Duowerkingen: De kracht van duowerkingen in Vlaanderen onderzocht

Een relatief nieuwe methodiek die in Vlaanderen in toenemende mate aanhang geniet, is het ‘duo- project’ of de ‘buddywerking’. Een duo-project laat zich best omschrijven als een methodiek waarbij een duurzaam en empowerend contact tot stand gebracht wordt tussen enerzijds een individu met een bepaalde kwetsbaarheid en een vrijwilliger anderzijds (Eeman & Van Regenmortel, 2012; Jacobs, 2014; Adriaenssens, 2014).

De via duo-projecten gearrangeerde vriendschappen strekken ertoe om mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, te ondersteunen met het oog op een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven (Adriaenssens, 2014). De verschillende werkingen in de praktijk willen in de volgende jaren deze ‘deskundige vorm van zorg door vrijwilligers’ verder ontwikkelen. Ze zijn vragende partij voor een onderzoek dat hen kan ondersteunen in de zoektocht naar de wijze waarop en de voorwaarden waarbinnen deze vrijwilligersmethodiek tot de meest kwaliteitsvolle resultaten leidt.

De centrale doelstelling van voorliggend onderzoeksproject is het in kaart brengen van het aanbod aan duo-projecten in Vlaanderen, evenals het evalueren van de effectiviteit van deze methodiek via een identificatie van de voornaamste succes- en faalfactoren. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie gaan we eerst na wat er nationaal en internationaal aan kennis voorhanden is m.b.t. de methodiek van duo-projecten, haar diverse verschijningsvormen, evenals haar belangrijkste uitkomsten en knelpunten. Aan de hand daarvan ontwerpen we een typologie van duowerkingen en bepalen we onze centrale onderzoeksthema’s en concepten. Het eigenlijke onderzoek bestaat uit drie fasen. Met behulp van een web-enquête brengen we eerst de bestaande duowerkingen in Vlaanderen, evenals hun specifieke kenmerken, in kaart. Vervolgens exploreren we, op basis van diepte-interviews (N=50) met deelnemers, vrijwilligers en begeleiders de uitkomsten van duo-projecten, evenals de werkzame en belemmerende factoren. De analyses en bevindingen van de diepte-interviews zullen vervolgens ter discussie en staving voorgelegd worden in focusgroepen om zo het draagvlak van de resultaten te verbreden. Deze gecombineerde onderzoeksmethodologie moet leiden tot een dieper inzicht in de effectiviteit en de noodzakelijke randvoorwaarden voor een bredere implementatie van de methodiek in Vlaanderen.

Contact

bea.vanrobaeys@kdg.be
+32 3 613 19 51

vicky.lyssens-danneboom@kdg.be
+32 3 613 18 15

  • Duur onderzoek: 1/01/2016 - 31/12/2017

  • Projectpartners: Recht-Op vzw, Samenlevingsopbouw Antwerpen vzw, Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, Demos vzw, Armen Tekort vzw

  • KdG-medewerkers: Bea Van Robaeys, Vicky Lyssens-Danneboom

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend