Oproep 6 (VIA6): Flankerend onderzoek en evaluatietraject om samen met pionierende coaches te leren uit de praktijk en een monitoring op te zetten

In dit onderzoek evalueren we, in opdracht van Mentes, hoe de uitrol van pedagogische coaching verloopt. Dat moet Mentes uiteindelijk helpen om de aanpak bij te sturen en een eigen evaluatiemethodiek te implementeren. Twee onderzoeksvragen staan daarbij centraal:

 1. Slagen pionierende pedagogische coaches erin om met de ‘Mentesaanpak’ (het inhoudelijk en organisatorisch kader waarbinnen ze opereren) verandering teweeg te brengen in de priorlocaties?
 2. Welke factoren beïnvloeden het effect van pedagogische coaching?

Effectiviteit en succesfactoren

In eerste instantie ontwikkelen we een veranderingstheorie (theory of change), die fungeert als hypothese over de relatie tussen aanpak- en contextfactoren en uitkomsten. Vervolgens verzamelen we allerhande gegevens van kinderbegeleiders en verantwoordelijken, coachingstrajecten, coaches en hun werkgevers om onze veranderingstheorie te testen. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten, focusgroepen en casestudies. Via kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse formuleren we een antwoord op de vraag naar effectiviteit en succesfactoren.

Extra middelen Vlaamse Regering

In het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 maakte de Vlaamse Regering extra middelen vrij in functie van een meer structurele pedagogische ondersteuning van onthaalouders en kinderbegeleiders op de werkvloer. Ondersteuningsnetwerk kinderopvang Mentes vzw kreeg een deel van de middelen in handen en wierf, via verschillende partnerorganisaties, 42 VTE pedagogisch coaches aan. Hun opdracht bestaat erin zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de werkvloer en gaandeweg de competenties van medewerkers én de pedagogische kwaliteit van opvangvoorzieningen te versterken.

  Contact

  jeroen.janssen@kdg.be

  Externe onderzoekers:

  • Bart Declercq (KULeuven)
  • Karen De Coninck (Artevelde Hogeschool)
  • Shana Hollander (KULeuven)

  Financieringskanaal: extern - Mentes vzw

  Looptijd onderzoek: maart 2022 - december 2023

  Projectpartners:

  • Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang Mentes vzw (Opdrachtgever)
  • Expertise Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (KU Leuven)
  • Artevelde Hogeschool

  Meer weten, samenwerken of een persvraag?

  Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

  Contacteer ons vrijblijvend