Schoolleiderspotentieel

Scholen geven aan dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Nochtans is de impact van een sterke schoolleider op de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk en wordt vastgesteld dat de job van schooldirecteur jaar na jaar complexer wordt. Het is dus cruciaal om de best mogelijke schoolleiders in die functie te krijgen, maar een gebrek aan kandidaten legt druk op deze nood aan zorgvuldige selectie.

In dit onderzoek gaan we na wat maakt dat een leraar zichzelf al dan niet beschouwt als poten­tieel schoolleider. Door mid­del van een vragenlijst en semi-gestructureerde interviews ver­za­me­len we gericht data in basis­scholen waarvan de huidige directeur binnen enkele jaren op pensioen gaat. Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten zoeken we via focusgesprekken met betrok­kenen en experts naar een antwoord op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer leer­krachten basisonderwijs zichzelf (terecht) beschouwen als potentieel schoolleider.

Als output werken we acties uit die ervoor kunnen zorgen dat meer leraren basisonderwijs met leiderschaps­po­ten­tieel zichzelf beschouwen als potentieel schoolleider. Deze acties worden bedacht door de focusgroepen, waarbij zowel onderwijs- als HR-professionals, vanuit hun expertise, aan de slag gaan met de resultaten van de eerste onderzoeksfase. We richten ons met deze acties, afhankelijk van de onderzoeksresultaten, tot schoolbesturen, directies, (pedagogische) begeleiders van basisscholen en tot lerarenopleidingen.

Contact

hannelore.degreve@kdg.be

  • Duur Onderzoek: 1 september 2018 – 31 augustus 2021
  • KdG Medewerkers: Hannelore De Greve, Loth Van Den Ouweland

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend