De Roos van de Ouder, methodiek in gezinsbegeleiding

Vorming uit de opleiding Orthopedagogie

Als professional worden we erbij gehaald in complexe en weerbarstige opvoedingssituaties waarin pasklare antwoorden en vooraf vastgestelde behandelprogramma’s vaak niet voldoende baten. Er is dan een specifieker antwoord nodig op maat van het unieke gezin en dit leidt tot meervoudige uitdagingen voor de begeleider.

Vooreerst is het in deze complexe hulpverleningssituaties voor gezinsbegeleiders een uitdaging de pedagogische focus aan te houden. Gezinnen hebben immers vaak met meervoudige problemen te maken, waarbij acute, praktische vragen zich vaak op de voorgrond dringen ten koste van diepgaand te kunnen werken aan pedagogische noden en oplossingen. 

Een gezins- en contextbegeleider dient bovendien verbredend  en verdiepend te kunnen kijken naar de opvoeding om samen met ouders alle belangrijke invloeden in het vizier te krijgen en te kunnen werken aan een effectieve oplossing. Bij deze ‘creatieve zoektocht naar een orthopedagogisch antwoord’ heeft hij nood aan enig houvast in de complexiteit.

Tegelijk dient de begeleider ook gestimuleerd en ondersteund te worden in het verkennen en zich eigen maken van diverse methodieken waartussen hij bewust moet kiezen en die hij deskundig moet kunnen toepassen en invoegen in het dagelijkse leven en de unieke opvoedingssituatie in een gezin.

Tot slot bevindt hij zich vaak in een ambivalente positie waarbij hij een synthese dient te vinden tussen vraaggestuurd werken en dus vertrekken vanuit de beleving, vragen en noden van het gezin en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij de veiligheid en ontwikkelingskansen van het kind centraal staan.  Zo dient hij te komen tot dialooggestuurde hulpverlening, waarbij hij kan handelen binnen de onderhandelde marge van probleembeleving.

Deze ervaring van de complexe uitdagingen voor een professionele gezinsbegeleider en de concrete nood aan houvast, overzicht, verdieping en verantwoording hebben het team van vzw Het Open Poortje ertoe gebracht de Roos van de Ouder te ontwikkelen.

Deze Roos is een schematische voorstelling van factoren die een invloed kunnen hebben op het opvoedingsgebeuren in een gezin. Het schema is opgebouwd uit concentrische cirkels die de kern met de behoeften van het kind omgeven.

Doelgroep

Professionelen uit de sociale sector

Traject samen met studenten

Onze derdejaarsstudenten Orthopedagogie volgen een traject van 24 u. om zich te verdiepen in de basisvisie van de Roos van de Ouder en deze te leren hanteren als methodiek van belevingsgerichte en dialooggestuurde vorm van handelingsplanning.

Ook professionele hulpverleners die met gezinnen werken, kunnen aan dit traject deelnemen om elkaar op een krachtige manier te vinden en te beïnvloeden.

Tijdens dit traject verkennen we niet enkel de theorieën binnen deze methodiek, we oefenen ook specifieke interventies zoals een grondige analyse van de opvoedingssituatie en het opstellen, bespreken en toetsen van diverse hypotheses. We maken in samenwerking met het mobiele team van Het Open Poortje kennis met boeiende methodieken en materialen om met bepaalde thema’s aan de slag te gaan. Tot slot vertalen we dit alles in handelingsplannen voor realistische casus.

Hierbij geraken we zowel vertrouwd met het perspectief van de hulpverlener als dat van de hulpvrager.

De docenten zijn Véronique Hendrickx, Orthopedagoog en lector in de opleiding orthopedagogie en An Van Den Bempt, Bachelor in de orthopedagogie en gezinsbegeleidster in Het Open Poortje.

Wanneer en waar?

5 lessen in blokken van 4 uren op woensdag of donderdag

Data:

 • Woensdagen van 9 tot 13 u.: 
  • 20/09/17
  • 04/10/17
  • 11/10/17
  • 18/10/17
  • 25/10/17
 • Donderdagen van 14 tot 18 u.: 
  • 21/09/17
  • 05/10/17
  • 12/10/17
  • 19/10/17
  • 26/10/17

WaarCampus Zuid

Evaluatie

Als je er voor kiest om een examen af te leggen, krijg je een creditbewijs als je slaagt.

Het examen is niet verplicht.

Prijs

Deelnemen aan deze vorming kost 263 euro, te betalen bij inschrijving.

Inschrijven

Om je in te schrijven, neem je contact op met ingrid.vanpeteghem@kdg.be.

Nog vragen?