Spreekkansen 3: Spreekkansen in de buitenschoolse opvang: naar warme contacten tussen opvang en gezinnen

Steeds meer gezinnen maken gebruik van buitenschoolse opvang, op schooldagen en/of tijdens vakanties. Tegelijk schakelt de opvang over op het organisatiemodel web- en nestfunctie waarin kinderen vanuit het veilige nest van de opvang ook andere activiteiten doen buiten de opvang. 

 

Ook neemt de sociale functie van de opvang aan belang, waarbij de opvang een ontmoetingsplaats kan zijn die gezinnen de kans geeft de opvoeding van de kinderen met anderen te delen. In die nieuwe invullingen van opvang zijn goede contacten met ouders cruciaal. Daarnaast toont onderzoek in verwante sectoren, zoals onderwijs en voorschoolse kinderopvang, aan dat ouderbetrokkenheid het welbevinden van de kinderen en de ouders doet toenemen en de kwaliteit verhoogt. Op verschillende manieren merken we dat organisaties voor buitenschoolse opvang het moeilijk vinden om aan ouderbetrokkenheid te werken. Dit project wil daaraan tegemoetkomen.

Bij de start brengen we bestaande praktijken in kaart aan de hand van een survey. We gaan daarin ook de rol van scholen na, die vaak optreden als tussenpersoon en die zelf ook werken aan ouderbetrokkenheid. Daarna bevragen we de verschillende betrokkenen bij de opvang: begeleiders, ouders, medewerkers van scholen en kinderen. We gaan na hoe zij de contacten tussen gezinnen en opvang ervaren, hoe die contacten er idealiter zouden uitzien en hoe zij hun eigen rol daarbij zouden zien. We analyseren alle informatie en leggen verbanden tussen de verschillende factoren die ervaringen beïnvloeden. We vullen de gegevens aan met extra literatuuronderzoek. Op basis van de gevonden succesfactoren en gedetecteerde noden ondernemen we met twee organisaties een intensief traject om de ouderbetrokkenheid te versterken. Tijdens het traject organiseren we gespreksronden met alle betrokkenen en werken na elke gespreksronde het doeboek bij tot we een gedragen instrument hebben ontwikkeld dat organisaties voor buitenschoolse opvang kunnen inzetten om aan ouderbetrokkenheid te werken.

Contact

Dietlinde Willockx
dietlinde.willockx@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2015-31/08/2017

  • Projectpartners: Kiko (SPK - strategische projectenorganisatie Kempel), VVSG, Buitenschoolse opvang Stad Antwerpen, Huis van het Nederlands Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Dietlinde Willockx, Leen Dom, Sarah Michielsen

     

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend