Gebruiksvoorwaarden & privacy

Website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen

Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (hierna "KdG" genoemd) met domeinnaam www.kdg.be en www.cvwarehouse.com/kdg/jobsite, alsook op alle websites en/of subsites en/of webpagina's die door KdG reeds werden, of in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld (hierna "website" genoemd). Van zodra u zich toegang verschaft tot de websites of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website

KdG stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door KdG worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

KdG behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan KdG hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die KdG op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over KdG ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel KdG zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert KdG niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan KdG aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert KdG dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

KdG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacatures die door de werkgevers worden ingediend op de jobsite. KdG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de vacatures, wat betreft de juistheid van de informatie, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de informatie die in deze vacatures aangeboden wordt.

KdG heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

KdG kan op haar website links voorzien naar andere websites. KdG is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. KdG kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse  schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

 Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van KdG zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van KdG. 

Indien KdG kosten zal moeten dragen of indien aan KdG kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe KdG te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. al het redactioneel materiaal, de informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming van KdG vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KdG.

KdG behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van KdG bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door KdG als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. KdG wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. KdG heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat KdG de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan KdG meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan KdG geen correcte werking van de website garanderen.

Beheer je privacy-instellingen

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot webmaster@kdg.be.

E-mails

E-mails van medewerkers van de Karel de Grote Hogeschool kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn daarom enkel voor de geadresseerde(n) bestemd. Indien u per vergissing een e-mail van één van onze medewerkers ontving, gelieve dan de afzender te contacteren en deze e-mail inclusief de eventuele attachments van alle computers te verwijderen.

Dank je wel om rekening te houden met het milieu: print onze mails enkel uit als het echt nodig is.

Protocollen

Wat zijn protocollen en waarom worden ze afgesloten?

Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-Gov decreet), voorziet in de verplichting een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid.

De betrokken verwerkingsverantwoordelijken maken afspraken over deze gegevensdeling van persoonsgegevens, conform de principes van de GDPR, zoals opgenomen in het wijzigingsdecreet van 8 juni 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

Wat kan ik terugvinden in een protocol?

In een protocol staat informatie over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, etc.

Afgesloten protocollen van Karel de Grote Hogeschool

Hieronder vind je een lijst met de protocollen die bestaan tussen Karel de Grote Hogeschool andere Vlaamse instanties. Nieuwe protocollen worden aan de lijst toegevoegd.

Algemene voorwaarden inschrijving studiedag, vorming of evenement

Artikel 1: Inschrijving en betaling

1.1 Inschrijven voor de studiedag, vorming of het evenement (een activiteit) van Karel de Grote Hogeschool (KdG) kan uitsluitend via de aangegeven webpagina door het volledig invullen en registreren via het online inschrijvingsformulier.

1.2 U bent ingeschreven voor een activiteit vanaf het moment dat u de bevestigingsmail van uw inschrijving van KdG heeft ontvangen. Vanaf dan gelden de annulatievoorwaarden zoals bepaald in artikel 2. Het inschrijvingsgeld is verschuldigd na bevestiging van uw inschrijving. De betaling wordt naar gelang uw keuze voor een betalingsoptie als volgt geregeld:

  • Voor betalingen via overschrijving: U schrijft binnen de termijn vermeld in de bevestigingsmail van uw inschrijving het verschuldigde bedrag over op het aangegeven rekeningnummer van KdG. U kan slechts aanspraak maken op deelname aan een activiteit na betaling van het inschrijvingsgeld. KdG kan u steeds vragen het bewijs van betaling voor te leggen.
  • Voor betaling via factuur: U ontvangt een bevestigingsmail van uw inschrijving en u ontvangt na afloop van het event een factuur. Die betaalt u binnen de vermelde betalingstermijn.

1.3 Als bij ontvangst van uw inschrijvingsformulier het maximum aantal deelnemers reeds bereikt is, wordt u hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht. In dat geval kan u opgenomen worden in de wachtlijst.

1.4 KdG behoudt zich het recht voor om de activiteit volledig of gedeeltelijk te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of in andere gevallen van overmacht bijvoorbeeld wanneer een spreker onbeschikbaar geworden is of naar aanleiding van het van kracht worden van (preventieve) maatregelen tegen de verspreiding van COVID. Deze gevallen gelden als voorbeeld en zijn uitdrukkelijk geen limitatieve opsomming van ‘overmacht’.

1.5 KdG behoudt zich op ieder ogenblik het recht voor om het programma eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 2: Annulering

Elke afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging betekent voor onze organisatie een onnodige meeruitgave of verhindert andere geïnteresseerden om in uw plaats deel te nemen.

Het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd zelfs indien u niet of slechts gedeeltelijk deelneemt aan de activiteit tenzij u tijdig en correct annuleerde conform de volgende annulatievoorwaarden:

2.1 Annulatie gebeurt steeds vóór de officiële start van de activiteit en uitsluitend via e-mail gericht aan de betrokken eventplanner vermeld op de inschrijfpagina van de activiteit. Indien de annulatie na de start van de activiteit gebeurt, indien u afwezig blijft of het programma slechts gedeeltelijk volgt, dient het totale inschrijvingsgeld betaald te worden.

2.2 Bij een annulatie gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulatie tot 2 weken voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort (voor zover dit al vereffend was) met een forfaitaire aftrek van 25 euro administratiekosten.
  • Bij annulatie binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit blijft de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd aan KdG en vindt geen terugbetaling plaats.

2.3 Bij annulatie in geval van ziekte, ongeval of overlijden (van partner en familieleden tot en met de tweede graad): mits de nodige attesten uiterlijk 7 werkdagen nadat de activiteiten plaatsvond bezorgd worden via e-mail aan de betrokken eventplanner vermeld op de inschrijfpagina van de activiteit, zal het inschrijvingsgeld worden teruggestort (voor zover dit al vereffend was) met een forfaitaire aftrek van 25 euro administratiekosten.

2.4 Indien u verhinderd bent aan de activiteit deel te nemen, kan u zich in alle gevallen, in plaats van te annuleren, kosteloos laten vervangen door een collega. U meldt dit via e-mail aan de betrokken eventplanner vermeld op de inschrijfpagina van de activiteit, vóór de officiële start van de activiteit.

2.5 In geval van annulering door KdG zoals beschreven in artikel 1.4 wordt het inschrijvingsgeld naar gelang de situatie volledig of gedeeltelijk teruggestort, maar is er geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

2.6 Deze bepalingen in verband met annulering gelden als algemene voorwaarden. KdG behoudt zich het recht voor om rekening houdend met de aard en specifieke modaliteiten van de activiteit bijzondere, afwijkende of aanvullende voorwaarden met betrekking tot de annulering te bepalen. KdG zorgt ervoor dat de deelnemer voorafgaandelijk aan zijn inschrijving kennis kan nemen van deze bijzondere voorwaarden.

Artikel 3: Toepasselijkheid voorwaarden

3.1 Door verzending van het ingevulde inschrijvingsformulier verklaart u kennis genomen te hebben van deze inschrijvingsvoorwaarden en verklaart u er zich volledig en onherroepelijk mee akkoord.

3.2 Deze voorwaarden en het inschrijvingsformulier vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk en na onderling akkoord mogelijk.