Kleine Kinderen, Grote Kansen: samen sterke kleuterleraren opleiden

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft vandaag het startschot van het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’. De 14 Vlaamse hogescholen van lerarenopleidingen en de pedagogische diensten engageren zich om alle toekomstige kleuteronderwijzers te leren omgaan met kansarmoede en diversiteit. Wetenschappelijk onderzoek toont het belang aan van kwaliteitsvol (kleuter)onderwijs in de eerste levensjaren. Minister Crevits en de Koning

Boudewijnstichting dragen met het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ bij aan het doorbreken van kinderarmoede en sociale ongelijkheid.

In Vlaanderen leven 130.000 kinderen in armoede. De Vlaamse Regering heeft een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met als doel armoede te bestrijden. Kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, kunnen vaak minder goed mee op school. Het risico is reëel dat ze zelf in armoede door het leven zullen gaan. Het project ‘Kleine kinderen, Grote Kansen’ wil deze trend keren en start hiermee in de kleuterklas. In de eerste jaren wordt de basis voor een goede ontwikkeling gelegd. Investeren in jonge, kwetsbare kinderen en hun omgeving is dus cruciaal voor hun toekomst.

Dit initiatief bouwt verder op het eerder advies van de VLOR over kinderen in armoede en de aanbevelingen vanuit het onderzoek gerealiseerd in 2014 door de Universiteit Gent ‘Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid’. Hierin werd een set van competenties ontwikkeld voor toekomstige kleuterleraren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil dat leerkrachten al tijdens hun opleiding de juiste competenties aangereikt krijgen. Met het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ zetten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en de Koning Boudewijnstichting een traject op om de lerarenopleidingen kleuteronderwijs en startende leraren te versterken in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede. Alle 14 hogescholen van leraren­opleidingen kleuteronderwijs en onderwijsverstrekkers in Vlaanderen bevestigen vandaag tijdens de kick-off hun engagement.

In het project zullen methodes en materialen worden ontwikkeld die zowel lerarenopleiders als startende leraren kunnen ondersteunen in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede in de kleuterklas. Daarnaast maakt elke lerarenopleiding kleuteronderwijs een plan op maat om concrete verbeteringen aan te brengen in de eigen opleiding. Hierin worden zij ondersteund door het projectteam. Elk plan moet ook een aanzet geven voor de versterking van de opleidingen lager onderwijs in de hogeschool. Startende leraren wijzen we de weg naar de vele tools en methodieken. De pedagogische begeleidingsdiensten zullen starters begeleiden en bijkomend vormen.

Het hele traject wordt ondersteund door een lerend netwerk waar de betrokkenen ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar. Het netwerk maakt ook de brug met de lerarenopleidingen lager- en secundair onderwijs. Klasse voert vanaf de start een communicatiecampagne naar het brede onderwijsveld en bundelt de tools die zijn ontwikkeld.

Contact

Jo.vandeweghe@kdg.be

  • Duur onderzoek: januari 2016 - juni 2018

  • Het project is een samenwerkingsverband tussen het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de Koning Boudewijnstichting, alle Vlaamse lerarenopleidingen kleuteronderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten.

  • KdG-medewerkers: Jo Van de Weghe & Stefanie Leirens