Organogram

Beslissingsorganen

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van KdG en is bevoegd voor strategische beslissingen, benoemingen en bevorderingen van leidinggevend personeel, begrotingen en jaarrekeningen ...

Samenstelling:

 • Mevrouw Caroline Bastiaens
 • Mevrouw Bea Cantillon
 • De heer Wim Coumans
 • De heer Marc Delannoye
 • De heer Jacques Delvigne
 • Mevrouw Ann Demeulemeester
 • De heer Willy Gunst
 • De heer Wietse Janssens
 • De heer Manfred Lambrecht
 • De heer Eddy Luyten
 • De heer Christophe Meul
 • De heer Wim Selderslaghs
 • De heer Joris Uyttenhove
 • De heer Dis Van Berckelaer
 • De heer Wim Van de Waeter
 • Mevrouw Annemie Verhoeven
 • De heer Didier Vermeir
 • De heer Marc Verschueren
 • De heer Etienne Wauters

Wonen de vergadering bij:

 • Mevrouw Veerle Hendrickx, algemeen directeur
 • Mevrouw Sofie De Meester, notulant
 • Mevrouw Nadine Van Haecke, regeringscommissaris

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert nagenoeg maandelijks over de meeste beleids- en bestuursbevoegdheden, in het bijzonder personeelsaangelegenheden en financiële zaken.

Samenstelling:

 • Voorzitter: de heer Wim Coumans
 • Secretaris: mevrouw Veerle Hendrickx
 • Mevrouw Caroline Bastiaens
 • De heer Eddy Bruyninckx
 • Mevrouw Bea Cantillon
 • De heer Luc Claessens
 • De heer Wim Coumans
 • De heer Marc Delannoye
 • De heer Jos Grommen
 • Mevrouw Hilde Haems
 • De heer Tonny Taeymans
 • De heer Dirk Van Rossem
 • Mevrouw Annemie (Anne-Marie) Verhoeven
 • De heer Etienne Wauters

Wonen de vergadering bij:

 • Mevrouw Sofie De Meester, notulant
 • Mevrouw Nadine Van Haecke, regeringscommissaris

Algemeen directeur

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur en van de door de overheid bepaalde regelgeving, voor de goede werking van de hogeschooldiensten, voor de goede uitvoering van de taken van de hogeschool en voor de integratie van de werking van de opleidingen en voor de communicatie.

Veerle Hendrickx is algemeen directeur.

Directieteam

Het Directieteam is het centraal bestuursorgaan, vergadert wekelijks en heeft als opdracht het uitvoeren van de genomen beslissingen en coördineren van de werking van de hogeschool.

Het Directieteam bestaat uit de algemeen directeur, de directeurs van de onderwijsgroepen* en de directeurs van de ondersteunende diensten.

Samenstelling:

 • Veerle Hendrickx, algemeen directeur
 • Catherine Laurijssen, directeur HR 
 • Steven Sterkx, directeur Onderwijs en onderzoek 
 • Paul Deckers, directeur Infrastructuur & ICT
 • Ria Van Nyen, directeur Hogeschooladministratie
 • Peter Brants, directeur onderwijsgroep Welzijn, Onderwijs en Gezondheidszorg
 • Vicky Van Bouwel, directeur onderwijsgroep Management & IT
 • Frank Lanssens, directeur onderwijsgroep Wetenschappen en Technologie
 • Ad van Rosmalen, directeur onderwijsgroep Sint Lucas Anwerpen

* Een onderwijsgroep is een organisatieniveau dat opleidingen clustert.

Adviesorganen

Academische raad

De Academische Raad is een decretaal medezeggenschapsorgaan waarin docenten, studenten en hogeschoolbestuur elkaar ontmoeten. De raad geeft advies aan het hogeschoolbestuur over onderwijskundige thema's zoals

 • besteding en verdeling van middelen
 • algemene organisatie en werking van de hogeschool
 • onderwijs- en examenreglement
 • onderwijsexperimenten
 • evaluatie en coördinatie van opleidingsprogramma's en studiebegeleiding
 • organisatie van het academiejaar
 • overdracht of fusie van de hogeschool

Indien de Academische Raad een unaniem advies uitbrengt, kan het hogeschoolbestuur hiervan enkel gemotiveerd afwijken.

Samenstelling:

 • 6 gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur
 • 6 vertegenwoordigers van het personeel, verkozen door en onder alle personeelsleden van de hogeschool. De kandidaten dienen op het ogenblik van hun verkiezing ten minste 2 jaar een betrekking in de hogeschool te hebben bekleed
 • 6 vertegenwoordigers van de studenten van de hogeschool, verkozen door en onder de studenten die voltijds zijn ingeschreven in die hogeschool.

KdG Studentenraad

In de KdG Studentenraad (KdG StuRa) zetelen studenten afgevaardigd uit de bachelor Opleidingsstudentenraden. De KdG Studentenraad werkt in co-creatie mee aan of geeft advies over KdG-brede aangelegenheden m.b.t. zaken die studenten rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Het hogeschoolbestuur beraadslaagt minimaal met de KdG Studentenraad over het vastleggen van regels met betrekking tot:

 • HOE (Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement), inclusief rechtspositie van de student, internationale studentenmobiliteit, organisatie van het academiejaar en vakantie- en verlofregeling
 • uitwerking van hogeschoolinitiatieven inzake studentenondersteuning
 • vaststelling en besteding van het studiegeld en andere studiekosten; de beraadslaging leidt tot een akkoord of een niet-akkoord tussen studenten en bestuur; het bestuur houdt de eindbeslissing en voert uit
 • andere hogeschoolaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen

De KdG studentenraad formuleert een met redenen omkleed advies waarvan het hogeschoolbestuur slechts op gemotiveerde wijze kan afwijken en dit binnen de 30 kalenderdagen na het aannemen van de betrokken regel over volgende onderwerpen:

 • beleid interne kwaliteitszorg
 • vastleggen gedragscode taalgebruik
 • evaluatie onderwijsactiviteiten van onderwijzend personeel

Over elke andere materie die hen aanbelangt kan de KdG Studentenraad op eigen initiatief het hogeschoolbestuur schriftelijk adviseren. Het hogeschoolbestuur is verplicht per brief of mail een antwoord te formuleren en expliciet te motiveren waarom het van een advies afwijkt. 

Samenstelling:

 • Uitsluitend studenten afgevaardigd door de Opleidingsstudentenraden: in principe 25 vertegenwoordigers van de 25 Opleidingsstudentenraden
 • Elke opleiding wordt door minstens 1 student vertegenwoordigd
 • Leden zijn ingeschreven als regelmatige student met een diploma- of creditcontract
 • Diensthoofd Stuvo als waarnemend lid
 • Beleidsmedewerker Medezeggenschap als waarnemend lid en studentencoach 

Hogeschoolonderhandelingscomité

In het Hogeschoolonderhandelingscomité:

 • onderhandelen de vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en het personeel over personeelgerelateerde materies die het verkeer tussen werknemer en werkgever regelen
 • maken beide partijen bindende afspraken die geformaliseerd worden in protocollen en reglementen. Het leeuwenaandeel hiervan is van toepassing op het statutair personeel (OP, ATP, OHP). Sommige gelden voor het contractueel personeel (arbeiders en bedienden).
 • geeft het hogeschoolbestuur informatie aan het personeel over de werking van de hogeschool, over begroting en financieringsplan, personeelsformatie, studentenpopulatie, onroerende goederen, programmatie en rationalisatie, nascholingsbeleid, sociale voorzieningen, ...

Het Hogeschoolonderhandelingscomité vergadert maandelijks.

Samenstelling:

 • Voor het hogeschoolbestuur:
  • Veerle Hendrickx, (voorzitter) effectief lid - algemeen directeur
  • Peter Brants, effectief lid – directeur onderwijsgroep Welzijn Onderwijs Gezondheid
  • Vicky Van Bouwel, plaatsvervangend lid – directeur onderwijsgroep Management & IT
 • Voor de personeelsgeleding:
  • Gilbert Braspenning, effectief lid vanuit het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk
  • Anne Clement, (secretaris), effectief lid vanuit het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Peter Bruyndonckx (plaatsvervangend secretaris), effectief lid vanuit de hogeschooldiensten (+ voor ATP)
  • Werner Van dermeersch, effectief lid vanuit het departement Sint Lucas Antwerpen
  • Eddy Versonnen, effectief lid vanuit het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Herman Coene, effectief lid vanuit het studiegebied Onderwijs
  • Patrick Hebb,  effectief lid vanuit het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Saar Van Pottelberghe, effectief lid vanuit het studiegebied Gezondheidszorg

Departementaal Onderhandelingscomité (Sint Lucas Antwerpen)

Het Departementaal Onderhandelingscomité bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van het departementsbestuur en minstens evenveel verkozen vakbondsafgevaardigden van het personeel. Voor elke effectieve afgevaardigde is er een plaatsvervanger. Het DOC kan op technici een beroep doen.

Het departementsbestuur moet het DOC inlichten over de werking van het departement, over begroting en financieringsplan, personeelsformatie, studentenpopulatie, onroerende goederen, programmering en rationalisatie, nascholingsbeleid, sociale voorzieningen ...

Het DOC sluit protocols af op departementaal vlak.

Onderwijsgroep Onderhandelingscomité (Management & IT – Welzijn, Onderwijs en Gezondheidszorg)

Het Onderwijsgroep Onderhandelingscomité bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van het bestuur van de onderwijsgroep en minstens evenveel verkozen vakbondsafgevaardigden van het personeel. Voor elke effectieve afgevaardigde is er een plaatsvervanger. Het OOC kan op technici een beroep doen.

Het bestuur van de onderwijsgroep moet het OOC inlichten over de werking van de onderwijsgroep, over begroting en financieringsplan, personeelsformatie, studentenpopulatie, onroerende goederen, programmering en rationalisatie, nascholingsbeleid, sociale voorzieningen ...

Het OOC sluit protocols af op niveau van de onderwijsgroep.

Onderhandelingscomité Algemene Directie & Hogeschooldiensten

Het Onderhandelingscomité Algemene Directie & Hogeschooldiensten bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en vertegenwoordigers van de personeelsleden die werken voor de Algemene Directie & Hogeschooldiensten. Er zijn vier effectieve vertegenwoordigers, twee van de hogeschooldirectie en twee van het personeel.

In het OC wordt onderhandeld over personeelsgebonden materies, specifiek voor personeelsleden van de hogeschooldiensten.

Samenstelling:

 • Voor de directie:
  • Stefan Rooms (voorzitter), effectief lid – diensthoofd Personeelsadministratie
 • Voor de personeelsgeleding:
  • Peter Cootjans (secretaris), effectief lid – dienst ICT
  • Geert Vanduffel, effectief lid – dienst Onderwijscoördinatie

Opleidingsstudentenraad

In de Opleidingsstudentenraad (OSR) zetelen studenten per opleiding. Studenten krijgen via deze raad inspraak en vertegenwoordigen hun medestudenten over (voornamelijk operationele) opleidingsgebonden materies bv. planning examenrooster. Opleidingen organiseren per opleiding (of per campus met deelraden per opleiding) een studentenraad. De opleiding Bedrijfsmanagement organiseert per afstudeerrichting een studentenraad.

 • De OSR werkt actief mee aan het verbeteren van opleidingskwaliteit, doorstroom en studierendement: opleidingsonderdeel, curriculum, stages ...
 • De OSR kan op eigen initiatief het opleidingshoofd adviseren over alles wat studenten van de opleiding aanbelangt.
 • Het opleidingshoofd moet tenminste voorafgaand aan het opstellen van het examenrooster van de modeldeeltrajecten met de OSR advies vragen over de criteria waaraan de examenroosters moeten voldoen.
 • Het opleidingshoofd informeert de OSR ook over andere opleidingsaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen.
 • De afgevaardigden voor de KdG Studentenraad koppelen op regelmatige basis de nodige informatie terug aan de OSR.

Samenstelling:

 • Uitsluitend studenten (representatieve vertegenwoordiging van alle studenten binnen de opleiding), vrijwillig samengesteld
 • Op vraag kan het opleidingshoofd of een andere medewerker als waarnemend lid deelnemen
 • Verschillend aantal leden per opleiding (minimum/maximum wordt in principe bepaald door de opleidingsstudentenraad van het voorgaande jaar)
 • Vaardigt mandatarissen af naar de KdG-studentenraad

Stuvoraad

Taken en bevoegdheden

De Stuvoraad:

 1. stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen binnen de daartoe voorziene middelen en legt die ter goedkeuring voor aan het instellingsbestuur.
 2. staat binnen het kader van het goedgekeurde beleidsplan, de goedgekeurde jaar- en meerjarenbegroting en de vastgelegde bestuurs- en beheersreglementen van de instelling in voor de aanwending van de sociale toelage, de inkomsten uit de werking betreffende de studentenvoorzieningen en voor de aanwending van alle andere financiële middelen die de instelling ter beschikking stelt van studentenvoorzieningen.
 3. stelt het jaarverslag over de studentenvoorzieningen op.
 4. doet voorstellen aan het instellingsbestuur voor de functies en personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen.
 5. formuleert voorstellen aan het instellingsbestuur voor het sluiten van de samenwerkingsakkoorden, vermeld in artikel II. 351 CHO.
  Als  het instellingsbestuur niet instemt met de voorstellen die een gevolg zijn van de bevoegdheden uit 1, 4 en 5 hierboven, dan stuurt het instellingsbestuur een gemotiveerd advies voor heroverweging terug naar de Stuvoraad. Bij gebrek aan overeenstemming betreffende punt 1 beslist het instellingsbestuur en wordt het gebrek aan akkoord expliciet vermeld in de betreffende jaarbegroting en in de meerjarenbegroting.
 6. kan steeds op eigen initiatief input geven aan het instelingsbestuur over andere dan bovenvermelde thema's.

Mandaat

Het mandaat van de studenten bedraagt één academiejaar (hernieuwbaar na verkiezing); dat van de geleding instellingsbestuur 3 academiejaren (eveneens hernieuwbaar).

Samenstelling

De Stuvoraad is paritair samengesteld. De raad bestaat uit een studentengeleding en een geleding instellingsbestuur. Elk van de geledingen telt zeven leden.

 • Studentengeleding: De vertegenwoordigers uit de studentengeleding worden aangeduid door en onder de studenten en leerlingen/cursisten uit de HBO5-opleidingen die toegang hebben tot de studentenvoorzieningen van KdG. Drie studenten vertegenwoordigen de onderwijsgroep 'Welzijn, Onderwijs en Gezondheidszorg', drie de onderwijsgroep 'Management en Technologie' en één 'Sint Lucas Antwerpen'. De KdG-studentenraad organiseert de verkiezing voor de studentenvertegenwoordigers.
 • Geleding instellingsbestuur: Het hogeschoolbestuur duidt de geleding instellingsbestuur aan. Ze bestaat uit de directeur Onderwijs en Studentenbeleid en 6 leden die elk een studiegebied vertegenwoordigen.
 • Waarnemende leden: De regeringscommissaris van de Vlaamse regering en het diensthoofd studentenvoorzieningen zijn leden met raadgevende stem.

Vergaderingen

De Stuvoraad komt minimaal vier keer per jaar samen. (ev. optioneel volgende info nog: Als een lid niet aanwezig kan zijn tijdens de Stuvoraad kan hij een volmacht geven aan een lid van dezelfde geleding. De afwezigheid van één of meer opgeroepen leden maakt de vergadering niet per se ongeldig. Om rechtsgeldig te beslissen moet van iedere geleding minimum de helft aanwezig zijn. Als hier niet aan voldaan is, dient een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden. Deze beslist rechtsgeldig, ongeacht het aantal aanwezig leden. Een lid kan maximum één volmacht krijgen.)

Opleidingsadviesraad

In de Opleidingsadviesraad zetelen studenten, medewerkers en werkveld.  Deze raad vergadert over (voornamelijk strategische) opleidingsgebonden materies bv. inhoud en doelen curriculum.              

De Opleidingsadviesraad informeert zich op opleidingsniveau en adviseert

 • de opleiding inzake onderwijs en overige opdrachten van de hogeschool, m.n. maatschappelijke  en wetenschappelijke dienstverlening en projectmatig wetenschappelijk onderzoek
 • over de inhoud en doelen van het curriculum
 • over de indeling van de opleiding, de organisatie van de opleiding en het opleidingstraject van studenten
 • over de interne kwaliteitszorg van de opleiding
 • over de organisatie en evaluatie van alle studentondersteunende maatregelen
 • over de organisatie van de opleiding en het opleidingstraject van studenten
 • over de inrichting van nieuwe trajecten, afstudeerrichtingen of opleidingen

Samenstelling:

 • opleidingshoofd
 • medewerkers van het opleidingsteam, minimum 2 jaar in dienst: helft van de leden
 • personen (waarvan minimum 1 oud-student) uit het werkveld van de opleiding, incl. experten: 1/4 van de leden
 • studenten, verkozen door en onder de studenten die participeren aan de Opleidingsstudentenraad: 1/4 van de leden
 • De Opleidingsadviesraad stelt onder zijn leden een voorzitter aan, en zorgt voor een verslaggever.
 • De voorzitter kan extra vertegenwoordigers van het werkveld bij de bespreking als raadgever uitnodigen.
 • De voorzitter kan te allen tijde één of meerdere geledingen uitbreiden met andere vertegenwoordigers, en deze bij de bespreking als raadgever uitnodigen
 • De formele goedkeuring van de samenstelling van de Opleidingsadviesraad is een bevoegdheid van de onderwijsgroepdirecteur.
 • De raad komt minimaal 1 maal per academiejaar samen

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het is de taak van de comités voor preventie en bescherming op het werk om initiatieven te nemen die het welzijn van de werknemers binnen ondernemingen verbeteren. Deze comités moeten worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk minstens 50 werknemers tewerkstellen.

Het comité brengt adviezen uit en formuleert voorstellen over het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het moet zich ook uitspreken over het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan, opgesteld door de werkgever.

Samenstelling en werking:

 • Een comité voor preventie en bescherming op het werk is een paritair orgaan: het is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers die verkozen zijn door de werknemers van de onderneming (nieuwe verkiezingen in 2016), en anderzijds de afgevaardigden die aangesteld zijn door de werkgever, onder het leidinggevend personeel.
 • De vertegenwoordigers van de werkgevers mogen met niet meer zijn dan de vertegenwoordigers van de werknemers.
 • De preventieadviseur van de onderneming is verantwoordelijk voor het secretariaat.

KdG Studentenraad Plus

In de Stura Plus zetelen 2 afgevaardigden van het Directieteam (DT) (de algemeen directeur (voorzitter) en de directeur onderwijs en studentenbeleid), het Kernbestuur (voorzitter en adjuncten) van de KdG Studentenraad en de Beleidsmedewerker Medezeggenschap (secretaris). Samen bekijken ze welke thema's er op de agenda van het DT staan.

De Stura-plus komt samen wanneer hier nood aan is, of, wanneer er nieuwe thema's aan bod komen waar de KdG Studentenraad bij betrokken moet worden of in de toekomst advies over kan/moet geven, met een minimum van 4 keer per jaar, eenmaal per periode. Dit wordt gekoppeld aan verdere acties zoals het toetreden van een student aan een werkgroep.

Campusraad

Dit is een nieuwe raad. In 2015-2016 testen we dit voor de eerste maal uit op Campus Groenplaats (met uitzondering van campus Stadswaag).

 • De Campusraad (CR) bestaat uit studenten van een campus (of relevante cluster van campussen). Zij werken in co-creatie mee aan, of geven advies over het leefklimaat op de campus. Thema's zijn veiligheid, gezondheid, sfeer ...
 • De CR werkt actief mee aan maatregelen met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen beleid voor o.m. personen met een beperking, omgang met religie ...
 • De CR adviseert structurele maatregelen (infrastructuur, ICT ...) niet voor 1 opleiding maar voor heel de campus.
 • De CR draagt actief bij aan initiatieven die het welzijn van studenten op de campus bevorderen (ecologisch, duurzaam, sport en cultureel vlak).

Samenstelling

 • 1 student per betrokken studentenclub
 • 1 student per betrokken studentenorganisatie bv. student en engagement
 • Hoofd Administratie en Organisatie (= voorzitter)
 • Medewerker studentenwerking van Stuvo
 • Administratief medewerker (= secretaris)
 • Gebouwbeheerder
 • Technici / experts (op uitnodiging) cf thema's bv. mediatheek, sport, cultuur ...

Strategische Onderwijsraad

Nog niet beschikbaar