Pedagogie in Praktijk

Onderzoekscentrum

 • Ons onderzoek richt zich op: 
  • Interacties in pedagogische praktijken
  • Organisatiestructuren in pedagogische praktijken
  • Netwerken van pedagogische praktijken
 • Ons onderzoek helpt jou om jouw pedagogische praktijk te versterken of te vernieuwen.
 • We ontwikkelen praktijktools voor organisaties die werken met kinderen van nul tot zestien jaar oud, die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals reflectie-instrumenten, e-learningtrajecten, maar ook bijscholingen. 
 • Centrale vraag: Hoe zorgen we voor duurzame kwaliteit en vernieuwing van pedagogische praktijken?

Samenwerken in onderzoeksprojecten

Deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan kan! Word met jouw organisatie proeftuin of word lid van een denkgroep. Ben je op zoek naar een onderzoekspartner voor een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties? Wij bekijken graag samen de mogelijkheden. Neem contact met ons op via dietlinde.willockx@kdg.be

Onderzoeksvragen voorleggen

Ervaar je noden in je pedagogische praktijk die jou een onderzoek waard lijken? Zoek je naar manieren om je pedagogische praktijk te evalueren of te versterken? Leg ons je noden of vragen gerust voor en we bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen. Neem contact met ons op via dietlinde.willockx@kdg.be

Lezingen, vormingen, trajecten en dienstverlening

Bijleren? We delen onze inzichten in lezingen en bijscholingen en bieden ook ondersteuningstrajecten aan. Een traject dat past bij jouw organisatievorm en verwachtingen? Dat kan. Contacteer ons voor meer informatie. 

Maak gebruik van onze tools

 • Indyspel. Werk met je team op een speelse wijze aan diversiteit.
 • Droomm. Leer met behulp van onze digitale reflectietool hoe je je praktijk gezinsvriendelijk kan maken op een manier die ouders en medewerkers als zinvol ervaren.
 • Kinderopvang 2030. Maak van je praktijk een duurzame opvang die futureproof is.

Interacties in pedagogische praktijken

De pedagogische praktijk staat bol van interacties. Interacties tussen de medewerkers, met en tussen de kinderen maar ook met de ouders bijvoorbeeld. We werken praktijktools uit rond onderwerpen die je in die interacties tegenkomt.

Denk aan:

 • (Buiten)spelen 
 • Taal en communicatie 
 • Welbevinden en betrokkenheid 
 • Groepsdynamische processen tussen kinderen 
 • Omgang met digitale instrumenten 
 • Diversiteit

Realisaties

 • Onderweg. Werk je met kinderen op de vlucht? Maak gebruik van de resultaten van ons onderzoek naar de beleving van de vrije tijd van kinderen op de vlucht. We maakten een prachtige website met verhalen van deze kinderen en inspirerend materiaal voor professionals.
 • Babykunde. Baby’s kunnen en begrijpen meer dan wij denken. Hoe kun jij als kinderbegeleider die informatie gebruiken in interacties met baby’s en peuters? We onderzochten wat er uit wetenschappelijk onderzoek naar boven komt en hoe je dit in kunt zetten op de werkvloer.
 • In Samen Zorgen voor Morgen onderzochten we enkele pedagogische praktijken die kinderen laten kennismaken met zorg. We vertellen hun verhaal in dit artikel en in dit rapport.
 • Groene Voetjes in de Kinderopvang. Hoe kun je je kinderdagverblijf vergroenen? Samen met de stad Antwerpen ontwikkelden we een werkpakket en -traject waarmee jij je kinderdagverblijf kunt vergroenen en leert hoe je je groenruimte kunt inzetten bij buitenspel. Maak gebruik van ons traject.

Verder kun je een beroep op ons doen rond onderwerpen als:

 • Ouderbetrokkenheid.
 • Duurzame kinderopvang. 
 • Interculturele dynamieken. 
 • Taalstimulering.
 • Digitale media bij jonge kinderen.
 • Structuur brengen in een leefgroep met wisselende kinderen (occasionele opvang).  

De komende jaren plannen we onderzoek over basisthema’s als geweldloos omgaan met kinderen, rust voor kinderen, kinderparticipatie.  

Naar het onderzoeksdomein.

