Maatschappelijk Werk

Spreekt het persoonlijke verhaal van mensen je aan? Luister je graag actief naar hun problemen en zou je samen met hen op zoek willen gaan naar antwoorden, oplossingen of alternatieven? Dan is de opleiding Maatschappelijk Werk beslist iets voor jou.

Professionele bachelor in het Sociaal Werk

Regime:
Voltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Hilde Sarens

T
+32 3 613 18 27

Profiel

Je profiel

 • Je hebt een brede kijk op mens en maatschappij.
 • Sociaal en maatschappelijk onrecht zetten jou in beweging.
 • Je voelt een engagement om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij kijk je niet enkel naar problemen.
 • Je slaagt er vooral in om de krachten en mogelijkheden die mensen hebben te detecteren en verder te ontwikkelen.

Je opleiding

 • Je begint met een grondige studie van basiswetenschappen zoals sociologie en psychologie.
 • Je maakt kennis met een brede waaier van voorzieningen binnen sociaal werk.
 • Je ontdekt hoe de sociale zekerheid in ons land precies in elkaar zit.
 • Naast die kennis verwerf je ook steeds meer sociale vaardigheden.
 • Al vanaf het eerste jaar oefen je in kleine groepen op belangrijke communicatieve vaardigheden zoals actief luisteren, observeren en vragen stellen.
 • Tijdens de stages in het tweede en derde jaar komt dat je zeker van pas. In totaal breng je 25 weken door op de werkvloer, van dichtbij begeleid door je docenten en stagebegeleiders. Zo leer je de sociale sector van binnenuit kennen.
 • In het derde jaar kies je gericht je specialisatievakken.

Rudy Verhoeven is opleidingshoofd van de professionele bachelor in het Sociaal Werk.

Je toekomst

Overal waar jongeren en volwassenen hulp, begeleiding of dienstverlening zoeken, kan jij terecht.

 • In een OCMW kan je aan de slag met armoedeproblematiek.
 • Vanuit een CLB stuur je studenten de juiste richting uit.
 • Bij de politie of in justitiehuizen begeleid je daders en slachtoffers van misdrijven.
 • Je steunt gezinnen in opvangcentra en ziekenhuizen
 • ...

Je job vraagt veel engagement en energie, maar je haalt er ook heel veel voldoening uit.

Verwante opleidingen

 

Heb je nog vragen?

Vind je niet alle antwoorden op deze website? Geen probleem ...

 • Spring eens binnen op een van onze infomomenten: opencampusdag, infodagen, openlesdag, ...
 • Stel je vraag aan een student van deze opleiding via onze Facebook-app.
 • Stuur een mailtje naar de contactpersoon bovenaan deze pagina.

Ben je overtuigd?

Kies dan voor KdG en schrijf meteen in!

Lessentabel

Eerste jaar

  studiepunten *
Conceptuele leerlijn  
Diversiteit en armoede in de stad
3
Economie 5
Filosofie 5
Inleiding recht 4
Politieke, sociale en culturele geschiedenis 5
Psychologie 5
Sociaal recht 3
Sociaal werk 3
Sociaal wetenschappelijk onderzoek 3
Sociologie 5
Integrale leerlijn  
Sociale realiteit in de stad 3
Praktijklijn en leertrajectbegeleiding  
Beroepspraktijk 7
Vaardighedenleerlijn  
Sociaal-agogische vaardigheden 6
Wetenschappelijke vaardigheden 3

Tweede jaar

Conceptuele leerlijn  
Cultuur en levensbeschouwing 3
Diversiteit en armoede in de stad 3
Financiële en materiële hulpverlening 3
Handelingskaders in het maatschappelijk werk 3
Inleiding maatschappelijk werk 6
Psychologie 3
Sociaal werk 3
Werken aan welzijn 3
Integrale leerlijn  
Schrijven voor cliëntsysteem 3
Structuurgericht werken 3
Praktijk en leertrajectbegeleiding  
Beroepspraktijk 15
Vaardighedenleerlijn  
Beroepsethiek 3
Gespreksmethodieken 3
Werken met groepen 3
Wetenschappelijke vaardigheden 3

Derde jaar

Praktijk  
Stage 24
Vaardigheidsleerlijn  
Interculturele vaardigheden 3
Sociaal-agogische vaardigheden: hulpverlening 3
Conceptuele leerlijn  
Beleidskaders voor sociaal werk 3
Maatschappelijk werk 6
Kies 1 vak: 3
- Global challenges  
- Wereldbrede uitdagingen  
Kies 1 vak: 3
- Cultuursociologie  
- Organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg  
- Psychische stoornissen  
- Sociaal en creatief ondernemen  
Integrale leerlijn  
Bachelorproef 6
Internationalisering 3
Project 6

* In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)
Dit is de lessentabel van het lopende academiejaar. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Vakbeschrijving

Eerste jaar

Conceptuele lijn

 • Diversiteit en armoede in de stad
  Je krijgt inzicht in etnisch-culturele veranderingsdynamieken in steden en je bestudeert de samenhang met ongelijkheid en kwetsbaarheid.
 • Economie
  Je bestudeert de belangrijkste macro-economische indicator voor welvaart: het Bruto Binnenlands Product. Daarna ga je in op het vrijemarktmechanisme, de economische groei, de rol van de overheid in een sociale markteconomie en de inkomsten en uitgaven van de Belgische overheid.
 • Filosofie
  Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover.
 • Inleiding recht
  Je focust op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te herkennen en daarmee aan de slag te gaan.
 • Politieke, sociale en culturele geschiedenis
  Je bestudeert de West-Europese geschiedenis van na 1750, met als rode draad het emancipatieproces dat steeds meer mensen toelaat greep te krijgen op het eigen leven. Je stelt je uiteindelijk de vraag waar wij momenteel staan in dat emancipatieproces. 
 • Psychologie
  Je krijgt meer kennis over hoe wij als mensen betekenis geven aan onze leefwereld. Je staat stil bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie) en bij onze psychologische functies (waarneming, manieren van leren, denkmechanismes, vormen van bewustzijn, persoonlijkheid enz.). Je past die kennis toe op het domein van de 'sociale psychologie'.
 • Sociaal recht
  Je leert over het individueel en collectief arbeidsrecht en de sociale zekerheid.
 • Sociaal werk 
  Je leert alles over het brede sociaal werkveld: definities, perceptie, internationale context, empowerment, (voor)oordelen, spanningsvelden, normatieve professionaliteit, historiek, theoretische verkenning ...
 • Sociaal wetenschappelijk onderzoek
  Je onderzoekt de belangrijkste elementen van wetenschappelijk denken. Je bekijkt wie, wat en hoe onderzocht wordt en wat er kan mislopen. Je gaat dieper in op dataverzameling en leert statistiek.
 • Sociologie
  Je ontdekt hoe de 'orde' in de samenleving  kan verklaard worden door onder meer het belang van cultuur en het socialiseren. Je leert zien hoe de wanorde in de wereld zich uit in sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. Je zoekt naar wat vanuit sociologische invalshoek gezegd kan worden over welzijn en geluk.

Integrale lijn

 • Sociale realiteit in de stad
  Je onderzoekt de sociale realiteit in een Antwerpse stadswijk vanuit theoretische modellen. Je publiceert je bevindingen in een aantrekkelijk tijdschrift.

Praktijklijn

 • Beroepspraktijk
  Je maakt voor het eerst kennis met de beroepscontext van het sociaal werk: je verkent de grootstedelijke context, wordt je bewust van je eigen referentiekader, verkent het profiel van een sociaal werker, de doelgroepen en de afstudeerrichtingen, je volgt leertrajectbegeleiding enz.

Vaardigheidslijn

 • Sociaal-agogische vaardigheden
  Je traint in groepen van 18 studenten de vaardigheden die je nodig hebt in het werkveld en die je bovendien kan gebruiken in andere vakken: observeren, reflecteren, actief luisteren, actief participeren, organiseren en ICT-vaardigheden.
 • Wetenschappelijke vaardigheden
  Je leert doelgericht informatie opzoeken, bronnen raadplegen en beoordelen. Je leert teksten, tabellen en grafieken interpreteren en gebruiken om een probleemstelling te onderbouwen.

Tweede jaar

Stage

 • Stage
  Je draait negen weken mee in het werkveld van kunst- en cultuurbemiddeling. Daar leer je van mensen uit de praktijk.

