KdG-netwerk

We werken samen met het werkveld: bedrijven en organisaties overleggen intens met de Karel de Grote Hogeschool over competenties, onderwijs, onderzoek ...

Ontdek wat wij voor jou kunnen doen!

De Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) is een netoverschrijdende en regionale samenwerking.

De AUHA vertegenwoordigt ruim 25.000 studenten en circa 4.000 personeelsleden.

Ze ontstond ten gevolge van de Bologna-verklaring, waardoor de nieuwe diploma’s bachelor en master en de ‘accreditatie’ van opleidingen in het Vlaamse onderwijs zijn ingevoerd.

Op 4 oktober 2001 tekenden de Universiteit Antwerpen, de Plantijnhogeschool, de Hogeschool Antwerpen, de Hogere Zeevaartschool en de Karel de Grote Hogeschool een intentieverklaring tot samenwerking. Sinds die datum openen de instellingen van de associatie het academiejaar gemeenschappelijk. Op maandag 1 september 2003 werd de oprichtingsakte van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen ondertekend.

De Associatie richtte een Associatie StudentenRaad Antwerpen (ASRA) op als officieel vertegenwoordigings-, inspraak- en adviesorgaan van de studenten, met één afgevaardigde per hogeschoolstudentenraad en drie studenten van de Universiteit Antwerpen. Zoë Noyen van de Hogere Zeevaartschool was de eerste voorzitter.

Website Associatie Antwerpen

GATE15 is het centrum voor én door de Antwerpse Student. We adviseren je bij de serieuze én de minder serieuze zaken waar je mee te maken krijgt en dat doen we van bij je aankomst tot je vertrek.

Op zoek naar een vergaderzaal voor je club of een zaal voor een feestje, iets checken op internet in onze computerruimte, jouw stem laten horen op de voting wall, even bijpraten met een drankje tijdens je springuren, cultuurcheques kopen of sorteerpasje opladen, een workshop volgen, een vraag stellen aan het studentenoverleg of ons redactieteam ontmoeten ... dat en meer.

www.gate15.be

GATE15 is een platform van de stad Antwerpen, de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg.

KdG en het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies (iMaMs) zetten zich samen in voor diversiteit rond Marokko.

IMaMS, het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies, is opgericht in het kielzog van de activiteiten die de Universiteit Antwerpen via USOS, de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, sinds 1995 rond Marokko heeft ontplooid.

IMaMS werd destijds erkend door de Faculteit Sociale Wetenschappen en werkte sindsdien tal van initiatieven uit rond de 3 traditionele academische krachtlijnen: onderzoek, maar vooral onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

In de loop van de jaren werd de actieradius bovendien geleidelijk uitgebreid naar de Antwerpse hogescholen, en zodoende verbreed naar het niveau van de AUHA, de Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen.

Op het niveau van de hogescholen komt de interesse voor Marokko vooral onder vorm van stages tot uitdrukking. Maar de hogescholen manifesteren hun samenwerking met IMaMS zeker ook vanuit de aandacht voor diversiteit binnen hun gemeenschap. Ook van de betrokkenheid met de Marokkaanse gemeenschap, vooral in Antwerpen, maakt IMaMS tot vandaag behoorlijk actief werk.

Voor de universiteit geldt in dat verband de jaarlijkse USOSinleefreis voor studenten (exposure) naar Marokko, in nauwe samenwerking met Marokkaanse verenigingen als een treffende illustratie. De stages ‘lerarenopleiding’ en ‘gezondheidszorg’ van KdG en AP Hogeschool, zijn dan weer hogeschoolinitiatieven binnen een vergelijkbare context.

Inhoudelijk is de ambitie van IMaMS vooreerst onderzoek verrichten, onderwijs verstrekken en maatschappelijke diensten verlenen op hoog niveau, maar hier dan specifiek in en om Marokko, meer bepaald dan rond de polen ‘migratie’ en ‘ontwikkeling’. Wel wil IMaMS zich uitdrukkelijk, en sterker dan klassiek aan de universiteit het geval is, manifesteren op het vlak van onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. En bovendien wil IMaMS de kennis omtrent Marokko, zijn overheden en instellingen, zijn middenveld en zijn MRE (Marokkanen in het buitenland), niet het minst op netwerkniveau ter beschikking stellen van al wie als docent of als student binnen de UA en de hogescholen rond Marokko activiteiten wil ontplooien, hier en in Marokko.

De recente concrete afspraken met KdG, en vooral de feitelijke aanwezigheid van IMaMS op KdG (campus Noord - Oudesteenweg, lokaal A3.06) moeten deze ambities tastbaar helpen waarmaken.

www.imams.eu

Service-learning is een ervaringsgerichte onderwijsvorm die leerinhouden en maatschappelijk engagement verbindt. In deze onderwijsvorm ga je als student een maatschappelijk engagement aan, waarover je vervolgens reflecteert. Zo leer je op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak.

Het Vlaamse netwerk voor Service-learning wil service-learning als onderwijsvorm in het hoger onderwijs promoten en wetenschappelijke activiteiten bevorderen die hiermee verband houden.

Daarnaast neemt KdG via een partnerschap met andere katholieke hogescholen en universiteiten deel aan van een internationaal programma om service-learning te institutionaliseren in het hoger onderwijs: Uniservitate.

 

  • KdG Academy groepeert een breed aanbod aan bijscholingen in alle vormen: van studiedagen en microdegrees tot postgraduaten en banaba’s. 
  • KdG Academy biedt partners uit het werkveld en alumni blijvende ondersteuning in hun verdere professionalisering.

KdG slaat de handen in elkaar met de Arteveldehogeschool om zowel KdG als Artevelde Academy uit te breiden. Dankzij deze samenwerking kunnen beide partners elk vanuit hun eigen expertise hun opleidingsaanbod verbreden voor alumni en partners. Zo ondersteunen ze innovatie in het werkveld en komen ze nog beter tegemoet aan de bestaande noden in de samenleving.