Burnout in de hulpverlening: Wat maakt verpleegkundigen zo kwetsbaar?

Een zorgberoep gaat gepaard met een groter risico op burnout. Dit wordt frequent geobserveerd in de praktijk. Verpleegkundigen op de werkvloer geven aan regelmatig afwezig te zijn omwille van werk gerelateerde factoren. Naast uitval door ziekte is de ‘turnover’ op vele afdelingen groot. Dit in een tijd waarbij een groeiend tekort aan verpleegkundigen zeer actueel is.

Onderzoek toont aan dat contextvariabelen zoals organisatiestructuur en job gerelateerde factoren een impact hebben op de werktevredenheid en het engagement van verpleegkundigen. Echter, naast contextvariabelen spelen ook individuele kenmerken een rol in het ontwikkelen van psychologische problemen. Onderzoekers Swider en Zimmerman (2011) toonden recent aan dat persoonlijkheid sterk verband houdt met burnout, absenteïsme en job turnover. Echter, tot op heden is er specifiek bij verpleeg- en vroedkundigen nog geen onderzoek gebeurd naar de mogelijke invloed van persoonlijkheidsvariabelen op het risico voor burnout, ziekte en intentie om het werk te verlaten. Nochtans zijn het werkveld in het algemeen en in het bijzonder de verpleegkundigen op de werkvloer sterk vragende partij naar handvaten om hun individuele weerbaarheid te vergroten en de kans op psychologische problemen te beperken.

Het voorliggend PWO voorstel vult deze lacune op door de relatie tussen persoonlijkheid, interpersoonlijk functioneren, burnout, job tevredenheid en absenteïsme verder te onderzoeken en een zogenaamd ‘kwetsbaar persoonlijkheidsprofiel’ te identificeren. Dit zal resulteren in een aanbevelingspakket en interventieprogramma gericht op het verhogen van de individuele weerbaarheid. Zo kunnen we inspelen op de vraag en noden van verpleegkundigen en vroedkundigen in opleiding en op de werkvloer.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/9/2012 - 31/8/2013

  • Projectpartners: UZA en UA Master in de verpleegkunde en vroedkunde

  • KdG-medewerkers : Nina Geuens, Erik Franck en Christine Ceulemans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend