Morele oordeelsvorming in de praktijk

Als dienst- of hulpverlener 'bemoei' je je professioneel met het leven van anderen. Je vormt oordelen en neemt beslissingen waarmee je hun welzijn tracht te verbeteren en hun onwelzijn te minimaliseren. Zo wordt het vormen van een oordeel de kern van de ethische kant van je beroep.

Vormingsaanbod

Bij het vormen van oordelen en het nemen van beslissingen worden we niet zelden geconfronteerd met allerlei dilemma’s.

  • Hoe ga je daarmee om?
  • Hoe kom je tot een weloverwogen beslissing die rekening houdt met alle betrokken partijen?
  • Hoe hou je rekening met en integreer je regelgeving, deontologische codes en andere voorschriften in je beslissing?
  • Hoe grijp je in het leven van mensen in wetende dat je een goede beslissing hebt genomen?
  • Hoe vorm je overwogen oordelen die aan de basis van die beslissingen liggen zodat je achteraf kunt uitleggen waarom je dit op die manier beslist hebt?

Al deze vragen komen aan bod in het vormingsaanbod 'Morele oordeelsvorming in de praktijk'.

Het trainingsaspect is hier basis van het aanbod; ultieme oplossingen bestaan namelijk niet, wel manieren om beter, oordeelkundiger en gewetensvoller bepaalde acties uit te voeren.

Navormers Kris Stas en Richard Anthone trainen met dit aanbod individuen en teams in vraagtechnieken, het vormen van oordelen en het beargumenteren ervan.   

Modules op maat

We hechten veel belang aan de kern van morele oordeelsvorming. Toch zijn er op ethisch vlak
heel wat andere kwesties die eveneens om aandacht vragen:

  • integriteit en loyaliteitvraagstukken
  • opzetten van een beroepsethische adviesraad
  • werken rond morele wijsheid
  • visieontwikkeling
  • ...

Rond al deze thema’s kunnen wij op aanvraag modules op maat organiseren.

Meer weten?

Contacteer richard.anthone@kdg.be.

Lesgevers

Richard Anthone

Richard Anthone is docent praktische filosofie en traint studenten rond morele oordeelsvorming
en ethische vraagstukken aan de Karel de Grote-Hogeschool.

Hij heeft uitgesproken ervaringen met het voeren van filosofische gesprekken met jongeren in jeugdinstellingen, gedetineerden, ouderen in ouderlingtehuizen en met managers in het bedrijfsleven.

Richard leidt ZENO en is co-auteur van boeken zoals ‘Van boeken ga je denken’, ‘ Socrates op de
speelplaats’, … en van verschillende tijdschriftartikels.

Richard realiseert trainingen in het diverse middenveld.

Kris Stas

Kris Stas is docente beroepsethiek in sociaal werk aan de Karel de Grote-Hogeschool.

Kris is ook werkzaam bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, waar beroepsethiek, beroepsgeheim en cliëntinformatie tot haar werkterrein behoren.

Kris Stas is een veelgevraagd navormer (onder andere Integrale Jeugdhulp Vlaanderen), verzorgt lezingen en schrijft regelmatig bijdragen over beroepsethische kwesties voor uiteenlopende media.