Organisatiestructuren

Een pedagogische praktijk is een organisatie die geleid moet worden als een ander. Beleid en organisatie zijn dan ook een relevant onderzoeksthema. We werken bijvoorbeeld praktijktools uit rond onderwerpen als: 

 • Teamcoaching
 • Leiderschapsstijl
 • Visievorming
 • Werkorganisatie

Realisaties

 • Jobbeleving. Hoe beleven kinderbegeleiders hun job en welke organisatorische voorwaarden spelen een rol in deze jobbeleving. Dit onderzoek vertaalde zich in een rapport dat beleidsmakers kunnen gebruiken, maar we maakten ook beeldverhalen. Deze kregen heel wat aandacht in de pers.
 • Refters en Speelplaatsen. Hoe organiseer je de middagpauze op jouw school en hoe betrek je de kinderen en middagbegeleiders meer bij de organisatie van die middagpauze? We werken momenteel hard aan de lancering van de website waar heel wat tools en handvaten staan die jij kunt inzetten op jouw school.
 • E-learning voor Kinderbegeleiders. Hoe zet je e-learning zinvol in in je praktijk? Maak ook gebruik van het leerinstrument dat we samen met kinderbegeleiders evalueerden.
 • Veranderen in de Kinderopvang. Hoe kunnen verantwoordelijken of ondersteuners verandertrajecten vormgeven? We experimenteren hiervoor met professionele leergemeenschappen.

De komende jaren doen we onderzoek naar de organisatiestructuren voor de opvang van schoolkinderen en de vrije tijd van schoolkinderen. Ook bestuderen we de mogelijkheden voor beleidsparticipatie door kinderen, professionals en medewerkers.

Naar het onderzoeksdomein.

Netwerken van pedagogische praktijken

It takes a village to raise a child. Kinderdagverblijven, sportclubs, naschoolse opvang, scholen: ze werken nooit alleen op een eilandje en staan altijd in verbinding met elkaar. In dit thema ontwikkelen we praktijktools om pedagogische praktijken te ondersteunen om in een netwerk te functioneren. Wat is er nodig, hoe doe je dit best?

Realisaties 

 • VRAC. Hoe kunnen scholen en vrijetijdsorganisaties in een netwerk samenwerken om schooluitval tegen te gaan? We schreven een brochure die inspiratie biedt voor iedereen die zo’n netwerk wil opzetten.
 • PACE. Hoe kunnen opvangorganisaties in een netwerk samenwerken om ouders diverse vormen van flexibiliteit aan te bieden? We ontwikkelden hiervoor onder meer een werkboek en webinar, maar ook checklists en andere praktische tools voor werkgevers, trajectbegeleiders en uitzendkantoren rond dit thema.
 • Je kunt een beroep op ons doen voor begeleidingsopdrachten voor pilootprojecten BOA voor de stad Antwerpen en de stad Mechelen.

De komende jaren brengen we netwerken van pedagogische praktijken in kaart, bestuderen we wat er nodig is om netwerken duurzaam te onderhouden en hoe we netwerken kunnen versterken

Naar het onderzoeksdomein.

Hoofd onderzoekscentrum

Onderzoekers

Ondersteuner beleidsvoerend vermogen

Pedagogisch coach

Missie 

Pedagogie in Praktijk streeft naar duurzame kwaliteit en vernieuwing en naar maatschappelijke relevantie van pedagogische praktijken. Het doet praktijkgericht onderzoek en biedt ondersteuning aan organisaties die werken met kinderen die tussen 0 en 16 jaar oud, zoals opvang voor baby’s en peuters, opvang van schoolkinderen, vrijetijdsinitiatieven, sportclubs, culturele organisaties, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. Onderzoekers en ondersteuners werken nauw samen met kinderen, professionals, ouders, andere belanghebbenden en met elkaar. Ze gaan sensitief op zoek naar de aanwezige diversiteit aan stemmen. Door die stemmen te waarderen en te laten horen, steunen ze pedagogische praktijken om bij te dragen aan een samenleving waaraan alle kinderen en volwassenen mogen en kunnen participeren. Onderzoekers en ondersteuners hanteren een holistisch en krachtgericht mensbeeld waarin zorg, welbevinden en leren samenkomen en het actorschap van kinderen, jongeren, gezinnen en professionals tot zijn recht kan komen. Bij alle acties, producten en publicaties betrekken onderzoekers en ondersteuners eindgebruikers tot bij het eindresultaat. 

Visie 

Pedagogie in Praktijk wil bijdragen aan een duurzame samenleving die waarderend en zorgzaam omgaat met alle kinderen, professionals en gezinnen. Een inclusieve, participatieve en zorgzame basishouding vormt het fundament voor pedagogische praktijken. 

Onze doelen en werkwijze 

Pedagogie in Praktijk heeft drie doelstellingen. Elke doelstelling genereert een specifieke vorm van kennis en heeft specifieke methodologische benaderingen nodig. 

Pedagogische praktijken begrijpen en evalueren:   

Dat doen we aan de hand van belevingsonderzoek, beschrijvend onderzoek en evaluatie-onderzoek.  

Pedagogische praktijken versterken en vernieuwen: 

Dat doen we aan de hand van actie-onderzoek en onze ondersteuning in de ruime sector van de kinderopvang.  

Pedagogische praktijken bedenken en bepleiten: 

Dat houdt ontwerponderzoek in maar ook beleidsvoorbereidend en beleidsbeïnvloedend werk.  

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend