ROI voor Publieksevenementen 1: Maatschappelijk evaluatiemodel

Steden en gemeenten zijn belangrijke spelers in het organiseren van publieksevenementen. Ze organiseren niet enkel, maar vergunnen en faciliteren ook jaarlijks tal van grootschalige evenementen voor het brede publiek. Zo stellen ze onder meer het openbaar domein ter beschikking en voorzien ze in de veiligheid.

Het faciliteren en zelf organiseren van een evenement kost een gemeente echter vaak handenvol geld. Door de prangende overheidsbesparingen en de toenemende financiële druk dienen ook Vlaamse gemeenten steeds meer verantwoording af te leggen voor hun uitgaven. Anderzijds heerst de overtuiging dat publieksevenementen een stimulans zijn voor de lokale economie, biedt het een gemeente promotionele mogelijkheden en kunnen evenementen het samenhorigheidsgevoel in een gemeente versterken.

Met de toename van het aantal publieksevenementen groeit echter ook de impact op de samenleving in termen van veiligheid, beheersbaarheid en overlast. Bovendien is de maatschappelijke behoefte aan publieksevenementen sterk groeiende waardoor een verdere professionalisering van het lokaal evenementenbeleid zich opdringt, te meer omdat de meeste evenementgerelateerde beslissingen eerder op gevoelsmatige basis genomen worden of hoogstens bestudeerd vanuit kostenoogpunt.

Om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste Return On Investment (ROI) voor de gemeente waarin het wordt georganiseerd, is het dan ook essentieel om inzicht te kunnen verwerven in zowel de tastbare als ontastbare impact van een evenement en dit voor de gemeente als stakeholder.

De gemeenten in Vlaanderen hebben aangegeven dat ze een grote behoefte hebben aan een evaluatiemodel en eenvoudig te implementeren instrumenten opdat datacollectie snel en aan relatief lage kosten kan uitgevoerd worden. Dit onderzoek leidt tot de ontwikkeling van een overkoepelend methodologie en een concreet inzetbare tool (Analyser) om de lokale of publieke maatschappelijke impact van deze evenementen achteraf (ex post) in kaart te kunnen brengen, teneinde benchmarking mogelijk te maken en er op termijn effectiever en efficiënter omgegaan kan worden met de steeds kleiner wordende overheidsbudgetten.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

  • Duur onderzoek: september 2014 - december 2015

  • Projectpartners: stad Antwerpen, stad Gent, iVOX

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Peter Decuypere

  • Financiering: PWO

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.