Meer kansen voor kansarme gezinnen - Een transmuraal postnataal zorgpad afgestemd op hun specifieke behoeften

Het huidige project speelt in op de veranderingen die zich momenteel manifesteren in de postnatale zorgverlening. De ligduur in de ziekenhuizen na een normale vaginale bevalling daalt waardoor de nood aan een transmuraal postnataal zorgpad zich opdringt. Vroedvrouwen zullen in deze zorgpaden een prominente rol opnemen. Ze zijn echter zeer bezorgd over de effecten van de verkorte ligduur voor kansarme moeders. Ze schatten in dat door de verkorting de postnatale opvolging meer vrijblijvend wordt, wat gevolgen zal hebben op een aantal gezondheidsoutcomes.

Dit project heeft tot doel om een kansenpad te ontwikkelen voor kansarme moeders en zo hun outcomes na een normale bevalling te optimaliseren. Het sluit waar mogelijk aan bij pilootprojecten die door de overheid geïnstalleerd werden.

Er wordt gewerkt via een mixed methods design waarbij in een eerste kwantitatieve luik nagegaan wordt of er een verschil is tussen de kansarme en de kansrijke groep wat betreft de 30 kwaliteitsindicatoren voor goede postnatale zorg. Deze zullen aangevuld worden met een aantal algemene behoeften die aanwezig zijn in de kraamperiode. In het tweede kwalitatieve luik wordt onderzocht of er naast de verschilpunten op vlak van de kwaliteitsindicatoren en bevraagde behoeften nog andere aandachtspunten zijn die meegenomen dienen te worden in de ontwikkeling van het kansenpad. Bovendien wordt er nagevraagd op welke manier we hier als zorgverleners mogelijks op zouden kunnen inspelen. Beide zaken worden zowel bevraagd bij moeders die leven in kansarmoede als bij experten uit het werkveld. Ook de zorg die de moeders kregen op het moment van de datacollectie wordt mee in kaart gebracht om zo eventuele ‘good practices’ reeds te kunnen identificeren.

Met behulp van de verzamelde gegevens zal een kansenpad opgemaakt worden wat breed inzetbaar is in de postnatale zorgverlening. Om de betrouwbaarheid en de content validiteit na te gaan, wordt het kansenpad via feedbackcycli nog afgetoetst bij een expertenpanel uit het werkveld.

Contact

kathleen.biesmans@kdg.be +32 3 613 15 67
tinne.vercauteren@kdg.be +32 3 613 15 90

 • Financiering: PWO

 • Duur onderzoek: 01/09/2016 tot 31/12/2018

 • Projectpartners: 

  • De Kraamvogel vzw
  • Huizen van het Kind
  • Odisee Hogeschool
  • GZA
  • AZ Nikolaas
  • ZNA 
 • Medewerkers: 

  • Kathleen Biesmans
  • Tinne Vercauteren
  • Najua El-Fakeh

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend