Connecting the dots - interprofessioneel samenwerken binnen de Brederodewijk

Download het e-book

Het onderzoekscentrum Zorg in Connectie onderzoekt hoe er gedragen, interprofessioneel samengewerkt kan worden in de zorg op wijkniveau. Door de steeds complexere zorgnood van ouderen is een proactieve, persoonsgerichte en holistische eerstelijnszorg nodig die tegemoetkomt aan ouderen en hun mantelzorgers.

De Antwerpse Brederodewijk

Net zoals in de rest van de wereld neemt ook in Vlaanderen de vergrijzing toe. Dit heeft een impact op de zorgverlening en hoe deze best georganiseerd wordt. Hier bovenop verkiest de meerderheid van de ouderen om zo lang mogelijk thuis, door zijn mantelzorgers, verzorgd te worden in plaats van naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Wat eveneens wordt aangemoedigd door de overheid. Om tegemoet te komen aan de steeds complexere zorgnood is een proactieve, persoonsgerichte en holistische eerstelijnszorg nodig. Dit is ook aan de orde binnen de Antwerpse Brederodewijk. Hier zijn reeds actoren die samenwerken, doch de kennis en kunde om echt tot interprofessionele samenwerking (IPS) te komen ontbreken.

Om aan de vraag tegemoet te komen, onderzoeken we in de Brederodewijk hoe gedragen, interprofessioneel samengewerkt kan worden in de zorg en ondersteuning van ouderen en hun mantelzorgers. Het doel van dit onderzoek is dan ook om in co-creatie met (in)formele zorg- en welzijnsactoren die zich richten op ouderen en hun mantelzorgers samen op zoek te gaan naar een gedragen en werkbaar plan om interprofessioneel samen te werken binnen deze wijk. Dit doen we vanuit een veilige testomgeving via actie-onderzoek. met als einddoel het bevorderen van zorg en welzijn van ouderen en hun mantelzorgers uit de Antwerpse Brederodewijk.

Plan van aanpak en draaiboek

De beoogde output van het onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds beogen we een werkbaar en gedragen plan van aanpak rond IPS op wijkniveau. Dit plan van aanpak is voor elke partner op maat van de organisatie zelf en bevat een lijst van succesfactoren die bijdragen tot IPS. Anderzijds wordt er een draaiboek opgesteld bestaand uit richtlijnen voor de contextanalyse, best practices voor IPS en een gids voor de aanpak van het innovatielab wat door wijken en gemeenten die dit willen implementeren kan gebruikt worden.

Download het e-book

Contact

Financieringskanaal: PWO

Looptijd: 1/9/2020 tot 31/8/2022

Projectpartners: 

  • ELZ Antwerpen centrum
  • Buurthuis Unik
  • DC Hof Ter Beke
  • De Wijkpraktijk
  • AVDEL

 

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend