Netwerkversterkend werken: Methodiekontwikkeling en procesevaluatie voor netwerkversterkend werken bij gezinnen met jonge kinderen

Dit project focust op de inzetbaarheid van netwerkversterkende methoden binnen de jeugdhulp bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

Met het nieuwe decreet jeugdhulp benoemen de ministers Van Deurzen en Smet, de kracht van kinderen, jongeren en hun directe omgeving als de belangrijkste bron van hulpverlening. Van hulpverleners wordt daarom verwacht dat zij in eerste instantie de mogelijkheden van de jongere en zijn gezin aanspreken en versterken. Hiermee volgt het decreet de internationale ontwikkelingen binnen de hulpverlening waar het accent komt te liggen op vermaatschappelijking van de zorg, community care, pedagogisch civil society, … Ter voorbereiding van deze nieuwe beleidsvisie wordt binnen de jeugdhulpverlening geëxploreerd en geëxperimenteerd met krachtgerichte en netwerkversterkende methoden.

Op vraag van de overheid brachten we een aantal initiatieven die sociale netwerkinterventie beogen binnen de huidige jeugdhulp in beeld. Een bevraging van voorzieningen maakte duidelijk dat hulpverleners de noodzaak aanvoelen om netwerkversterkend te werken maar dat hen vaak de nodige tools en informatie ontbreekt om de gepaste methoden in te schakelen. Het lopende PWO-onderzoek rond het opstarten van netwerkgroepen in de CKG, bevestigde de voorgaande vaststelling. Hulpverleners zijn overtuigd van de zinvolheid van deze benadering maar er is nood aan vaardigheden en kennis om deze nieuwe methodieken te implementeren.

Met dit onderzoek willen we focussen op de verkennende fase in het hulpverleningstraject, waarin de hulpverlener samen met het gezin exploreert welk de meest geschikte weg is om het netwerk rond het gezin te versterken. We willen de drempels om netwerkversterkend te werken in beeld brengen en nagaan welke criteria meespelen om een bepaalde methode te gebruiken.

Met het inzicht in de drempels, een overzicht van de gehanteerde netwerkversterkende methoden en een eerste tevredenheidsmeting bij hulpverleners en hulpvragers, creëren we een kader en methodische handvatten voor hulpverleners om deze werkvisie te implementeren in de jeugdzorg. De vertaling van de resultaten in een praktijkboek biedt ons tevens didactisch materiaal om aankomende hulpverleners de nodige bagage mee te geven om in de nieuwe visie van jeugdhulp te functioneren.

Contact

bie.melis@kdg.be
+32 3 613 18 72

  • Duur onderzoek: december 2013 - november 2014

  • KdG-medewerkers: Bie Melis

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend