Persbericht: Goede band tussen leerkracht, kind en ouders vergroot leerkansen kind/jongere

“Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften leren en functioneren beter wanneer ze een goede band hebben met hun leerkrachten”, zegt Bert Murawski, docent in de banaba’s ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ en ‘Buitengewoon onderwijs’ aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG).

Docenten in deze opleiding lanceren een studiedag en een navormingstraject. Zo willen ze meer leerkrachten er bewust van maken dat een sterke band tussen leerkracht, kind en ouders het fundament is van goede leerzorg. Het traject toont leerkrachten hoe ze nog meer verbindend aan de slag kunnen gaan.

Sinds 2014 geldt het M-decreet. M staat voor ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Dankzij deze maatregelen zou voor meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften regulier onderwijs toch mogelijk moeten zijn. “Het M-decreet biedt vooral extra instrumentele maatregelen om meer inclusief te werken. Zo krijgen kinderen met dyscalculie bijvoorbeeld een kaart met daarop alle tafels”, duidt de docent. “Als na twee jaar blijkt dat de maatregelen niet voldoende zijn voor het kind met specifieke onderwijsbehoeften, dan kan hij/zij toch nog overstappen naar het buitengewoon onderwijs”.

“We zien zeker de meerwaarde van het decreet, maar formuleren er wel een belangrijke aanvulling op, waarin we de klemtoon leggen op leerzorg en de relatie tussen de leerling en de leraar”, stelt Bert Murawski. “Volgens ons ligt daar de basis van geslaagd onderwijs voor elk kind en elke jongere.”

“Uit wetenschappelijke inzichten en praktijkmodellen blijkt dat wanneer de relatie tussen leerkracht en kind/jongere goed zit, de leerling met specifieke onderwijsbehoeften beter gedrag vertoont, beter functioneert in de klas en ook meer leert”, vertelt Bert Murawski. “Daarnaast is de band met de ouders enorm belangrijk. Omdat je ook de context moet respecteren en de ouders mee achter de leerzorg voor het kind moeten staan. Een ontschuldigende houding en een verbindende communicatie zorgen hier voor een optimale samenwerking.”

“In de zorgsector is contextueel denken en handelen een evidentie”, stelt de docent. “In het onderwijs moet die relatie tussen kind/jongere en leerkracht en tussen ouders en leerkracht meer aandacht krijgen.” Daarom ontwikkelden de docenten van de banaba’s ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ (een opleiding voor zorgbegeleiders, zorgcoördinatoren, GOK-leerkrachten …) en ‘Buitengewoon onderwijs’ enkele kijkwijzers (praktische instrumenten voor zelf-coaching) en een specifiek navormingstraject met veel aandacht voor de sensitieve en contextuele leerkracht.

“Daarin geven we duidelijk aan hoe een leerkracht verbinding kan maken met een kind dat leerzorg nodig heeft, en met zijn of haar ouders”, zegt Burt Murawski. “In die navorming tonen we het belang van de juiste leerzorg aan met concrete cases en werkvormen. Theorie vertalen we altijd naar de praktijk.” Het gaat om verschillende avondsessies, maar de docenten van de opleiding organiseren hierover nu ook een studiedag op 29 september 2016.

“We willen scholen zo een opleiding aanbieden voor leerzorg die vertrekt van de goede binding tussen leerkracht, kind en ouders en het onderlinge schuldgevoel wegneemt. Zodat het kind mensen vindt in zijn omgeving die hij kan vertrouwen, waardoor hij zijn eigen grenzen durft te verleggen en boven zijn beperking uitstijgt. Dit is de leerzorg van de nabije toekomst”, aldus Bert Murawski.