Demoprojecten Duurzame Chemie

Met de demoprojecten ‘Duurzame Chemie’ wil het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van de Karel de Grote Hogeschool aantonen hoe bedrijven de stap kunnen zetten naar het (verder) ‘verduurzamen’ of ‘vergroenen’ van hun chemische processen. 

Een demoproject vertrekt van een concrete vraag of probleemstelling omtrent verduurzaming of vergroening aangebracht door een bedrijf. De onderzoeksgroep heeft een uitgebreide kennis en expertise opgebouwd via verschillende onderzoeksprojecten. 

Door toepassing van onze kennis en expertise trachten wij een praktische oplossing te bieden op de vragen van bedrijven. We werken hierbij nauw samen met het bedrijf om de kennistransfer te optimaliseren. 

We concentreren ons op het behalen van resultaten die door het betrokken bedrijf onmiddellijk kunnen geïmplementeerd worden. Er wordt niet gemikt op publicatie van de projectresultaten in wetenschappelijke tijdschriften, wel op de toepassing ervan. 

De bedrijfseigen informatie wordt discreet behandeld en blijft uiteraard eigendom van het bedrijf. De bedrijfscase wordt evenwel door KdG ingezet om aan andere bedrijven en geïnteresseerden te tonen wat de mogelijkheden om te verduurzamen en te vergroenen in de chemie kunnen zijn. 

Naast het inzetten van de eigen kennis en expertise investeert KdG samen met het betrokken bedrijf in de projectkosten en wil zij op die manier het belang van verduurzaming en vergroening van de chemische sector onderstrepen en hieraan een bijkomende stimulans geven. De projecten worden mee mogelijk gemaakt met de steun van de Provincie Antwerpen.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

 • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
 • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
 • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
 • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend

Doelgroep

Wie komt in aanmerking om een voorstel in te dienen? Iedere onderneming met:

 • rechtspersoonlijkheid 
 • die activiteiten uitoefent binnen de chemische sector en 
 • een exploitatiezetel heeft in het Vlaamse gewest.

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen komen in aanmerking. De grootte van de onderneming bepaalt de budgettaire minimum- en de maximumgrenzen van een demoproject en de omvang van de vereiste cofinanciering.

Demoprojecten

Aantal demoprojecten

Het is onze ambitie om tegen oktober 2018 een drietal demoprojecten over uiteenlopende onderwerpen te realiseren. Het exacte aantal is afhankelijk van de beschikbare middelen en de haalbaarheid binnen onze jaarplanning.

Er is geen beperking op het aantal bedrijfscases dat u mag voorstellen om als demoproject te worden uitgewerkt. Omdat dit gaat om een breder demonstratieproject en de beschikbare middelen vanuit KdG beperkt zijn, kan er per bedrijf slechts één project worden uitgevoerd. Indien er door een bedrijf meerdere geschikte voorstellen worden ingediend, wordt in onderling overleg bepaald welke bedrijfscase uitgewerkt wordt als demoproject.

Onderwerpen demoprojecten

Welke onderwerpen komen in aanmerking? Waaraan moeten de onderwerpen voldoen?

 1. Focus op vergroening - verduurzaming
  Het voorstel moet uiteraard betrekking hebben op een bedrijfscase waarmee een aantoonbare bijdrage geleverd kan worden aan de vergroening of verduurzaming van uw producten of processen. Bij de beoordeling op dit punt houden we rekening met de informatie die u ons hierover bezorgt.
 2. Aansluiten bij de kennis en expertise van het onderzoekscentrum
  Het onderzoekscentrum Duurzame industrie beschikt over uitgebreide kennis met betrekking tot de analyse en valorisatie van nevenstromen/afvalstromen, proces-/productoptimalisatie, applicatietesten …
  Voor een goed beeld raden we u aan om even een kijkje te nemen op onze website om meer te weten te komen over onze projecten en activiteiten. 
 3. Hoog demogehalte op basis van generieke resultaten
  Het uiteindelijke opzet is om ook andere bedrijven door middel van een uitgewerkte bedrijfscase te overtuigen van de mogelijkheden en voordelen van vergroening en verduurzaming van hun chemische activiteiten en om ze te motiveren om er zelf mee aan de slag te gaan. 
  Het aangebrachte onderwerp moet dus ook toelaten om een aantal principes en resultaten te generaliseren. Te specifieke onderwerpen die slechts relevant zijn voor één bedrijf of een beperkte groep van bedrijven zijn minder interessant om als demoproject uitgewerkt te worden. 

Cofinanciering

 • De verplichte cofinanciering bedraagt 50% van de totale projectkosten voor kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Grote ondernemingen kunnen een bedrijfscase laten uitvoeren indien ze 80% van de totale projectkosten met eigen middelen financieren.

De cofinanciering kan ook (deels) in natura (materialen of inzet van personeel) geleverd worden op voorwaarde dat de geleverde bijdrage rechtstreeks relevant is voor de realisatie van het demoproject.

Kleine onderneming, middelgrote onderneming, grote onderneming

Om te bepalen of u een kleine, een middelgrote of een grote onderneming bent, baseren we ons op de Europese KMO-definitie.

Als uw bedrijf deel uitmaakt van een grotere bedrijvengroep en er sprake is van ‘verbonden ondernemingen’ of ‘partnerondernemingen’ dan wordt er voor de berekening van de criteria ook rekening gehouden met de gegevens van deze andere verbonden bedrijven (consolidatie).  

De gegevens van uw bedrijf op datum van ondertekening van de projectovereenkomst worden gehanteerd om de grootte van uw bedrijf te bepalen.
 

Projectresultaten

Het opzet is om projectresultaten tot stand te brengen:

 • die u binnen uw bedrijf onmiddellijk kan toepassen en
 • die een directe bijdrage leveren aan de verhoging van het duurzame karakter van uw producten of processen.

De projectresultaten zijn anderzijds ook bedoeld om (deels) gebruikt worden in publieke fora of ter illustratie bij communicatie gericht op een breder publiek.
Er worden echter nooit bedrijfseigen kennis, vertrouwelijke informatie of projectresultaten die hier nauw mee verbonden zijn publiek beschikbaar gemaakt.

De afspraken in verband met de (intellectuele) eigendomsrechten en de gebruiksrechten worden verder geconcretiseerd in de projectovereenkomst rekening houdend met de  specifieke vereisten van de bedrijfscase.

De afspraken worden gebaseerd op volgende principes:

 • Het uitvoeren van een demoproject wijzigt niets aan de (intellectuele) eigendomsrechten of de gebruiksrechten met betrekking tot unieke kennis of informatie waarover u als onderneming reeds beschikt. Hetzelfde geldt voor de kennis waarover het onderzoekscentrum reeds beschikt;
 • Indien het voor de uitvoering van het demoproject noodzakelijk is dat bepaalde van deze voorafbestaande kennis beschikbaar wordt gesteld dan verleent de rechthebbende partij hiervoor een kosteloos, tijdelijk gebruiksrecht aan de andere partij.
 • De nieuwe kennis en projectresultaten die tot stand gebracht worden tijdens het demoproject en die nauw verbonden zijn met uw unieke kennis en informatie (doordat zij hier een verbetering, een aanvulling of een uitbreiding van vormen) die worden uw eigendom. Uw bedrijf kan bijgevolg vrij over deze kennis en resultaten beschikken en deze inzetten voor de eigen bedrijfsvoering. Omgekeerd geldt dat alle kennis en resultaten die nauw verbonden zijn met de kennis en informatie van het onderzoekscentrum de eigendom worden van KdG en dat KdG er vrij over kan beschikken.
 • Alle andere projectresultaten en kennis die tot stand gebracht worden en die niet vallen onder de voorgaande categorie worden de gemeenschappelijke eigendom van uw onderneming en KdG waarbij iedere partij naar eigen inzicht gebruik kan maken van deze kennis en resultaten.

Beoordeling van voorstellen

Er is geen vaste set criteria die we hanteren om te bepalen welke voorstellen in aanmerking komen om verder uitgewerkt te worden in een demoproject.

Voorstellen worden beoordeeld rekening houdend met de volgende principes:

 • Leveren de beoogde resultaten een aantoonbare bijdrage aan de vergroening of verduurzaming van de eigen producten, diensten of processen?
 • Sluiten de benodigde kennis en expertise aan bij de beschikbare kennis en expertise van het onderzoekscentrum?
 • Zijn de beoogde resultaten en/of achterliggende principes voldoende generiek om gebruikt te worden als demoproject en afgestemd op het beoogde doelpubliek?
 • Past de realisatie van het demoproject qua omvang in de budgettaire planning en in de activiteitenplanning van het onderzoekscentrum (zie hieronder)?

Wat na beoordeling van voorstellen?

U wordt zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht of uw voorstel al dan niet in aanmerking komt voor verdere uitwerking in een demoproject.

Wordt uw voorstel weerhouden dan worden er verdere gesprekken gevoerd om te komen tot een projectdefinitie en projectplan.

Na een definitieve ‘GO’ en het sluiten van een projectovereenkomst kan met de uitvoering worden gestart.

Zijn er beperkingen op de omvang van de aangevraagde projecten?

De financiële grootorde van de projecten ligt tussen 10.000 en 35.000 euro.

Kleine onderneming

 • Minimale projectkost: 10.000 (in euro excl. btw)
 • Grootorde maximale projectkost: 25.000
 • Minimum cofinancieringsbijdrage bedrijf: 50%    
 • Cofinancieringsbijdrage onderzoekscentrum Duurzame Industrie: 50% met een maximum van 12.500 euro

Middelgrote onderneming

 • Minimale projectkost: 15.000 (in euro excl. btw)
 • Grootorde maximale projectkost: 30.000
 • Minimum cofinancieringsbijdrage bedrijf: 50%    
 • Cofinancieringsbijdrage onderzoekscentrum Duurzame Industrie: 50% met een maximum van 10.000 euro

Grote onderneming

 • Minimale projectkost: 30.000 (in euro excl. btw)
 • Grootorde maximale projectkost: 35.000
 • Minimum cofinancieringsbijdrage bedrijf: 80%    
 • Cofinancieringsbijdrage onderzoekscentrum Duurzame Industrie: 20% met een maximum van 7.000 euro

Welke rol heb ik als bedrijf bij de uitwerking van een demoproject?

Naast een bijdrage in de projectkosten en het beschikbaar stellen van de benodigde eigen informatie en kennis voor het uitwerken van de democase kunnen er nog andere inhoudelijke bijdragen vanuit uw bedrijf nodig zijn. De concrete afspraken hierover worden bekeken bij het uitwerken van de projectbeschrijving en worden daarin verder opgenomen.