Beroepsgerichte wetenschappen

 • Aanvullende uitkeringen sociale bijstand
  Je onderzoekt de sociale regelgeving voor werknemers: ziekte- en invaliditeitsverzekering, gezondheidszorg, gezinsbijslag, inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ...
 • Algemeen welzijn
  Je bestudeert de activiteiten en initiatieven van het algemeen welzijnswerk en van de OCMW's. Je leert beide sectoren kennen als je broekzak.
 • Loonvervangende uitkeringen
  Je bestudeert de reglementering die geldt voor werklozen, gepensioneerden, vaders en moeders van pasgeboren kinderen, zieken en invaliden. Je leert welke uitkeringen er zijn en hun bijbehorende voorwaarden.
 • Maatschappelijk werk
  Je ontdekt wat je rol als maatschappelijk werker straks inhoudt. Je bestudeert hoe die taak door de jaren heen veranderd is, terwijl de doelstellingen en waarden altijd dezelfde bleven.
 • Methoden van het maatschappelijk werk
  Je krijgt een brede kijk op de manier waarop maatschappelijke werkers fungeren. Je bestudeert verschillende methoden aan de hand van cases.
 • Sociaalwetenschappelijk onderzoek
  Je maakt kennis met praktijkonderzoek in je sector. Je ontdekt hoe je doelstellingen formuleert, data verzamelt en gegevens analyseert. Je legt ook de brug tussen onderzoek en sociaal werk in het veld.
 • Werken aan verandering in de samenleving
  Als sociaal werker ben je voortdurend bezig met 'verandering'. Daarom bestudeer je tijdens het tweede en derde jaar de gevolgen van individuele evoluties en veranderingen op niveau van organisaties en overheden. Altijd met de blik op de praktijk gericht.

Training

 • Gespreksmethodieken in de hulpverlening
  Je leert hoe je een degelijk en constructief gesprek voert. Je ontdekt het belang van actief luisteren, vragen stellen, parafraseren en samenvatten. Je leert ook hoe je slecht nieuws het best brengt.
 • Vergaderen
  Je scherpt je vergadertechnieken aan: een duidelijke agenda opmaken, debatten leiden, notities maken, besluiten formuleren en verslagen opstellen.

Seminarie

 • Seminarie
  Je richt je pijlen op een specifiek onderzoeksthema in je studie. Daarover formuleer je een relevante probleemstelling en zoek je naar kwalitatief hoogstaande bronnen. Je schrijft het geheel uit in een paper.

Toegepaste wetenschappen

 • Actuele politieke vraagstukken
  Je gaat diep in op een reeks politieke twistappels. Die kader je in een breder geheel en onderzoek je tot op het bot via politieke debatten en studie van de achterliggende ideologieën.
 • Deontologie
  Je gaat na welke morele dilemma's je werk als maatschappelijk assistent kenmerken. Die vraagstukken leer je oplossen met een duidelijke argumentatiestructuur.
 • Gezondheid, ziekte en handicap
  Je kijkt naar het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg in België en Vlaanderen. Je bestudeert ziektesymptomen en hebt aandacht voor bijzondere doelgroepen. Je onderzoekt hoe het zit met patiëntenrechten.
 • Ontwikkelingspsychologie
  Je bestudeert hoe taal zich ontwikkelt bij mensen en hoe ze sociaal en moreel gedrag aanleren. Je kijkt ook naar kennisvergaring, emotionele groei en naar de verwerving van moraliteit.
 • Thema's uit het recht
  Je verdiept je in mensenrechten en de uitzondering van het strafrecht. Je onderzoekt hoe het afstammingsrecht in elkaar zit, en werpt een blik op consumentenrecht en collectieve schuldenregeling.
 • Religie, zingeving en levensbeschouwing
  Je bestudeert het begrip religie als taalkundig en sociologisch fenomeen. Je zoomt in op de relaties en verschillen tussen westerse en oosterse religies en kijkt naar een reeks actuele thema's, zoals racisme en multiculturaliteit.

Derde jaar

Stage

 • Stage
  Tijdens het derde jaar nemen je eigen verantwoordelijkheden toe. Dan loop je liefst zestien weken stage.

Internationaal

 • Internationale studiereis
  Je zet zelf een internationale studiereis op poten naar instellingen in het buitenland. Zo kun je je toekomstige werksituatie beter inschatten.

Beroepsgerichte wetenschappen

 • Gezin en relaties
  Je bestudeert maatschappelijke evoluties en actuele tendensen met betrekking tot gezin en relaties. Je onderzoekt welke rol gezinsaspecten spelen bij de aanpak van sociale problemen en welke juridische gevolgen ze hebben.
 • Jeugdwelzijnswerk
  Je maakt kennis met minderjarigen als cliënt. Wat is hun rechtspositie? Wanneer moet jij als maatschappelijk werker ingrijpen? Welke doorverwijsinstellingen bestaan er in Vlaanderen?
 • Psychopathologie
  Nog aan te vullen
 • Duurzame ontwikkeling
  Nog aan te vullen
 • Justitie en strafprocesrecht
  Je komt als maatschappelijk assistent geregeld in aanraking met delinquenten. Daarom is het belangrijk dat je het strafrechtssysteem goed begrijpt. Je kijkt bovendien verder dan de rechtsregels, en bestudeert ook de hulp- en dienstverlening voor daders en slachtoffers.
 • Sociale economie
  Je kijkt naar de Vlaamse arbeidsmarkt en het Vlaamse arbeidsbeleid. Je focust op de groeiende sector van de sociale economie, bestudeert verschillende vormen van arbeidstrajectbegeleiding en staat stil bij de rol van de VDAB.
 • Sociale huisvesting en huurwetgeving
  Je werpt een blik op de Vlaamse woningmarkt en het Vlaamse woonbeleid. Daarin heb je bijzondere aandacht voor sociale huisvesting, asielcentra en de rol van huisjesmelkers. Je verdiept je ook in de relevante rechtsregels.

Training

 • Hulpverlening
  Je versterkt je competenties als maatschappelijk werker tijdens oefengesprekken. Daarbij houd je rekening met je specifieke taak en je deontologische verplichtingen.
 • Begeleiding van groepen
  Je maakt kennis met educatieve processen voor groepen adolescenten en volwassenen. Je rol als begeleider leer je via rollenspelen en simulaties.
 • Conflicthantering en onderhandelen
  Via praktijkgevallen leer je omgaan met agressie en conflicten. Je versterkt ook je onderhandelingsvaardigheden.
 • Interculturele competenties
  Je leert anders kijken naar culturele verschillen door je referentiekader te verbreden. Je maakt kennis met begrippen als cultuurevolutie, cultuurrelativering, omgekeerd etnocentrisme en multiculturaliteit.

Project

 • Werken aan een case uit een reële beroepscontext
  Je werkt samen met je collega-studenten een vormingsactiviteit uit in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Dat doe je heel gestructureerd, volgens een projectplan en een draaiboek. Je voert de activiteit zelf ook uit.

Toegepaste wetenschappen

 • Denkkaders over diversiteit
  Diversiteit behoort voor een sociaal werker tot de orde van de dag. Daarom moet je vertrouwd zijn met begrippen als kansengelijkheid en discriminatiebestrijding. Je leert via concrete praktijkvoorbeelden.

Scriptie

 • Scriptie
  Je kiest een eigen thema uit je vakgebied dat je tot op het bot uitwerkt. Je voert diepgravend wetenschappelijk onderzoek, verzamelt, verwerkt en interpreteert data, en schrijft een heldere scriptie met een duidelijke conclusie.

Onderwijsaanpak

Van breed naar steeds dieper

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle studenten in de bacheloropleiding Sociaal Werk. Je hebt immers nood aan een brede en stevige basis. Die bouw je op door een optimale mix van theorie en praktijk.

 • Je komt al meteen in een leergroep terecht: een groep van slechts 16 studenten, heel divers, waarin je voluit oefent en experimenteert.
 • Je leert er absoluut noodzakelijke vaardigheden.
 • Je werkt er aan houdingen die je als toekomstig sociaal werker niet kan missen.
 • Je legt er snel de eerste contacten met het werkveld en zo oriënteer je je stilaan in de sociale wereld.

Pas in het tweede jaar kies je een specialisatie. En die verdiep je doorheen de rest van je studietraject.

Van begeleid naar steeds zelfstandiger

Je docenten en studiebegeleiders sturen je vooral bij de start. Gaandeweg neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.

Tijdens je stages staan je mentor en je stagebegeleider voor je klaar. Na 24 weken stage ben je er helemaal klaar voor: je gaat je eerste job tegemoet!

Overzichtelijk parcours

1 academiejaar = 4 perioden
1 periode = 6 weken, telkens afgesloten met een evaluatieperiode van 2 weken

Voordelen?

 • Spreiding van de studielast
 • Versterking van de planningsvaardigheden
 • Duidelijke afbakening van de leerstof
 • Snelle feedback.

In beeld

Campus Zuid

Taal op maat: ondersteuning schrijfvaardigheid

Enquête afgestudeerden

In het kader van het vak 'Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek' trachtten studenten van het 2de jaar Personeelswerk in kaart te brengen hoe de (recent) afgestudeerden van de afstudeerrichtingen binnen Sociaal Werk zich manifesteren op de arbeidsmarkt. Het leverde heel wat interessante gegevens op!

De studenten legden de focus op het effect van de opleidingen Maatschappelijk Werk, Sociaal-juridische Dienstverlening / Maatschappelijke Advisering, Personeelswerk, Sociaal-Cultureel Werk en Kunst- en Cultuurbemiddeling op verschillende aspecten van het beroepsleven.

Een paar resultaten:

"Tevreden over studiekeuze"

Van elke afstudeerrichting is minstens 3 kwart van de afgestudeerden ervan overtuigd dat ze de juiste studiekeuze gemaakt hebben. Uitschieter is de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening: 86% van de afgestudeerden had zeker niet liever een andere studierichting gekozen.

"Stage is een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt"

Gemiddeld 96% van de afgestudeerden geeft aan eerder tevreden of zeer tevreden te zijn over de voorbereidende stage tijdens hun studies. Slechts 4% vindt de stage geen goede voorbereiding.

"Liever werken dan verder studeren"

2/3de van de afgestudeerden gaat meteen werken. Als ze verder studeren, kiezen ze meestal voor een master (waaronder een master Sociaal Werk).

"Werken in de non-profit sector of bij de overheid"

Zoals te verwachten viel, werken de afgestudeerden van Sociaal Werk voornamelijk in de non-profit sector en bij de overheid. Enkel Personeelswerk is een uitzondering: daar werkt maar liefst 66% in de profit-sector.

"Tevreden over loon"

Maar liefst 81% van de afgestudeerden is tevreden over hun loon. Bij Kunst- en Cultuurbemiddeling is zelfs 84% tevreden.

"Goede work-life balance"

De afgestudeerden geven aan dat ze meestal hun werk en privé-leven goed kunnen combineren. Vooral Sociaal-Juridische Dienstverlening / Maatschappelijke advisering is een uitschieter: bijna iedereen is zeer tevreden over de work-life balance.

Verkort of langer traject

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je deze opleiding in een verkort traject volgen.

Reeds behaald diploma:

 • Graduaat Maatschappelijk Werk
 • Professionele bachelor:
  • Orthopedagogie: 90 studiepunten
  • Toegepaste Psychologie:90 studiepunten
  • Gezinswetenschappen: 90 studiepunten
  • Rechtspraktijk: 90 studiepunten
  • Sociale of Psychiatrische Verpleegkunde: 120 studiepunten
  • Pedagogie van het Jonge Kind: 120 studiepunten
  • Lerarenopleiding: 120 studiepunten
 • Academische bachelor:
  • Pedagogie: 120 studiepunten
  • Psychologie: 120 studiepunten
  • Rechten: 120 studiepunten
  • Politieke en Sociale Wetenschappen, Sociologie: 120 studiepunten
  • Criminologie: 120 studiepunten
  • Sociale en Culturele Antropologie: 120 studiepunten
 • Master Sociale Wetenschappen: 120 studiepunten

Inschrijven voor het verkort traject of meer info? Contacteer hilde.sarens@kdg.be of +32 3 613 18 27.

Langer traject (4 x 45)

 • Voel je je onzeker bij de overstap naar het hoger onderwijs?
 • Beheers je minder goed Nederlands?
 • Heb je om welke reden dan ook meer tijd nodig?

Dan hebben wij een aangepast programma voor jou!

Je kan voor Sociaal Werk inschrijven voor een studieprogramma van 4 x 45 studiepunten. Dat betekent dat je je leerstof spreidt over 4 jaar (in plaats van 3 jaar).

Voordeel:

 • Je volgt minder vakken per jaar.
 • Je hebt dus meer tijd om de leerstof te verwerken.