NIEUW: Inspiratiebrochure 'Maatschappelijk Werk en Kinderopvang Hand in Hand'

Deze brochure is het resultaat van het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van de Karel de Grote Hogeschool “Maatschappelijk werk en kinderopvang hand in hand”. Het onderzoeksproject, lopend van augustus 2014 tot februari 2017, werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk

In de strijd tegen kinderarmoede zijn OCMW’s en de kinderopvang belangrijke partners. Het OCMW zoekt via activering naar uitwegen uit armoede en is daarmee een belangrijke toeleider naar kinderopvang. In de kinderopvang zelf geeft de samenwerking met ouders in armoede vaak aanleiding tot vragen en spanningen. Hoe gaan de verschillende betrokkenen daarmee om? Hoe verloopt het samenspel tussen ouders in armoede, de maatschappelijk werker van het OCMW en de coördinator van de kinderopvang? Wat is de meerwaarde van samenwerking en wat is er nodig om deze samenwerking mogelijk te maken en te ondersteunen? Wat leren we uit bestaande werkzame samenwerkingsmodellen? 

Met deze inspiratiebrochure willen we inzicht bieden in de wijze waarop samenwerking tussen Vlaamse OCMW’s en kinderopvangcentra vorm kan krijgen. De in deze brochure aangehaalde voorbeelden en tips bieden inspiratie en concrete handvatten om een succesvolle samenwerkingsrelatie tussen professionele partners op te zetten en uit te bouwen. De ervaring van zowel de maatschappelijk werkers van OCMW’s, de coördinatoren van kinderopvangcentra als de ouders krijgt hierin een centrale plaats. 

In eerste instantie richt deze brochure zich tot sociale professionals werkzaam binnen OCMW’s en kinderopvangcentra. De inhoud is echter ook relevant voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kinderen, zij het beleidsmatig, beroepsmatig of als vrijwilliger. 

De brochure bestaat uit zes delen. In een eerste inleidend deel beschrijven we de context waarbinnen samenwerking kan plaatsvinden: de realiteit van opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin, het belang van kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking. In het tweede deel bespreken we de bevindingen van een kwalitatief verkennend onderzoek waarin ouders, maatschappelijk werkers en coördinatoren van kinderopvangcentra uit twee verschillende werksettings getuigen over hun ervaringen met en nood aan samenwerkingsrelaties.