Organogram

Beslissingsorganen

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van KdG en is bevoegd voor het goedkeuren van de missie, het benoemen en afzetten van bestuurders, het wijzigen van statuten, het goedkeuren van de begroting en de personeelsformatie …

Samenstelling:

 • De heer Mark Andries
 • Mevrouw Caroline Bastiaens
 • De heer Eddy Bruyninckx
 • Mevrouw Bea Cantillon
 • De heer Luc Claessens

 • De heer Loïc De Cannière
 • Mevrouw Ann De Schepper
 • De heer Marc Delannoye
 • Mevrouw Ann Demeulemeester
 • De heer Jos Grommen
 • Mevrouw Nahima Lanjri
 • De heer Eddy Luyten
 • De heer Pedro Matthynssens
 • De heer Christophe Meul
 • De heer Peter Mulkens
 • De heer Wim Selderslaghs
 • De heer Aaron Sysmans
 • De heer Dis Van Berckelaer
 • De heer Wim Van de Waeter
 • De heer Eddy Van Hemelrijck
 • Mevrouw Annemie Verhoeven
 • De heer Didier Vermeir
 • Mevrouw Liesbet Vreys

Wonen de vergadering bij:

 • Mevrouw Veerle Hendrickx, algemeen directeur
 • Mevrouw Sofie De Meester, notulant
 • Mevrouw Nadine Van Haecke, regeringscommissaris

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert nagenoeg maandelijks over de meeste beleids- en bestuursbevoegdheden, zoals over strategische beslissingen, beleggingen op langere termijn dan 1 jaar, het aanstellen, benoemen en ontslaan van directeurs ...

Samenstelling:

 • Voorzitter: de heer Loïc De Cannière
 • Secretaris: mevrouw Veerle Hendrickx
 • De heer Mark Andries
 • De heer Jos Grommen
 • Mevrouw Nahima Lanjri
 • De heer Peter Mulkens
 • De heer Nick Peeters
 • Mevrouw Goedele Plovie

 • Mevrouw Elke Struyf
 • De heer Tonny Taeymans
 • Mevrouw Martine Vandezande

Wonen de vergadering bij:

 • Mevrouw Sofie De Meester, notulant
 • Mevrouw Nadine Van Haecke, regeringscommissaris

Algemeen directeur

 De algemeen directeur bereidt alle beslissingen die aan het bestuursorgaan toekomen voor, voert ze uit en volgt ze op. De algemeen directeur vertegenwoordigt de hogeschool in rechte en buiten rechte binnen de perken van de beslissing van het bestuursorgaan. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de hogeschool.

Veerle Hendrickx is algemeen directeur.

Directieteam

Het directieteam, samengesteld uit alle directeurs, adviseert de algemeen directeur.

De formele vergaderingen van het directieteam vinden twee keer per maand plaats. Het directieteam wordt samengeroepen en voorgezeten door de Algemeen Directeur. De algemeen directeur legt, waar mogelijk en opportuun, de ontwerpbeslissingen die vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan voor aan het directieteam ter informatie en advies.

Samenstelling:

 • Veerle Hendrickx

 • Peter Brants

 • Annelies D'hondt

 • Tom Fleerackers

 • Marijke Hendrickx

 • Stef Janssens

 • Ann Laenen

 • Jill Schoonvliet

 • Steven Sterkx

 • Vicky Van Bouwel

Adviesorganen

Academische raad

De Academische Raad is een decretaal medezeggenschapsorgaan waarin docenten, studenten en hogeschoolbestuur elkaar ontmoeten. De raad geeft advies aan het hogeschoolbestuur over onderwijskundige thema's zoals

 • besteding en verdeling van middelen
 • onderwijs- en examenreglement
 • organisatie van het academiejaar

Indien de Academische Raad een unaniem advies uitbrengt, kan het hogeschoolbestuur hiervan enkel gemotiveerd afwijken.

Samenstelling:

 • Voorzitter: directeur onderwijs- en onderzoek
 • 6 gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur
 • 6 vertegenwoordigers van het personeel, verkozen door en onder alle personeelsleden van de hogeschool. 
 • 6 vertegenwoordigers van de studenten van de hogeschool, verkozen door en onder de studenten uit de KdG Studentenraad.

KdG Studentenraad

In de KdG Studentenraad (KdG StuRa) zetelen studenten afgevaardigd uit de bachelor Opleidingsstudentenraden. De KdG Studentenraad geeft advies over KdG-brede aangelegenheden m.b.t. zaken die studenten rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Het hogeschoolbestuur beraadslaagt o.a. met de KdG Studentenraad over het vastleggen van regels met betrekking tot:

 • Onderwijs- en examenreglement 
 • uitwerking van hogeschoolinitiatieven inzake studentgerelateerde thema’s 
 • vaststelling en besteding van het studiegeld en andere studiekosten; de beraadslaging leidt tot een akkoord of een niet-akkoord tussen studenten en bestuur; het bestuur houdt de eindbeslissing en voert uit
 • andere hogeschoolaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen

Over elke andere materie die hen aanbelangt kan de KdG Studentenraad op eigen initiatief het hogeschoolbestuur schriftelijk adviseren. Het hogeschoolbestuur is verplicht per brief of mail een antwoord te formuleren en expliciet te motiveren waarom het van een advies afwijkt. 

Samenstelling:

 • Uitsluitend studenten afgevaardigd per opleiding
 • Elke opleiding heeft 1 stem en wordt door minstens 1 student vertegenwoordigd
 • Diensthoofd Stuvo als waarnemend lid
 • Beleidsmedewerker Algemene Directie (dossier: medezeggenschap) als waarnemend lid en participatiecoach

Hogeschoolonderhandelingscomité

In het Hogeschoolonderhandelingscomité:

 • onderhandelen de vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en het personeel over personeelgerelateerde materies die het verkeer tussen werknemer en werkgever regelen
 • maken beide partijen bindende afspraken die geformaliseerd worden in protocollen en reglementen. Het leeuwenaandeel hiervan is van toepassing op het statutair personeel (OP, ATP, OHP). Sommige gelden voor het contractueel personeel (arbeiders en bedienden).
 • geeft het hogeschoolbestuur informatie aan het personeel over de werking van de hogeschool, over begroting en financieringsplan, personeelsformatie, studentenpopulatie, onroerende goederen, programmatie en rationalisatie, nascholingsbeleid, sociale voorzieningen, ...

Het Hogeschoolonderhandelingscomité vergadert ongeveer om de zes weken.

Samenstelling:

Voor het hogeschoolbestuur: 

 • Veerle Hendrickx, algemeen directeur (voorzitter) 
 • Vicky Van Bouwel, directeur onderwijsgroep Management en IT 
 • Annelies D'hondt, directeur HR 
 • Juan Verdickt, Diensthoofd Personeelsadministratie

Voor de personeelsgeleding: 

 • Delia Lasters (plaatsvervangend secretaris)
 • Pieter Borremans (secretaris)
 • Jeroen Daem
 • Eliza Pepermans
 • Gilbert Braspenning 
 • Sien Coenen
 • Benjamin Caro
 • Erik Dubois
 • Peter Colman

Raad van Sint Lucas Antwerpen

Sint Lucas Antwerpen verzorgt hoger kunstonderwijs, verricht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en beoefent de kunsten en bevordert de ontwikkeling ervan.

De Raad van Sint Lucas Antwerpen rapporteert over de uitvoering van de decretale taken aan het bestuursorgaan van Karel de Grote Hogeschool.

Naast de decretaal verplichte adviezen over financiën en formatie, infrastructuur en beheer worden ook de voorstellen van de Raad van Sint Lucas Antwerpen over de vier decretale taken aan het bestuursorgaan van de Karel de Grote Hogeschool voorgelegd ter bekrachtiging. De Raad van Sint Lucas Antwerpen fungeert ook als reflectiekamer voor de taken die aan de School of Arts worden toegewezen.

 

Samenstelling:

12 stemgerichte leden

 • zeven externen
 • één vertegenwoordiger van het bestuursorgaan van Karel de Grote Hogeschool
 • twee vertegenwoordigers van het personeel
 • twee vertegenwoordigers van de studenten van Sint Lucas Antwerpen

 

3 niet-stemgerichte leden

 • de algemeen directeur van Karel de Grote Hogeschool, voorzitter
 • de directeur van Sint Lucas Antwerpen
 • het hoofd Administratie en Organisatie van Sint Lucas Antwerpen, secretaris

Onderwijsgroep Onderhandelingscomité

Het Onderwijsgroep Onderhandelingscomité bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van het bestuur van de onderwijsgroep en minstens evenveel verkozen vakbondsafgevaardigden van het personeel. Voor elke effectieve afgevaardigde is er een plaatsvervanger. Het OOC kan op technici een beroep doen.

Het bestuur van de onderwijsgroep moet het OOC inlichten over de werking van de onderwijsgroep, over begroting en financieringsplan, personeelsformatie, studentenpopulatie, onroerende goederen, programmering en rationalisatie, nascholingsbeleid, sociale voorzieningen ...

Het OOC sluit protocols af op niveau van de onderwijsgroep.

Onderhandelingscomité Algemene Directie, Hogeschooldiensten en directie Research & Academy

Het Onderhandelingscomité Algemene Directie, Hogeschooldiensten en directie Research & Academy bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en vertegenwoordigers van de personeelsleden die werken voor de Algemene Directie, Hogeschooldiensten en directie Research & Academy. Er zijn vier effectieve vertegenwoordigers, twee van de hogeschooldirectie en twee van het personeel.

In het OC wordt onderhandeld over personeelsgebonden materies, specifiek voor personeelsleden van de hogeschooldiensten en directie Research & Academy.

Opleidingsstudentenraad

In de Opleidingsstudentenraad (OSR) zetelen studenten per opleiding. Studenten krijgen via deze raad inspraak en vertegenwoordigen hun medestudenten over (voornamelijk operationele) opleidingsgebonden materies bv. criteria waaraan de planning van het examenrooster moet voldoen. Opleidingen organiseren per opleiding (of per campus met deelraden per opleiding) een studentenraad. De opleiding Bedrijfsmanagement organiseert per afstudeerrichting een studentenraad.

 • De OSR werkt actief mee aan het verbeteren van opleidingskwaliteit, doorstroom en studierendement: opleidingsonderdeel, curriculum, stages ...
 • De OSR kan op eigen initiatief het opleidingshoofd adviseren over alles wat studenten van de opleiding aanbelangt.
 • Het opleidingshoofd moet tenminste voorafgaand aan het opstellen van het examenrooster van de modeldeeltrajecten met de OSR advies vragen over de criteria waaraan de examenroosters moeten voldoen.
 • Het opleidingshoofd informeert de OSR ook over andere opleidingsaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen.
 • De afgevaardigden voor de KdG Studentenraad koppelen op regelmatige basis de nodige informatie terug aan de OSR.

Samenstelling:

 • Uitsluitend studenten (representatieve vertegenwoordiging van alle studenten binnen de opleiding), vrijwillig samengesteld
 • Op vraag kan het opleidingshoofd of een andere medewerker als waarnemend lid deelnemen
 • Verschillend aantal leden per opleiding (minimum/maximum wordt in principe bepaald door de opleidingsstudentenraad van het voorgaande jaar)
 • Vaardigt mandatarissen af naar de KdG-studentenraad

Stuvoraad

Taken en bevoegdheden

De Stuvoraad:

 1. stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen binnen de daartoe voorziene middelen en legt die ter goedkeuring voor aan het instellingsbestuur.
 2. staat binnen het kader van het goedgekeurde beleidsplan, de goedgekeurde jaar- en meerjarenbegroting en de vastgelegde bestuurs- en beheersreglementen van de instelling in voor de aanwending van de sociale toelage, de inkomsten uit de werking betreffende de studentenvoorzieningen en voor de aanwending van alle andere financiële middelen die de instelling ter beschikking stelt van studentenvoorzieningen.
 3. stelt het jaarverslag over de studentenvoorzieningen op.
 4. doet voorstellen aan het instellingsbestuur voor de functies en personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen.
 5. formuleert voorstellen aan het instellingsbestuur voor het sluiten van de samenwerkingsakkoorden, vermeld in artikel II. 351 CHO.
  Als  het instellingsbestuur niet instemt met de voorstellen die een gevolg zijn van de bevoegdheden uit 1, 4 en 5 hierboven, dan stuurt het instellingsbestuur een gemotiveerd advies voor heroverweging terug naar de Stuvoraad. Bij gebrek aan overeenstemming betreffende punt 1 beslist het instellingsbestuur en wordt het gebrek aan akkoord expliciet vermeld in de betreffende jaarbegroting en in de meerjarenbegroting.
 6. kan steeds op eigen initiatief input geven aan het instelingsbestuur over andere dan bovenvermelde thema's.

Mandaat

Het mandaat van de studenten bedraagt één academiejaar (hernieuwbaar na verkiezing); dat van de geleding instellingsbestuur 3 academiejaren (eveneens hernieuwbaar).

Samenstelling

De Stuvoraad is paritair samengesteld. De raad bestaat uit een studentengeleding en een geleding instellingsbestuur. Elk van de geledingen telt zeven leden.

 • Studentengeleding: De vertegenwoordigers uit de studentengeleding worden aangeduid door en onder de studenten en leerlingen/cursisten uit de HBO5-opleidingen die toegang hebben tot de studentenvoorzieningen van KdG. Drie studenten vertegenwoordigen de onderwijsgroep 'Welzijn, Onderwijs en Gezondheidszorg', drie de onderwijsgroep 'Management en Technologie' en één 'Sint Lucas Antwerpen'. De KdG-studentenraad organiseert de verkiezing voor de studentenvertegenwoordigers.
 • Geleding instellingsbestuur: Het hogeschoolbestuur duidt de geleding instellingsbestuur aan. Ze bestaat uit de directeur Onderwijs en Studentenbeleid en 6 leden die elk een studiegebied vertegenwoordigen.
 • Waarnemende leden: De regeringscommissaris van de Vlaamse regering en het diensthoofd studentenvoorzieningen zijn leden met raadgevende stem.

Vergaderingen

De Stuvoraad komt minimaal vier keer per jaar samen. (ev. optioneel volgende info nog: Als een lid niet aanwezig kan zijn tijdens de Stuvoraad kan hij een volmacht geven aan een lid van dezelfde geleding. De afwezigheid van één of meer opgeroepen leden maakt de vergadering niet per se ongeldig. Om rechtsgeldig te beslissen moet van iedere geleding minimum de helft aanwezig zijn. Als hier niet aan voldaan is, dient een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden. Deze beslist rechtsgeldig, ongeacht het aantal aanwezig leden. Een lid kan maximum één volmacht krijgen.)

Opleidingsadviesraad

In de Opleidingsadviesraad zetelen studenten, medewerkers en werkveld.  Deze raad vergadert over (voornamelijk strategische) opleidingsgebonden materies bv. inhoud en doelen curriculum.              

De Opleidingsadviesraad informeert zich op opleidingsniveau en adviseert

 • over de inhoud en doelen van het curriculum
 • over de indeling van de opleiding, de organisatie van de opleiding en het opleidingstraject van studenten
 • over de interne kwaliteitszorg van de opleiding
 • over de inrichting van nieuwe trajecten, afstudeerrichtingen of opleidingen
 • ...

Samenstelling:

 • opleidingshoofd, waarnemend lid en voorzitter
 • medewerkers van het opleidingsteam, minimum 2 jaar in dienst: helft van de leden
 • personen (waarvan minimum 1 oud-student) uit het werkveld van de opleiding, incl. experten: 1/4 van de leden
 • studenten, verkozen door en onder de studenten die participeren aan de Opleidingsstudentenraad: 1/4 van de leden
 • De voorzitter kan extra vertegenwoordigers van het werkveld bij de bespreking als raadgever uitnodigen.
 • De voorzitter kan te allen tijde één of meerdere geledingen uitbreiden met andere vertegenwoordigers, en deze bij de bespreking als raadgever uitnodigen
 • De formele goedkeuring van de samenstelling van de Opleidingsadviesraad is een bevoegdheid van de onderwijsgroepdirecteur.
 • De raad komt minimaal 1 maal per academiejaar samen

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het is de taak van de comités voor preventie en bescherming op het werk om initiatieven te nemen die het welzijn van de werknemers binnen ondernemingen verbeteren. Deze comités moeten worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk minstens 50 werknemers tewerkstellen.

Het comité brengt adviezen uit en formuleert voorstellen over het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het moet zich ook uitspreken over het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan, opgesteld door de werkgever.

Samenstelling en werking:

 • Een comité voor preventie en bescherming op het werk is een paritair orgaan: het is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers die verkozen zijn door de werknemers van de onderneming (nieuwe verkiezingen in 2024), en anderzijds de afgevaardigden die aangesteld zijn door de werkgever, onder het leidinggevend personeel.
 • De vertegenwoordigers van de werkgevers mogen met niet meer zijn dan de vertegenwoordigers van de werknemers.
 • De preventieadviseur van de onderneming is verantwoordelijk voor het secretariaat.

StuRa+ of een raadgevende stem in DT 

 • Indien de KdG Studentenraad met hun verkiezingen de kiesdrempel van 10% bereikten, dan kan de studentenraad conform het participatiereglement (bijlage 2 Onderwijs en Examenreglement) kiezen om één studentenvertegenwoordiger met raadgevende stem af te vaardigen aan de formele vergaderingen van het directieteam of een StuRa+ in te richten. 
 • Indien de KdG Studentenraad met hun verkiezingen niet de kiesdrempel van 10% bereikten, dan kan de studentenraad enkel kiezen voor het inrichten van een StuRa+. 

StuRa+

Samen bekijken welke thema's op de agenda van het Directieteam staan. Soms gekoppeld aan verdere actie(s), bv. toetreden van een student tot een werkgroep.

De StuRa+ vergadert

 • wanneer er nood aan is of
 • wanneer er nieuwe thema's aan bod komen waar de KdG Studentenraad moet bij betrokken worden of in de toekomst advies over kan/moet geven
 • minimaal 3 keer per jaar, eenmaal per periode

Samenstelling

 • 2 afgevaardigden van het Directieteam
 • kernbestuur KdG Studentenraad
 • beleidsmedewerker Medezeggenschap

Afvaardiging in DT

Afvaardiging (van één vast lid met raadgevende stem) in het directieteam waarborgt net zoals de StuRa+ de betrokkenheid van studenten bij beleidsactiviteiten en waarborgt raadgeving op bestuursniveau, zoals bedoeld in artikel II.317 tot II.325 van de Codex Hoger Onderwijs. De deelname van de studenten is vastgelegd voor volgende aangelegenheden: 

 • de vaststelling van de rechtspositieregeling van de student en van het onderwijs- en examenreglement 
 • de vaststelling en de besteding van de inschrijvingsgelden 
 • de uitwerking van initiatieven rond studentenbegeleiding 
 • de vaststelling van de regels over internationale studentenmobiliteit 
 • de organisatie van het academiejaar, met inbegrip van de vakantieregeling 
 • de vaststelling van de regels inzake de evaluatie van de onderwijsactiviteiten van het academisch, respectievelijk het onderwijzend personeel 
 • het algemeen beleid inzake interne kwaliteitszorg 

Campusraad

Op KdG zijn er 3 Campusraden actief: één op Stadscampus Groenplaats, één op campus Hoboken en één op Campus Zuid. Deze raad is door en voor studenten ontstaan. Studenten en medewerkers maken er onze campus gezellig, aangenaam, veilig ... 

 • De Campusraad (CR) werkt actief mee aan maatregelen met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen beleid voor o.m. personen met een beperking, omgang met religie, enz. 
 • De CR adviseert structurele maatregelen (infrastructuur, ICT, …) niet voor 1 opleiding maar voor heel de campus
 • De CR draagt actief bij aan initiatieven die het welzijn van studenten op de campus bevorderen (ecologisch, duurzaam, sport en cultureel vlak)  

Deze raad komt minimaal 1 per jaar / op vraag samen.

Samenstelling
Vaste kern: 

 • één of twee student(en) per OSR 
 • één of twee student(en) per betrokken studentenclub 
 • één of twee student(en) per betrokken studentenorganisatie (bv. Student en Engagement) 
 • hoofd Administratie en Organisatie (= voorzitter) 
 • medewerker Studentenwerking van Stuvo 
 • administratief medewerker 
 • gebouwbeheerder 
 • technici/experts (op uitnodiging) cf. thema’s als mediatheek, sport, cultuur … 
 • Alle studenten (verbonden aan de campus) zijn welkom om tijdens één of meerdere avonden aan te sluiten.

International Student Council

De ‘International Student Council’ bestaat uit afgevaardigden uit:

 • De Engelstalige bachelor- en masteropleidingen
 • Internationale studenten in Nederlandstalige opleidingen

In deze informele medezeggenschapsraad ontmoeten bovenstaande studenten elkaar over campus-en opleidingsgrenzen heen, wisselen ze ervaringen uit, en kaarten ze hun noden en behoeften aan.

Deze raad creëert een stem voor internationale studenten omtrent:

 • Interne en externe communicatie
 • Dienstverlening aan internationale studenten
 • Interactie, integratie en welzijn van deze studenten
 • Kwaliteit van hun internationale ervaring in het algemeen

Voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten (Erasmus) wordt er één keer per jaar een specifieke 'exchange vergadering’ voorzien.

Auditcomité

 • Tonny Taeymans (voorzitter)
 • Veerle Hendrickx
 • Wim Van De Waeter
 • Peter Mulkens
 • Marijke Hendrickx
 • Voor Deloitte nemen deel (afhankelijk van hun beschikbaarheid en betrokkenheid bij het agendapunt):
  • Nicola Moons
  • Joris Bulens

Bouwcomité

 • Mark Andries (voorzitter)

 • Loïc De Cannière

 • Tonny Taeymans

 • Eddy Bruyninckx

 • Peter Mulkens

 • Veerle Hendrickx

 • Peter Brants

 • Hella De Peuter

 • Greet De Caluwé