Agressiebegeleiding: oplossingsgericht werken in een forensische context

Dit PWO-project zoomt in op de mogelijkheden en beperkingen van de oplossingsgerichte benadering van forensische cliënten met een agressieproblematiek. Uit eigen onderzoek (Boxstaens, 2013) en vanuit het werkveld klinkt een luide vraag tot uitbreiding en heroriëntering van het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening aan (ex)gedetineerden, onder meer in het kader van de aanpak van problemen met agressie.

Samen met het Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg (KEFOR) en twee werkveldpartners, vzw touché en VGGZ Hasselt, willen we de effecten meten van de oplossingsgerichte benadering bij cliënten met een agressieproblematiek.

We doen dit gefaseerd:

  1. in een voorbereidende fase breiden we het literatuuronderzoek in dit projectvoorstel uit en bekijken we de verschillen tussen de oplossingsgerichte therapie en andere behandelingsvormen die gericht zijn op aanpak van agressieproblemen.
  2. In een kwantitatief luik meten we met behulp van een aantal instrumenten het effect van de behandeling. We gebruiken hiervoor een quasi- experimenteel design met een experimentele en controle groep.
  3. Het kwalitatieve gedeelte van onze onderzoeksopzet moet helpen om de betekenis die hulpverleners en cliënten toekennen aan zogenaamde ‘werkzame factoren’ in de verf te zetten.

Contact

johan.boxstaens@kdg.be

  • Duur onderzoek: januari 2015 - december 2016

  • Projectpartners: Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg (KeFor), vzw Touché en VGGZ Hasselt

  • KdG-medewerkers: Johan Boxtaens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend