verdiept je in de systematiek van het Nederlands en verkent van daaruit een reeks didactische pistes: leren lezen, woordenschat uitbreiden ... Zo krijg je inzicht in het leerproces van je schoolkinderen. Je neemt jeugd- en kinderboeken onder de loep: Hoe zien ze eruit? Wat doen ze met kinderen? Hoe gebruik je ze in je lessen? En welke boeken zijn er op de markt?

Rooms-katholieke godsdienst of algemene levensbeschouwelijke vorming

(3 studiepunten)

Christen, joods, moslim of niet-gelovig? Het onderwijs heeft leerkrachten met elke religieuze achtergrond nodig. Stem daarom je lerarenopleiding af op jouw geloofsovertuiging.

Kies je voor het traject ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ (nieuw vanaf academiejaar 2016-2017), dan maak je kennis met verschillende religies en levensbeschouwingen. Je leert hoe je, vanuit je eigen geloofsovertuiging, kinderen kunt helpen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Kies je voor het vak rooms-katholieke godsdienst, dan verdiep je je in de christelijke tradities. Je leert hoe je met kinderen werkt rond de Bijbel, de kerk, liturgische feesten enz.

In beide trajecten ontwikkel je vaardigheden om actief deel te nemen aan de interreligieuze dialoog. Kies je voor het vak ‘rooms katholieke godsdienst’, dan kun je het mandaat aanvragen dat je nodig hebt om in het katholiek onderwijs het vak godsdienst te geven. 

Wereldoriëntatie

(3 studiepunten)

Vanuit eigen ervaring en beleving leer je hoe je inspirerende, motiverende, boeiende lessen kan uitwerken voor wereldoriëntatie. Je leert thematische en cursorische lessen uitwerken.
Het zelfstudiepakket over de basiskennis natuur, ruimte, tijd, techniek, maatschappij en mens dient ter ondersteuning bij het uitwerken van inhoudelijk correcte lessen wereldoriëntatie

Wiskunde

(3 studiepunten)

Je leert je eerste wiskundelessen opbouwen aan de hand van het leerplan voor de domeinen getallenkennis en bewerkingen.

Motorische basisvorming

(3 studiepunten)

Je krijgt zicht op de motorische ontwikkeling van kinderen en kan van hieruit de juiste stimulansen geven voor optimale ontwikkeling. Je krijgt een ruim aanbod aan praktijkvoorbeelden: bewegingsspelen, basismotorische vaardigheden, dans, bewegingshoeken en tussendoortjes in de klas, relaxatie, … Je leert zinvolle bewegingslessen- en momenten uit te werken voor in de lagere school zonder te technisch te worden, er wordt voldoende aandacht besteed aan didactiek en organisatie. Je toont aan dat je zelf correct kan zwemmen in een voorlingse slag met aquatische ademhaling.

Schrift

(1 studiepunt)

Als je leerlingen juist en mooi wil leren schrijven, moet jij het zelf ook kunnen. Je leert binnen 'schrift' hoe cijfers, letters en hun verbindingen juist gevormd worden. Je leert wat een juiste schrijf- en zithouding betekent. Je verdiept je in de motorische evolutie bij kinderen in de lagere school. Je leert een goede schriftles opbouwen.

Basiskennis

3 studiepunten

Basiskennis spelling

(1 studiepunt)

Je laat zien dat je bijna foutloos kan schrijven. Dit is zelfstudie, aangezien het materie betreft die al gekend is vanuit het secundair onderwijs. Je moet 80% halen om te slagen.

Basiskennis Frans

(1 studiepunt)

Je verdiept je in de Franse grammatica en vocabulaire. Dit is zelfstudie, aangezien het materie betreft die al gekend is vanuit het secundair onderwijs. Je moet 75% halen om te slagen.

Basiskennis wiskunde

(1 studiepunt)

Je laat zien dat je de leerstof wiskunde van de lagere school beheerst. Dit is zelfstudie, aangezien het materie betreft die al gekend is vanuit het lager onderwijs. Je moet 75% halen om te slagen.

Algemene vaardigheden

5 studiepunten

Didactische basisvaardigheden

(1 studiepunt)

Praktijkgericht onderwijs staat centraal in de lerarenopleiding. Vanaf het eerste jaar brengen we je in contact met praktisch toepasbare workshops. In dit opleidingsonderdeel leer je hoe je een klasgesprek begeleidt, welke mogelijkheden een digitaal schoolbord je kan bieden, hoe je een werkblaadje opstelt, … Een ideale voorbereiding op je eerste stagemomenten.

Onderzoeksvaardigheden

(1 studiepunt)

In groep kom je in aanraking met de eerste stappen uit het onderzoeksproces. Wat is goed bronnenmateriaal? Waar kan ik dit terugvinden? Hoe moet ik de gevonden bronnen interpreteren? Je leest je in in een gekozen onderwijskundig thema en gaat op zoek naar de onderzoeksmogelijkheden die dit thema jou kan bieden. 
 

Taalvaardigheid

(3 studiepunten)

Je oefent, verbetert en verfijnt je eigen schrijf- en spreekvaardigheid. Je leert voorlezen, vertellen en presenteren. Je maakt kennis met academisch Nederlands en je maakt teksten toegankelijk voor leerlingen van de lagere school.

Persoonlijk ontwikkelingstraject

4 studiepunten

Agogische vaardigheden (met o.a. een meerdaagse)

(1 studiepunt)

Je maakt kennis met de axenroos en met belangrijke relationele vaardigheden zoals respecteren, waarderen, presenteren, omgaan met kritiek, assertief gedrag ... Je werkt ook aan belangrijke attitudes voor leerkrachten.
Je neemt actief deel aan een tweedaagse rond samenwerken.

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Alle studenten aan een katholieke hogeschool in Vlaanderen krijgen het vak Religie, zingeving en levensbeschouwing. Dit vak daagt je uit om je eigen kijk op de wereld, religie en ethiek te onderzoeken en te verwoorden. Je staat stil bij je eigen houding tegenover religie en geloof en je denkt na over ethische kwesties en maatschappelijke uitdagingen. Deze thema's worden ook gelinkt aan je toekomstige job als onderwijzer.

Tweede jaar

Praktijk

14 studiepunten

Stage in het 2de, 3de of 4de leerjaar

In het tweede jaar leren we je echt alle knepen van het vak. Na de herfstvakantie doe je meteen een hele week stage in het tweede, derde of vierde leerjaar. We leren je aandacht hebben voor een krachtige, motiverende leeromgeving en voor differentiatie. 

Stage in het 5de of 6de leerjaar

In de tweede helft van het academiejaar doe je 2 weken stage in het vijfde of zesde leerjaar.

Krachtige leeromgeving

19 studiepunten

Krachtige leeromgeving in de klas

(6 studiepunten)

Kinderen brengen veel tijd door op school, elke dag weer. In dit vak leer je hoe jij als leerkracht die tijd voor hen leuk en leerrijk kan/moet invullen. We bekijken het concept 'krachtige leeromgeving' vanuit pedagogisch en didactisch standpunt. Pedagogisch of: "Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich goed voelen in jouw klas en graag naar school komen?" Didactisch of: "Hoe denken en leren kinderen het best en hoe kan je daar het best op inspelen?" Om concreet te worden: klasmanagement, welbevinden, sociale vaardigheden, leerpsychologie, leertheorieën, hoekenwerk, contractwerk, effectieve instructie, klasinkleding, themahoek, coöperatieve werkvormen,...

Op maat van het kind

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met het belang en de mogelijkheden van differentiatie in een lagere school.

Evolueren door evalueren

(4 studiepunten)

Je leert je leerlingen te evalueren en weet er de juiste gevolgen aan te verbinden. Je verdiept je ook in de overgangen van kleuterschool naar lagere school en van lagere school naar secundair onderwijs.

Interculturaliteit

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving is niet beschikbaar.

Muzische vorming

3 studiepunten

Boekenproject (met o.a. een meerdaagse)

Vakbeschrijving is niet beschikaar.

Opvoering in een school

Vakbeschrijving is niet beschikbaar.

Vakken van de lagere school: inhoud en didactiek

24 studiepunten

Nederlands

(3 studiepunten)

Je verdiept je in de systematiek van het Nederlands en verkent van daaruit een reeks didactische pistes: creatief leren schrijven, leren spellen, leren nadenken over taal, … Zo krijg je inzicht in het leerproces van je leerlingen.

Wiskunde

(4 studiepunten)

Je leert je eerste wiskundelessen opbouwen aan de hand van het leerplan voor de domeinen meten en metend rekenen en meetkunde.

Frans vaardigheden

(3 studiepunten)

Aan de hand van allerlei oefeningen verbeter je je uitspraak en receptieve en productieve vaardigheden. De thema's zijn gekozen op basis van de woordvelden die aan bod komen in de lagere school.

Frans didactiek

(3 studiepunten)

Tijdens je tweede jaar kijk je ook naar de didactische aspecten van Frans. Hoe breng je een vreemde taal aan bij kinderen? Welke methodes en trends bestaan er in het vreemdetalenonderwijs?

Rooms-katholieke godsdienst of algemene levensbeschouwelijke vorming

(3 studiepunten)

Christen, joods, moslim of niet-gelovig? Het onderwijs heeft leerkrachten met elke religieuze achtergrond nodig. Stem daarom je lerarenopleiding af op jouw geloofsovertuiging.

Kies je voor het traject ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ (nieuw vanaf academiejaar 2016-2017), dan maak je kennis met verschillende religies en levensbeschouwingen. Je leert hoe je, vanuit je eigen geloofsovertuiging, kinderen kunt helpen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Kies je voor het vak rooms-katholieke godsdienst, dan verdiep je je in de christelijke tradities. Je leert hoe je met kinderen werkt rond de Bijbel, de kerk, liturgische feesten enz.

In beide trajecten ontwikkel je vaardigheden om actief deel te nemen aan de interreligieuze dialoog. Kies je voor het vak ‘rooms katholieke godsdienst’, dan kun je het mandaat aanvragen dat je nodig hebt om in het katholiek onderwijs het vak godsdienst te geven. 

Wereldoriëntatie (met o.a. een meerdaagse)

(4 studiepunten)

Je gaat actief op zoek naar didactische elementen en mogelijkheden die het leerproces binnen de lessen wereldoriëntatie optimaliseren. Je ontwikkelt oog voor de noden om wereldoriëntatie aan te bieden binnen een grootstedelijke context, je kijkt naar de werkelijkheid vanuit het perspectief van de inspectie om je aanbod te richten. Je gaat stapsgewijs meer zelfgestuurd je leerproces vorm geven via wekelijks gecoacht groepswerk. 
Hoe dragen excursies bij tot de leerervaring van kinderen? Welke uitstapmogelijkheden heb je als leerkracht? Je bezoekt en bespreekt ook een reeks musea, educatieve centra en natuurprojecten.

Wereldoriëntatie-project

(3 studiepunten)

In de module WO pro leer je vanuit de eigen ervaring projectmatig onderwijs uitwerken vertrekkende van het leerplan wereldoriëntatie. Vanuit creatieve impulsen ga je met een groep aan de slag om een zinvol aanbod te ontwerpen, projectfiches te hanteren, en leer je project 'breed' te evalueren.

 • Je maakt 3 keuzes uit een gevarieerd aanbod:
  openluchtklassen begeleiden, deelnemen aan studentenparticipatie, het volgen van een interne en/of een externe week internationalisering, meer te weten komen over meervoudige intelligentie, verkeers- en mobiliteitseducatie, relationele en seksuele vorming in de basisschool, burgerzin, mondiale vorming ...

Algemene vaardigheden

4 studiepunten

Onderzoeksvaardigheden

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving niet beschikbaar.

ICT

(1 studiepunt)

Vakbeschrijving niet beschikbaar.

Derde jaar

Praktijk

27 studiepunten

Stage in het 1ste leerjaar / derde kleuterklas

Stage bestaat uit 2 grote delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de overgang tussen kleuterschool en lagere school. Je gaat 2 weken in co-teaching met een medestudent, één week in de derde kleuterklas en één week in het eerste leerjaar. Daarna volgt nog een week individuele stage: studenten PBKO in de derde kleuterklas, studenten PBLO in het eerste leerjaar.

Alternatieve stageweek

De alternatieve stage geef je, in samenspraak met je leertrajectbegeleider, zelf vorm: in functie van je bachelorproef, eigen interesses (methodeschool, zorg, GON, …), of om de nodige competenties te verwerven in de derde kleuterklas of het eerste leerjaar als de eerste stage minder vlot verliep.

Zelfstandige stage

Het tweede luik van de stage is de zelfstandige eindstage. Gedurende 6 weken neem je zelfstandig de klas over. Deze stage bereidt je voor op de overstap naar het werkveld.

Flexweek muzische vorming bij het oudere kind

We laten ons een hele week onderdompelen in de muzische wereld en focussen daarbij op muzische vorming van het jonge kind.

Flexweek leerstoornissen bij het oudere kind

Hoe ga je om met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden bij kinderen? Hoe stimuleer je ontwikkeling in specifieke domeinen?

Flexweek EHBO

We gaan dieper in op de verzorging van allerlei kleine (en ook minder kleine) ongevalletjes. Als je slaagt voor het examen kan je bovendien de trotse bezitter worden van de brevetten 'eerste hulp' en 'helper'.

Flexweek aan het werk

Tijdens deze week blikken we vooruit naar jullie ‘instap’ in de job. We verwerven vaardigheden om te solliciteren en hebben het over de beruchte ‘praktijkschok’. Daarnaast krijgen jullie alle informatie die nodig is om vlot te kunnen starten als leerkracht.

Keuzetrajecten

9 studiepunten

Zorg / taal, cultuur en muzische vorming / natuur en techniek / mens en maatschappij

(9 studiepunten)

In het derde jaar ligt de klemtoon op 'zelfsturing door de student'. Dit betekent dat het aan jou is om te bepalen welke competenties je extra wil verbreden en verdiepen. Om deze competenties voor jezelf scherp te krijgen, sta je stil bij jouw interesses en bij de vele ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je praktijk.

Je kiest voor 9 studiepunten 3 keuzetrajecten:

 • createch
 • religieuze diversiteit in Antwerpen
 • filosoferen met kinderen en jongeren
 • STE
 • zorg voor jezelf
 • ontwikkelingsbedreigde kinderen
 • kindertheater maken
 • animatie en multimedia met kinderen
 • stof en co
 • een trektocht door Lapland
 • proeven van de praktijk in het buitengewoon onderwijs of in een methodeschool
 • boekenfestival
 • taalinitiatie
 • ten oorlog!
 • ...

Persoonlijk ontwikkelingstraject

6 studiepunten

Bachelorproef

(6 studiepunten)

Je bachelorproef is samen met je eindstage de afronding van jouw opleiding tot leerkracht. Je vertrekt vanuit een zelfgekozen praktijkprobleem en werkt individueel een onderzoekstraject uit. Hierbij komen de onderzoekende houding en de onderzoeksvaardigheden uit het eerste en tweede jaar goed van pas. Je gebruikt de besluiten van je onderzoek om een innovatief didactisch of pedagogisch product uit te werken waarmee je in de praktijk aan de slag kan. Een ideale kans om je kunnen te tonen aan het werkveld. Dit opleidingsonderdeel is het sluitstuk van de leerlijn onderzoeksvaardigheden/de onderzoekende leraar.

Krachtige leeromgeving

18 studiepunten

Vloeiend van drie naar één

(4 studiepunten)

We streven een vloeiende overgang na van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Dit doen we zowel op pedagogisch-didactisch, als op organisatorisch vlak. We onderzoeken de eigenheid van 5-6-jarige kinderen. Je verwerft inzichten en vaardigheden in de methodieken van ontluikend en aanvankelijk lezen en schrijven, ontluikend en aanvankelijk rekenen en school(on)rijpheid. Tijdens de workshops maken jullie kennis met specifieke werkvormen en didactische materialen die de leerprocessen kunnen ondersteunen.

Zorg

(4 studiepunten)

Hoe ga je om met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden bij kinderen? Hoe vang je hen op bij verlies of verdriet? Je verkent heel wat mogelijkheden om in te gaan op extra zorgvragen van kleuters en leerlingen. Uiteraard staan we ook stil bij samenwerking met collega’s, ouders en externen in functie van de zorgvraag van een kind.

Visies op onderwijs

(3 studiepunten)

We verdiepen ons in verscheidene (alternatieve) visies op onderwijs en bekijken hoe onze persoonlijke visie op goed onderwijs zich hiertegenover verhoudt. Misschien wijzigt onze persoonlijke visie wel door de inspiratie die dit OLOD ons biedt.

Maatschappelijk engagement

(3 studiepunten)

In dit vak verruimen we ons maatschappelijk bewustzijn en versterken we onze burgerzin. Dit doen we door effectief maatschappelijk engagement op te nemen in uiteenlopende sectoren. In dit engagement oefenen we onze leiderschaps-, communicatie en teamwerkvaardigheden en –attitudes.

De basisschool

(4 studiepunten)

De ontwikkeling en begeleiding van kinderen (van 2,5 tot 12 jaar) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten basisonderwijs. Een gezamenlijke aanpak op diverse domeinen (bv. taalbeleid, evaluatie, gezondheidsbeleid, communicatie, participatie, omgaan met diversiteit en kansarmoede,… etc.) is dan ook erg belangrijk. In dit OLOD onderzoeken we op welke manier een school een effectief beleid kan voeren in functie van deze basisschoolgedachte.Daarnaast verdiepen we ons in het opvoedingsconcept van de katholieke dialoogschool.

Internationalisering

Internationalisering

In je laatste jaar kan je er voor kiezen om naar het buitenland te gaan, voor 3 maanden (20 studiepunten) of 5 maanden (30 studiepunten).

Je gaat studeren aan een Europese partner-hogeschool als Erasmus-student of je doet een zuidstage in een derdewereldland. Je ontwikkelt je interculturele competenties en wordt deel van een internationale community, je verlegt je eigen grenzen en draagt bij aan de opbouw van een gemeenschap. Je bent verantwoordelijk voor een vlot verloop en organisatie van je buitenlands traject en wordt daarbij ondersteund door het Anker Internationalisering van de opleiding

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.