Studeren + specifieke noden

Wie studeert +, krijgt bepaalde individuele maatregelen, krijgt een ‘bijzonder statuut’. Dat is een overeenkomst tussen de student en de hogeschool, waarbij we bepaalde tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs en examens in een contract vastleggen.

Dergelijke individuele faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

 • het volgen van de les (bv. les tussentijds of vroegtijdig verlaten, een gewettigde afwezigheidsregeling, enz.)
 • het studiemateriaal (bv. digitaal studiemateriaal om voorleessoftware te kunnen gebruiken)
 • examens en evaluaties (bv. extra examentijd)

We gaan ervan uit dat individuele maatregelen je slaagkansen vergroten. Op het vlak van wat je moet kennen of kunnen, doen we geen toegevingen. De leerstof en de beoordeling zijn voor jou dus precies dezelfde. Alleen zo garanderen we al onze studenten een diploma dat op de arbeidsmarkt wordt gewaardeerd.

Welke maatregelen kan ik krijgen?

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke onderwijs- en examenmaatregelen. Meer informatie hierover krijg je in de digitale aanvraag of in het gesprek rond de maatregelen.

In de digitale aanvraag kan je enkel de maatregelen aanvinken waarvoor geen gesprek nodig is. Wens je een andere? Maak dan een afspraak met je contactpersoon. De contactpersoon vind je terug bij het bijzonder statuut dat je wil aanvragen.

Per aangevraagde maatregel overweegt de opleiding de noodzakelijkheid en de haalbaarheid. Het behalen van de beoogde leerresultaten / competenties mag niet in het gedrang komen. Deze leerresultaten / competenties vind je terug in de studiegids van de opleiding.

Een studiegids per opleiding vult het Onderwijs- en examenreglement aan. De studiegids omschrijft doelstellingen, vakinhouden, werk- en evaluatievormen en eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten.

Mogelijke onderwijsmaatregelen

 • Mogelijkheid om later in de les te komen of de les vroeger te verlaten
 • Mogelijkheid om het leslokaal even te verlaten
 • Er is een toegankelijke/aangepaste zitplaats voorzien tijdens de onderwijsactiviteiten
 • Handboeken zijn indien mogelijk digitaal beschikbaar
 • Lector/docent gebruikt geluidsversterking tijdens de les
 • Notities nemen op eigen device (bv. laptop) tijdens de les
 • Mogelijkheid om af te wijken van de standaard stage-afspraken en/of stageperiode
 • Aanpassing van het persoonlijk lesrooster indien praktisch haalbaar
 • Begeleiding door zorgcoach
 • Ondersteuning bij bijzondere EHBO-noden

Mogelijke examenmaatregelen

 • Extra tijd voor het afleggen van een examen

 • Het afleggen van examens in een rustige examenruimte
 • Het afleggen van examens met een geluiddempende hoofdtelefoon
 • Examenvragen worden voorgelezen door de toezichter
 • Mogelijkheid tot herformuleren/parafraseren van examenvragen
 • Is gewettigd afwezig tijdens de les/evaluatiemoment
 • Schriftelijk examen mondeling toelichten
 • Heeft recht op een vergrote kopie van examenvragen
 • Schriftelijke examens digitaal afleggen
 • Het examenlokaal even verlaten onder begeleiding
 • Recht op spreiding van examens in de vorm van inhaalexamen
 • Voorlees -en/of spellingssoftware gebruiken zoals Sprint plus tijdens het examen
 • Vertalend woordenboek gebruiken tijdens het examen
 • Aanpassing van deadlines opdrachten of spreiding van opdrachten
 • Basisrekenmachine gebruiken tijdens examens
 • Hulpkaarten/formularium gebruiken tijdens examens
 • Eten en/of drinken tijdens het examen

Daarnaast bieden we alle studenten – los van een bijzonder statuut – de volgende ondersteuning:

 • Cursussen/leerteksten van lectoren/docenten zijn zo veel mogelijk digitaal beschikbaar

 • Appreciatie voor de inhoud en begrip voor spellingsfouten, uitgezonderd bij opdrachten en examens waar spelling tot de vereiste competenties behoort
 • Mogelijkheid een geluidsopname van de les te maken voor persoonlijk gebruik
 • Periodeplanning van de inhoud van een opleidingsonderdeel is in grote lijnen digitaal beschikbaar
 • Notities nemen nemen op het eigen device (bv. laptop) tenzij anders vermeld in de ECTS-fiche van een opleidingsonderdeel
 • Water drinken in de les en tijdens een examen
 • Oordopjes gebruiken tijdens examens
 • Lectoren/docenten gebruiken geluidsversterking - indien nodig - zodat ze verstaanbaar spreken voor grote groepen
 • Ondersteunend materiaal van lectoren is (vooraf) digitaal beschikbaar.

 • Opdrachten en deadlines worden schriftelijk/ digitaal meegedeeld door de lectoren.

Welke bijzondere statuten zijn er?

Hieronder vind je per bijzonder statuut de nodige attestering / bewijsstukken, de aanvraagprocedure en de contactpersoon.

Dit filmpje illustreert hoe je een bijzonder statuut+ leerstoornis aanvraagt.

Als je nood hebt aan meerdere bijzondere statuten, vraag je een bijzonder statuut aan per nood.

Een bijzonder statuut wordt toegekend door een opleiding. Als je ingeschreven bent in verschillende opleidingen, vraag je een statuut aan per opleiding.

Studeren + ...