Indyspel

Indyspel is een spel om interculturele dynamieken bespreekbaar te maken in teams in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en basisscholen. We testen het spel uit bij verschillende teams op verschillende plaatsen.

Diversiteit en interculturaliteit staan in onze samenleving hoog op de agenda. In Antwerpen heeft 72% van de kinderen tussen 0 en 9 jaar wortels in migratie. Bovendien neemt de diversiteit in de diversiteit toe. Sociologen spreken momenteel over superdiversiteit. Kinderopvang en basisonderwijs zijn frontliniesectoren. Zij worden als eerste geconfronteerd met deze superdiversiteit. Hoe ze hiermee moeten omgaan, is een vraag waarmee veel kinderbegeleiders en leraren basisonderwijs worstelen.

In dit project willen we in teams uit kinderopvang en school het bewustzijn over interculturele dynamieken bespreekbaar maken met behulp van het Indyspel, een spel dat voortbouwt op het Diabolospel. Het Diabolospel werd ontwikkeld door het voormalige Kruispunt Migratie Integratie, nu deel van het Agentschap voor Integratie en Inburgering, in samenwerking met het integratie-centrum Prisma vzw en ODICe vzw. Het spel vertrekt van een duidelijk referentiekader, gebaseerd op verschillende wetenschappelijk onderbouwde modellen over interculturaliteit en verandermanagement. Het legt teams een aantal concrete situatieschetsen voor die  afgewisseld worden met kennisvragen.

Via ontwerpend onderzoek vertalen we het Diabolospel naar een nieuwe versie: het Indyspel. We doorlopen drie cycli waarin we telkens een prototype ontwerpen, uittesten en evalueren en bijsturen in alle drie de sectoren. Participatie van de deelnemers is belangrijk tijdens de testfase.

Resultaat

De onderzoekresultaten monden uit in een aangepast spel dat een pedagogisch begeleider kan spelen met teams in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en basisscholen. Voor elke sector zijn er aangepaste sets die bestaan uit situatieschetsen met antwoorden en uit kennisvragen. Bij het spel maken we een handleiding. Hiermee kan de spelbegeleider de casussen kiezen en de nabespreking vormgeven. Teams kunnen het spel spelen om zicht te krijgen op hun spontane omgang met interculturele dynamieken maar het spel kan evengoed het startpunt vormen van een traject om aan interculturele competenties te werken.

Contact

siska.vandaele@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2016 - augustus 2017
  • Projectpartners: AG Kinderopvang Antwerpen en SPK-Kiko
  • KdG-medewerkers: Siska Van Daele, Els Biessen, Dirk Brandts, Gunilla de Graef
  • Onderzoekscentrum: Pedagogie in Praktijk

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend