Toelatingsvoorwaarden professionele of educatieve bachelor

De toelatingsvoorwaarden om in te schrijven voor een professionele bachelor zijn:

 1. je hebt een diploma secundair onderwijs (een Vlaams diploma secundair onderwijs, een ander toegelaten diploma of een gelijkgesteld toelatingsbewijs)
 2. én je voldoet aan de taalvoorwaarde

Inschrijven voor een Engelstalige bachelor, een opleiding aan Sint Lucas Antwerpen, een bachelor-na-bachelor, postgraduaat, navorming of studiedag? Check de opleidingspagina voor de toelatingsvoorwaarden.

Vlaams diploma secundair onderwijs

Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de derde graad. In het aso, tso en kso is dat het 2de leerjaar van de 3de graad, in het bso is dat het 3de leerjaar van de 3de graad (7de leerjaar).

Ook toegelaten:

 • Diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift Pedagogische bekwaamheid

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze diploma's hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Andere toegelaten diploma's

 • Diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5)
 • Nederlands diploma vwo, mbo-4 of geslaagde Nederlandse hbo-propedeuse
 • Europees baccalaureaat
 • Internationaal baccalaureaat

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze andere toegelaten diploma's hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Gelijkgestelde toelatingsbewijzen

Toelatingsbewijs van KdG

We erkennen een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Bij gebrek aan een dergelijke erkenning kan de directeur Onderwijs- en Studentenbeleid personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben behaald dat toelating verleent tot hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een bacheloropleiding.

Meer info? Mail naar admission@kdg.be en je krijgt binnen 14 dagen een antwoord.

Toelatingsbewijs van AUHA

De procedure afwijkende toelating vind je op de website van de AUHA.
Houd er alvast rekening mee dat deze procedure meerdere maanden in beslag kan nemen.

Je behaalt binnenkort je Vlaams diploma secundair onderwijs

Als je in je laatste of voorlaatste jaar secundair onderwijs zit, kan je al inschrijven met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten aan KdG (zie art. 8 van het onderwijs- en examenreglement).

Inschrijven voor een beperkt aantal studiepunten

Indien je niet aan de diploma- of taalvoorwaarden voldoet, kan je eenmalig inschrijven met een creditcontract voor bepaalde opleidingsonderdelen en dit voor maximaal 10 studiepunten (zie art. 9 in het onderwijs- en examenreglement).

Je legt hiervoor een positief bekwaamheidsonderzoek af. Contacteer de studieloopbaancoördinator van de opleiding voor meer informatie.

Taalvoorwaarde

Je moet de taal van de opleiding (Nederlands) beheersen tot op een bepaald niveau: B2 voor de professionele bachelors, conform het Europese referentiekader.

Dit is zo als je:

 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid hebt
 • geslaagd bent voor een opleiding van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
 • een attest levert van je taalkennis

Als attest volstaat bijvoorbeeld:

 • B2 en C2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • B2: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)
 • B2: Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of Profiel Professionele Taalvaardigheid (PTT)
 • B2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II

Als je wilt inschrijven aan KdG, laad je meteen je taalattest op bij registratie. 

Nog een taaltest doen om een attest te verkrijgen? Je kan daarvoor onder andere terecht bij Linguapolis.

Meer info

Raadpleeg het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (artikel 2.6) voor alle afwijkende en bijzondere toelatingsvoorwaarden.