Post traumatisch stress syndroom in België: de naweeën van een traumatische baring?

Hoewel de geboorte van een baby voornamelijk geassocieerd wordt met overwegend positieve gevoelens is het een complexe gebeurtenis die kan leiden tot een waaier aan psychologische gevolgen. Naast onder meer postnatale stemmingsstoornissen groeit ook de aandacht voor mogelijke postnatale angstproblemen waaronder post traumatische stress stoornis (PTSS). Wanneer men kijkt naar PTS symptomen vindt men een prevalentie hoger dan 30% (range 24-34%).

Hoewel een aantal persoonlijke risicofactoren voor het ontwikkelen van PTS symptomen reeds werden geïdentificeerd, richten slechts weinig studies zich op de invloed van (vroedkundige) contextuele factoren op het ontwikkelen van PTS symptomen na een bevalling, meer specifiek de begeleiding van de vroedvrouw pre-, peri- en postnataal. Nochtans niet onbelangrijk gezien het feit dat deze factoren wel degelijk kunnen beïnvloed worden terwijl de persoonlijke risicofactoren zoals een voorgeschiedenis van trauma, angst of stemmingsstoornissen veel moeilijker tot zelfs niet (meer) te beïnvloeden zijn. Concrete data over PTS symptomen bij bevallen vrouwen zijn in België momenteel onbestaande.

Het doel in dit onderzoeksvoorstel is drieledig: vooreerst wil dit onderzoek bijdragen tot kennis en bekendmaking inzake postnatale psychologische angstproblemen. Ten tweede wil dit onderzoek de eerste zijn om geboortegerelateerde postnatale stress (stoornis) te onderzoeken in een populatie Vlaamse vrouwen. Ten derde wil dit onderzoek nagaan of vroedvrouwen door screening naar vroege stress symptomen in de eerste dagen postnataal in staat zouden zijn het ontstaan van een mogelijke PTSS of PTS symptomen op zes weken postnataal te voorspellen.

Eindrapport

Contact

erik.franck@kdg.be
+32 3 613 15 00

  • Duur onderzoek: 1/9/2012 - 31/8/2013

  • Projectpartners: UA Master in de verpleegkunde en vroedkunde

  • KdG-medewerkers : Erik Franck, Christine Ceulemans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend