Inhoud en studiepunten banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren

Gemeenschappelijk
60 studiepunten (63 voor niet-leraren)
Krachtige leeromgeving (verplicht op te nemen voor niet-leraren)
(
3 studiepunten
)

Verplicht op te nemen door studenten zonder lerarendiploma.

Je leert een krachtige leeromgeving vormgeven zodat je samen met je collega-leerkrachten kwaliteitsvol onderwijs aan alle leerlingen kan aanbieden. Je onderzoekt de nieuwste inzichten uit de wetenschap over hoe mensen leren en hoe je deze kennis kunt toepassen in een effectieve didactiek. Daarnaast krijg je volop de kans en de begeleiding om je eigen microles te ontwerpen en te presenteren aan je medestudenten.

De leerling en zijn context
(
6 studiepunten
)

Je verkent professionele denkkaders over leerlingenbegeleiding zoals handelingsplanmatig werken en het zorgcontinuüm. Je analyseert de context van de leerling. Je leert bewuste en onbewuste patronen signaleren die meespelen en effect hebben op de ondersteuningsvraag van de leerling. Je krijgt meer zicht op jouw plek in het geheel en op alle andere actoren die meespelen. Je onderzoekt hoe die elkaar wederzijds beïnvloeden. Door het geheel te zien en te begrijpen, creëer je meer verbinding in gesprekken en duurzame acties.

Ontwikkelingsgericht werken
(
10 studiepunten
)

Je leert doelgerichte ondersteuningsroutes voor één of meerdere leerlingen of collega's uitwerken. Je verwerft kennis over cognitieve (dys)functies en orthodidactiek. Je stuurt jouw handelen bij door onder meer inzichten in gedrag, de werking van het brein, emotionele begeleiding en zelfregulerend leren. Daarnaast stel je een eigen leerpad samen aan de hand van  keuzevakken waarin je jezelf verdiept in thema’s als orthodidactiek rekenen/taal,  faalangst, suïcidepreventie, hechten en vechten, ondersteunende communicatie, enzovoort.

Dit opleidingsonderdeel  is nauw verbonden met het praktijkluik. Tijdens de contacturen verwerf en oefen je inzichten, waarmee je nadien in jouw praktijk aan de slag kan gaan.

Programmaboek keuzevakken

Partners in onderwijs: communicatie en coaching
(
8 studiepunten
)

Je analyseert de communicatie met ouders in je school en je oefent in het voeren van coachende gesprekken. Je krijgt kaders om jouw eigen functioneren en dat van je team onder de loep te nemen en effectiever te handelen. We dagen je ook uit om onderbouwde aanbevelingen te formuleren, gebaseerd op theoretische inzichten uit de communicatietheorie en sociale psychologie, maar ook uit stromingen in coaching en visies op teamwork.  En omdat ervaring vaak de beste leerschool is, is er tijdens de lessen steeds ruimte voor jullie goede (of minder goede) praktijken waarvan we met z’n allen kunnen leren.

Partners in onderwijs: inclusief onderwijsbeleid
(
8 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met 4 verdiepende beleidsdomeinen uit de pijlers van beleidsvoerend vermogen: het communicatiebeleid, zorgbeleid, diversiteitsbeleid en kwaliteitsbeleid van een school. Daarnaast kijk je ook naar innovatieprocessen binnen de school en naar het belang van professionele leergemeenschappen. Het concept ‘inclusie’ loopt als rode draad doorheen de cursus. Kortom: je krijgt oog voor het beleid van de school en de mogelijkheden tot onderwijsvernieuwing en je kan dit ook kritisch benaderen. Je neemt een (pro)actieve rol op door voorstellen te formuleren en mee te denken over de aanpak, steeds met aandacht voor de draagkracht van het hele team.

Onderzoekende houding
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in een zelf gekozen vraagstuk uit je onderwijspraktijk. Je formuleert een onderzoeksvraag en zoekt hierop een antwoord in de theorie én de praktijk. Je formuleert adviezen voor een meer inclusieve en innovatieve aanpak van het praktijkvraagstuk, gebaseerd op de resultaten van de doorlopen fasen van de onderzoekscyclus. Een groep van medestudenten geeft jou feedback, zodat je je traject eventueel kan aanpassen. Op jouw bevindingen bouw je vervolgens verder in het vak 'Ontwerponderzoek'.

Ontwerponderzoek
(
3 studiepunten
)

Je finaliseert in een innovatietraject de cyclus van jouw onderzoek naar effectieve onderwijspraktijk voor leerlingen met SOB in de eigen schoolcontext en waarvoor je de basis hebt gelegd in het vak ‘Onderzoekende houding’. Concreet ga je de meest geschikte verbetering ontwerpen, uitvoeren, evalueren én bijsturen. Je zet hiervoor in jouw school een professionele leergemeenschap op.

Praktijk met (internationale) jobshadowing
(
22 studiepunten
)

Praktijkervaring in de onderwijscontext vormt een wezenlijk onderdeel van het studietraject. Ben je reeds tewerkgesteld in het onderwijs, dan breng je jouw tewerkstelling in als praktijkervaring en hoef je geen bijkomende stage te doen (mits je een voldoende aantal uren werkt). Werk je nog niet in het onderwijs, dan doe je praktijkervaring op tijdens een stage. Voor een voltijds traject bewijs je 14 uur per week stage of tewerkstelling. In het deeltijdse traject is dat 7 uur per week stage of tewerkstelling.

Daarnaast doe je een korte of lange jobshadowing in binnen- of buitenland. Je trekt erop uit of je volgt een (online) internationaal programma. Voor wie overdag werkt en zich niet kan vrijmaken, voorzien we een alternatief (online) avondprogramma.

Keuze
Binnen het vak ontwikkelingsgericht werken zal je ook 6 keuzevakken volgen

Enkele voorbeelden van keuzevakken:

 • (Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen
 • Aanvankelijk lezen
 • Aanvankelijk spellen
 • Autisme en hoogbegaafdheid
 • Autisme en mentale beperking
 • Basale stimulatie; snoezelen
 • Beleid rond problematisch gedrag
 • Developmental coordination disorder (DCD)
 • Een muzische insteek als antwoord op zorgvragen
 • Faalangst bij kinderen en jongeren
 • Functioneel rekenen
 • Hechten en vechten
 • Help, een anderstalige nieuwkomer in de klas! 
 • Hoe omgaan met breed verlies en verdriet
 • Hulpmiddelen die communicatie ondersteunen
 • Kansen in onderwijs bij ontwikkelingsachterstand
 • Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding
 • Ontluikende gecijferdheid en aanvankelijk rekenen
 • Preventief aan de slag rond schoolmoeheid
 • Rekenproblemen en rekenstoornissen
 • Sherborne bewegingspedagogiek
 • SMOG
 • Suïcidepreventie bij jongeren
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Traumasensitief lesgeven
 • Zorg, via beweging

Programmaboek keuzevakken

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.