Personeelswerk

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Word expert in werk: werkzoekenden begeleiden naar zinvol werk, lonen correct uitbetalen, goede medewerkers aan boord halen en houden, burnout-preventie ...
 • Je leert hoe je interviews en testen afneemt, workshops leidt, coacht en talent ontwikkelt.
 • Je oefent je vaardigheden in kleine groepjes.
 • Je docent is je coach.
 • Met je diploma op zak kan je zowel in de profit- als non-profitsector terecht, bij arbeidsmarktorganisaties zoals de VDAB, bij selectiekantoren, trajectbegeleiding ...

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Personeelswerk is een van de vijf richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft zelfs niet meteen te beslissen: die keuze maak je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren
 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.
Proefexamens en vakantiegarantie

Voor je theoretische vakken leg je een proefexamen af. 

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee, tijd om bij te sturen.

Op het einde van periode 3, in maart, heb je alle theorie gezien. ‘Echt’ examen nu.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat in periode 4 en tweede zit eind juni.

En dan? Tijd voor passies en engagementen, om te werken, te reizen, te leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar

 • Je duikt in de wereld van werk, met specifieke vakken als Personeelsbeheer, Arbeidspsychologie, -recht en -sociologie.

 • Praktijk vormt de rode draad met stage, bedrijfsbezoeken en projecten voor het werkveld.

 • Je verwerft vaardigheden die elke expert in werk onder de knie moet hebben: actief luisteren, presenteren, projectmatig werken, analyseren en rapporteren.

Derde jaar

 • Het werkende leven lonkt, dus we schakelen een versnelling hoger. Met theorievakken die nog dieper graven en die inzoomen op brandend actuele maatschappelijke thema’s.
 • In je laatste jaar sta je vaak op het terrein, met een uitgebreide stageperiode.
 • Ook je bachelorproef heeft een sterke link met het 'echte leven': je brengt er theorie en praktijkervaring samen.
Remote video URL
Remote video URL

Hoe ziet de opleiding Sociaal Werk eruit? Opleidingshoofd, Veerle Van Gestel legt het snel even uit!

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Kennis opbouwen en toepassen
30 studiepunten
Sociaal Werk: op verkenning
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede jaar

Praktijk – loopbaan
15 studiepunten
Stage en terugkomdagen
(
15 studiepunten
)

Een verkenning van de beroepspraktijkplaats en het werkveld in de breedte: 

 • Doelstellingen en structuur 
 • Doelpubliek 
 • Taakinhouden en opdrachten
 • Profiel van de werker
Kennis verbreden
30 studiepunten
Werkveldverkenning I
(
6 studiepunten
)

Je bekijkt het  arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Volgende thema's komen aan bod: arbeidsovereenkomst, arbeidsduur, loon, uitzendarbeid, arbeidsreglement, structuur en organisatie van de sociale zekerheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten, ziekte- en invaliditeitsverzekering, jaarlijkse vakantie, educatief verlof, werkloosheid, stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), pensioen.

Werkveldverkenning II
(
6 studiepunten
)
 • Je verkent het werkveld waarin je als personeelswerker terechtkomt.
 • Je leert het belangrijkste HR-jargon hanteren.
 • Je gaat  zelf aan de slag met een presentatie voor je medestudenten.
Werkveldverkenning III
(
6 studiepunten
)
 • Je onderzoekt de wisselwerking tussen individu, werk en arbeidssituatie.
 • Je kijkt naar de situatie op de arbeidsmarkt en zoekt naar antwoorden vanuit je eigen werkcontext.
 • Je bekijkt de evoluties in de wereld van werk (o.a. sterke robotisering, internationalisering, kansengroepen op de arbeidsmarkt …). Je onderzoekt hoe je de huidige evoluties kan begrijpen vanuit een historische context.
 • Afhankelijk van de actualiteit verdiep je je in motivatie, welzijn, werkbaarheid, wendbaarheid, teamwerk, arbeidsmarkt, kansengroepen ...
Cultuur en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

We behandelen volgende thema’s in hun onderlinge samenhang: multiculturaliteit, identiteit, levensbeschouwing en sociale rechtvaardigheid. 

Diversiteit en armoede in de stad
(
3 studiepunten
)

We zoeken naar antwoorden op uitdagingen verbonden aan diversiteit, armoede en grootstedelijkheid. Specifieke maatschappelijke uitdagingen die we behandelen zijn armoedebestrijding en intra-Europese migratie. 
Naast de nodige basiskennis (concepten en realiteiten) over deze thema’s, komen in de lessen ook prikkelende (nationale en internationale) initiatieven uit het werkveld aan bod. Als onderbouw bespreken we enkele belangrijke kaders waarbinnen die antwoorden gezocht (kunnen) worden.

Psychologie
(
3 studiepunten
)

In deze cursus staat de evolutie van de psychologische functies gedurende de levensloop centraal.  Wat is vanuit ontwikkelingspsycholische invalshoek te verwachten in een bepaalde leeftijdsfase.  In die zin krijgt de student telkens een beeld voorgeschoteld van te verwachten mogelijkheden, onmogelijkheden en levensthema's die eigen zijn aan de betreffende leeftijdsfase. De docent tracht hierbij zoveel mogelijk aansluiting te maken met de toekomstige doelgroepen waar de toekomstige sociaal werker in zijn professionele loopbaan mee te maken zal krijgen. De inhouden zijn opgebouwd rond belangrijke levensthema's die zich naar gelang de leeftijdsfase anders manifesteren.

Sociaal werk
(
3 studiepunten
)
 • Schets van de basis theoretische onderbouw van sociaal werk 
 • Hoe gebeurt de theorieontwikkeling in sociaal werk?
 • De concrete theoretische onderbouw van sociaal werk vanuit Payne’s (2005) ‘politics of theory’. 
 • De verbinding tussen theorie en praktijk door in te zoomen op sociaal werkmethoden. 
 • Helicopterperspectief ten aanzien van het sociaal werk met betrekking tot de vraag: wat zijn uitdagingen voor de toekomst?
Trainen en toepassen
15 studiepunten
Project
(
6 studiepunten
)

Je werkt aan een opdracht/case/project binnen het brede werkterrein van de 'expert in werk'. Je leert de principes van projectmatig werken en projectmanagement.

Persoonlijk ontwikkelingsplan I
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt de verschillende methodieken en instrumenten die gangbaar zijn in de 'wereld van werk'.

Je leert:

 • Kritisch kijken naar jezelf, je sterktes, ontwikkelingspunten en werkvoorkeuren
 • Kritisch kijken naar de methodieken en de instrumenten zelf
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen waarbij je efficiënte en effectieve ontwikkelingsinstrumenten en -activiteiten inzet voor jezelf én voor toekomstige medewerkers
Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Vanuit de praktijk van de maatschappelijk assistent staan we stil bij ethische, deontologische en juridische dimensies van het vak. We onderzoeken welke invalshoeken het werk op het terrein ondersteunen op moreel gebied. Het vak van maatschappelijk assistent brengt immers morele aspecten mee, waarop studenten zich leren verhouden. We houden hierbij rekening met het perspectief van verschillende belanghebbenden.

Wetenschappelijke vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Je zoekt vakliteratuur in wetenschappelijke databanken om het onderwerp van je paper te verkennen, om vervolgens het onderwerp in een probleemstelling te gieten. Via literatuuronderzoek zoek je een antwoord op je probleemstelling.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage en bachelorproef
(
30 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van het personeelswerk. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
18 studiepunten
Beleidskaders voor sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Loonbeheer en organisatieontwikkeling
(
6 studiepunten
)
 • Loonbepaling
 • Loonlijn
 • Samenstelling Loon
 • Alternatieve verloning (verzekeringen, mobiliteit, new age benefits, gezinsvriendelijke maatregelen,..)
Wereldbrede uitdagingen
(
3 studiepunten
)

Mondiale uitdagingen:

 1. Kennis en technologie: grenzen aan kennis, technologie en wetenschap
 2. Economische crisis: werkloosheid, private schuld, overheidsschuld en ecologische schade
 3. Grondstoffencrisis: energie en piekolie, metalen, mineralen en voedsel
 4. Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen
 5. Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld
 6. Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving

En de antwoorden:

 1. Lokaal innoveren en internationaal samenwerken: peer-to-peer netwerken en Noord-Zuid
 2. Globalisering, neoliberalisme en anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
 3. Transitie: energie-transitie, alternatieven voor materialen en sociale verandering
 4. Duurzame ontwikkeling: antwoorden op onrechtvaardigheid, divergentie, convergentie en ontgroeien
 5. Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht
Psychische stoornissen
(
3 studiepunten
)

Kernthema’s:

 1. Wat is  ‘normaal’ gedrag' en wanneer evolueren psychische moeilijkheden naar een 'psychische stoornis'? Wat is 'normaal' psychisch functioneren en wat kunnen we verstaan onder 'het psychisch lijden' van cliënten?
 2. De focus ligt op op 'psychiatrische ziektebeelden'. Wat wordt juist verstaan onder een 'psychische stoornis'? Welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe worden deze 'stoornissen' geordend in een breder referentiekader? Welke plaats hebben diagnoses in onze huidige maatschappij en wat is de invloed hiervan op de individuele cliënt?
 3. Overlopen van de belangrijkste, meest voorkomende syndromen (stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en stoornissen bij kinderen,  verslaving, dissociatieve stoornissen en somatoforme stoornissen)
 4. Bespreken van de mogelijke behandelingen en psychotherapie
Trainen en toepassen
15 studiepunten
In- en doorstroom
(
6 studiepunten
)

Je zoomt in op 2 HR-items:

 • werving en selectie/instroom
 • leren en ontwikkelen/doorstroom
Internationalisering
(
3 studiepunten
)

Hoe ziet het werkveld er uit in het buitenland? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er? En hoe organiseert men dit? Je neemt je eigen leerproces in handen. In kleine groepjes teken je een internationale studiereis uit op maat van je leerbehoeften en gekoppeld aan het thema van het project van jouw groep in het opleidingsonderdeel Project. Je ontwikkelt een programma voor jezelf en jouw groep in een internationale setting. Het bezoeken en bevragen van de geplande organisaties in binnen- en buitenland draagt bij tot een beter beeld van het concrete werkveld. Je wordt tijdens deze bezoeken geconfronteerd met andere basisopstellingen van sociale werkers. Dit zorgt voor reflectie op de eigen opstelling als sociaal werker en meer in het algemeen voor reflectie op de basishouding, beroepshouding van een ideaal typische sociaal werker.

Persoonlijk ontwikkelingsplan II
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met de veelgebruikte instrumenten ter ontwikkeling en coaching van mensen. Je leert instrumenten kritisch evalueren en je past ze toe op jezelf. Je leert hoe je een ontwikkelingsplan schrijft, hoe je erover in gesprek gaat, en hoe je het presenteert.

Interculturele vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Deze training bevat een praktijk- en een theoretisch deel. Beide worden parallel aan elkaar aangeboden. Het verbinden van de theorie en praktijk is de kern van de training. 
Spoor 1: Je werkt aan de bewustwording van je eigen cultuur en identiteit. Je gaat daarna verdiepend aan de slag door mee te stappen in een project met nieuwkomers of gespreksgroepen met nieuwkomers te begeleiden. Binnen deze projecten heb je een wekelijks contact met nieuwkomers. Tijdens de ingeroosterde intervisies krijg je coaching en gaan we samen met de opgedane ervaringen aan de slag. 
Spoor 2: We bieden een beknopt basiskader aan waarin een aantal relevante begrippen en principes uitgewerkt worden: identiteit, diversiteit, cultuur (verschillen en overeenkomsten), cultuurevolutionisme, ethocentrisme, cultuurrelativisme, omgekeerd etnocentrisme, actief pluralisme, deculturalisering, multi- en interculturaliteit, discriminatie en racisme, inburgering, superdiversiteit, ... Er zal aandacht worden besteed aan de concretisering van bovenstaande theoretische noties in methodologische beschouwingen en werkvormen. Aan de hand van concrete casestudies uit diverse praktijkrelevante settings zullen we werken rond interculturele communicatie en agogische processen in een reëele pluralistische context op microniveau. Tegelijk zullen we de meso- en macrocontext van deze interacties op microniveau benoemen.

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 16 september, start lessen vanaf 20 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Personeelswerk: focus op werkbaar werk

We leven om te werken. Of was het omgekeerd? Hoe dan ook, ons werk speelt een grote rol in ons leven. Onze sterktes en zwaktes, onze relaties met andere mensen, onze dromen en ambities, ze komen allemaal samen in een job. De interactie tussen werkgevers en werknemers in goede banen leiden, dat is waar je als personeelswerker voor in de wieg bent gelegd. Zodat mensen zich kunnen ontplooien en gelukkig zijn op hun werk, zodat bedrijven en organisaties gezond zijn en goed draaien.

Remote video URL

Ella werkt bij het maatwerkbedrijf Kunnig als HR Business Partner.

Remote video URL

Personeelswerk is de combinatie tussen het menselijke en de bedrijfsprocessen.

Remote video URL

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Personeelswerk: werkgevers, werknemers en werkzoekenden helpen

Multinational of KMO, wereldwijde social profit organisatie of kleine vzw ...: de arbeidsmarkt is een huis met vele kamers.

Je opleiding personeelswerk biedt je dan ook massa's mogelijkheden:

 • Je volgt sociaal-juridische arbeidswetgeving op zodat je werkgevers, werknemers en werkzoekenden correct kan adviseren.
 • Je zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen (loonbeheer, solliciatieprocedure, behandeling van verlofaanvraag ...) vlot verlopen.
 • Je helpt bedrijven in het vinden en ontwikkelen van talent, zet de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Je begeleidt werkzoekenden bij het vinden van een job of het volgen van een geschikte opleiding.
 • Je helpt mensen bij de switch naar een nieuwe job, helpt hen ontdekken waar ze goed in zijn.
 • Je zorgt ervoor dat werknemers blijven bijleren en op elk moment van hun loopbaan wendbaar zijn.
 • ...

Extra veel praktijk

Vanaf dag één trek je het terrein op. Niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes, maar het hele jaar door. Geen vergezochte ‘cases’ en geen theorie die ver van je bed staat, maar echte mensen met echte vragen en echte problemen.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk: op verkenning
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.
 • Inleiding recht
  Elke sociaal werker komt in aanraking met situaties waar ook juridische kwesties meespelen. Deze cursus biedt je de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daarmee kritisch aan de slag te gaan.
 • Sociologie
  In deze cursus ligt de focus op sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. Je maakt een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Personeelswerk: personeelsplanning opstart en oefeningen

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht


Economie: wat is economie en wat denken economen?

Een personeelswerker overlegt over de HR-cyclus in het bedrijf met een collega

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving. Heb je toch een Mac, dan kan je Windows installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.
  Let op! Heeft jouw Mac de nieuwe M1 chip? Dan kan je geen Windows installeren en je Mac niet gebruiken om les te volgen en examens af te leggen. 
  • Je kan dit controleren via het Apple logo –> Over deze Mac. 
  • Staat er Apple M1 vermeld bij Chip, dan is de installatie van Windows via Boot Camp niet mogelijk.
  • Staat er ‘Intel’ vermeld bij Processor, dan is de Windows installatie wel mogelijk via Boot Camp.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt.

 • Je bent enthousiast en creatief.

 • Je draagt zorg voor mensen, laat hen boven zichzelf uit stijgen.

 • Je gelooft rotsvast in menselijk kapitaal: bedrijven en organisaties zijn niets zonder hun werknemers.

 • Je bent geboeid door de interactie tussen mensen, ook als er spanning op zit. In een bedrijf of organisatie lopen de belangen immers niet altijd gelijk, en lopen de menselijke relaties niet altijd even vlot. Die uitdaging trekt je aan.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

 • Met een bachelordiploma Sociaal Werk kan je zowel in de ruimere sociale sector als in die van je afstudeerrichting (Personeelswerk) terecht.

 • De kans is groot dat je als personeelswerker een scharnierfunctie tussen maatschappij, werkgever en werknemer zal vervullen: op de HR-afdeling van een bedrijf of overheidsorganisatie, bij een organisatie voor loopbaanheroriëntering en trajectbegeleiding, bij een sociaal secretariaat of een HR-consultancybureau, in een uitzend- of outplacementbureau, bij de VDAB of een opleidingscentrum …

 • Van een kleine startup of een kmo tot een grote multinational of de overheid, overal werken mensen. Je hebt een massa mogelijkheden om aan de slag te gaan.

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je door naar onder andere de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
Ellen

Ellen Van Gaever, recruiter bij TriFinance
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Personeelswerk

 • Wilde werken voor mensen, mét mensen. Ze koos dan ook bewust voor een bedrijf dat werknemers en kandidaten centraal zet. 

 • Altijd op zoek naar de perfecte match: voor klanten, maar ook intern tussen medewerkers.

 • Droomt van: 'Weg met de klassieke 38-urenweek’ en 'Werken vanuit Mexico of Australië? Moet kunnen'. 

 • Wil nog verder groeien en leren bij TriFinance, maar wil op termijn misschien zelfstandig ondernemer worden: een personal trainer, niet voor je lichaam, maar voor je loopbaan. 

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Meer gespreid studeren?

Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

 • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
 • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
 • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
 • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Chelsae of Tiago, studenten Maatschappelijk Werk

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar inge.siebens@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.