Welzijnsbeleving bij binnenschippers

 • We ontwikkelen handvaten voor opbouwwerkers voor binnenschippers om aanbod beter af te stemmen op de noden van de varende gemeenschap. 
 • In het kort:
  • We onderzoeken:

   • Welke moeilijkheden en noden schippers ervaren als gevolg van hun varende bestaan.

   • Hoe toegankelijk en toereikend ze het aanbod vinden van de voorzieningen aan de wal.

  • We doen dit door mixed method design, namelijk websurvey & diepte-interviews.

 • Output:

Probleemstelling

Aan de hand van een onderzoek van de behoeften en noden van binnenschippers en de ervaren tekorten in het aanbod aan voorzieningen voor haar doelgroep, wil de Schroef vzw, opbouwwerk voor binnenschippers, haar aanbod heroriënteren en beter afstemmen op de realiteit van de varende gemeenschap anno 2022. 

Voor dit onderzoek hanteerden we een mixed method design (websurvey & diepte-interviews), gericht op het in beeld brengen van de uitdagingen verbonden aan het hedendaagse varende bestaan, evenals de (nieuwe) noden en verwachtingen van binnenschippers met betrekking tot het aanbod aan (welzijns- en zorg)voorzieningen aan de wal.   

Onderzoeksvragen

Het onderzoek wordt opgebouwd rond twee centrale onderzoeksvragen:

 • Welke moeilijkheden en noden ervaren schippers als gevolg van hun varende bestaan.
 • Hoe toegankelijk en toereikend vinden ze het aanbod van de voorzieningen aan de wal, en het aanbod van De Schroef? 

De resultaten van de websurvey en diepte-interviews vormen het uitgangspunt voor het formuleren van aandachtspunten en aanbevelingen voor een herkalibrering van de werking van De Schroef vzw en voor het formuleren van enkele suggesties aan het beleid.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het varende bestaan van binnenschippers en binnenschippersgezinnen vandaag een aantal specifieke uitdagingen en moeilijkheden met zich meebrengt. De drie grootste bekommernissen die binnenschippers onder woorden brengen:   

 1. De moeilijkheid om een sociaal netwerk uit te bouwen en te onderhouden.
 2. De moeilijkheid om afspraken te maken met zorgverstrekkers aan de wal.
 3. De moeilijkheid om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten  en diverse vrijetijdsbestedingen.

Lees het rapport

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend