Ouderparticipatie: Ouderparticipatie als uitgangspunt

Samenwerken met ouders in de residentiële werking van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Dit project focust op ouderparticipatie in de residentiële werking van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Vanuit het beleid wordt ouderparticipatie in de CKG’s gepromoot. In realiteit is het werken aan ouderparticipatie in de residentiële kinderzorg niet evident. In dit project willen we nagaan hoe ouderparticipatie in de CKG’s vorm krijgt en welke vormen/houdingen van ouderparticipatie werkbaar en wenselijk zijn.

Ouderparticipatie is een term die in het werkveld gemakkelijk in de mond wordt genomen maar die heel wat verschillende vormen kan aannemen. De kinder- en jeugdzorg erkent het belang van ouderparticipatie. Maar er ontbreekt inzicht in welke vormen van ouderparticipatie wenselijk en mogelijk zijn volgens leefgroepbegeleiders. Bovendien ontbreekt ook kennis over welke vormen van ouderparticipatie door ouders zelf als ondersteunend worden ervaren.

In dit project vertrekken we vanuit een duidelijke visie op ouderparticipatie, namelijk ouderparticipatie als uitgangspunt. Dit houdt in dat “ de instelling rekening houdt met het feit dat ouders een ander referentiekader kunnen hebben. Participatie hoort hier tot de denkcultuur van de instelling. Het is een houding en meer dan een techniek. Meer bepaald is het een grondhouding waarin de instelling en de begeleiders openstaan voor de mening en houding van ouders” (Brants & Bruggeman, 2005)

In een eerste onderzoeksfase deden we een uitgebreide literatuurstudie over wat ouderparticipatie inhoudt in de residentiële kinderzorg. Ten tweede gingen we via een online survey na hoe ouderparticipatie vorm krijgt in de CKG’s. Alle 21 autonome CKG’s beantwoordden onze survey. We kregen hiermee een goed algemeen beeld over ouderparticipatie in de CKG’s. Daarnaast voerden we ook een documentanalyse uit op beleidsdocumenten van de CKG’s. Op basis van de survey en de analyse van de documenten, selecteerden we vier CKG’s die we uitgebreid onderzochten. We interviewden beleidsmedewerkers/directie, leefgroepbegeleid(st)ers, gezinsbegeleid(st)ers en ouders.

De analyse van de interviews en van alle andere materiaal dat we verzamelden, brengen we samen tot een brochure waarin we een levendig beeld schetsen van ouderparticipatie in CKG’s en ook aangeven welke houdingen en modellen van ouderparticipatie werken. De brochure is bedoeld voor beleidsmedewerkers en begeleid(st)ers in de CKG’s en bij uitbreiding in de brede sector van de jeugdzorg. De brochure wordt in november voorgesteld op een studiedag. De studiedag heeft als thema ouderparticipatie in CKG’s en jeugdzorg. Meer informatie over programma en datum volgt nog. Het onderzoek zal daarnaast ook inhoud bieden voor een vorming van Bindkracht.

Contact

leen.dom@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2014

  • KdG-medewerkers: Leen Dom, Joke Thirion, Wim De Clerck

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend