Inhoud en studiepunten van Pedagogie van het Jonge Kind

Eerste jaar

Periode 1
10 studiepunten
Ontwikkeling en spel
(
6 studiepunten
)

Je staat stil bij de ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelen ze hun taal, identiteit, hersenen ...? Je leert ook hoe je baby’s verzorgt. En je krijgt inzicht in het belang van spel en spelen, dé lievelingsactiviteit van kinderen. Daarnaast leer je in workshops ontwikkelingsondersteunend werken in alle ontwikkelingsdomeinen.

Ervaringsgericht werken
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je ervaringsgericht met kinderen werkt, en hoe je dit vertaalt naar de praktijk in de opvang. Daarnaast leer je het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen observeren.

Periode 2
13 studiepunten
Gezinssociologie en -pedagogiek
(
5 studiepunten
)

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Je verdiept je in alle mogelijke verschillen bij ouders en gezinnen.

Communicatie
(
5 studiepunten
)

Je zal vaak het aanspreekpunt voor ouders en voor medewerkers zijn. Daarom oefen je op gespreksvaardigheden.

Ethiek, deontologie en zingeving
(
3 studiepunten
)

Samen met je medestudenten diep je complexe ethische vraagstukken uit. Je leert hoe je tijdens je stage en later tijdens je werk kan omgaan met ethische kwesties op de werkvloer.

Periode 3
10 studiepunten
Muzisch aanbod
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met alle muzische domeinen: drama, dans, beeld, muziek en media. Je ontwikkelt je muzische bagage zodat je tijdens een stage altijd een leuke activiteit achter de hand hebt.

Groepsdynamica
(
5 studiepunten
)

Je wordt een expert in het begeleiden van teams. Je krijgt inzicht in het belang van teams en teamgericht werken. Je leert ook wat er speelt in een groep en hoe je daarmee om kan gaan.

Periode 4
11 studiepunten
Kind en vrije tijd
(
5 studiepunten
)

Je staat stil bij wat voor kinderen een fijne vrijetijdsbeleving is. Samen met je medestudenten bespreek je ook dilemma's over spelen: wat is goed speelgoed? Mogen kinderen spelen met smurrie? Mogen ze zomaar overal opklimmen?

Nationaal kinder- en jeugdbeleid
(
6 studiepunten
)

Je leert de grote sectoren en domeinen uit de welzijns- en gezondheidszorg kennen. Je krijgt ook zicht op het kinder- en jeugdbeleid op macro-, meso- en microniveau. Je bekijkt zowel de historiek van de kindervang als de huidige maatschappelijke functies ervan.

Stage en portfolio
16 studiepunten
Stage
(
11 studiepunten
)

Tijdens het eerste traject observeer je veel. Geleidelijk aan ga je ook zelf actief meewerken in een opvangsetting. Je verkent tijdens dit eerste jaar de voorschoolse of de buitenschoolse kinderopvang.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont je wie je bent en wat je allemaal kan.

Tweede jaar

Periode 1
11 studiepunten
Coachen
(
5 studiepunten
)

Je ontwikkelt je tot een professionele teambegeleider. Je leert onder andere hoe je je collega's op een positieve manier coacht zodat zij kunnen groeien in hun job.

Opvoedingsvragen en ouderbetrokkenheid
(
6 studiepunten
)

Kinderen opvoeden in een opvangsetting doe je samen met ouders. Daarom leer je hoe je ouders op een positieve manier bij de werking kan betrekken. Je leert ook respect opbrengen voor de verschillen tussen ouders. Samen zoek je een antwoord op de meest voorkomende vragen zoals belonen en straffen, slaapproblemen, angsten, positief opvoeden ...

Periode 2
10 studiepunten
Innoveren met het team
(
3 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het verloop van veranderingsprocessen. Je leert weerstanden herkennen en medewerkers motiveren.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne
(
4 studiepunten
)

Je leert wat een veilige en gezonde omgeving is voor kinderen. Je leert zelf de eerste hulp toepassen en je leert ook wat te doen in concrete noodsituaties.

Keuze personeelsmanagement
(
3 studiepunten
)

Je krijgt zicht op leiderschap, personeelsmanagement en een duurzaam personeelsbeleid.

Periode 3
12 studiepunten
Gezinsondersteuning
(
4 studiepunten
)

Je verkent het veld van gezinsondersteuning. Je krijgt zicht op de situatie in Vlaanderen.

Pedagogische visies
(
5 studiepunten
)

Je krijgt zicht op de pedagogische visie achter het krachtige kindbeeld. Je wordt je bewust van de 100 talen van kinderen en je leert je pedagogisch documenteren.

Keuze sociale psychologie
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in het veld van gezinsondersteuning. Je bekijkt dit vanuit een psychologische invalshoek.

Periode 4
16 studiepunten
Internationaal kinder- en jeugdbeleid
(
4 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het kinder- en jeugdbeleid binnen Europa.

Internationale studiereis
(
4 studiepunten
)

Samen met enkele andere studenten ga je in een Europees land naar keuze op bezoek bij enkele kinderopvangorganisaties. Je bereidt zelf deze hele reis voor.

Keuze muzische projecten
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in het begeleiden van muzische projecten met kinderen.

Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in kwaliteitszorg, kwaliteitssystemen en duurzaamheid. Je leert werken met een kwaliteitshandboek.

Stage en portfolio
19 studiepunten
Stage
(
12 studiepunten
)

In het tweede traject neemt het aantal stage-uren toe. Je krijgt de ruimte om zelf een stagecontext te kiezen. Zo kan je ook aanverwante sectoren verkennen.

Portfolio
(
4 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont wie je bent en wat je allemaal kan.

Kamp Zuid
(
3 studiepunten
)

Je begeleidt tijdens een vakantieweek kinderen in de onderneming van de opleiding, een echte vakantiewerking.

Derde jaar

Periode 1
10 studiepunten
Inclusie
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe een inclusieve werking er kan uitzien. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen onderling en leert hierop adequaat inspelen. Je leert ook hoe je situationeel moeilijk gedrag of een vertraagde/verstoorde ontwikkeling herkent.

Keuze methodieken van gezinsondersteuning
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in specifieke methodieken van gezinsondersteuning.

Keuze organisatiemanagement
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in beleidsvoering, organisatiecultuur en competentiemanagement.

Periode 2
12 studiepunten
Werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je kansen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen doet groeien. In het bijzonder sta je stil bij kansarmoede.

Organisatie- en teamleren
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met het begrip ‘lerende organisatie’ en ontdekt hoe je het leerklimaat in een team kan beïnvloeden.

Keuze werkplekleren
(
3 studiepunten
)

Je leert gevarieerde programma's opstellen voor kinderen in een vrijetijdscontext. Je verdiept je in het coachen van spelvaardigheden bij collega's.

Periode 3
3 studiepunten
Interprofessioneel samenwerken in educatie
(
3 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel ‘Interprofessioneel samenwerken in Educatie’ word je een week lang ondergedompeld in de sfeer, cultuur en dialoog van interprofessioneel samenwerken. Zo werk je bijvoorbeeld samen met collega-studenten uit de opleiding Kleuteronderwijs of Orthopedagogie.

Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen en ervaar dat we het fundament van onze beroepsidentiteit delen: het kind, de jongere centraal stellen!

Keuzetrajecten (1 traject te kiezen)
6 studiepunten
Keuzeopleidingsonderdelen uit de opleiding

Je kiest een of meerdere keuzeopleidingsonderdelen uit het tweede of derde traject van de opleiding.

Ondernemen in de kinderopvang

Je leert een ondernemingsplan opstellen.

Keuzeopleidingsonderdelen uit de onderwijsgroep

Je kiest een keuzeopleidingsonderdeel van een andere opleiding uit de studiegebieden Onderwijs, Gezondheidszorg of Sociaal-Agogisch Werk.

Stage en portfolio
29 studiepunten
Stage intern
(
6 studiepunten
)

Je loopt stage in huis: je begeleidt eerstejaarsstudenten binnen de context van de opleiding. Je zal ook medestudenten coachen aan de hand van leervragen.

Stage extern
(
18 studiepunten
)

In het derde traject loop je ongeveer 10 weken stage. Je kiest zelf een stageplaats in de kinderopvang of in een aanverwante sector.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

Je verzamelt, ordent en bespreekt je eigen vooruitgang aan de hand van commentaren en reflectieverslagen die je voortdurend bundelt. Dat doe je tijdens je hele opleiding. Zo maak je een portfolio dat toont wie je bent en wat je allemaal kan.

Maatschappelijk engagement
4 studiepunten
Maatschappelijk engagement
(
4 studiepunten
)

Je neemt een engagement op in het sociale werkveld en reflecteert hierover in groep. Je onderzoekt en formuleert een antwoord op een vraag van deze praktijkorganisatie.

Projectwerk Kamp Zuid
5 studiepunten
Projectwerk Kamp Zuid
(
5 studiepunten
)

Je bent mee verantwoordelijk voor de onderneming van de opleiding, een echte vakantiewerking. Je onderzoekt ook projectmatig een vraag vanuit die vakantiewerking.